intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY

Chia sẻ: So Huc Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
2
lượt xem
0
download

Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 2474/QĐ-BNN-TY Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo). Các thủ tục được công bố theo Quyết định này được ban hành tại các văn bản: - Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; - Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y; - Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; - Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 2. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Thú y, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn; - Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ; - Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Phùng Đức Tiến - Cổng thông tin điện tử Bộ; - Lưu: VT, VP, CTY. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hồ Tên thủ tục hành Tên VBQPPL quy định nội dung Cơ quan thực TT Lĩnh vực sơ TTHC chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hiện A. Thủ tục hành chính cấp trung ương Cấp, gia hạn Chứng - Thông tư số 44/2018/TT-BTC chỉ hành nghề thú y ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính thuộc thẩm quyền của sửa đổi, bổ sung một số điều của BNN- Cục Thú y (gồm sản Thông tư số 285/2016/TT-BTC 1 Thú y Cục Thú y 287863 xuất, kiểm nghiệm, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài khảo nghiệm, xuất chính quy định mức thu, chế độ khẩu, nhập khẩu thuốc thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong thú y) công tác thú y. Cấp lại Chứng chỉ - Thông tư số 44/2018/TT-BTC hành nghề thú y (trong ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính trường hợp bị mất, sai sửa đổi, bổ sung một số điều của BNN- sót, hư hỏng; có thay Thông tư số 285/2016/TT-BTC 2 287864 đổi thông tin liên quan ngày 14/11/2016 của Bộ Tài đến cá nhân đã được chính quy định mức thu, chế độ cấp Chứng chỉ hành thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong nghề thú y) công tác thú y. 3 BNN- Cấp Giấy chứng nhận - Nghị định số 123/2018/NĐ-CP Thú y Cục Thú y 287898 thực hành tốt sản xuất ngày 17/9/2018 của Chính Phủ thuốc thú y (GMP) đối sửa đổi, bổ sung một số Nghị với cơ sở sản xuất định quy định về điều kiện đầu tư, thuốc thú y dạng dược kinh doanh trong lĩnh vực nông phẩm, vắc xin nghiệp. - Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều
 3. của Thông tư 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quản lý thuốc thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Gia hạn Giấy chứng Bộ Nông Nghiệp và PTNT về BNN- 4 nhận thực hành tốt sản quản lý thuốc thú y. Thú y Cục Thú y 288048 xuất thuốc thú y (GMP) - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Cấp lại Giấy chứng - Thông tư số 18/2018/TT- nhận thực hành tốt sản BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa xuất thuốc thú y (trong đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều BNN- 5 trường hợp bị mất, sai của Thông tư số 13/2016/TT- Thú y Cục Thú y 288049 sót, hư hỏng; thay đổi BNNPTNT ngày 02/6/2016 của thông tin có liên quan Bộ Nông Nghiệp và PTNT về đến tổ chức đăng ký) quản lý thuốc thú y. Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng - Thông tư số 18/2018/TT- nhận lưu hành thuốc BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa thú y (trong trường đổi, bổ sung bãi bỏ một số điều hợp thay đổi thành của Thông tư 13/2016/TT- phần, công thức, dạng BNNPTNT ngày 02/6/2016 của bào chế, đường dùng, Bộ Nông Nghiệp và PTNT về BNN- 6 liều dùng, chỉ định điều quản lý thuốc thú y. Thú y Cục Thú y 288051 trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy - Thông tư số 285/2016/TT-BTC trình sản xuất mà làm ngày 14/11/2016 của Bộ Tài thay đổi chất lượng chính quy định mức thu, chế độ sản phẩm; đánh giá lại thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong chất lượng, hiệu quả, công tác thú y. độ an toàn của thuốc thú y theo quy định) 7 BNN- Cấp lại Giấy chứng - Thông tư số 18/2018/TT- Thú y Cục Thú y 288057 nhận lưu hành thuốc BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa thú y (trong trường đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều hợp bị mất, sai sót, hư của Thông tư số 13/2016/TT- hỏng; thay đổi, bổ sung BNNPTNT ngày 02/6/2016 của tên sản phẩm; tên, địa Bộ Nông Nghiệp và PTNT về điểm cơ sở đăng ký; quản lý thuốc thú y.
 4. tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y) - Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Gia hạn giấy chứng Bộ Nông Nghiệp và PTNT về BNN- 8 nhận lưu hành thuốc quản lý thuốc thú y. Thú y Cục Thú y 288059 thú y - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. - Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa BNN- Cấp giấy phép khảo đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 9 Thú y Cục Thú y 288062 nghiệm thuốc thú y của Thông tư 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quản lý thuốc thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y - Thông tư số 18/2018/TT- (trong trường hợp bị BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa mất, sai sót, hư hỏng đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều BNN- 10 hoặc thay đổi tên thuốc của Thông tư số 13/2016/TT- Thú y Cục Thú y 288064 thú y, thông tin của tổ BNNPTNT ngày 02/6/2016 của chức, cá nhân đăng ký Bộ Nông Nghiệp và PTNT về khảo nghiệm thuốc thú quản lý thuốc thú y. y)
 5. - Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT- Cấp giấy phép nhập BNNPTNT ngày 02/6/2016 của BNN- khẩu thuốc thú y, Bộ Nông Nghiệp và PTNT về 11 Thú y Cục Thú y 288065 nguyên liệu làm thuốc quản lý thuốc thú y. thú y - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Kiểm tra nhà nước về chính quy định khung giá dịch vụ BNN- chất lượng thuốc thú y Trung tâm 12 tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng Thú y 288071 xuất khẩu theo yêu cầu KNTTY TW I, II cho động vật, chẩn đoán thú y và của cơ sở. dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 13 BNN- Kiểm tra nhà nước về - Luật Chất lượng sản phẩm, Thú y Cục Thú y, 288069 chất lượng thuốc thú y hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày Trung tâm nhập khẩu 21/11/2007. kiểm nghiệm thuốc thú y TW - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP I, II ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. - Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. - Thông tư số 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quản lý thuốc thú y. - Thông tư số 283/2015/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 18/2018/TT-
 6. BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quản lý thuốc thú y. - Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. - Thông tư số 28/2012/TT- BKHCN ngày 12/12/2018 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC Cấp giấy xác nhận nội ngày 14/11/2016 của Bộ Tài BNN- 14 dung quảng cáo thuốc chính quy định mức thu, chế độ Thú y Cục Thú y 288073 thú y thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y - Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; - Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Cấp Giấy chứng nhận Bộ Nông Nghiệp và PTNT về sửa BNN- 15 đủ điều kiện sản xuất đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều Thú y Cục Thú y 288076 thuốc thú y của Thông tư số 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quản lý thuốc thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 16 BNN- Cấp lại Giấy chứng - Thông tư số 18/2018/TT- Thú y Cục Thú y 288079 nhận đủ điều kiện sản BNNPTNT ngày 15/11/2018 của xuất thuốc thú y (trong Bộ Nông Nghiệp và PTNT về sửa trường hợp bị mất, sai đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều sót, hư hỏng; thay đổi của Thông tư số 13/2016/TT-
 7. BNNPTNT ngày 02/6/2016 của thông tin có liên quan Bộ Nông Nghiệp và PTNT về đến tổ chức đăng ký) quản lý thuốc thú y. - Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; - Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Cấp Giấy chứng nhận Bộ Nông Nghiệp và PTNT về sửa BNN- 17 đủ điều kiện nhập khẩu đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều Thú y Cục Thú y 288080 thuốc thú y của Thông tư số 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quản lý thuốc thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 18/2018/TT- Cấp lại Giấy chứng BNNPTNT ngày 15/11/2018 của nhận đủ điều kiện nhập Bộ Nông Nghiệp và PTNT về sửa khẩu thuốc thú y (trong BNN- đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều 18 trường hợp bị mất, sai Thú y Cục Thú y 288082 của Thông tư số 13/2016/TT- sót, hư hỏng; thay đổi BNNPTNT ngày 02/6/2016 của thông tin có liên quan Bộ Nông Nghiệp và PTNT về đến tổ chức đăng ký) quản lý thuốc thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Cấp Giấy chứng nhận - Thông tư số 283/2016/TT-BTC BNN- 19 cơ sở an toàn dịch ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Thú y Cục Thú y 288105 bệnh động vật trên cạn chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 20 BNN- Cấp Giấy chứng nhận - Thông tư số 285/2016/TT-BTC Thú y Cục Thú y 288108 cơ sở an toàn dịch ngày 14/11/2016 của Bộ Tài bệnh động vật thủy sản chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và
 8. dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp giấy chứng nhận thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong vùng, cơ sở an toàn công tác thú y. BNN- dịch bệnh động vật - Thông tư số 283/2016/TT-BTC 21 Thú y Cục Thú y 288089 (trên cạn hoặc thủy ngày 14/11/2016 của Bộ Tài sản) đối với cơ sở phải chính quy định khung giá dịch vụ đánh giá lại tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Cấp Giấy chứng nhận chính quy định mức thu, chế độ cơ sở an toàn dịch thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong bệnh (trên cạn hoặc công tác thú y. thủy sản) đối với cơ sở BNN- 22 có nhu cầu chuyển đổi - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y Cục Thú y 288092 Giấy chứng nhận do ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chi cục Thú y cấp chính quy định khung giá dịch vụ sang Giấy chứng nhận tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng do Cục Thú y cấp cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Cấp Giấy chứng nhận BNN- 23 vùng an toàn dịch bệnh - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y Cục Thú y 288093 ngày 14/11/2016 của Bộ Tài động vật trên cạn chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Cấp Giấy chứng nhận BNN- 24 vùng an toàn dịch bệnh - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y Cục Thú y 288095 ngày 14/11/2016 của Bộ Tài động vật thủy sản chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.
 9. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp lại Giấy chứng thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong nhận cơ sở an toàn công tác thú y. BNN- dịch bệnh động vật - Thông tư số 283/2016/TT-BTC 25 Thú y Cục Thú y 288041 trên cạn đối với vùng, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài cơ sở an toàn dịch chính quy định khung giá dịch vụ bệnh động vật tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch Vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong Cấp lại Giấy chứng công tác thú y. nhận cơ sở toàn dịch BNN- 26 bệnh động vật đối với - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y Cục Thú y 288302 ngày 14/11/2016 của Bộ Tài vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. Cấp đổi Giấy chứng - Thông tư số 285/2016/TT-BTC nhận vùng, cơ sở an ngày 14/11/2016 của Bộ Tài BNN- 27 toàn dịch bệnh động chính quy định mức thu, chế độ Thú y Cục Thú y 288303 vật (trên cạn hoặc thủy thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong sản) công tác thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp Giấy chứng nhận thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong vùng, cơ sở an toàn công tác thú y. dịch bệnh động vật BNN- 28 trên cạn đối với vùng, - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y Cục Thú y 288050 cơ sở có nhu cầu bổ ngày 14/11/2016 của Bộ Tài sung nội dung chứng chính quy định khung giá dịch vụ nhận tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 29 BNN- Cấp Giấy chứng nhận - Thông tư số 285/2016/TT-BTC Thú y Cục Thú y 288052 vùng, cơ sở an toàn ngày 14/11/2016 của Bộ Tài dịch bệnh động vật chính quy định mức thu, chế độ thủy sản đối với vùng, thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong cơ sở có nhu cầu bổ công tác thú y. sung nội dung chứng - Thông tư số 283/2016/TT-BTC nhận ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và
 10. dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. Cấp lại Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy - Thông tư số 285/2016/TT-BTC sản) đối với vùng, cơ ngày 14/11/2016 của Bộ Tài sở có Giấy chứng chính quy định mức thu, chế độ nhận hết hiệu lực do thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong xảy ra bệnh hoặc phát công tác thú y. BNN- hiện mầm bệnh tại - Thông tư số 283/2016/TT-BTC 30 Thú y Cục Thú y 288063 vùng, cơ sở đã được ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chứng nhận an toàn chính quy định khung giá dịch vụ hoặc do không thực tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng hiện giám sát, lấy mẫu cho động vật, chẩn đoán thú y và đúng, đủ số lượng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng trong quá trình duy trì cho động vật. điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và Chi cục Thú y dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng vùng hoặc Chi cho động vật. cục KD động - Thông tư số 44/2018/TT-BTC vật vùng thuộc Cấp Giấy chứng nhận ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Cục Thú y BNN- kiểm dịch động vật, 31 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thú y hoặc cơ quan 288066 sản phẩm động vật Thông tư số 285/2016/TT-BTC quản lý chuyên trên cạn xuất khẩu ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ngành thú y chính quy định mức thu, chế độ cấp tỉnh được thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong Cục Thú y ủy công tác thú y. quyền - Thông tư số 35/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. 32 BNN- Đăng ký kiểm dịch - Thông tư số 35/2018/TT- Thú y Cục Thú y 288070 động vật, sản phẩm BNNPTNT ngày 25/12/2018 của động vật trên cạn nhập Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa
 11. khẩu; đăng ký kiểm tra đổi, bổ sung một số điều của xác nhận chất lượng Thông tư số 25/2016/TT- thức ăn chăn nuôi, BNNPTNT ngày 30/6/2016 của thức ăn thủy sản có Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy nguồn gốc động vật định về kiểm dịch động vật, sản nhập khẩu phẩm động vật trên cạn. - Thông tư số 35/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC Cấp Giấy chứng nhận ngày 14/11/2016 của Bộ Tài kiểm dịch động vật, chính quy định mức thu, chế độ sản phẩm động vật thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong trên cạn nhập khẩu; công tác thú y. Cơ quan kiểm BNN- 33 kiểm tra xác nhận chất - Thông tư số 44/2018/TT-BTC Thú y dịch động vật 288074 lượng thức ăn chăn ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính cửa khẩu nuôi, thức ăn thủy sản sửa đổi, bổ sung một số điều của có nguồn gốc động vật Thông tư số 285/2016/TT-BTC nhập khẩu ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 34 BNN- Cấp giấy chứng nhận - Thông tư số 35/2018/TT- Thú y Cơ quan kiểm 288077 kiểm dịch động vật, BNNPTNT ngày 25/12/2018 của dịch động vật sản phẩm động vật Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa cửa khẩu nhập khẩu mang theo đổi, bổ sung một số điều của người Thông tư số 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
 12. - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Chi cục Thú y ngày 14/11/2016 của Bộ Tài vùng hoặc Chi Cấp giấy chứng nhận chính quy định khung giá dịch vụ cục Kiểm dịch kiểm dịch động vật trên tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng động vật vùng cạn tham gia hội chợ, cho động vật, chẩn đoán thú y và thuộc Cục Thú BNN- triển lãm, thi đấu thể 35 dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng Thú y y hoặc cơ quan 288086 thao, biểu diễn nghệ cho động vật. quản lý chuyên thuật; sản phẩm động ngành thú y vật trên cạn tham gia Thông tư số 35/2018/TT- cấp tỉnh được hội chợ, triển lãm BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Cục Thú y ủy Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa quyền đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. - Thông tư số 35/2018/TT- Đăng ký kiểm dịch BNNPTNT ngày 25/12/2018 của động vật, sản phẩm Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa động vật trên cạn tạm đổi, bổ sung một số điều của BNN- nhập tái xuất, tạm xuất 36 Thông tư số 25/2016/TT- Thú y Cục Thú y 288091 tái nhập, kho ngoại BNNPTNT ngày 30/6/2016 của quan, chuyển cửa Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy khẩu, quá cảnh lãnh định về kiểm dịch động vật, sản thổ Việt Nam phẩm động vật trên cạn. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp giấy chứng nhận thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong kiểm dịch động vật, công tác thú y. sản phẩm động vật - Thông tư số 44/2018/TT-BTC Cơ quan kiểm BNN- 37 trên cạn tạm nhập tái ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Thú y dịch động vật 288094 xuất, tạm xuất tái nhập, sửa đổi, bổ sung một số điều của cửa khẩu chuyển cửa khẩu, quá Thông tư số 285/2016/TT-BTC cảnh lãnh thổ Việt Namngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 38 BNN- Cấp giấy chứng nhận - Thông tư số 35/2018/TT- Thú y Cơ quan kiểm
 13. BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC kiểm dịch động vật, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài sản phẩm động vật dịch động vật 288096 chính quy định mức thu, chế độ trên cạn nhập, xuất cửa khẩu thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong kho ngoại quan công tác thú y. - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Chi cục Thú y thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong Cấp giấy chứng nhận công tác thú y. vùng hoặc Chi kiểm dịch động vật, cục Kiểm dịch BNN- sản phẩm động vật - Thông tư số 44/2018/TT-BTC động vật vùng 39 ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Thú y thuộc Cục Thú 288107 thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực sửa đổi, bổ sung một số điều của y hoặc cơ quan phẩm Thông tư số 285/2016/TT-BTC quản lý chuyên ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ngành thú y chính quy định mức thu, chế độ cấp tỉnh được thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong Cục Thú y ủy công tác thú y. quyền - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong Cấp giấy chứng nhận công tác thú y. Cơ quan có kiểm dịch động vật, - Thông tư số 44/2018/TT-BTC BNN- thẩm quyền 40 sản phẩm động vật ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Thú y 288112 quyết định theo thủy sản xuất khẩu sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định dùng làm thực phẩm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 41 BNN- Đăng ký kiểm dịch - Thông tư số 36/2018/TT- Thú y Cục Thú y 288114 động vật, sản phẩm BNNPTNT ngày 25/12/2018 của động vật thủy sản nhập Bộ Nông nghiệp và Phát triển khẩu nông thôn sửa đổi, bổ sung một
 14. số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Cấp giấy chứng nhận chính quy định mức thu, chế độ Cơ quan kiểm BNN- kiểm dịch động vật, 42 thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong Thú y dịch động vật 288115 sản phẩm động vật công tác thú y. cửa khẩu thủy sản nhập khẩu - Thông tư số 36/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chi cục Thú y chính quy định mức thu, chế độ vùng hoặc Chi thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong cục Kiểm dịch Cấp giấy chứng nhận công tác thú y. động vật vùng kiểm dịch động vật, - Thông tư số 44/2018/TT-BTC thuộc Cục Thú BNN- sản phẩm động vật 43 ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Thú y y hoặc cơ quan 288116 thủy sản xuất khẩu quản lý chuyên mang theo người, gửi sửa đổi, bổ sung một số điều của ngành thú y qua đường bưu điện Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài cấp tỉnh được chính quy định mức thu, chế độ Cục Thú y ủy thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong quyền công tác thú y. 44 BNN- Cấp giấy chứng nhận - Thông tư số 285/2016/TT-BTC Thú y Cơ quan kiểm 288117 kiểm dịch động vật, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài dịch động vật sản phẩm động vật chính quy định mức thu, chế độ cửa khẩu thủy sản nhập khẩu thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong mang theo người, gửi công tác thú y. qua đường bưu điện - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
 15. thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp giấy chứng nhận thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong kiểm dịch động vật, công tác thú y. sản phẩm động vật - Thông tư số 44/2018/TT-BTC Cơ quan kiểm BNN- 45 thủy sản tham gia hội ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Thú y dịch động vật 288118 chợ, triển lãm; động sửa đổi, bổ sung một số điều của cửa khẩu vật thủy sản biểu diễn Thông tư số 285/2016/TT-BTC nghệ thuật ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 36/2018/TT- Đăng ký kiểm dịch BNNPTNT ngày 25/12/2018 của động vật, sản phẩm Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa động vật thủy sản tạm đổi, bổ sung một số điều của BNN- nhập tái xuất, tạm xuất 46 Thông tư số 26/2016/TT- Thú y Cục Thú y 288121 tái nhập, chuyển cửa BNNPTNT ngày 30/6/2016 của khẩu, kho ngoại quan, Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy quá cảnh lãnh thổ Việt định về kiểm dịch động vật, sản Nam phẩm động vật thủy sản. - Thông tư số 36/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản Cấp giấy chứng nhận phẩm động vật thủy sản. kiểm dịch động vật, - Thông tư số 285/2016/TT-BTC sản phẩm động vật Cơ quan kiểm BNN- ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 47 thủy sản tạm nhập tái Thú y dịch động vật 288122 chính quy định mức thu, chế độ xuất, tạm xuất tái nhập, cửa khẩu thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong chuyển cửa khẩu, quá công tác thú y. cảnh lãnh thổ Việt Nam - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 48 BNN- Cấp giấy chứng nhận - Thông tư số 36/2018/TT- Thú y Cơ quan kiểm 288123 kiểm dịch động vật, BNNPTNT ngày 25/12/2018 của dịch động vật sản phẩm động vật Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa cửa khẩu thủy sản nhập, xuất đổi, bổ sung một số điều của kho ngoại quan Thông tư số 26/2016/TT-
 16. BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ - Thông tư số 44/2018/TT-BTC quan quản lý chuyên ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính ngành thú y cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Cơ quan quản (gồm tiêm phòng, chữa BNN- Thông tư số 285/2016/TT-BTC lý chuyên 1 bệnh, phẫu thuật động Thú y 288090 ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ngành thú y vật; tư vấn các hoạt chính quy định mức thu, chế độ cấp tỉnh động liên quan đến lĩnh thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong vực thú y; khám bệnh, công tác thú y. chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Cấp lại Chứng chỉ - Thông tư số 44/2018/TT-BTC hành nghề thú y (trong ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính trường hợp bị mất, sai sửa đổi, bổ sung một số điều của Cơ quan quản BNN- sót, hư hỏng; có thay Thông tư số 285/2016/TT-BTC lý chuyên 2 Thú y 288315 đổi thông tin liên quan ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ngành thú y đến cá nhân đã được chính quy định mức thu, chế độ cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong nghề thú y) công tác thú y. - Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, Cơ quan quản Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh trong lĩnh vực nông BNN- lý chuyên 3 đủ điều kiện buôn bán nghiệp; Thú y 288099 ngành thú y thuốc thú y - Thông tư số 285/2016/TT-BTC cấp tỉnh ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 4 BNN- Cấp lại Giấy chứng - Nghị định số 123/2018/NĐ-CP Thú y Cơ quan quản
 17. ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị lý chuyên nhận đủ điều kiện buôn 288101 định quy định về điều kiện đầu tư, ngành thú y bán thuốc thú y kinh doanh trong lĩnh vực nông cấp tỉnh nghiệp. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC Cấp giấy xác nhận nội ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Cơ quan quản BNN- 5 dung quảng cáo thuốc chính quy định mức thu, chế độ Thú y lý chuyên 288103 thú y thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong ngành thú y công tác thú y. cấp tỉnh - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Cơ quan quản Cấp Giấy chứng nhận BNN- - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y lý chuyên 6 cơ sở an toàn dịch 288317 ngành thú y bệnh động vật trên cạn ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ cấp tỉnh tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp Giấy chứng nhận thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong cơ sở an toàn dịch công tác thú y. Cơ quan quản bệnh động vật thủy sản BNN- - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y lý chuyên 7 (đối với cơ sở nuôi 288304 ngành thú y trồng thủy sản, cơ sở ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ cấp tỉnh sản xuất thủy sản giống) tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp giấy chứng nhận thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong cơ sở an toàn dịch công tác thú y. Cơ quan quản BNN- bệnh động vật (trên - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y lý chuyên 8 288111 cạn và thủy sản) đối ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ngành thú y với cơ sở phải đánh chính quy định khung giá dịch vụ cấp tỉnh giá lại tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 9 BNN- Cấp lại Giấy chứng - Thông tư số 285/2016/TT-BTC Thú y Cơ quan quản 288113 nhận cơ sở an toàn ngày 14/11/2016 của Bộ Tài lý chuyên dịch bệnh động vật chính quy định mức thu, chế độ ngành thú y trên cạn thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong cấp tỉnh công tác thú y.
 18. - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong Cấp lại Giấy chứng công tác thú y. Cơ quan quản BNN- nhận cơ sở an toàn - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y lý chuyên 10 288124 dịch bệnh động vật ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ngành thú y thủy sản chính quy định khung giá dịch vụ cấp tỉnh tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. Cấp đổi Giấy chứng - Thông tư số 285/2016/TT-BTC nhận cơ sở an toàn ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Cơ quan quản BNN- 11 dịch bệnh động vật chính quy định mức thu, chế độ Thú y lý chuyên 288125 (trên cạn hoặc thủy thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong ngành thú y sản) công tác thú y. cấp tỉnh - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp Giấy chứng nhận thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong cơ sở an toàn dịch công tác thú y. Cơ quan quản BNN- bệnh động vật trên cạn - Thông tư số 283/2016/TT-BTC lý chuyên 12 Thú y 288126 đối với cơ sở có nhu ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ngành thú y cầu bổ sung nội dung chính quy định khung giá dịch vụ cấp tỉnh chứng nhận tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ Cấp Giấy chứng nhận thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong cơ sở an toàn dịch công tác thú y. Cơ quan quản BNN- bệnh động vật thủy sản- Thông tư số 283/2016/TT-BTC lý chuyên 13 Thú y 288127 đối với cơ sở có nhu ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ngành thú y cầu bổ sung nội dung chính quy định khung giá dịch vụ cấp tỉnh chứng nhận tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 14 BNN- Cấp lại Giấy chứng - Thông tư số 285/2016/TT-BTC Thú y Cơ quan quản 288128 nhận cơ sở an toàn ngày 14/11/2016 của Bộ Tài lý chuyên dịch bệnh động vật chính quy định mức thu, chế độ ngành thú y
 19. (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lực do xảy ra bệnh công tác thú y. hoặc phát hiện mầm - Thông tư số 283/2016/TT-BTC bệnh tại cơ sở đã ngày 14/11/2016 của Bộ Tài được chứng nhận an chính quy định khung giá dịch vụ cấp tỉnh toàn hoặc do không tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng thực hiện giám sát, lấy cho động vật, chẩn đoán thú y và mẫu đúng, đủ số lượng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng trong quá trình duy trì cho động vật. điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận - Thông tư số 35/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Chi cục có Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy chức năng định về kiểm dịch động vật, sản quản lý chuyên phẩm động vật trên cạn. Cấp giấy chứng nhận ngành thú y kiểm dịch động vật, - Thông tư số 285/2016/TT-BTC cấp tỉnh/ Trạm BNN- 15 sản phẩm động vật ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Thú y thuộc Chi cục 288129 trên cạn vận chuyển ra chính quy định mức thu, chế độ có chức năng khỏi địa bàn cấp tỉnh thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong quản lý chuyên công tác thú y. ngành thú y cấp tỉnh được - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ủy quyền ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chi Cục có chính quy định mức thu, chế độ chức năng thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong quản lý chuyên Cấp giấy chứng nhận công tác thú y. ngành thú y kiểm dịch động vật, cấp tỉnh/ Trạm BNN- - Thông tư số 283/2016/TT-BTC Thú y 16 sản phẩm động vật thuộc Chi cục 288130 thủy sản vận chuyển ra ngày 14/11/2016 của Bộ Tài có chức năng khỏi địa bàn cấp tỉnh chính quy định khung giá dịch vụ quản lý chuyên tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng ngành thú y cho động vật, chẩn đoán thú y và cấp tỉnh được dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng ủy quyền cho động vật. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 20. Thu tuc hanh chinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản