Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 05 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG CH C NĂNG, NHI M V C A C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM VÀ C C Y T D PHÒNG VI T NAM TRONG QU N LÝ NHÀ NƯ C V V C XIN VÀ SINH PH M Y T . B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Chuy n giao vi c th c hi n ch c năng, nhi m v giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v v c xin và sinh phNm y t t C c Y t d phòng Vi t Nam sang C c Qu n lý Dư c Vi t Nam i u 2. C c Y t d phòng Vi t Nam có trách nhi m bàn giao toàn b văn b n và h sơ, tài li u v qu n lý v c xin và sinh phNm y t cho C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. C c Qu n lý Dư c Vi t Nam có trách nhi m ti p nh n và s p x p cơ c u t ch c, cán b tri n khai th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c v v c xin và sinh phNm y t . i u 3. Bãi b các quy nh v th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c v v c xin và sinh phNm y t c a C c Y t d phòng Vi t Nam t i Quy t nh s 20/2005/Q -BYT ngày 26/7/2005 c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a C c Y t d phòng Vi t Nam; i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam - B Y t , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản