Quyết định số 244/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 244/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 244/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 244/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 244/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 244/1998/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA XÓA ÓI GI M NGHÈO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 80/1998/Q -TTg ngày 09 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo; Theo ngh c a Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các thành viên Ban ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo và Th trư ng các cơ quan thành viên Ban ch nhi m Chương trình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) QUY CH HO T NG C A BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA XOÁ ÓI GI M NGHÈO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 244/1998/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Ban Ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói gi m nghèo (g i t t là Ban Ch nhi m Chương trình) ư c thành l p theo Quy t nh s 80/1998/Q -TTg ngày 09 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph có b ph n giúp vi c chuyên trách là Văn phòng Chương trình xoá ói gi m nghèo (g i t t là Văn phòng Chương trình). i u 2. Ban Ch nhi m Chương trình có trách nhi m giúp Chính ph xây d ng và ch o th c hi n k ho ch xoá ói gi m nghèo, c th : - Xây d ng k ho ch, n i dung ho t ng c a Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói gi m nghèo (g i t t là Chương trình), k ho ch th c hi n chương trình, l p d toán và phân b kinh phí hàng năm g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào k ho ch chung c a các B , ngành, a phương trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o th c hi n. - Theo dõi vi c c p phát, s d ng ngu n kinh phí c a Chương trình theo úng m c tiêu, k ho ch và quy nh c a Nhà nư c v qu n lý các Chương trình m c tiêu qu c gia. - Ph i h p v i các B , ngành ch o các a phương trong vi c l ng ghép ho t ng c a các chương trình, d án và chính sách khác có liên quan n xoá ói gi m nghèo. - Báo cáo nh kỳ k t qu th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói gi m nghèo v i Th tư ng Chính ph . Chương 2 PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 3. Ch nhi m Chương trình ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v ti n th c hi n và k t qu c a Chương trình, phân công các thành viên trong Ban ch nhi m ch o th c hi n các công vi c và d án c a Chương trình. i u 4. Giúp vi c Ch nhi m Chương trình có hai Phó Ch nhi m: - Phó Ch nhi m thư ng tr c - B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ư c Ch nhi m u quy n tr c ti p ch o Văn phòng Chương trình; i u hành, gi i quy t công vi c thư ng xuyên c a Chương trình và thay m t Ch nhi m Chương trình khi i v ng. - Phó Ch nhi m - B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngoài nhi m v tham gia ch o ho t ng chung c a Chương trình, tr c ti p ch o th c hi n: + D án nh canh - nh cư, di dân và kinh t m i; + D án h tr s n xu t và phát tri n ngành ngh ; + Công tác khuy n nông- lâm- ngư g n v i xoá ói gi m nghèo.
  3. i u 5. Các thành viên ch u trách nhi m giúp Ch nhi m Chương trình ch o các công vi c và d án sau: 1. B K ho ch và u tư : Ch o tính toán cân i v n u tư xây d ng cơ b n cho các d án c a chương trình; cùng thành viên B Tài chính tính toán cân i ngu n kinh phí c a Chương trình, hư ng d n các a phương trong vi c l ng ghép các Chương trình, d án và các chính sách khác có liên quan n xoá ói gi m nghèo. 2. B Tài chính ch o th c hi n: - D ki n b trí ngu n v n s nghi p thu c Ngân sách nhà nư c hàng năm u tư cho Chương trình; - Hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i các ngu n v n c a chương trình; - Theo dõi, ánh giá hi u qu s d ng v n. 3. U ban Dân t c và Mi n núi tr c ti p ch o th c hi n: - D án h tr xây d ng cơ s h t ng và s p x p l i dân cư; - D án h tr ng bào dân t c c bi t khó khăn; - T ch c t p hu n, ào t o cán b các xã nghèo vùng cao. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch o t ng h p k ho ch hàng năm c a Chương trình, trình Ch nhi m và Ban Ch nhi m Chương trình thông qua và ph i h p t ch c i u hành th c hi n Chương trình. Tr c ti p ch o: - D án nâng cao năng l c i ngũ cán b làm công tác h tr xoá ói gi m nghèo; - D án hư ng d n cách làm ăn cho ngư i nghèo. 5. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tr c ti p ch o th c hi n d án tín d ng iv i ngư i nghèo. 6. B Y t tr c ti p ch o d án h tr ngư i nghèo v y t . 7. B Giáo d c và ào t o tr c ti p ch o th c hi n d án h tr ngư i nghèo v giáo d c. 8. U ban Dân s và K ho ch hoá gia ình tr c ti p ch o th c hi n l ng ghép Chương trình m c tiêu qu c gia dân s - k ho ch hoá gia ình v i Chương trình. 9. oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam và oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ư c m i tham gia Ban Ch nhi m Chương trình ho t ng theo ch c năng, nhi m v c a mình. Chương 3
  4. NGUYÊN T C HO T NG i u 6. Các thành viên trong Ban Ch nhi m Chương trình th o lu n t p th và quy t nh nh ng v n quan tr ng c a Chương trình, c th : - N i dung Chương trình, k ho ch th c hi n hàng năm và d ki n phân b ngu n ngân sách Nhà nư c cho các B , ngành và a phương. - Các n i dung có liên quan th c hi n Chương trình như: cơ ch ph i h p, l ng ghép ho t ng, tư v n giúp vi c Ban Ch nhi m Chương trình. - ánh giá chung v k t qu th c hi n Chương trình, bi u dương, khen thư ng. i u 7. Ch nhi m Chương trình tri u t p và ch to các phiên h p thư ng kỳ 3 tháng 1 l n ho c b t thư ng x lý các công vi c c p bách, c n thi t liên quan n nhi m v c a Chương trình. Ch nhi m Chương trình có th u nhi m cho Phó Ch nhi m thư ng tr c ho c Phó Ch nhi m ch to phiên h p. Các phiên h p ph i ư c thông báo b ng văn b n cho các thành viên v n i dung, th i gian và a i m trư c 5 ngày, các thành viên có trách nhi m b trí th i gian tham d y các phiên h p c a Ban Ch nhi m Chương trình. Trư ng h p v ng m t có lý do chính áng, các thành viên ư c u quy n b ng văn b n cho cán b c p V , C c d h p thay. Các quy t nh c a Ban Ch nhi m Chương trình ph i ư c bi u quy t theo a s các thành viên Ban Ch nhi m Chương trình (2/3 s thành viên trong Ban Ch nhi m Chương trình tham gia cu c h p tán thành). i u 8. Tuỳ theo n i dung phiên h p c a Ban ch nhi m Chương trình, Ch nhi m Chương trình quy t nh vi c m i lãnh o U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, lãnh o các t ch c oàn th Trung ương và lãnh o các B , ngành có liên quan n tham d . i u 9. nh kỳ hàng tháng, Ch nhi m Chương trình và các Phó Ch nhi m ph i t ch c h p giao ban ki m i m, ánh giá các ho t ng, công vi c ã th c hi n trong tháng qua và ch o k ho ch tri n khai tháng t i. i u 10. Văn phòng Chương trình giúp Ban ch nhi m Chương trình th c hi n: - Xây d ng n i dung Chương trình và k ho ch tri n khai th c hi n Chương trình. - Ph i h p các ho t ng c a Chương trình theo ch o c a Ban ch nhi m Chương trình. - Hư ng d n, theo dõi vi c t ch c th c hi n Chương trình các a phương, các B , ngành, t ch c oàn th liên quan. - T ng h p, báo cáo Ban Ch nhi m Chương trình v các ho t ng c a Chương trình và chuNn b các phiên h p Ban Ch nhi m Chương trình.
  5. - D toán, thanh quy t toán kinh phí ư c c p cho ho t ng c a Ban ch nhi m Chương trình và ho t ng c a Văn phòng Chương trình theo ch tài chính c a Nhà nư c. - Ph i h p v i các ơn v tr c thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan tri n khai các ho t ng b o m th c hi n m c tiêu c a Chương trình. i u 11. nh kỳ tu n u tháng, Văn phòng Chương trình có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n chương trình tháng trư c và k ho ch tri n khai tháng sau trư c phiên h p giao ban c a Ch nhi m và các Phó Ch nhi m Chương trình. i u 12. K ho ch th c hi n Chương trình giai o n 1998-2000, k ho ch hàng năm, cơ ch , chính sách và các gi i pháp th c hi n chương trình do Ban ch nhi m Chương trình quy t nh. Nh ng v n ngoài thNm quy n, Ban Ch nhi m chương trình thông qua và trình Th tư ng Chính ph quy t nh (giao ch tiêu k ho ch, phân b ngu n v n c a Chương trình...) theo úng tinh th n Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 và Quy t nh s 05/1998/Q -TTg, ngày 14 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình Qu c gia và các văn b n hư ng d n có liên quan. i u 13. Các thành viiên Ban Ch nhi m Chương trình, ngoài vi c tham gia ch o góp ý ki n xây d ng chương trình, k ho ch th c hi n hàng năm, còn có trách nhi m: - ánh gi k t qu ho t ng các d án ư c phân công ph trách và chương trình hành ng c a B , ngành, a phương v vi c th c hi n m c tiêu xoá ói gi m nghèo Ch nhi m Chương trình báo cáo Th tư ng Chính ph . - nh kỳ 3 tháng 1 l n, các thành viên có trách nhi m báo cáo Ban ch nhi m Chương trình v k t qu th c hi n các ho t ng, d án thu c B , ngành và a phương qu n lý (thông qua Văn phòng Chương trình). - Ki m tra, ánh giá ho t ng Chương trình t i a phương m i năm ít nh t 1 l n. i u 14. Hàng năm, Ban ch nhi m Chương trình t ch c ki m tra, ánh giá k t qu ho t ng chung c a c Chương trình và t ng d án c a Chương trình. Th i gian, a bàn ki m tra do Ch nhi m Chương trình quy t nh và thông báo cho các thành viên th c hi n. Các thành viên Ban ch nhi m Chương trình có trách nhi m ch o vi c xây d ng k ho ch, t ch c ki m tra và báo cáo k t qu ki m tra v i Ch nhi m Chương trình b ng văn b n. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 15. Quy ch này ư c áp d ng cho Ban ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói gi m nghèo và các B , ngành và a phương có d án thu c Chương trình.
  6. i u 16. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Ban Ch nhi m Chương trình t ng h p các ý ki n, xu t n i dung b sung, s a i trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh.
Đồng bộ tài khoản