Quyết định số 238/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Lý Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 238/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 238/2001/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 238/2001/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 238/2001/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 238/2001/QĐ-NHNN NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA PHÁP NHÂN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định mức lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của Pháp nhân tại các tổ chức tín dụng như sau: - Tiền gửi không kỳ hạn tối đa là: 0,1%/năm - Tiền gửi có kỳ hạn đến 6 tháng tối đa là: 1,5%/năm - Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tối đa là: 2,0%/năm Pháp nhân nói tại Điều 1 này bao gồm: Tổ chức kinh tế, công ty Bảo hiểm (trừ các tổ chức tín dụng); cơ quan Nhà nước; đơn vị vũ trang; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 của Bộ Luật dân sự. Điều 2. Lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001. Các quy định trước đây về lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng trái với quy định tại Quyết định này hết hiệu lực thi hành. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng
  2. giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và khách hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản