Quyết định số 25/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
7
download

Quyết định số 25/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/1999/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Phân xưởng May bao thuộc Công ty Xi măng Hoàng Thạch thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC PHÂN XƯỞNG MAY BAO THUỘC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998; Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Phân xưởng May bao của Công ty Xi măng Hoàng Thạch thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam như sau: 1. Vốn Điều lệ: 6.000.000.000 đồng. Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 0% vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 37% vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 63% vốn Điều lệ. 2. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 22.060 cổ phần, phần giá trị được ưu đãi: 661.800.000 đồng. 3. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được sử dụng số tiền bán cổ phần như sau: Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động: 84.479.800 đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước: Phân xưởng May bao của Công ty Xi măng Hoàng Thạch thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam thành Công ty cổ phần.
  2. - Tên gọi đầy đủ bằng tiền Việt: Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch. - Tên giao dịch quốc tế: HOANG THACH JOINT STOCK BAGGING COMPANY. - Tên giao dịch quốc tế viết tắt: HBC. - Trụ sở chính: Xã Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Điều 3. Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh vỏ bao xi măng KP và vỏ bao xi măng bằng giấy KRAFT. Điều 4. Công ty cổ phần có: - Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Công ty. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Xi măng Hoàng Thạch có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Giao Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Giám đốc Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Giám đốc Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Ngô Xuân Lộc
Đồng bộ tài khoản