intTypePromotion=3

Quyết định số 2472/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 2472/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2472/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2472/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc -------- --------- S : 2472/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CƯƠNG NGHIÊN C U QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I TH Ô HÀ N I GIAI O N 2010-2020, T M NHÌN 2030 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 23/9/1998; Căn c Quy t nh s 145/2004/Q -TTg ngày 13/8/2004 c a Th tư ng Chính ph v Phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m B c b n năm 2010 và t m nhìn n 2020; Ch th s 49/2004/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v phát tri n d ch v trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010; Căn c Ngh nh s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh th ô Hà N i; Ngh quy t s 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và m b o qu c phòng an ninh Vùng ng b ng sông H ng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Thông báo s 76/TB-VPCP ngày 19/4/2006 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng t i h i ngh Vùng ng b ng sông H ng; Căn c Ngh quy t i h i i bi u l n th XIV ng b thành ph Hà N i ngày 23/12/2005; Căn c Quy t nh s 1399/Q -UB ngày 22/3/2006 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t nhi m v l p Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i giai o n 2010-2020, t m nhìn 2030; Căn c Quy t nh s 52/2006/Q -UB ngày 24/4/2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phân b v n u tư xây d ng cơ b n c a thành ph năm 2006 ( t 1); Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư Hà N i t i T trình s 314/TTr- KH& T ngày 3 tháng 5 năm 2006. QUY T NNH:
  2. i u 1. Phê duy t cương nghiên c u Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i giai o n 2010-2020, t m nhìn 2030 (N i dung – như cương nghiên c u kèm theo) i u 2. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S , Giám c Kho b c Nhà nư c HN, ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n HÀ N I - Như i u 2; - TT Thành y; TT H ND ( báo cáo) CH TNCH - Các Phó Ch t ch UBND TP; - VPUB: CVP, các PVP, TH; KT - Lưu VT Nguy n Qu c Tri u
  3. CƯƠNG NGHIÊN C U QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH HÀ N I N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN N NĂM 2030 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2472/Q -UBND ngày 29 tháng 5 năm 2006 c a UBND thành ph Hà N i) Năm 2006
  4. M U 1. S c n thi t c a vi c l p quy ho ch: Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i th i kỳ 2001-2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t năm 2002. Căn c quy ho ch ư c phê duy t, thành ph Hà N i ã tri n khai các k ho ch, d án u tư và t ch c th c hi n có k t qu , nh t là giai o n 2001-2005. Tuy nhiên trong th i gian v a qua, ã xu t hi n m t s y u t m i (k c y u t trong và ngoài nư c) tác ng m nh m n quá trình phát tri n kinh t - xã h i cua vùng ng b ng sông H ng và thành ph Hà N i. c bi t trong năm 2005 B Chính tr ã ra quy t nh s 54-NQ/TW v phát tri n kinh t - xã h i và m b o qu c phòng an ninh Vùng ng b ng sông H ng n năm 2010 và ĩnh hư ng n năm 2020, bên c nh ó Quy ho ch xây d ng vùng Th ô Hà N i ang ư c B K ho ch và u tư tri n khai th c hi n, cơ quan H p tác Qu c t Nh t B n ang h tr thành ph Hà N i xây d ng Chương trình Phát tri n ô th t ng th th ô Hà N i nh m rà soát, i u ch nh quy ho ch chung thành ph Hà N i, nh ng y u t ó ã t o ra nh ng cơ h i phát tri n và thách th c m i i v i Th ô Hà N i. Do v y ò h i ph i xây d ng l i “Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Hà N i n năm 2020, t m nhìn n năm 2030” trên cơ s k th a k t qu c a c nư c trong tình hình m i, phù h p v i xu th phát tri n chung c a c nư c và th gi i. V i nh ng lý do trên, c n thi t ph i xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Hà N i v i t m nhìn dài h n và bư c i h p lý, phù h p v i xu th và i u ki n phát tri n m i c a thành ph , vùng kinh t tr ng i m B c B và c nư c. 2. M c tiêu
  5. Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Hà N i n năm 2020, tính t i các i u ki n ph i h p v i các a phương trong vùng và phù h p v i nh hư ng phát tri n c a vùng kinh t tr ng i m B c B , c nư c và h i nh p kinh t qu c t . C th là, trên cơ s phân tích b i c nh qu c t và trong nư c, phân tích ánh giá hi n tr ng kinh t - xã h i thành ph t năm 1996 n năm 2005; t ó rà soát, b sung quy ho ch n năm 2010, xác nh các quan i m, m c tiêu, phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph n năm 2020, xu t các gi i pháp và các chương trình, d án u tư ưu tiên theo các bư c i thích h p. 3. Nh ng căn c l p quy ho ch - Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; - Ngh quy t s 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và m b o qu c phòng an ninh Vùng ng b ng sông H ng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; - Quy t nh 145/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phương hư ng ch y u phát tri n KT-XH vùng KTT B c B n năm 2010 và t m nhìn n 2020; - Ch th 49/2004/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v phát tri n d ch v trong k ho ch phát tri n KT-XH5 năm 2006-2010; - Quy t nh s 118/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o quy ho ch và u tư xây d ng vùng th ô Hà N i; - Thông báo s 76/TB-VPCP ngày 19/4/2006 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng t i h i ngh Vùng ng b ng sông H ng; - Các án, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông H ng; vùng kinh t tr ng i m B c B , vùng th ô Hà N i; - M t s quy ho ch c a các ngành Trung ương có liên quan n thành ph ; - Văn ki n ih i ng toàn qu c l n th X. - Văn ki n ih i ng b thành ph Hà N i l n th XIV; - Các án, quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c trên a bàn thành ph . - K ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph 2005-2010; - Ngu n d li u th ng kê c a T ng c c th ng kê, S K ho ch và u tư, C c Th ng kê thành ph , các S , ngành và các qu n, huy n. 3. Nh ng căn c l p quy ho ch - Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; - Ngh quy t s 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và m b o qu c phòng an ninh Vùng ng b ng sông H ng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; - Quy t nh 145/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phương hư ng ch y u phát tri n KT-XH vùng KTT B c B n năm 2010 và t m nhìn n 2020; - Ch th 49/2004/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v phát tri n d ch v trong k ho ch phát tri n KT – XH5 năm 2006-2010; - Quy t nh s 118/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o quy ho ch và u tư xây d ng vùng th ô Hà N i;
  6. - Thông báo s 76/TB-VPCP ngày 19/4/2006 Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n t n Dũng t i h i ngh Vùng ng b ng sông H ng; - Các án, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông H ng; vùng kinh t tr ng i m B c B , vùng th ô Hà N i; - M t s quy ho ch c a các ngành Trung ương có liên quan n thành ph ; - Văn ki n ih i ng toàn qu c l n th X - Văn ki n ih i ng b thành ph Hà N i l n th XIV; - Các án, quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c trên a bàn thành ph . - K ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph 2005-2010; - Ngu n d li u th ng kê c a T ng c c th ng kê, S K ho ch và u tư, C c Th ng kê thành ph , các s , ngành và các qu n, huy n. 4. Các nhi m v nghiên c u ch y u (1) Phân tích, ánh giá các c i m t nhiên, kinh t - xã h i và th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i n năm 2005. (2) D báo tác ng c a b i c nh qu c t , trong nư c và các y u t phát tri n khác i v i quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a Hà N i. (3) Nghiên c u phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i n năm 2020, t m nhìn 2030 (trong ó rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch n năm 2010). (4) xu t các gi i pháp, cơ ch chính sách l n, các chương trình, d án ưu tiên u tư. 5. S n ph m cu i cùng 1- Báo cáo t ng h p Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i n năm 2020, t m nhìn n năm 2030. 2- Báo cáo tóm t c Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i n năm 2020, t m nhìn n năm 2030. 3- H th ng b n hi n tr ng và quy ho ch. 6. T ch c th c hi n (1). Cơ quan qu n lý: y ban nhân dân thành ph Hà N i (2). Ch u tư: Ban qu n lý d án VIE/95/050 – S K ho ch và u tư thành ph Hà N i (3). Cơ quan tư v n l p cương chi ti t và xây d ng báo cáo t ng h p quy ho ch: Trung tâm thông tin tư li u, ào t o và tư v n phát tri n (Vi n Chi n lư c phát tri n – B K ho ch và u tư). (4). Th i gian hoàn thành Báo cáo t ng h p Quy ho ch trình các c p: t tháng 3/2006 n h t Quý I năm 2007. (5). Kinh phí th c hi n: 1.700.000.000 ng (M t t b y trăm tri u ng).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản