Quyết định số 24/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 24/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 2 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 24 /2002/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2002 PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH THANH HOÁ TH I KỲ 2001-2010 ( I U CH NH) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá t i t trình s 3108/UB- TCTN ngày 14 tháng 11 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 8354/BKH/VP T ngày 10 tháng 12 năm 2001, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Thanh Hoá th i kỳ 2001- 2010 ( i u ch nh) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1- nh hư ng và m c tiêu phát tri n: a) nh hư ng phát tri n: - Ti p t c Ny m nh công cu c i m i, Ny nhanh t c chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá; hình thành cơ c u kinh t công nghi p - d ch v - nông nghi p. - Tăng t c phát tri n trên t t c các lĩnh v c nh m t t c tăng trư ng hàng năm cao hơn m c trung bình c nư c rút ng n d n kho ng cách so v i c nư c. - G n chuy n d ch cơ c u kinh t v i nâng cao hi u qu và kh năng c nh tranh; ưu tiên phát tri n các ngành, lĩnh v c có ti m năng l i th , áp ng yêu c u c a th trư ng; ch ng cùng c nư c h i nh p kinh t khu v c và th gi i. - Xây d ng h th ng ô th , các khu công nghi p tr thành các trung tâm kinh t v i ch c năng là h t nhân thúc Ny phát tri n các vùng nông thôn trong T nh. - Quan tâm úng m c n a bàn nông thôn, các vùng trung du, mi n núi nơi có nhi u khó khăn.
  2. - Tăng trư ng kinh t g n v i nâng cao i s ng nhân dân; b o v môi trư ng; t o vi c làm cho ngư i lao ng; phát tri n ngu n nhân l c, nâng cao dân trí, b i dư ng nhân tài. K t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng và c ng c qu c phòng an ninh, gi v ng n nh chính tr . b) M c tiêu phát tri n: M c tiêu t ng quát phát tri n kinh t - xã h i c a T nh th i kỳ 2001 - 2010 là: - Ph n u u i k p m c trung bình c a c nư c. n năm 2010 t ng s n phNm trong T nh (GDP) tăng 2,6 n 2,8 l n so v i năm 2000; c th t p trung vào các m c tiêu ch y u sau: + Ph n u t m c tăng trư ng bình quân t ng s n phNm trong T nh (GDP) th i kỳ 2001 - 2010: 10,5% tr lên ( phương án cũ 13 - 15% ). + Cơ c u kinh t chuy n d ch như sau (%): Các ngành, lĩnh v c Theo phương án ã Phương án i u ch nh kinh t duy t năm 1996 Năm 2005 Năm 2010 Nông nghi p 15 33,3 24 - 25 Công nghi p 42 33,0 39 - 41 D ch v 43 33,7 34 - 37 + GDP bình quân u ngư i: Phương án cũ: 1000 - 1200 USD/ngư i; phương án i u ch nh: năm 2005: 460 USD/ngư i; năm 2010: 750 USD/ngư i. + Phát tri n m nh kinh t i ngo i, m r ng th trư ng xu t khNu; ph n u kim ng ch xu t khNu c a T nh t 160 tri u USD năm 2005 và 300 tri u USD năm 2010. + Gi m t c phát tri n dân s xu ng dư i 1%/năm ( phương án cũ là 1,7% ). + T o chuy n bi n v văn hoá và các v n xã h i, phát tri n nhanh giáo d c ào t o, y t , th d c th thao nh m c i thi n thêm m t bư c i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân, môi trư ng xã h i an toàn, lành m nh; môi trư ng t nhiên ư c b o v . - Nâng cao năng l c v khoa h c, công ngh kh năng áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá; ng d ng các công ngh tiên ti n, t ng bư c ti p c n trình khu v c và qu c t . - Phát tri n k t c u h t ng áp ng yêu c u ón nh n các u tư quy mô l n phân b trên a bàn. ng th i góp ph n tích c c vào chi n lư c phát tri n ngành, vùng c a c nư c. 2. Nh ng nhi m v ch y u:
  3. a) V phát tri n nông, lâm, ngư nghi p: - Ph n u nh p tăng trư ng trong cơ c u GDP bình quân th i kỳ 2001 - 2010 là 5,0 - 5,5%. Chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn t kinh t thu n nông sang kinh t nông nghi p - công nghi p - d ch v . T p trung s n xu t nông s n hàng hoá theo nhóm hàng, nhóm s n phNm trên cơ s d báo cung c u th trư ng nông s n trong nư c, khu v c và th gi i; tích c c ng d ng khoa h c công ngh gi m giá thành, tăng ch t lư ng, nâng cao năng l c c nh tranh c a s n phNm hàng hoá. + Th c hi n thâm canh cao trên di n tích lúa ư c tư i tiêu ch ng. Ph n u t m c tiêu 1,5 tri u t n lương th c n nh t năm 2005 tr i. + n nh di n tích cây mía 30.000 ha, thâm canh tăng năng su t, b o m nguyên li u cho các nhà máy ư ng. + Chăm sóc 7.800 ha cao su hi n có, hình thành vùng nguyên li u 11.000 ha năm 2010, t s n lư ng 10.000 - 12.000 t n m cao su khô. + n nh di n tích chè hi n có, khi có i u ki n i u ch nh quy mô chè theo chương trình c a Nhà nư c. + Xây d ng vùng tr ng d a 5.000 ha, s n lư ng kho ng 300.000 t n/năm; vùng tr ng s n 4.000 ha, s n lư ng trên 100.000 t n/năm, b o m nguyên li u hàng năm cho ch bi n xu t khNu và tiêu dùng. Phát tri n m nh các cây ăn qu g n v i yêu c u c a th trư ng. + Cây l c nâng di n tích lên 20.000 - 23.000 ha, s n lư ng kho ng 100.000 t n/năm. + Cây cói: 4.000 ha, s n lư ng 38.000 - 40.000 t n (năm 2010). + Khuy n khích phát tri n cây u tương, ngô theo hư ng Ny m nh thâm canh, h giá thành, tăng giá tr thu nh p trên ơn v di n tích và g n vùng nguyên li u v i phát tri n công nghi p ch bi n. - Chăn nuôi: xây d ng vùng chăn nuôi nguyên li u v th t, s a g n v i ch bi n. Nâng t tr ng ngành chăn nuôi trong công nghi p lên 28% năm 2005 và lên trên 30% năm 2010. - Lâm nghi p: phát tri n lâm nghi p toàn di n, khai thác r ng s n xu t theo hư ng a canh, a d ng các s n phNm nông, lâm k t h p, g n v i công nghi p ch bi n, xây d ng vùng nguyên li u áp ng yêu c u s n xu t 100.000 - 160.000 t n gi y và b t gi y/năm. - Thu s n: u tư ng b phát tri n nuôi tr ng thu s n, tr ng tâm là nuôi tôm xu t khNu. u tư cơ s v t ch t và phương ti n ánh b t, nâng cao hi u qu ánh b t d khơi, d l ng, ánh b t xa b . Ph n u tăng GDP ngành thu s n bình quân 10,5 - 12,0%/năm, s n lư ng thu s n trên 100.000 t n vào năm 2010, trong ó khai thác 65.000 - 70.000 t n , nuôi tr ng
  4. 35.000 t n; tôm nguyên li u 10.500 t n. t kim ng ch xu t khNu trên 50 tri u USD, gi i quy t vi c làm cho 70.000 lao ng. b) Phát tri n công nghi p: Công nghi p ph i t o ra s vư t tr i trong cơ c u kinh t và cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. Ph n u tăng GDP công nghi p bình quân hàng năm th i kỳ 2001 - 2010 là 16,5- 20%. - Th i kỳ 2001- 2005: T p trung u tư phát tri n công nghi p l c hoá d u bao g m: Nhà máy l c d u s 2, công su t 7 tri u t n/năm, Nhà máy s n xu t Polyester công su t 200.000 t n/năm, Nhà máy s n xu t Polypropylene công su t 150.000 t n/năm; công nghi p s n xu t gi y và b t gi y; nhà máy s n xu t ch t tNy r a t ng h p ( LAP ) công su t 50.000 t n/năm; phát tri n công nghi p s n xu t v t li u xây d ng; công nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n; c ng c phát tri n công nghi p óng, s a ch a tàu thuy n, s n xu t công c nông nghi p; công nghi p s d ng nhi u lao ng: d t, may, da gi y, ph c h i ngh d t l a tơ t m... t ch c s p x p l i các xí nghi p qu c doanh, thay i thi t b công ngh nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm và m r ng s n xu t; ng th i phát tri n nhanh các cơ s công nghi p v a và nh nông thôn góp ph n công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. Các s n phNm chính: Xi măng trên 4 tri u t n, ư ng 220.000 t n, gi y và b t gi y 70.000- 80.000 t n, tinh b t ngô, s n, cà phê, cao su, nư c d a, nư c cà chua cô c, h i s n 17.000- 18.000 t n; trong ó, tôm ông 3.000 t n, th t ông 5.000 t n, b t cá- d u cá 1.500- 2.000 t n. Ti p t c u tư các Khu công nghi p, trư c h t là các Khu công nghi p t p trung. Ưu tiên xây d ng cơ s h t ng bao g m c giao thông, c ng, i n, nư c, d ch v ô th , ào t o ngu n nhân l c Nghi Sơn ph c v xây d ng Nhà máy l c hoá d u s 2 và Khu công nghi p liên h p trên di n tích ã quy ho ch. - Th i kỳ 2006- 2010: ưa công nghi p l c hoá d u vào v n hành; m r ng công su t các ngành công nghi p có th m nh như: xi măng 6-7 tri u t n; á p lát 1,5-2 tri u m2; ch bi n g , tre lu ng, ưa s n phNm gi y và b t gi y lên 100.000 - 160.000 t n; ư ng 300.000 t n; tinh b t ngô xu t khNu 30.000-50.000 t n; tinh b t s n 30.000 t n; cà phê 10.000 t n; cao su 4.000- 10.000 t n; h i s n ông l nh 10.000 t n, trong ó tôm ông 5.000 t n, th t ông, l n s a; phân bón 250.000 t n; thép cán 100.000 t n. Xây d ng t h p d t- nhu m; nhà máy phân lân vi sinh; v t li u nh a xây d ng; v t li u ch u l a Khu công nghi p L Môn; xây d ng nhà máy phân bón t ng h p ( DAP ); nhà máy nhi t i n; thép hình; c u ki n bê tông; óng m i và s a ch a tàu thuy n; l p ráp cơ khí... t i Khu công nghi p Nghi Sơn. c) Phát tri n các ngành d ch v : Ph n u t t c tăng trư ng ngành d ch v trong th i kỳ 2001- 2010 bình quân hàng năm là 9,0- 11,0%, góp ph n phân b l i lao ng trong các ngành kinh t c a T nh.
  5. - Thương m i: Xúc ti n các ho t ng tìm ki m th trư ng tiêu th hàng hoá xu t khNu trong T nh. Ph n u t ng m c lưu chuy n hàng hoá xã h i th i kỳ 2001- 2010 tăng bình quân 25- 30%; giá tr xu t khNu tăng 24- 26%/năm. - Du l ch: Xây d ng chương trình du l ch c a T nh phù h p v i chương trình phát tri n du l ch chung c a c nư c; ưu tiên u tư các khu du l ch: Hàm R ng, S m Sơn, Lam Kinh, Thành nhà H . - i u ch nh l i cơ c u v n t i; ph c h i và phát tri n v n t i thu , ch ng tham gia lưu thông hàng hoá c a Thanh Hoá v i c nư c, khu v c và Qu c t ; phát tri n các d ch v c ng bi n và sông, khai thác hi u qu c ng bi n nư c sâu Nghi Sơn, c ng L Môn. - Phát tri n m nh m ng lư i bưu chính - vi n thông v i k thu t hi n i. Ti p t c phát tri n m nh các bưu c c khu v c g n li n v i s ra i c a các Khu công nghi p, d ch v , các vùng kinh t m i c a T nh. n năm 2005: 100% s xã có i n tho i, t 1,82 máy/100 dân, năm 2010 t 7,5 máy/100 dân, m b o nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa nh n ư c báo phát hành thư ng xuyên. - Phát tri n nhanh các lo i hình d ch v tài chính, ngân hàng, tư v n, công ngh thông tin, d ch v , k thu t, Ny m nh th trư ng v n c bi t nông thôn. d) Xây d ng k t c u h t ng: - ô th : Ưu tiên xây d ng h t ng h th ng ô th thành ph Thanh Hoá áp ng yêu c u ô th lo i II vào năm 2005; xây d ng h t ng các khu ô th m i: Nghi Sơn, Th ch Thành, M c Sơn... theo quy ho ch, c i thi n h t ng các th xã, th t , th tr n, huy n l n năm 2010 toàn T nh có dân s thành th trên 1 tri u ngư i, t t l ô th hoá 25- 33%. - Giao thông: Xúc ti n nâng c p các tr c giao thông B c - Nam. Ưu tiên u tư nâng c p các tuy n tr c chính lên phía Tây c a T nh; h th ng giao thông các Khu công nghi p, các vùng nguyên li u. Nh a hoá ho c bê tông hoá m t ư ng tr c chính ( i v i các huy n ng b ng 100%, mi n núi 50% ), hoàn thành các c u còn l i qua các sông l n, 100% s xã có ư ng ô tô n ư c trung tâm. Xây d ng các b n c ng và n o vét các tuy n ư ng thu ch y u, ti p t c nâng c p c ng L Môn và c ng nư c sâu Nghi Sơn. Xây d ng sân bay dân d ng khi có nhu c u. - Thu l i: Xây d ng h p C a t, p sông Lèn, t m c tiêu gi i úng cho m t s vùng úng l n là tr ng tâm. ng th i hoàn ch nh h th ng tư i, kiên c hoá kênh mương, m r ng di n tích tư i cho m t s cây công nghi p, ưu tiên thu l i cho nuôi tr ng thu s n. B i trúc, tu b thư ng xuyên ê, kè ch n sóng. - C p thoát nư c và v sinh môi trư ng: Xây d ng h th ng c p nư c s ch cho dân sinh và phát tri n các ngành kinh t - xã h i. Ph n u n năm 2010 có 90% dân s nông thôn và 100% dân s thành th ư c s d ng nư c s ch. H u h t các ô th có h th ng c p thoát nư c, riêng thành ph Thanh Hoá t ch tiêu c p nư c 120-130 lít/ngư i/ngày êm. X lý nư c th i công nghi p và ô th trư c khi th i vào sông, bi n.
  6. - i n: Xây d ng các tr m 110 KV theo quy ho ch ư c B Công nghi p phê duy t. ưa i n lên các huy n mi n núi, c i thi n h th ng lư i i n ô th , ưu tiên thành ph Thanh Hoá, th xã S m Sơn, khu ô th Nghi Sơn, các Khu công nghi p và vùng ông dân. T c tăng trư ng i n thương phNm bình quân hàng năm 13-15%, nâng bình quân u ngư i lên 359 KWh/năm vào 2005; 800 KWh/năm vào 2010. - H t ng văn hoá xã h i: Xây d ng trư ng i h c H ng c ngang t m v i các trư ng i h c khác trong nư c; xây d ng Vi n ho c Phân vi n, Trung tâm nghiên c u v khoa h c, công ngh ( công ngh sinh h c, công ngh thông tin ), các trư ng chuyên nghi p và d y ngh , các trư ng Ph thông và trư ng M m non. Nâng c p các b nh vi n tuy n t nh, các trung tâm y t huy n, c bi t là các trung tâm y t khu v c, tăng cư ng cơ s v t ch t cho y t tuy n xã, các trung tâm th d c th thao. Tôn t o các di tích văn hoá l ch s như Lam Kinh, Thành nhà H , các danh lam th ng c nh như: B n én, ng T Th c. e) Phát tri n các lĩnh v c văn hoá xã h i: - Ny m nh xã h i hoá các ho t ng văn hoá, xã h i, t ng bư c t o chuy n bi n v văn hoá, giáo d c- ào t o, y t và các v n xã h i nh m c i thi n thêm m t bư c i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân. - Gi m t l sinh hàng năm t 0,4- 0,5 0/oo. Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t cho vi c th c hi n k ho ch hoá gia ình, b o v s c kho bà m và tr em; cơ s v t ch t cho vi c khám ch a b nh, c th là: Nâng c p, hi n i hoá b nh vi n a khoa T nh, xây d ng b nh vi n khu v c Ng c L c ph c v 8 huy n mi n núi phía Tây c a T nh; xây d ng b nh vi n Nhi; c i t o nâng c p và b sung trang thi t b khám ch a b nh cho các b nh vi n tuy n t nh, tuy n huy n. - Giáo d c: B t k p và vư t các m c tiêu qu c gia, t o s chuy n bi n cơ b n và toàn di n trong giáo d c. Hoàn thành ph c p giáo d c Trung h c cơ s 100% s xã vào năm 2007. Tăng cư ng cơ s v t ch t, thi t b ph c v cho vi c d y và h c, cơ b n hoàn thành u tư kiên c hoá các trư ng Ti u h c, Trung h c cơ s và các trư ng M u giáo. - ào t o: C ng c ào t o h i h c, thành l p các Vi n ho c Phân vi n nghiên c u, m r ng h Cao ng. Phát tri n m nh công tác ào t o ngh , ưa lao ng ư c qua ào t o 30- 35% vào năm 2010. Gi m t l th t nghi p thành th dư i 4%, tăng t l s d ng th i gian lao ng nông thôn lên 80%, hàng năm gi i quy t vi c làm m i t 3,5- 4,0 v n lao ng. - C i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, ph n u n năm 2010 không còn h ói, còn 7- 8% h nghèo ( theo tiêu chuNn m i ), không còn xã nghèo, 100% s xã có cơ s h t ng thi t y u. Các ch tiêu hư ng th trên u ngư i dân trong lĩnh v c chăm sóc s c kho t m c bình quân chung c a c nư c. - Nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hoá, th d c th thao, thông tin tuyên truy n, gi gìn phát huy b n s c văn hoá truy n th ng c a các dân t c trong T nh. Xây d ng m i m i năm 300 làng văn hoá n năm 2010 có 4.000 làng văn hoá, 90% s h t tiêu chuNn gia ình văn hoá. Xây d ng m i và trùng tu, tôn t o m t s công trình văn hoá tr ng i m.
  7. - u tư tăng cư ng năng l c, nâng cao ch t lư ng, th i lư ng phát sóng phát thanh truy n hình. n năm 2010: 95% s dân ư c xem truy n hình; ph sóng phát thanh 100%. g) Phát tri n các vùng lãnh th : - Vùng bi n: Phát tri n toàn di n kinh t bi n; t p trung ánh b t, nuôi tr ng thu s n tr ng tâm là nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh và ch bi n xu t khNu. Xây d ng các vùng tr ng lúa, l c, ay, cói, rau qu ...; phát tri n chăn nuôi l n, gia c m. Xây d ng Khu công nghi p t p trung Nghi Sơn- Tĩnh Gia ( l c hoá d u, xi măng, v t li u xây d ng, d ch v c ng bi n, ch bi n h i s n, cơ khí óng và s a ch a tàu thuy n ). Khai thác c ng bi n nư c sâu; Ny m nh u tư h th ng cơ s h t ng ô th m i Nghi Sơn, cơ s h t ng vùng nuôi tr ng thu s n. Phát tri n m nh ti u th công nghi p, d ch v , thương m i, du l ch. - Vùng trung du, mi n núi: Phát tri n toàn di n kinh t - xã h i mi n núi, rút ng n d n kho ng cách v i s ng kinh t - xã h i so v i vùng xuôi. Ưu tiên phát tri n vùng nguyên li u gi y, g n v i b o v r ng u ngu n, r ng phòng h , nâng cao hi u qu chương trình tr ng 5 tri u ha r ng. T p trung u tư xây d ng công nghi p ch bi n mía ư ng, hoa qu , bánh k o, lâm s n...g n v i xây d ng vùng chuyên canh cây con; vùng cao su, cây ăn qu , qu , lu ng, cánh ki n, chè, s n, d a; Ny m nh phát tri n kinh t trang tr i t o ngu n nguyên li u t p trung n nh cung c p cho các cơ s ch bi n. Khai thác và ch bi n v t li u xây d ng: á vôi, cát, s i, á hoa. T p trung phát tri n k t c u h t ng, ưu tiên cho vi c m r ng và nâng c p m ng lư i giao thông, i n, nư c s ch... Ny m nh ho t ng thương m i, giao lưu hàng hoá. T ch c th c hi n t t các chính sách xã h i nâng cao trình dân trí và m c s ng dân cư, c bi t là vùng ng bào dân t c. - Vùng ng b ng: T p trung chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn theo hư ng công nghi p hoá, nâng cao hi u qu kinh t , gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. Tăng cư ng u tư xây d ng vùng lúa cao s n, vùng mía, thu c lá, cây ăn qu , chăn nuôi l n, gia c m, bò s a...g n v i công nghi p ch bi n. ng th i phát tri n m nh các Khu công nghi p t p trung: L Môn, B m Sơn- Th ch Thành, M c Sơn- Lam Sơn, phát tri n thương m i, du l ch và các ngành d ch v khác. i u 2. U ban nhân dân t nh Thanh Hoá có nhi m v : - Ch trì, có s giúp c a các B , ngành liên quan nghiên c u xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ 2001- 2010, l p quy ho ch chi ti t, xây d ng các chương trình m c tiêu và các d án u tư phù h p v i quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c thúc Ny s phát tri n c a T nh. - Nghiên c u và ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ban hành các cơ ch chính sách c th , phù h p v i i u ki n c a T nh nh m khuy n khích các thành ph n kinh t u
  8. tư s n xu t, tìm ki m và m r ng th trư ng, phát tri n ngu n nhân l c, b o v môi trư ng th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i ã ra. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý, Ny m nh c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. - Ch o u tư t p trung có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t, h t ng xã h i t o i u ki n phát tri n m t s ngành kinh t mũi nh n c a T nh. i u 3. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m cùng T nh Thanh Hoá t ch c th c hi n quy ho ch này t ư c nh ng m c tiêu ra. Quy ho ch phát tri n các ngành kinh t k thu t xã h i c a các B , ngành ph i ư c c th hoá trên a bàn T nh b ng k ho ch, các chương trình m c tiêu và các d án u tư c th trong t ng giai o n. Trong quá trình th c hi n, Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá có trách nhi m theo dõi, ph i h p có gi i pháp i u ch nh k p th i. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản