Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
28
lượt xem
4
download

Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 237/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 237/1999/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1999 V I U HÀNH XU T KH U G O, NH P KH U PHÂN BÓN NĂM 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Thương m i, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: I. V XU T KH U G O i u 1. Phê duy t ch tiêu nh hư ng xu t khNu g o trong năm 2000 m c 4,30 tri u t n, không k g o s n xu t khu v c mi n B c và mi n Trung và phân b như sau: a) Các doanh nghi p u m i xu t khNu g o trên a bàn các t nh ng b ng sông C u Long và thành ph H Chí Minh 2,90 tri u t n (bao g m các doanh nghi p nhà nư c u m i xu t khNu g o thu c y ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long và thành ph H Chí Minh, các doanh nghi p u m i xu t khNu g o là thành viên tr c thu c T ng công ty Lương th c mi n Nam; doanh nghi p u m i thu c các thành ph n kinh t khác trên a bàn này). b) Các T ng công ty, Công ty c a Trung ương, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, ch bi n g o xu t khNu: 1,20 tri u t n. c) Các doanh nghi p ngoài u m i (c a t t c các thành ph n kinh t ) tìm ư c th trư ng m i: 0,20 tri u t n. Ch tiêu nh hư ng nêu t i i m a và b i u này ư c giao ngay m t l n tri n khai th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2000 (như ph l c s 01 kèm theo Quy t nh này). i u 2. V vi c giao ch tiêu xu t khNu g o năm 2000: a) Vi c phân b và i u ch nh ch tiêu xu t khNu g o cho các ơn v nêu m c a i u 1 Quy t nh này do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
  2. xem xét, quy t nh c th trong ph m vi t ng ch tiêu nh hư ng ư c giao cho các t nh, thành ph . Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch giao ch tiêu cho các doanh nghi p u m i xu t khNu g o. Vi c y thác xu t khNu ư c th c hi n theo i u 9, m c 2 Chương 1, Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph . B Thương m i có hư ng d n chung th c hi n. b) Vi c phân b và i u ch nh ch tiêu cho các ơn v nêu m c b, i u 1 Quy t nh này do B Thương m i th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh c th . c) Giao B Thương m i xem xét cho phép các doanh nghi p ngoài u m i xu t khNu g o tìm ư c th trư ng m i xu t khNu trên cơ s các h p ng c th , có giá c và các i u ki n thương m i t t. i u 3. Xu t khNu g o s n xu t các t nh khu v c phía B c và mi n Trung: Khuy n khích xu t khNu g o s n xu t khu v c các t nh phía B c và mi n Trung. Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t có khách hàng và th trư ng ư c xu t khNu g o t i các c ng mi n B c và mi n Trung. B Thương m i hư ng d n c th trên cơ s m b o n nh th trư ng tiêu dùng trong nư c và hi u qu xu t khNu. i u 4. V i u hành và nh hư ng th trư ng: n nh và m b o cho các th trư ng t p trung, B Thương m i ch trì cùng Ban Ch o i u hành xu t khNu g o và nh p khNu phân bón ( ư c thành l p theo Quy t nh s 20/1999/Q -TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) cùng Hi p H i lương th c Vi t Nam ch u trách nhi m c doanh nghi p u m i i di n giao d ch, ký h p ng và phân giao ch tiêu th c hi n các h p ng này cho các doanh nghi p u m i xu t khNu g o th c hi n, m b o công khai, có hi u qu . Giao B Thương m i s m xúc ti n vi c ký các văn b n th a thu n c p Chính ph i v i nh ng th trư ng t p trung nêu trên, nh m t ng bư c tăng d n s lư ng g o Vi t Nam xu t khNu tr c ti p vào các th trư ng này. i u 5. i v i g o xu t khNu theo k ho ch tr n , vi n tr và thanh toán hàng nh p khNu c a Chính ph , giao B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính b trí c th và thông báo cho B Thương m i bi t B Thương m i giao cho doanh nghi p u m i i di n giao d ch, ký h p ng v i t ng nư c. B Thương m i và Ban ch o i u hành xu t khNu g o và nh p khNu phân bón và Hi p H i lương th c Vi t Nam t ch c phân giao h p ng ã ký cho các doanh nghi p u m i xu t khNu g o th c hi n, m b o công khai, có hi u qu . II. V NH P KH U PHÂN BÓN. i u 6. Các doanh nghi p u m i kinh doanh nh p khNu phân bón thu c các thành ph n kinh t nh p khNu các lo i phân bón ư c phép tiêu th t i Vi t Nam theo nhu c u s n xu t, kinh doanh và t ch u trách nhi m v hi u qu kinh doanh phân bón c a mình, nhà nư c không bù l .
  3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p cùng B Thương m i thông báo nhu c u phân bón các lo i c a t ng v , t ng vùng và giá c phân bón trên th trư ng th gi i các doanh nghi p có k ho ch ch ng nh p và kinh doanh phân bón cho phù h p, có hi u qu . i u 7. Vi c nh p khNu phân bón NPK, phân lân nung ch y, Supe lân ch ư c phép th c hi n t ngày 01 tháng 4 năm 2000, sau khi thu su t thu nh p khNu (ho c m c ph thu) i v i các lo i phân bón này ư c i u ch nh. Giao B Tài chính và Ban V t giá Chính ph s m trình Th tư ng Chính ph quy t nh thu su t thu nh p khNu (ho c m c ph thu) th c hi n t ngày 01 tháng 4 năm 2000. III. T CH C TH C HI N i u 8. Căn c Quy t nh này, Ch t ch U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long và thành ph H Chí Minh có Quy t nh giao ch tiêu xu t khNu g o cho các doanh nghi p u m i xu t khNu g o trên a bàn t nh, thành ph t i m c a i u 1 Quy t nh này và thông báo cho B Thương m i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban Ch o i u hành xu t khNu g o và nh p khNu phân bón, T ng c c H i quan và các cơ quan h u quan bi t ph i h p i u hành. Vi c giao b sung ch tiêu xu t khNu g o (ngoài ch tiêu nh hư ng ã ư c giao t u năm) i v i các doanh nghi p nêu t i m c a i u 1 Quy t nh này, do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh sau khi th a thu n v i B Thương m i và thông báo T ng c c H i quan bi t; i v i các doanh nghi p nêu t i m c b i u 1 Quy t nh này, do B trư ng B Thương m i quy t nh và thông báo T ng c c H i quan bi t. i u 9. Ch t ch U ban nhân dân các t nh và thành ph , B trư ng các B căn c ch tiêu nh hư ng xu t khNu g o ư c giao, nhu c u phân bón các lo i (do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n) tr c ti p i u hành vi c xu t khNu g o và nh p khNu phân bón c a các doanh nghi p tr c thu c; m b o k p th i tiêu th h t lúa hàng hóa v i giá có l i cho nông dân, m b o m c giá sàn khi ư c Chính ph công b ; m b o bình n giá lương th c, giá phân bón các lo i trên th trư ng n i a và xu t nh p khNu có hi u qu . i u 10. H n ng ch xu t khNu g o và h n m c nh p khNu phân bón ã ư c giao trong năm 1999 có hi u l c th c hi n n h t ngày 31 tháng 12 năm 1999. i v i các h p ng ang th c hi n c a năm 1999, ư c phép ti p t c th c hi n và tính vào ch tiêu c a năm 2000. i u 11. Giao Ban Ch o i u hành xu t khNu g o và nh p khNu phân bón ph i h p v i Hi p h i Lương th c Vi t nam và Ban V t giá Chính ph , thông báo, hư ng d n tình hình th trư ng và giá c th trư ng th gi i; t ng h p và hư ng d n giá giao d ch các doanh nghi p tham kh o nh m b o m hi u qu kinh doanh, tránh tình tr ng b ép giá. i u 12. Căn c Quy t nh này, Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c c a B trư ng B Thương m i v giao ch tiêu
  4. xu t khNu g o c th cho các doanh nghi p, T ng c c H i quan có hư ng d n chung cơ quan H i quan a phương làm th t c xu t khNu. i u 13. Ngân hàng Nhà nư c ch o các Ngân hàng Thương m i b trí các ngu n v n, b o m cho các doanh nghi p vay v n và k p th i mua lúa g o và nh p khNu phân bón. Trư ng h p Ngân hàng Thương m i không ngu n v n, Ngân hàng Nhà nư c có bi n pháp h tr Ngân hàng Thương m i có v n cho vay. i u 14. Giao Ban V t giá Chính ph ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính, căn c tình hình s n xu t trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c giá sàn trư c v thu ho ch và cơ ch tài chính b o m th c hi n m c giá sàn ã ư c quy t nh trên. i u 15. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thương m i, K ho ch và u tư, Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban V t giá Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng Ban Ch o i u hành xu t khNu g o và nh p khNu phân bón, Ch t ch Hi p H i lương th c Vi t Nam nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n vi c xu t khNu g o và nh p khNu phân bón lên Th tư ng Chính ph và ki n ngh nh ng gi i pháp c n thi t m b o nhu c u phân bón cho s n xu t và tiêu th h t lúa hàng hóa cho nông dân. i u 16. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n và thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký) PH L C S 01 GIAO CH TIÊU NNH HƯ NG XU T KH U G O NĂM 2000 (Kèm theo Quy t nh s : 237/1999/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999) ơn v tính: 1000 t n STT T nh, doanh nghi p S lư ng A a phương 2.900 1 An Giang 480 2 C n Thơ 450 3 ng Tháp 300 4 Long An 240
  5. 5 Vĩnh Long 300 6 Kiên Giang 200 7 Ti n Giang 310 8 Trà Vinh 110 9 Sóc Trăng 250 10 B c Liêu 60 11 Cà Mau 60 12 B n Tre 30 13 Thành ph H Chí Minh 110 B Các doanh nghi p Trung ương và TNN 1.200 C Các doanh nghi p ngoài um i 200 T ng c ng 4.300
Đồng bộ tài khoản