intTypePromotion=1

Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
7
download

Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 25/2005/Q -BGTVT NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY NNH V VI C ÁP D NG TIÊU CHU N TRONG XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “Quy nh v vi c áp d ng tiêu chuNn trong xây d ng các công trình giao thông” i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V K ho ch u tư, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành thu c B Giao thông v n t i, T ng giám c các Ban qu n lý d án, Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
  2. QUY NNH V VI C ÁP D NG TIÊU CHU N TRONG XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25 /2005/Q -BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh nh ng vi c c n th c hi n khi áp d ng quy chuNn, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m... (sau ây ư c g i chung là tiêu chu n) trong ho t ng xây d ng các công trình giao thông áp ng yêu c u c a Ngh nh s 209/2004/N - CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa và các văn b n pháp quy khác liên quan n u tư xây d ng. 2. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân liên quan n ho t ng xây d ng công trình giao thông trên lãnh th Vi t Nam b ng các ngu n v n khác nhau. i u 2: Gi i thích t ng 1. Quy chuNn Xây d ng là các quy nh b t bu c áp d ng trong ho t ng xây d ng do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v xây d ng ban hành. 2. Tiêu chuNn Xây d ng là các quy nh v chuNn m c k thu t, nh m c kinh t -k thu t, trình t th c hi n các công vi c k thu t, các ch tiêu, các ch s k thu t và các ch s t nhiên ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n ban hành ho c công nh n áp d ng trong ho t ng xây d ng. Tiêu chuNn xây d ng g m tiêu chuNn b t bu c áp d ng và tiêu chuNn khuy n khích áp d ng. 3. Tiêu chuNn xây d ng b t bu c áp d ng là các tiêu chuNn xây d ng b t bu c áp d ng liên quan n xây d ng giao thông do B Xây d ng và B Giao thông v n t i ban hành theo quy nh c a Ngh nh s 179/2004/N -CP c a Chính ph . 4. Tiêu chuNn xây d ng c a nư c ngoài là các tiêu chuNn xây d ng c p qu c gia c a các nư c trên th gi i, các t ch c tiêu chuNn qu c t , t ch c tiêu chuNn khu v c. Vi c áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài ph i theo “ Quy ch áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài trong ho t ng xây d ng Vi t Nam” do B Xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2005/Q -BXD ngày 7/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng. Chương 2:
  3. GIAI O N L P D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 3. Khung tiêu chu n Khi l p h sơ trình phê duy t d án u tư xây d ng công trình giao thông, ch u tư c n ch o và có trách nhi m cùng tư v n xác nh “các s li u v i u ki n t nhiên, t i tr ng và tác ng; danh m c các quy chuNn, tiêu chuNn” (sau ây ư c g i t t là Khung tiêu chuNn) áp d ng cho d án áp ng yêu c u c a i m a) kho n 2. i u 7 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph và các i u 8; 13; 14; 16 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP c a Chính ph . Danh m c tiêu chuNn áp d ng cho d án ư c l a ch n t các qui chuNn xây d ng, các tiêu chuNn b t bu c áp d ng ã ư c B Giao thông v n t i và B Xây d ng ban hành và các tiêu chuNn khuy n khích áp d ng (k c tiêu chuNn nư c ngoài) nêu i u 2 c a Quy nh này sao cho phù h p v i kh năng c a ngu n v n và các i u ki n t nhiên, xã h i và các i u ki n khác liên quan. i u 4. Phê duy t khung tiêu chu n Trong giai o n l p d án, Khung tiêu chuNn nêu i u 3 c a Quy nh này ph i ư c B Giao thông v n t i, ho c cơ quan, t ch c ư c B Giao thông v n t i y quy n, phê duy t. H sơ thi t k cơ s c a d án ph i tuân th Khung tiêu chuNn này. Khung tiêu chuNn này s là các tiêu chuNn b t bu c ph i áp d ng i v i t t c các bư c ti p theo c a d án bao g m: kh o sát, thi t k , nghi m thu h sơ thi t k , thi công, ki m soát - giám sát ch t lư ng, nghi m thu bàn giao và qu n lý, b o trì, khai thác công trình. Chương 3: L PH SƠ THI T K VÀ H SƠ M I TH U i u 5. H sơ thi t k Thi t k b n v thi công (trư ng h p thi t k m t bư c); thi t k cơ s và thi t k b n v thi công (trư ng h p thi t k hai bư c) ho c thi t k cơ s , thi t k k thu t và thi t k b n v thi công (trư ng h p thi t k ba bư c) ph i tuân th "Khung tiêu chu n” ã ư c phê duy t giai o n l p d án. Vi c thay i ho c b sung tiêu chuNn bư c l p h sơ thi t k khác v i “Khung tiêu chu n” c a d án ph i ư c s ch p thu n c a B Giao thông v n t i ho c c a cơ quan, t ch c ư c B Giao thông v n t i y quy n. i u 6. Quy nh và ch d n k thu t H sơ m i d th u ho c h sơ m i u th u (sau ây ư c g i t t là h sơ th u) theo quy nh c a Ngh nh 16/2005/N -CP ph i có thông tin v gói th u, các yêu c u và ch d n c n thi t ho c các i u ki n c a h p ng. M t trong nh ng tài li u c a h sơ th u th hi n n i dung c a yêu c u này là t p “Quy nh và ch d n k thu t” c a t ng gói th u ho c c a toàn d án. ây là m t tài li u b t bu c c a h sơ th u và ph i ư c ch u tư thNm nh, phê duy t. T p “Quy nh và ch d n k thu t” ư c so n th o ph i tuân th và căn c vào “Khung tiêu chuNn” c a d án ã ư c phê duy t nêu i u 3 c a Quy nh này. Trong trư ng h p khi l p “Qui nh và ch d n k
  4. thu t” còn ph i b sung các tiêu chuNn chưa ư c c p trong “Khung tiêu chu n” ã ư c phê duy t thì ph i l p danh m c các tiêu chuNn b sung trình B Giao thông v n t i, ho c cơ quan, t ch c ư c B Giao thông v n t i y quy n, phê duy t. i u 7. Yêu c u i v i qui nh và ch d n k thu t T p “Quy nh và ch d n k thu t” c n có n i dung như là m t tiêu chuNn thi công và nghi m thu c th và chi ti t c a t ng gói th u ho c c a toàn d án làm căn c 1) cho tư v n giám sát và ch u tư giám sát ch t lư ng, nghi m thu giai o n, nghi m thu công trình hay d án 2) cho nhà th u tri n khai l p h sơ d th u ho c h sơ u th u bao g m c b n v , gi i pháp th c hi n, bi n pháp k thu t, thi t k công ngh , qui trình công ngh , phòng thí nghi m hi n trư ng, bi n pháp ki m soát và t m b o ch t lư ng thi công. 3) cho cơ quan, ơn v ti p nh n bàn giao và qu n lý, b o trì khai thác công trình. Chương 4: TRI N KHAI THI CÔNG VÀ KI M SOÁT, GIÁM SÁT CH T LƯ NG i u 8: Qu n lý ch t lư ng thi công c a nhà th u Vi c qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng công trình c a nhà th u tuân theo quy nh t i Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph bao g m vi c l p h th ng qu n lý ch t lư ng, th c hi n các thí nghi m ki m tra v t li u, c u ki n, v t tư, thi t b công trình, thi t b công ngh cũng như vi c l p bi n pháp thi công ph i tuân th và căn c vào "Khung tiêu chuNn” và “Quy nh và ch d n k thu t” ã ư c duy t nêu t i i u 4 và i u 6 c a Quy nh này. i u 9. Ki m soát, giám sát ch t lư ng và nghi m thu Vi c ki m soát, giám sát ch t lư ng và nghi m thu ph i tuân th và căn c vào “Khung tiêu chuNn” và “Quy nh và ch d n k thu t” ã ư c duy t nêu t i i u 4 và i u 6 c a Quy nh này. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 10. V Khoa h c công ngh là cơ quan tham mưu c a B trư ng trong vi c t ch c thNm nh và trình duy t “Khung tiêu chuNn” nêu i u 3 và i u 4 c a Quy nh này. i u 11. C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông là cơ quan tham mưu c a B trư ng trong vi c t ch c thNm nh và trình duy t “Quy nh và ch d n k thu t” nêu i u 6 c a Quy nh này i v i các d án mà B Giao thông v n t i là ch u tư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản