intTypePromotion=3

Quyết định số 2433/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 2433/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết phát triển điện lực huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2433/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG NAI c l p - T do - H nh phúc ******* ****** S : 2433/Q -UBND Biên Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T PHÁT TRI N I N L C HUY N C M M T NH NG NAI GIAI O N 2006 - 2010 T M NHÌN 2015 Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t i n l c ngày 03/12/2004; Căn c Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17/08/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c; Căn c Quy t nh s 42/2005/Q -BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Công nghi p v vi c ban hành n i dung, trình t , th t c l p và th m nh quy ho ch phát tri n i n l c; Xét T trình s : 662/TT-SCN ngày 27 tháng 07 năm 2007 c a S Công nghi p v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t phát tri n i n l c huy n C m M t nh ng Nai giai o n 2006 - 2010 t m nhìn 2015, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chi ti t phát tri n i n l c huy n CNm M t nh ng Nai giai o n 2006 - 2010 t m nhìn 2015 v i n i dung chính như sau: 1. V ph t i i n Nh m áp ng nhu c u ph c v m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a huy n CNm M , t ư c các ch tiêu kinh t - xã h i theo Ngh quy t ng b huy n CNm M , d án ã tính toán v i 3 phương án ph t i, trong ó ch n phương án ph t i cao tính toán thi t k lư i i n. K t qu d báo theo phương án cao như sau: - Năm 2006: Công su t c c i Pmax = 11 MW; i n thương phNm 27,978 tri u kwh; t ng i n nh n 30,745 tri u kwh; t c tăng trư ng i n thương phNm giai o n 2001 - 2005 là 19,76%/năm; bình quân u ngư i t 179 kwh/ngư i.năm. - Năm 2010: Công su t c c i Pmax = 27 MW; i n thương phNm 92,087 tri u kwh; t ng i n nh n 100,641 tri u kwh; t c tăng trư ng i n thương phNm giai o n 2006 - 2010 là 30,3%/năm; bình quân u ngư i t 544 kwh/ngư i.năm. - Năm 2015: Công su t c c i Pmax = 52 MW; i n thương phNm 223,704 tri u kwh; t ng i n nh n 243,156 tri u kwh; t c tăng trư ng i n thương phNm giai o n 2011 - 2015 là 19,42%/năm; bình quân u ngư i t 1.220 kwh/ngư i.năm. 2. V phát tri n ngu n i n
  2. a) Giai o n 2006 - 2010: * Tr m bi n áp 110 KV v n hành giai o n 2006 - 2010: - Xây d ng tr m bi n áp 110/22 KV CNm M quy mô công su t 2x25 MVA, năm 2009 l p t 1 máy 25 MVA. * Xây d ng và c i t o các ư ng dây 110 KV giai o n 2006 - 2010: - Xây d ng ư ng dây xu t tuy n 110 KV Xuân L c - CNm M c p i n cho tr m 110 KV CNm M (thi t k 2 m ch trư c m t treo 1 m ch): Dài 22 km, ti t di n dây d n ACSR-240. b) Giai o n 2011 - 2015: * Tr m bi n áp 110 KV v n hành giai o n 2011 - 2015: - Nâng công su t tr m 110/22 KV CNm M t máy 25 MVA lên thành 2x25 MVA. * Xây d ng và c i t o các ư ng dây 110 KV giai o n 2011 - 2015: - Treo m ch s 2 xu t tuy n ư ng dây 110 KV Xuân L c - CNm M . 3. V lư i i n trung th và tr m bi n áp phân ph i giai o n 2006 -2010: a) ư ng dây trung th : - Xây d ng m i 111,5 km ư ng dây trung th . - C i t o nâng ti t di n dây, chuy n i lư i 1 pha thành 3 pha là 92,7 km. - C u trúc lư i i n: Lư i trung th i v i c m công nghi p, khu công nghi p và khu ô th ư c thi t k m ch vòng v n hành h . i v i khu v c nông thôn ư c thi t k hình tia. Các ư ng tr c trung th ch làm vi c bình thư ng thi t k mang t i t 60 - 70% công su t so v i công su t mang t i c c i cho phép m b o an toàn c p i n khi có s c . - Tiêu chuNn i n áp lư i trung th cho phép: Các ư ng dây trung th m ch vòng, khi v n hành h thi t k sao cho t n th t i n áp t i h xa nh t ≤ 5% ch v n hành bình thư ng và không quá 10% ch sau s c . Các ư ng dây trung th hình tia có t n th t i n áp cu i ư ng dây ≤ 5%. b) Tr m bi n áp phân ph i: - Xây d ng m i 25.600 KVA tr m bi n áp phân ph i c p i n cho ph t i. - Tr m bi n áp phân ph i xây d ng trên a bàn g m có 2 lo i như sau: + Lo i tr m h p b (compact) và trong nhà (tr m phòng): S d ng cho các khu ô th , khu dân cư m i yêu c u cao v m t m quan cho các tòa nhà chung cư cao t ng, khu thương m i và d ch v gi i trí. + Tr m trên c t và tr m giàn: S d ng cho các c m dân cư nông thôn, các khu v c vành ai ô th ng b v i lư i i n trên không. - i v i tr m bi n áp công c ng, công su t tr m ư c tính toán theo nguyên t c kh năng cung c p i n cho các ph t i dân sinh trong vòng bán kính t 800-1.000m. - Gam máy bi n áp:
  3. + Khu v c ph t i ánh sáng sinh ho t, khu v c dân cư thưa th t, công c ng và các cơ s ti u th công nghi p nh dùng các gam máy: 15; 25; 37,5; 50; 75 KVA (m t pha ho c t h p 2 - 3 máy 1 pha). + Ph t i công nghi p, ti u th công nghi p l n, ánh sáng sinh ho t cho khu v c dân cư ông úc ch n ph bi n lo i 160 (180), 250 KVA cho vùng nông thôn và 250, 400, 560, 630 KVA cho khu v c ô th . - Các tr m chuyên dùng c a khách hàng theo quy mô ph t i s ư c thi t k v i gam máy thích h p. 4. V tiêu chu n lư i i n h th và i n k a) V lư i i n h th : - Xây d ng m i ư ng dây h th giai o n 2006 - 2010 là 208,1 km. - Lư i h th ư c thi t k hình tia tr các ph t i công nghi p, d ch v thương m i, khu v c th tr n có yêu c u c bi t thì ph i thi t k m ch vòng có liên k t d phòng. - Bán kính lư i h th i v i khu v c nông thôn dân cư phân tán t 800 -1.000m; khu v c th tr n, th t bán kính t 200 - 500m. - Các ư ng dây tr c chính s d ng h th ng 3 pha 4 dây, i n áp 380/220V. Các nhánh r tùy theo nhu c u ph t i s d ng 1 ho c 3 pha. H th ng h th n i t trung tính tr c ti p, kho ng cách trung bình t các ư ng dây h th t i nhà dân là 40m. - Ti t di n dây pha c a ư ng tr c ≥ 95mm2, ti t di n dây pha c a ư ng nhánh ≥ 50mm2. b) V i nk : - L p t m i công tơ các lo i giai o n 2006 - 2010 là 4.065 cái, trong ó công tơ 1 pha là 3.800 cái và công tơ 3 pha là 265 cái. - M i h s d ng u ph i t công tơ, nh m ngăn ng a t n th t s s d ng các hòm công tơ nh a chuyên dùng. 5. V v n u tư giai o n 2006 - 2010 Trong giai o n 2006 - 2010 c n lư ng v n 131,75 t ng, g m: - V n phát tri n lư i truy n t i và tr m bi n áp 110 KV là: 54,4 t ng. - V n phát tri n lư i trung th là: 29,737 t ng. - V n phát tri n tr m bi n áp phân ph i là: 17,92 t ng. - V n phát tri n lư i h th là: 22,15 t ng. -V nl p t công tơ là: 637,4 tri u ng. -V n hoàn thi n lư i i n là: 1,179 t ng. - V n d phòng, n bù là: 5,673 t ng. i u 2. T ch c th c hi n - Giao S Công nghi p t ch c tri n khai, công b quy ho ch và hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c ã ư c phê duy t.
  4. - Giao Công ty i n l c ng Nai ph i h p v i UBND huy n CNm M căn c vào n i dung quy ho ch ư c duy t, cân i và ưa vào k ho ch hàng năm ti n c it o và xây d ng m i lư i i n trung, h th trên a bàn huy n CNm M . - Giao UBND huy n CNm M t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t n m i t ng l p nhân dân t i a phương bi t và th c hi n pháp lu t v quy ho ch phát tri n i n l c; ki m tra, thanh tra, gi i quy t các khi u n i, t cáo, x lý các vi ph m pháp lu t v quy ho ch phát tri n i n l c t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. - Công ty i n l c ng Nai có trách nhi m nh kỳ báo cáo t ng h p tình hình th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c trên a bàn huy n CNm M v i UBND t nh và S Công nghi p theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Ch t ch UBND huy n CNm M , Giám c các S : Công nghi p, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Kho b c Nhà nư c t nh, Giám c Công ty i n l c ng Nai và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH inh Qu c Thái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản