Quyết định số 24/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 24/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2005/QĐ-BYT về điều kiện xác định người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành, để sửa đổi thông tư số 09/2005/ TT-BYT ngày 28/3/2005 hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C S A I THÔNG TƯ S 09/2005/TT-BYT NGÀY 28/3/2005 C A B Y T HƯ NG D N I U KI N XÁC NNH NGƯ I BN PHƠI NHI M HIV HO C BN NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c i u 21 c a Pháp l nh v phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 31/05/1995; Căn c i u 10 c a Ngh nh s 34/CP ngày 01/06/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); Căn c Quy t nh s 265/2003/Q -TTg ngày 16/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch i v i ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. S a i i m a, kho n 3, ph n III v thNm quy n c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p như sau: a) B Y t (C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam) c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV i v i các trư ng h p ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV ang công tác t i các cơ quan, ơn v thu c các b , ngành c p trung ương qu n lý (theo m u Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này). i u 2. S a i m u Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p quy nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư 09/2005/TT - BYT ngày 28/3/2005 c a B Y t hư ng d n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p như sau: Thay th c m t "C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS" b ng c m t "C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam". i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo.
  2. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng V i u tr - B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Th trư ng y t các Ngành, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Tr n Chí Liêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản