Quyết định số 25/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 25/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng" do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p - T do - H nh phúc VÀ MÔI TRƯ NG ******** ****** S : 25/2001/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 11 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T M C TIÊU, N I DUNG CH Y U C A CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG ĐI M C P NHÀ NƯ C GIAI ĐO N 5 NĂM 2001 - 2005: “KHOA H C VÀ CÔNG NGH PH C V CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO C NG Đ NG” B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s : 82/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương hư ng, m c tiêu, nhi m v Khoa h c và Công ngh ch y u và Danh m c các Chương trình Khoa h c và Công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 5 năm 2001-2005; Xét ngh c a các Ông, Bà V trư ng V Qu n lý khoa h c và công ngh nông nghi p, V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: Đi u 1: Phê duy t m c tiêu, n i dung ch y u c a Chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 5 năm 2001-2005: “Khoa h c và công ngh ph c v chăm sóc và b o v s c kho c ng ng”, Mã s : KC.10 (Ph l c kèm theo). Đi u 2: Các Ông, Bà V trư ng V Qu n lý khoa h c và công ngh nông nghi p, V trư ng V K ho ch, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và Th trư ng các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG Nơi nh n: NGH VÀ MÔI TRƯ NG - Như i u 2; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph ; - Văn phòng Chính ph ; - UBKHCNMT c a Qu c h i; - Ban Khoa giáo Trung ương; - Lưu VT, V KH. Chu Tu n Nh
  2. Ph l c: M C TIÊU, N I DUNG CH Y U C A CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG ĐI M C P NHÀ NƯ C GIAI ĐO N 5 NĂM 2001- 2005 "KHOA H C VÀ CÔNG NGH PH C V CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO C NG Đ NG”, MÃ S : KC.10 (Kèm theo Quy t đ nh s : 25/2001/ QĐ - BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ) a. M c tiêu: - Ph c v m c tiêu b o m công b ng xã h i trong chăm sóc s c kho nhân dân: thu h p kho ng cách v ch t lư ng, d ch v chăm sóc s c kho gi a ô th và nông thôn, ng b ng và mi n núi, vùng sâu, vùng xa và h i o. - Ph c v i m i, phát tri n và ng d ng k thu t cao trong chNn oán, i u tr , d phòng và s n xu t nh m nâng cao ch t lư ng, h giá thành các d ch v chăm sóc s c kho . Ph n u t trình công ngh ngang t m v i m t s nư c phát tri n trong khu v c trên m t s lĩnh v c Y Dư c. - i m i và phát tri n công ngh nh m khai thác có hi u qu ngu n dư c li u trong nư c s n xu t thu c có ch t lư ng, s c c nh tranh trong cơ ch th trư ng. b. N i dung ch y u: - Nghiên c u ng d ng k thu t hi n i và công ngh m i thích h p v i t ng tuy n ph c v a s c ng ng (nông dân, ng bào dân t c) trong c p c u, chNn oán, i u tr và d phòng. - Nghiên c u xây d ng mô hình xã h i hoá, k t h p quân dân y, k t h p các k thu t t ng h p trong ch ng d ch, c bi t là i tư ng nghèo, vùng sâu, vùng xa (giám sát, chNn oán s m, kháng thu c, i u tr c hi u) t ng bư c kh ng ch , ti n t i thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m. - T p trung nghiên c u ng d ng các k thu t m i và nh ng bi n pháp ngăn ch n nh ng b nh xu t hi n trong qúa trình công nghi p hoá, hi n i hoá: Ung thư, tim m ch, tâm th n, b nh ngh nghi p ... - Nghiên c u phát hi n nguy cơ nhanh và x lý s m i v i nhi m c và nhi m trùng hàng lo t trong s n xu t công nghi p, nông nghi p và lương th c th c phNm (kit, ch t sinh h c và phương pháp ki m tra chNn oán nhanh ch t lư ng v sinh th c phNm. Nghiên c u t ch c mô hình tri n khai c p c u hàng lo t- ánh giá m c t n h i t ng vùng và t n lưu c h i trong th c phNm...). - Nghiên c u tiêu chuNn hoá vac xin, sinh v t phNm, trang thi t b y t . - Nghiên c u xây d ng quy trình ghép t ng trên ngư i. - Nghiên c u hi n i hoá công ngh bào ch và nâng cao ch t lư ng i v i thu c tân dư c và thu c c truy n (d ng gel, fun, tác d ng ch m...).
  3. - Nghiên c u các gi i pháp ng b , khai thác và nâng cao hi u qu ngu n tài nguyên dư c li u, v t nuôi ph c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân.
Đồng bộ tài khoản