Quyết định số 2460/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 2460/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2460/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản thỏa thuận hợp tác năm 2007 giữa UBND huyện Định Quán và Hiệp hội CHRISTINA NOBLE CHILDREN’S FOUNDATION (Anh) do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2460/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG NAI c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 2460/Q -UBND Biên Hòa, ngày 08 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N TH A THU N H P TÁC NĂM 2007 GI A UBND HUY N NNH QUÁN VÀ HI P H I CHRISTINA NOBLE CHILDREN’S FOUNDATION (ANH) CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2003; Theo gi y phép l p Văn phòng d án t i Vi t Nam s : AU 034/UB-DA ngày 15/12/2001 c a y ban Công tác v các t ch c phi Chính ph nư c ngoài c p cho Hi p h i Christina Noble Children’s Foundation; Xét ngh c a UBND huy n nh Quán t i Văn b n s 491/UBND-VX ngày 16/04/2007 và ý ki n xu t c a S Ngo i v t i Văn b n s 369/SNgV-LS ngày 08/05/2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t B n th a thu n h p tác năm 2007 gi a UBND huy n nh Quán (t nh ng Nai) và Hi p h i Christina Noble Children’s Foundation v th c hi n d án phân Tr m Y t p 9, xã Gia Canh, huy n nh Quán (ký ngày 05/03/2007, ính kèm). i u 2. Giao Ch t ch UBND huy n nh Quán ch trì, ph i h p v i các ngành, ơn v , a phương liên quan c a t nh tri n khai, t ch c th c hi n theo úng n i dung ký k t và báo cáo k t qu cho Ch t ch UBND t nh. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND t nh, S Ngo i v , Y t , UBND huy n nh Quán và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Huỳnh Th Nga C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** B N TH A THU N H P TÁC
  2. Căn c B n k ho ch ho t ng năm 2007 ngày 15/11/2006 c a phân Tr m Y t p 9, xã Gia Canh, huy n nh Quán, t nh ng Nai. Căn c vào hi u qu ho t ng c a phân Tr m Y t p 9 trong năm 2006. Căn c vào Văn b n s 44/PYT-CV ngày 02/03/2007 c a phòng Y t huy n nh Quán ngh Hi p h i Christina Noble Children,s Foundation (CNCF) ti p t c tài tr cho phân Tr m Y t p 9 xã Gia Canh. Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2007, chúng tôi g m: Bên A: UBND huy n nh Quán, t nh ng Nai. a ch : Qu c l 20, th tr n nh Quán - huy n nh Quán. Tel: 0613.851131 Fax: 0613.851046 Ngư i i di n: Ông Võ Văn Phư c - Phó Ch t ch. Và Bên B:Hi p h i Christina Noble Children’s Foundation. a ch : 38 Tú Xương, Qu n 3, TP.H Chí Minh. Tel: 08.9326484. Fax: 08.9327276. Ngư i i di n: Ông Nicolas Pistolas - Giám c. Cùng th a thu n h p tác th c hi n d án “Phân Tr m Y t p 9, xã Gia Canh, huy n nh Quán” v i các n i dung như sau: 1. Tên d án: Phân Tr m Y t p 9, xã Gia Canh, huy n nh Quán (Sau ây g i là “Tr m Y t ”). 2. Cơ quan ch d án và th c hi n d án: Cơ quan ch d án: UBND huy n nh Quán, t nh ng Nai. Cơ quan th c hi n d án: Phòng Y t huy n nh Quán, t nh ng Nai. 3. a i m th c hi n d án: D án s ư c th c hi n t i p 9, xã Gia Canh, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 4. T ch c tài tr c a d án: Hi p h i Christina Noble Children’s Foundation. 5. M c ích c a d án: V n hành ho t ng c a phân Tr m Y t p 9, xã Gia Canh nh m ph c v công tác khám ch a b nh cho nhân dân t i a phương, c bi t là ngư i nghèo và ng bào dân t c ít ngư i; th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u, truy n thông và giáo d c s c kh e, nâng cao nh n th c ngư i dân v chăm sóc s c kh e, c bi t i v i ph n mang thai và tr em, t ng bư c c i thi n tình tr ng tr suy dinh dư ng trong khu v c. 6. Ho t ng c a d án: Chăm sóc s c kh e:
  3. Th c hi n khám ch a b nh cho nhân dân t i a phương. Riêng các i tư ng ư c a phương xác nh n kinh t khó khăn ho c ng bào dân t c ít ngư i s ư c c p phát thu c mi n phí. i v i các ca nguy hi m, th c hi n sơ c p c u trư c khi chuy n n các cơ s y t tuy n trên. Y t d phòng: Th c hi n các chương trình Qu c gia v công tác chăm sóc s c kh e ban u, bao g m công tác k ho ch hóa gia ình, công tác tuyên truy n và phòng ch ng các b nh truy n nhi m, tiêm ch ng m r ng, chăm sóc s c kh e bà m tr em. c bi t chú tr ng công tác phòng ch ng và c i thi n tình tr ng suy dinh dư ng c a tr nghèo trong khu v c. Truy n thông: Tăng cư ng công tác giáo d c y t c ng ng và nâng cao nh n th c v v sinh cá nhân, chăm sóc và b o v s c kh e úng cách cho ng bào, c bi t là ng bào dân t c ít ngư i t i a phương. 7. i tư ng c a d án: M i ngư i dân trong vùng có nhu c u khám ch a b nh, c bi t là ngư i có hoàn c nh khó khăn ho c ng bào dân t c ít ngư i. 8. Th i gian th c hi n d án: T ngày 01/01/2007 n ngày 31/12/2007 9. Kinh phí c a d án: Kinh phí tài tr bên B: 56.220.000 ng. Chi ti t như sau: ( ơn v : ng) STT H ng m c Hàng tháng S lư ng S tháng Thành ti n 1 Lương nhân viên 1.050.000 2 13 27.300.000 2 T thu c t thi n 1.350.000 1 12 16.200.000 3 Nhiên li u cho máy phát 600.000 1 12 7.200.000 4 Văn phòng phNm 60.000 12 720.000 5 Công tác phí (m t báo cáo tháng, thăm dân, chuy n vi n, 150.000 12 1.800.000 h p hàng tháng) 6 Phí d phòng 3.000.000 C ng 56.220.000 Ghi chú: Phí d phòng s ư c s d ng cho vi c s a ch a, b o trì máy móc c a Phân Tr m. Các kho n s a ch a này ch ti n hành khi có k ho ch chi ti t và có s ng ý b ng văn b n c a bên B.
  4. Kinh phí i ng bên A: Th c hi n các chương trình y t d phòng, các chương trình Qu c gia v chăm sóc s c kh e ban u. 10. K ho ch gi i ngân: Ph n kinh phí tài tr c a bên B s ư c chuy n vào tài kho n c a phòng Y t nh Quán (s tài kho n là 421101.00.010024 t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn chi nhánh nh Quán) làm 02 (hai) l n như sau: L n 1 (sau khi th a thu n ư c ký k t và ư c s phê duy t 28.110.000 ng c a y ban nhân dân t nh ng Nai) L n 2 (sau khi nh n báo cáo h at ng 6 tháng u năm) 28.110.000 ng 11. Ho t ng báo cáo và lư ng giá: Báo cáo: Bên A ch u trách nhi m ch o cơ quan th c hi n d án k p th i g i n S Lao ng Thương binh và Xã h i t nh ng Nai và bên B: - Báo cáo ho t ng: ư c g i hàng quý và không quá 05 ngày sau cu i quý, kèm hình nh minh h a. - Báo cáo tài chính: ư c g i 2 l n/năm cùng v i báo cáo 6 tháng và báo cáo năm, kèm b n sao các ch ng t . Lư ng giá: Hai bên i tác s ti n hành vi c lư ng giá d án 1 l n/năm vào tháng 12 nh m k p th i ánh giá hi u qu ho t ng c a d án và i u ch nh các ho t ng c a d án khi c n thi t. 12. Trách nhi m các bên: Bên A: Ch o cơ quan th c hi n d án qu n lý và i u hành ho t ng c a d án úng m c ích ã th a thu n. S d ng ngu n tài tr do bên B c p úng i tư ng và úng m c ích ho t ng c a d án. Hư ng d n và giám sát nhân viên d án s d ng úng cách các trang thi t b , cơ s v t ch t ã ư c trang b , có k ho ch b o qu n và th c hi n các s a ch a khi c n thi t. T o i u ki n d dàng cho nhân viên và khách c a bên B n thăm d án sau khi ư c báo trư c 3 (ba) ngày.
  5. T o i u ki n cho bên B ư c ti p c n toàn b ch ng t g c liên quan n d án nh m m c ích ki m toán, ki m tra giám sát ho t ng c a d án và vi c s d ng các kho n tài tr c a d án. Bên B: m b o tài tr ngu n kinh phí ã cam k t cho bên A theo úng k ho ch gi i ngân m b o cho ho t ng liên t c c a d án. Cùng v i bên A, ti n hành lư ng giá v hi u qu c a d án iv i i tư ng th hư ng d án. 13. i u kho n chung: Trên tinh th n h p tác, m i bên ch u trách nhi m th c hi n t t ph n vi c c a mình theo nh ng n i dung ã th a thu n. Bên A s ph i hoàn toàn tr kinh phí tài tr cho bên B n u kinh phí không ư c s d ng úng m c ích c a d án. Trong trư ng h p d án vì lý do nào ó ph i k t thúc trư c th i h n d ki n, bên A cũng s hoàn tr cho bên B ph n kinh phí ã nh n nhưng chưa s d ng cho các ho t ng chưa tri n khai th i i m ó. Trong th i h n hi u l c c a B n th a thu n này, b t c i u ch nh ho c thay i nào có liên quan n d án ho c B n th a thu n này u ph i ư c hai bên th o lu n và th ng nh t b ng văn b n. Sau khi d án h t th i h n, n u d án ư c xác nh là thành công và n u có i u ki n tài chính, bên B s xem xét kh năng ti p t c tài tr cho d án n u có ngh c a bên i tác. 14. i u ki n k t thúc d án: Trong tháng cu i trư c khi B n th a thu n ch m d t, hai bên s ti n hành lư ng giá hi u qu c a d án nh m th ng nh t vi c ti p t c h p tác tài tr cho giai o n sau. Bên A ho c bên B mu n ch m d t d án trư c th i h n v i b t kỳ lý do gì ph i thông báo cho bên i tác bi t trư c ít nh t 3 tháng b ng văn b n các bên cùng tìm bi n pháp gi i quy t. Bên A ho c bên B có quy n k t thúc d án này n u có lý do k t lu n là th i h n và các cam k t khác trong B n th a thu n này không ư c tôn tr ng; ho c trong trư ng h p d án không th th c hi n m t cách có hi u qu ; ho c vì nh ng lý do b t kh kháng mà bên B g p ph i trong vi c tài tr kinh phí cho d án. B n th a thu n ư c l p thành 08 b n: 04 b n b ng ti ng Vi t và 04 b n ti ng Anh có giá tr như nhau. y ban nhân dân t nh ng Nai, phòng Y t huy n nh Quán và m i bên gi m t b n ti ngVi t và 1 b n ti ng Anh cùng th c hi n./.
  6. D. Y BAN NHÂN DÂN D. HI P H I CHRISTINA NOBLE HUY N NNH QUÁN CHILDREN’S FOUNDATION PHÓ CH TNCH GIÁM C Võ Văn Phư c Nicolas Pistolas
Đồng bộ tài khoản