Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 239/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2005 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 239/2005/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2005 PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N THÀNH PH VINH, T NH NGH AN TR HÀNH TRUNG TÂM KINH T , VĂN HÓA VÙNG B C TRUNG B TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Ngh An t i T trình s 443/TT-UB ngày 26 tháng 01 năm 2005; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 5461 BKH/T &GS T ngày 11 tháng 8 năm 2005, QUY T Đ NH: i u 1.Phê duy t án phát tri n thành ph Vinh tr thành Trung tâm kinh t , văn hóa vùng B c Trung B v i nh ng n i dung ch y u sau: I. NHI M V VÀ PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C A THÀNH PH VINH TRONG GI I O N N NĂM 2020 1. Ch c năng c a thành ph Vinh i v i t nh Ngh An và vùng B c Trung B a) Ch c năng u tàu tăng trư ng và gi i quy t các nhi m v tr ng y u v phát tri n kinh t c a t nh và vùng B c Trung B . b) Ch c năng trung tâm ào t o ngu n nhân l c và tr ng i m v khoa h c - công ngh , văn hoá - th thao và y t c a vùng. c) Ch c năng trung tâm công nghi p c a vùng i v i s phát tri n công nghi p chung c a vùng B c Trung B . d) Ch c năng trung tâm thương m i, du l ch và các d ch v khác có tác ng m nh trên ph m vi vùng B c Trung B . ) Ch c năng u m i giao thông, c a vào - ra quan tr ng c a vùng B c Trung B , c nư c và qu c t . 2. Quan i m và m c tiêu phát tri n nh m xây d ng thành ph Vinh tr thành Trung tâm kinh t , văn hoá vùng B c Trung B
 2. a) Các quan i m phát tri n - Phát tri n thành ph Vinh ph i có t m nhìn xa, hư ng t i văn minh hi n i. Ph i gi v trí tiên phong trong s nghi p công nghi p hoá và ô th hoá i v i t nh Ngh An và vùng B c Trung B . Phát tri n nhanh, có óng góp ngày càng l n vào tăng tr- ư ng kinh t c a t nh Ngh An và vùng B c Trung B . - Phát tri n d a vào l i th c a thành ph , nh t là l i th v ngu n nhân l c, v trí a lý và là ô th l n c a vùng, g n v i yêu c u phát tri n c a t nh Ngh An và vùng B c Trung B . Ny m nh quá trình h i nh p và h p tác kinh t qu c t . - Phát tri n thành ph trên quan i m khai thác n i l c v i vi c t p trung u tư c a t nh, Trung ương xây d ng các công trình quy mô vùng và thu hút u tư t các t nh, thành ph l n và nư c ngoài. - G n phát tri n kinh t v i ch nh trang, m r ng ô th và phát tri n k t c u h t ng. - G n phát tri n kinh t v i phát tri n các lĩnh v c xã h i và ào t o ngu n nhân l c, coi ngu n nhân l c là l i th so sánh ch y u c a thành ph phát tri n các ngành và lĩnh v c. Phát tri n thành ph ph i trên quan i m i m i m nh m trong th i gian ng n t o ra các b t phá i lên v kinh t , ng th i v n gi ư c giá tr c áo v "Thành ph văn hoá", có b n s c riêng. - Phát tri n kinh t song song v i phát tri n xã h i và b o v môi trư ng sinh thái, l y hi u qu kinh t , k t h p v i b o m an ninh qu c phòng, tr t t an toàn xã h i làm tiêu chuNn cao nh t. b) Các m c tiêu phát tri n: - M c tiêu v kinh t : Ph n u nh p tăng trư ng GDP c a thành ph Vinh m r ng giai o n 2004 - 2010 t bình quân 14%/năm, giai o n 2011 - 2015 t 12,5%/năm, giai o n 2016 - 2020 t 12%/năm. t t tr ng GDP c a thành ph Vinh m r ng t 29,3% GDP c a t nh Ngh An năm 2003 lên 33,2% vào năm 2010, 37,1% vào năm 2015 và 41,5% vào năm 2020; t tr ng GDP c a thành ph b ng 12,4% GDP c a vùng B c Trung B vào năm 2010, b ng 15,2% vào năm 2015 và 18,2% vào năm 2020. - M c tiêu v phát tri n ô th và k t c u h t ng + ô th Vinh ư c phát tri n m r ng g n k t v i vùng ph c n; các khu ô th cũ - ư c c i t o, ch nh trang; các khu ô th m i ư c xây d ng hi n i có k t c u h t ng ng b . Ki n trúc ô th có b n s c riêng c a vùng. + M ng lư i k t c u h t ng c a thành ph t các tiêu chí c a ô th lo i II và ti n n các tiêu chí c a ô th lo i I, m b o áp ng các yêu c u c a ô th trung tâm vùng. - M c tiêu v xã h i
 3. + M r ng quy mô và nâng cao ch t lư ng toàn di n các lĩnh v c giáo d c - ào t o, khoa h c - công ngh , y t , th thao c a thành ph Vinh, t nh Ngh An và vùng B c Trung B , áp ng các yêu c u c a ô th lo i I. + Gìn gi và phát huy nh ng giá tr văn hoá truy n th ng c a ngư i x Ngh vào vi c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và vùng. 3. nh hư ng m r ng không gian ô th Vinh Không gian ô th Vinh ư c m r ng phù h p v i s tăng trư ng nhanh c a n n kinh t và dân s c a thành ph cũng như v i các ch c năng c a ô th trung tâm vùng. Hư ng phát tri n c a thành ph là hư ng B c và ông B c. D ki n sau khi m r ng, ranh gi i c a thành ph Vinh v phía B c là ư ng Nam C m, phía Tây là ư ng tránh Vinh, phía Nam là sông Lam và phía ông là bi n ông. D ki n di n tích thành ph Vinh m r ng trên 250 km2. 4. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c a) Tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t Trong giai o n n năm 2010, phát tri n kinh t c a thành ph theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p v i t c tăng trư ng công nghi p cao hơn h n so v i tăng trư ng khu v c d ch v , sau năm 2010 theo hư ng d ch v - công nghi p - nông nghi p, nh m khai thác l i th so sánh c a ô th , m t trung tâm kinh t l n c a vùng B c Trung B . D báo tăng trư ng kinh t thành ph Vinh m r ng Ch tiêu Năm Năm Năm Năm T c tăng trư ng (%/năm) 2003 2010 2015 2020 2004 - 2011 - 2016 - 2010 2015 2020 T ng GDP (giá 2628,3 6596,5 11901,8 21012,6 14,0 12,5 12,0 94), t ng Công nghi p 792,1 2293,2 4415,5 8207,4 16,4 14,0 13,2 D ch v 1456,9 3713,2 6751,1 11897,7 14,3 12,7 12,0 Nông nghi p 419,3 590,0 735,2 907,5 5,0 4,5 4,3 Cơ c u 100,0 100,0 100,0 100,0 Công nghi p 30,2 34,4 36,2 37,7 D ch v 54,0 56,7 57,6 58,0 Nông nghi p 15,8 9,0 6,2 4,3 Dân s , nghìn 441,1 565,3 670,6 801 3,6 3,5 3,6 ngư i
 4. GDP/ngư i, giá 8,07 20,2 34,8 57 hi n hành Nhu c u v n u 12,5 18,2 34,1 tư* (nghìn t ng) T c ô th 5,0 4,6 4,4 hóa, (%) - Kim ng ch xu t 49,8 145,0 292 560 16,5 15,0 14,0 khNu (tri u USD) * T ng v n u tư c a các giai o n 2004 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020 b) Phát tri n các ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch l c - Công nghi p Phát tri n a d ng các ngành công nghi p có l i th v nguyên li u, lao ng và th tr- ư ng. Hư ng t i phát tri n Vinh tr thành trung tâm c a vùng B c Trung B v m t s ngành công nghi p như: cơ khí ph c v nông nghi p, s n xu t ô tô v n t i; công nghi p ph n m m, công nghi p công ngh thông tin. + Phát tri n các phân ngành công nghi p . Công nghi p cơ khí: Nghiên c u, xu t xây d ng cơ s óng m i, s a ch a toa xe ư ng s t t i Vinh; Ny nhanh xây d ng Nhà máy s n xu t ô tô Trư ng Sơn v i công su t 12.000 xe t i/năm; phát tri n Công ty ô tô Ngh An thành trung tâm s a ch a, b o dư ng các lo i xe hơi cho c vùng; tìm ki m liên doanh xây d ng Nhà máy s n xu t máy nông nghi p có quy mô vùng; nâng công su t s n xu t ng thép m k m (ph c v thi t b c p nư c cho vùng); xây d ng cơ s óng m i và s a ch a tàu thuy n t i khu v c C a H i. . Công nghi p công ngh cao như: công nghi p i n t - tin h c - vi n thông, s n xu t v t li u m i, thi t b t ng hoá, công ngh sinh h c... Phát tri n Công ty i n t - tin h c - vi n thông theo hư ng h p tác s n xu t v i các doanh nghi p i n t - tin h c trong vùng và c nư c, s n xu t các lo i thi t b i n, i n t , tin h c, vi n thông và l p ráp ph n c ng máy tính cá nhân. Liên doanh l p t dây chuy n l p ráp máy tính, công su t 5.000 - 10.000 chi c/năm. Xây d ng Trung tâm công ngh thông tin (bao g m ào t o, chuy n giao công ngh và thi t k ph n m m...) áp ng nhu c u c a t nh và vùng. . Ch bi n nông s n, th c phNm, s n xu t u ng: bao g m các s n phNm chính: bia, nư c có ga, ch bi n s a, bánh k o cao c p, d u th c v t, b t dinh dư ng cho tr em, chè, ch bi n th c ăn gia súc, ch bi n h i s n xu t khNu.
 5. . Công nghi p ch bi n lâm s n và s n xu t g , bao bì. . Công nghi p d t may: thu hút nhi u lao ng và có các cơ s s n xu t v tinh. . Ngoài các ngành công nghi p trên d ki n trên a bàn thành ph Vinh m r ng phát tri n m t s phân ngành công nghi p khác (s n xu t v t li u xây d ng, hóa ch t..) và ti u th công nghi p. + Phân b các cơ s công nghi p u tư xây d ng k t c u h t ng và thu hút u tư vào 2 khu công nghi p t p trung: khu công nghi p B c Vinh và Khu công nghi p Nam C m. Dành t quy ho ch xây d ng các khu công nghi p t p trung m i t i xã Nghi Hoa v i quy mô trên 150 ha, t i xã Hưng Tây quy mô 200 ha. Ngoài ra, trên a bàn thành ph Vinh phát tri n các c m công nghi p nh (quy mô 10 - 20 ha): Hưng ông, ông Vĩnh, Hưng L c, Nghi Phú, Nghi Liên, Nghi Phong, Phúc Th , Hưng Tây, C a Lò. - D ch v + Thương m i Xây d ng Vinh - C a Lò tr thành trung tâm thương m i l n c a vùng B c Trung B , là u m i trung chuy n hàng hóa, u m i bán buôn, u m i xu t nh p khNu hàng hóa cho t nh Ngh An và vùng B c Trung B . Là nơi t các trung tâm giao d ch, xúc ti n thương m i, là u m i th c hi n các ho t ng ph c v cho thương m i c a vùng B c Trung B (cùng v i thành ph Hu ). Xây d ng trung tâm h i ch - tri n lãm quy mô vùng; trung tâm thương m i l n ngã tư ch Vinh và t i C a Lò; các siêu th , các siêu th mini các trung tâm và g n các u m i giao thông; xây d ng, nâng c p m ng lư i ch , các ư ng ph chuyên doanh; xây d ng h th ng kho bãi. + Du l ch Phát tri n du l ch thành ngành kinh t mũi nh n, g n du l ch Vinh - C a Lò và Kim Liên v i du l ch vùng B c mi n Trung, du l ch c nư c. Xây d ng Vinh tr thành trung tâm lưu trú và trung tâm phân ph i khách du l ch c a t nh và vùng B c Trung B . Nâng cao ch t lư ng các s n phNm du l ch. M r ng nhi u hình th c du l ch nh m thu hút ngày càng a d ng hơn khách du l ch n thành ph . T ch c các tuy n du l ch ư c l ng trong cơ c u không gian c a thành ph , g n v i c t nh và khu v c B c Mi n Trung và c nư c, các tuy n du l ch qu c t . Hình thành và phát tri n các c m du l ch: c m du l ch trung tâm thành ph Vinh; c m du l ch núi Quy t - B n Thu ; c m du l ch Tây Nam Vinh; c m du l ch phía Nam; c m du l ch C a Lò; c m du l ch sông C m.
 6. + Các lĩnh v c d ch v khác D ki n phát tri n thành ph Vinh tr thành trung tâm c a vùng B c Trung B v các lo i hình d ch v : v n t i, kho bãi, bưu chính - vi n thông, tài chính - ngân hàng, khoa h c - công ngh , tư v n - thông tin, d ch v lao ng ch t lư ng cao... - Nông nghi p Phát tri n nông nghi p thành ph Vinh theo hư ng nông nghi p s ch, an toàn và hi u qu cao nh m ph c v dân cư ô th , các khu công nghi p. - Giáo d c - ào t o, khoa h c - công ngh + Giáo d c - ào t o T o i u ki n nâng c p và tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t, có chính sách thu hút i ngũ gi ng viên cho h th ng các trư ng ào t o t i Vinh v i m c tiêu áp ng yêu c u ào t o cán b i h c và sau i h c a lĩnh v c cho khu v c B c mi n Trung. Kêu g i u tư c a nư c ngoài m phân hi u ho c trư ng i h c qu c t t i thành ph Vinh, chuNn b các i u ki n thành l p thêm m t s trư ng i h c khác (trong ó có c lo i hình ngoài công l p), ưu tiên các lĩnh v c i n t , công ngh thông tin, công ngh sinh h c, ki n trúc, xây d ng, giao thông công chính... Xây d ng Vinh thành trung tâm d y ngh k thu t cao v i m t s trư ng d y ngh tr ng i m ( ào t o công nhân k thu t cho các khu công nghi p trong vùng). + Khoa h c - công ngh Phát tri n các trung tâm khoa h c chuyên ngành c a t nh và Trung ương trên a bàn ngang t m v i vai trò, v trí trung tâm vùng. - Văn hóa - th thao và y t + Văn hoá - thông tin Xây d ng Vinh tr thành trung tâm văn hoá - thông tin c a vùng v i các công trình tiêu bi u sau: Tháp truy n hình, Trung tâm truy n hình khu v c; H th ng các cơ quan thông tin - báo chí c a vùng; chi nhánh B o tàng dân t c h c (B c mi n Trung); Trung tâm i n nh; Thư vi n Trung tâm; Nhà văn hoá các dân t c B c Trung B ; Cung văn hoá thanh thi u niên; Công viên th gi i tu i thơ t i C a Lò. + Th d c - th thao Xây d ng thành ph Vinh tr thành m t trong các trung tâm th thao l n c a c nư c, là trung tâm th thao c a vùng B c Trung B v i các cơ s sau: Trung tâm ào t o v n ng viên bóng á các l a tu i; Trung tâm t p hu n qu c gia; Sân v n ng Vinh v i s c ch a trên 30.000 ngư i; Khu liên h p th thao quy mô vùng bao g m sân v n ng, khu luy n t p, b bơi...
 7. +Yt Xây d ng m i b nh vi n a khoa vùng v i quy mô 700 giư ng. Ti p t c nâng c p b nh vi n nhi giai o n II t tiêu chuNn b nh vi n h ng I. Nâng c p Trung tâm Y t d phòng Ngh An kh năng giám sát và kh ng ch các d ch b nh trên a bàn. Xây d ng Trung tâm s c kho sinh s n. Phát tri n các b nh vi n chuyên khoa c a t nh tr thành các cơ s y t h t nhân h tr chuyên môn k thu t cho các t nh trong vùng B c Trung B . - An ninh - qu c phòng Xây d ng thành ph Vinh thành khu v c phòng th v ng ch c, t o i u ki n thu n l i khu v c phía Tây c a Ngh An phát tri n và gi v ng an ninh biên gi i. Xây d ng trung tâm qu c phòng (Quân khu IV) ngang t m v i v trí chi n lu c. 5. Phát tri n h th ng k t c u h t ng a) M ng lư i giao thông - Giao thông i ngo i + ư ng b : Tri n khai s m ư ng cao t c Hà N i - Vinh ( o n Ninh Bình - Vinh). Hoàn thi n xây d ng ư ng qu c l I o n tránh phía Tây thành ph . M r ng, nâng c p tuy n ư ng 46 t Vinh lên phía Tây. Xây d ng ư ng ven sông Lam t C a H i - Vinh - Nam àn dài 55 km. Xây d ng c u B n Thu (2) phía Nam c u B n Thu hi n nay, n i ư ng tránh Vinh qu c l 1A sang Hà Tĩnh. Xây d ng c u C a H i n i Nghi H i (C a Lò) sang Nghi Xuân (Hà Tĩnh). + ư ng s t: Nâng c p ga Vinh thành ga lo i I. Tách ga hàng hoá ra kh i ga hành khách hi n nay. Khôi ph c tuy n ư ng s t Quán Hành - C a Lò ph c v v n chuy n hàng hoá qua c ng C a Lò và khách du l ch. + ư ng hàng không: Nâng c p sân bay Vinh và m thêm m t s tuy n bay m i Vinh - Viên Chăn, Vinh - ông B c Thái Lan, sau ó m r ng sân bay Vinh thành sân bay qu c t v i quy mô l n và m các tuy n bay i Trung Qu c, ông B c á và các nư c khác. + ư ng thu : Ti p t c nâng c p c ng C a Lò t công su t 3,5 tri u t n/năm vào năm 2010, cho phép tàu tr ng t i n 30.000 t n c p b n. Xây d ng c ng cá C a H i thành c ng cá khu v c B c mi n Trung, cho tàu ánh cá các lo i 23 -800 CV c p b n. Chuy n c ng B n Thu thành c ng du l ch. - Giao thông n i th
 8. + Nâng c p các tuy n ư ng tr c n i Vinh - C a Lò, Nam C m - C a Lò: m r ng tuy n ư ng Quán Bánh - C a Lò, ư ng Vinh - C a H i. Xây d ng ư ng trung tâm Vinh - C a Lò. Nâng c p tuy n ư ng Nam C m - C a Lò lên 2 làn ư ng. Xây d ng m ng ư ng ngang t ư ng tránh Vinh vào trung tâm thành ph có h th ng c u vư t ư ng s t hi n i t i khu v c Quán Bánh, C a Nam, ư ng Nguy n Tr- ư ng T . Nghiên c u xây d ng tuy n ư ng s t nh (ô tô i n, tàu i n) n i Vinh - C a Lò ph c v du l ch. Xây d ng thêm m t c u vư t sông Lam h lưu c u B n Thu n i thành ph Vinh v i th tr n Gia Lách Nam sông Lam. + Khu v c n i thành thành ph Vinh hi n nay: M ng ư ng ph trong khu ô th cũ ư c t ch c trên cơ s h t ng hi n có ư c c i t o m r ng phù h p v i các quy ho ch chi ti t. + Khu v c phát tri n m r ng: Các khu ô th m i: m ng lư i giao thông ư c thi t k hi n i theo các quy chuNn xây d ng. Khu v c C a Lò: hoàn ch nh các ư ng tr c d c và tr c ngang khu trung tâm, các tuy n ư ng n i v i ư ng Quán Bánh - C a Lò, các ư ng ph c v du l ch. b) C p i n, bưu chính - vi n thông, c p thoát nư c, môi trư ng - C i t o, m r ng các tr m trung gian Hưng ông và tr m trung gian B n Thu t tr m 110/6 KV thành tr m 220/110/22 KV. Xây d ng thêm tr m bi n áp trung gian 110/22 KV t i xã Nghi H p, Hưng Hòa, C a Lò. Xây d ng ư ng dây 110 KV Hưng ông i C a Lò và Hưng ông i Di n Châu. - Xây d ng Vinh thành trung tâm vi n thông c a vùng; m r ng t ng ài Vinh, C a Lò n năm 2020 có dung lư ng m b o bình quân 40 - 50 máy/100 dân. - Xây d ng, nâng c p các nhà máy nư c t i Vinh, Nam C m, Quán Hành, C a Lò. - Th c hi n d án thoát nư c thành ph Vinh giai o n 3 và phát tri n m ng lư i thoát nư c cho khu v c m r ng. - D ki n xây d ng bãi rác t i khu v c Nghi Yên v i quy mô kho ng 100 ha và ch bi n t i nhà máy ch bi n rác công nghi p chung cho c thành ph Vinh và th xã C a Lò (hi n ang xây d ng). - Di chuy n các nghĩa a hung táng trong khu v c n i thành. Xây d ng nghĩa trang sinh thái t i khu v c Eo Gió (Hưng Tây). 6. T ch c các khu ch c năng c a ô th Vinh m r ng và nh hư ng ki n trúc c a thành ph a) T ch c các khu ch c năng c a ô th Vinh m r ng - T ch c các ơn v hành chính:
 9. V i quy mô, ranh gi i như ã nói trên, n năm 2020 d ki n t ch c các ơn v hành chính theo các khu v c như sau: + Khu v c n i thành thành ph Vinh hi n nay và m r ng n ư ng bao B c - ông B c. + Khu v c các xã c a thành ph Vinh và Nghi L c t ư ng bao B c - ông B c thành ph n th xã C a Lò, d c theo các tuy n Vinh - C a Lò, Vinh - C a H i. + Khu v c th xã C a Lò hi n nay. + Khu v c Quán Hành - Nam C m và các xã còn l i c a huy n Nghi L c. + Khu v c các xã phía Nam (d c theo ư ng tránh) và th tr n c a huy n Hưng Nguyên. - Khu trung tâm m i c a thành ph Vinh m r ng: Trung tâm m i c a Thành ph sau năm 2020 bao g m khu trung tâm n i thành Vinh hi n nay và khu v c n m gi a hai khu ô th m i Quán Bánh và Hưng L c. ây là m t h th ng ư c ph i k t h p không gian gi a các công trình có quy mô hoành tráng, nh ng m ng cây xanh l n, các tuy n ư ng i b . M t xây d ng công trình th p, khu v c này s tr thành trung tâm hi n i c a thành ph trong th k XXI. - Các trung tâm chuyên ngành: + Trung tâm thương m i - d ch v b trí trên tr c ư ng Quang Trung t ch Vinh kéo ra phía B c và các khu v c Quán Bánh, B n Th y, Quán Hành, C a Lò và C a H i. + Trung tâm th thao b trí d c i l Xô Vi t - Ngh Tĩnh v phía ông B c thành ph thu c xã Nghi Phú và xã Hưng L c. ây là m t trong 4 trung tâm th thao qu c gia c a c nư c bao g m sân v n ng, các khu ào t o, hu n luy n, khu thi u th thao. + Trung tâm y t vùng b trí theo khu v c Tây - B c i l Xô Vi t - Ngh Tĩnh và khu v c ư ng Vinh - C a H i (phư ng Hưng Dũng) bao g m các b nh vi n chuyên khoa, các cơ s nghiên c u y, dư c, các cơ s bào ch , i u tr b ng phơng pháp tiên ti n. + Trung tâm giáo d c - ào t o bao g m các trư ng i h c, cao ng và d y ngh B n Th y, Hưng L c, Nghi Phú, Nghi Ân và C a Lò. - Không gian công nghi p: Phát tri n công nghi p theo hư ng ư ng qu c l 1, ư ng 46 và ư ng Vinh - C a H i khu v c các xã c a huy n Nghi L c và Hưng Nguyên. Trong ó bao g m các khu công nghi p quy mô trên 100 ha: B c Vinh, Nam C m, Nghi Hoa, Hưng Tây, C a H i, ng th i b trí các c m, i m công nghi p nh (quy mô 10 - 20 ha): Hưng ông, Hưng L c, Nghi Phú, Nghi Liên, Nghi Phong, Phúc Th ...
 10. - Không gian dân d ng: Không gian dân d ng phát tri n trên cơ s các phư ng n i thành c a thành ph Vinh hi n nay và kéo dài theo hư ng ông B c gi a hai tr c Vinh - C a Lò và Vinh - C a H i và khu v c n i th C a Lò. Ti n hành c i t o các khu ô th cũ, ng th i xây d ng các khu ô th m i hi n i Nam Nguy n S Sách, b c phư ng Lê L i, Nghi Phú, Hưng L c, Nam Vinh, khu v c th xã C a Lò... - Không gian vùng sinh thái và s n xu t nông nghi p: Quy ho ch, xây d ng h th ng các công viên, cây xanh: công viên trung tâm 39 ha, công viên núi Quy t 150 ha, công viên Thành c 33 ha, Lâm Viên sông C m, Lâm Viên, cây xanh t i khu v c Nghi Kim 200 ha... T ch c vùng c nh quan sinh thái m i nh m c i t o môi trư ng toàn vùng, tăng hi u qu kinh t - xã h i cho vùng t th p trũng phía ông (Hưng Hoà) và phía Nam thành ph . Vành ai s n xu t nông nghi p hàng hóa b trí t i các xã thu c các huy n Nghi L c và Hưng Nguyên. b) nh hư ng ki n trúc c a thành ph Vinh - Xây d ng thành ph v i b n s c riêng, tiêu bi u cho vùng B c Trung B . Ti n hành thi t k ô th và qu n lý ki n trúc cho các ư ng ph chính c a thành ph , t o ra phong cách và b m t ki n trúc riêng c a thành ph . - Xây d ng m t vài công trình có cao có th quan sát kh p thành ph , khu v c C a Lò và ph c n, t o i m nh n ki n trúc như Trung tâm thương m i, Tháp truy n hình... - i v i các khu ô th m i, h n ch xây d ng nhà ng, ch y u xây d ng nhà 5 - 7 t ng, k t h p có nhà vư n, nhà bi t th 2 - 3 t ng và m t s công trình cao 15 - 20 t ng. 7. Các chương trình, d án nh hư ng ưu tiên nghiên c u u tư a) D án phát tri n k t c u h t ng: - ư ng cao t c Hà N i - Vinh, dài kho ng 230 km. - M r ng ư ng 46 t Vinh i ư ng H Chí Minh, dài kho ng 30 km. - ư ng, ê ven sông Lam: C a H i - Nam àn, dài kho ng 55 km. - ư ng trung tâm Vinh - C a Lò, dài kho ng 12 km. - ư ng vành ai phía Tây, dài kho ng 5,6 km. - Xây d ng c u B n Th y II (n i ư ng tránh QL1 - Hà Tĩnh), dài kho ng 2,5 km.
 11. - Xây d ng c u C a H i (n i Nghi H i - Nghi Xuân), dài kho ng 2,5 km. - Xây d ng m r ng sân bay Vinh thành sân bay qu c t . - Di chuy n ga hàng hóa ư ng s t ra ngo i thành. - Nâng c p c ng C a Lò, 3,5 tri u t n/ năm. - Nâng c p t ng ài i n tho i, 500.000 s . - M r ng nhà máy nư c Vinh, 150.000 m3/ngày. - C i t o h th ng i n, c p i n t i gia. 25.000 h . - D án thoát nư c thành ph giai o n III. - Xây d ng d án thoát nư c n i sông Vinh và sông K Gai, dài kho ng 6,4 km. - Kè và m r ng sông Vinh theo quy ho ch, dài kho ng 10 km. - Xây d ng kè kênh B c Vinh, dài kho ng 3,4 km. b) Chương trình, d án phát tri n kinh t : - Phát tri n công nghi p: + Khu công nghi p B c Vinh giai o n II, 74 ha. + Khu công nghi p Nam C m, 327 ha. + Khu công nghi p Nghi Hoa, 150 ha. + Khu công nghi p Hưng Tây, 200 ha. + Các khu công nghi p nh , 80 ha. + Nhà máy liên doanh s n xu t máy nông nghi p, 2.500 s n phNm/năm. + Nhà máy s n xu t ô tô t i nh , 10.000 s n phNm năm. + Nhà máy ch bi n nư c có ga, 10 tri u lít/năm. + Nhà máy ch bi n bánh k o cao c p, 10.000 T/năm. + Nhà máy s n xu t b t dinh dư ng tr em, 5.000 T/năm. + Nhà máy ch bi n h i s n xu t khNu, 5.000 T/năm. + Ch bi n g và g xu t khNu, 5 tri u SP/năm.
 12. + S n xu t g ván ép, s i g ép và ph Foocmêca, 10.000 m3/năm. + Nhà máy s n xu t bao bì, 20 tri u bao/năm. + Ch bi n dư c phNm, 10.000 T/năm. + Nhà máy s n xu t sô a, 200.000 T/năm. - Phát tri n thương m i - d ch v : + Trung tâm thương m i ngã tư ch Vinh, 01 ha. + Trung tâm h i ch , tri n lãm, 03 ha. + Siêu th Trư ng Thi, B n th y, Quán Bánh, Quán Hành, C a H i, 2,5 ha. + Khu du l ch Núi Quy t - B n Th y, 105 ha. + Công viên Nam sông Vinh, 64 ha. + Khu du l ch sông C m. + M r ng Khu du l ch C a Lò. + R ng sinh thái d c sông Lam, 200 ha. - Phát tri n nông - ngư nghi p: + D án tr ng rau an toàn, 400 ha. + D án tr ng hoa, cây c nh, 100 ha. + D án nuôi tr ng th y s n, 500 ha. c) Chương trình, d án phát tri n văn hóa - xã h i, khoa h c và công ngh : - Xây d ng Trung tâm truy n hình khu v c; 10.000 m2. - Trung tâm h i ngh , báo chí; 10.000 m2. - Trung tâm i n nh, 5.000 m2. - Chi nhánh B o tàng Dân t c (B c mi n Trung), 7.000 m2. - Thư vi n trung tâm, 7.000 m2. - Nhà văn hóa các dân t c B c Trung B , 5.000 m2. - Cung văn hóa thanh thi u niên, 5.000 m2.
 13. - Công viên th gi i tu i thơ t i C a Lò, 100 ha. - Ph c h i di tích Văn Mi u - Trư ng Thi Vinh. - Xây d ng khu liên h p th thao vùng. - Xây d ng trung tâm hu n luy n th thao qu c gia. - Xây d ng b nh vi n a khoa 700 giư ng. - Xây d ng trung tâm d y ngh k thu t cao, 4.000 ha. - Thành l p công viên công ngh thông tin. - Xây d ng trung tâm nghiên c u cây lâm nghi p, cây ăn qu . - Xây d ng phân vi n nghiên c u và nuôi tr ng th y s n B c Trung B . - Nâng c p 03 trư ng cao ng thành trư ng i h c. - Thành l p 01 trư ng i h c tư th c. II. M T S GI I PHÁP CH Y U TH C HI N ÁN 1. Thu hút u tư vào các d án s n xu t, kinh doanh Nghiên c u áp d ng các cơ ch , chính sách ưu ãi u tư c a các khu công nghi p, các khu kinh t , kinh t - thương m i trong nư c ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép th c hi n. 2. Các d án u tư k t c u h t ng Ưu tiên b trí t ngân sách nhà nư c ho c ngu n v n ODA cho các d án k t c u h t ng v giao thông, c p i n... và các công trình k t c u h t ng xã h i có tính ch t vùng t t i thành ph Vinh. 3. Cơ ch , chính sách a) Cho phép ti p t c áp d ng theo Quy nh t m th i v m t s nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a y ban nhân dân thành ph Vinh trong qu n lý kinh t - xã h i và ô th ban hành kèm theo Quy t nh s 503/TTg ngày 15 tháng 10 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph và theo quy nh c a Lu t Ngân sách. b) Cho phép thành ph th c hi n chính sách huy ng ngu n l c t vi c s d ng qu t và giá tr quy n s d ng t. Cơ ch phát tri n cơ s h t ng t ngu n qu t th c hi n theo quy nh c a Lu t t ai và các Ngh nh hư ng d n v ti n thuê t và ti n giao t hi n hành. c) V phân c p qu n lý u tư và xây d ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c.
 14. 4. Phát tri n ngu n nhân l c Ti p t c th c hi n các chính sách thu hút lao ng có trình cao ban hành kèm theo Quy t nh s 30/Q -UB c a y ban nhân dân t nh Ngh An. Nghiên c u, m r ng các ưu ãi i v i các chuyên gia có trình cao v làm vi c t i thành ph Vinh như: bác sĩ, giáo viên i h c, chuyên gia trong lĩnh v c công ngh thông tin, lao ng tay ngh cao... Có chính sách h tr ào t o ngh cho lao ng ven ô, chuy n i sang các ngành ngh phi nông nghi p. 5. C i cách hành chính Ti p t c c i cách hành chính, th c hi n các chính sách thông thoáng, "ch m t c a", t o môi trư ng u tư thông thoáng thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài vào u tư trong thành ph . 6. Tăng cư ng công tác qu n lý ô th - Tăng cư ng công tác quy ho ch và qu n lý xây d ng ô th theo quy ho ch. - Ti n hành thi t k ô th và qu n lý ki n trúc cho các ư ng ph chính c a thành ph , t o ra phong cách và b m t ki n trúc riêng c a thành ph Vinh - Trung tâm c a vùng B c Trung B . - Có cơ ch , chính sách gi i quy t các v n xã h i khi m r ng ô th : chuy n i ngh nghi p, gi i quy t vi c làm, tái nh cư... - Ti p t c phân c p cho thành ph trong v n qu n lý phát tri n ô th , nh t là trong xây d ng và qu n lý m ng lư i k t c u h t ng ô th . i u 2. án ư c phê duy t ư c xem như m t tài li u "khung" v i nh ng m c tiêu, nh ng nh hư ng và phương hư ng phát tri n l n, các cơ ch , chính sách và các gi i pháp t ch c th c hi n làm cơ s cho vi c l p án i u ch nh, m r ng a gi i hành chính thành ph Vinh phù h p v i t ng giai o n phát tri n, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng chung, quy ho ch chi ti t xây d ng, các quy ho ch ngành khác, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm và xu t các chương trình phát tri n cũng như các d án u tư c th trên a bàn thành ph theo tinh th n phát tri n thành ph Vinh tr thành trung tâm kinh t , văn hóa c a vùng B c Trung B . i u 3.Giao y ban nhân dân t nh Ngh An căn c nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n thành ph Vinh nêu trên; ph i h p v i các B , ngành liên quan, ch o vi c l p và trình duy t theo quy nh: -L p án i u ch nh, m r ng a gi i hành chính thành ph Vinh phù h p v i t ng giai o n phát tri n, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh và báo cáo Qu c h i thông qua tri n khai các bư c ti p theo.
 15. - i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh phù h p v i m c tiêu phát tri n thành ph Vinh. - L p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch, k ho ch s d ng t và quy ho ch chung xây d ng thành ph . - L p quy ho ch xây d ng chi ti t và các quy ho ch ngành quan tr ng khác trên a bàn thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách c th nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư… m b o vi c th c hi n t t nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n thành ph Vinh nêu trong án. i u 4.Giao các B , ngành liên quan ph i h p và h tr t nh Ngh An và thành ph Vinh nghiên c u l p, i u ch nh các án, quy ho ch nêu trên; Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng ã ư c quy t nh u tư trên a bàn thành ph . Nghiên c u xem xét i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư trên a bàn thành ph ã nêu trong án. i u 5.Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6.Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản