Quyết định số 25/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 25/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Tai Mũi Họng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2005/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2005/Q -BNV Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A H I TAI MŨI H NG VI T NAM. B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 88/2003 /N - CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph , quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Căn c ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch H i Tai Mũi H ng Vi t Nam và V trư ng V t ch c phi chính ph , QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a H i Tai Mũi H ng Vi t Nam ã ư c ih i i bi u toàn qu c l n th XI ngày 11 tháng 11 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i Tai Mũi H ng Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung I UL H I TAI MŨI H NG VI T NAM (S A I) Chương 1:
  2. TÊN H I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. H i l y tên là H i Tai Mũi H ng Vi t Nam, tên giao d ch qu c t là VIETNAMESE SOCIETY OFOTOR- HINOLARYNOGOLOGY, H i Tai Mũi H ng Vi t Nam là m t t ch c t nguy n c a nh ng ngư i làm công tác ào t o; nghiên c u, th c hành v khám và ch a b nh thu c chuyên ngành Tai Mũi H ng và ph u thu t u c trong c nư c, cùng nhau oàn k t ph n u vì s phát tri n c a ngành góp ph n b o v s c kh e nhân dân, xây d ng và phát tri n n n Y h c Vi t Nam tiên ti n, hi n i. i u 2. H i có m c ích t p h p các cán b ho t ng trong lĩnh v c Tai Mũi H ng nh m ng viên khuy n khích các h i viên nâng cao ki n th c, trình , nghi p v , trao i kinh nghi m và Ny m nh nghiên c u khoa h c, ph bi n các v n y h c liên quan, góp ph n phát tri n b n v ng ngành Tai Mũi H ng Vi t Nam, áp ng ư c các yêu c u c a t nư c. i u 3. H i Tai Mũi H ng Vi t Nam ho t ng theo i u l c a H i, tuân th ch tr- ương, ư ng l i c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. H i Tai Mũi H ng Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có tài kho n t i Ngân hàng, tr s t t i Hà N i. H i Tai Mũi H ng Vi t Nam ư c gia nh p các H i qu c t và khu v c v lĩnh v c Tai Mũi H ng và Ph u thu t u c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 2: H I VIÊN i u 4. H i viên c a H i a) H i viên chính th c: Là Giáo viên, Bác sĩ, Y sĩ, Dư c sĩ, k thu t viên, i u dư ng viên Tai Mũi H ng và nh ng cán b khoa h c làm vi c trong các cơ s Tai Mũi H ng (Dân y quân y), Y t công l p, tư nhân ho c ngh hưu, t nguy n ăng ký xin gia nh p H i, tuân th i u l H i, óng h i phí y , ư c Ban Thư ng v công nh n là h i viên chính th c c a H i. b) H i viên liên k t và h i viên danh d : Công dân Vi t Nam có nhi u công lao, óng góp cho s nghi p b o v s c kh e, nghiên c u khoa h c k thu t trong lĩnh v c Tai Mũi H ng và Ph u thu t u c ư c m i làm h i viên liên k t ho c h i viên danh d , H i viên liên k t, h i viên danh d có quy n ư c tham gia các ho t ng và tham gia i h i c a H i, nhưng không ư c tham gia ng c , c vào Ban lãnh o H i, không ư c bi u quy t các v n c a H i.
  3. i u 5. Quy n l i c a h i viên H i viên có quy n l i: - Th o lu n và bi u quy t m i công vi c c a H i, b u c và ng c vào Ban ch p hành H i. - ư c h c t p, cung c p thông tin, ư c b i dư ng v chuyên môn, ư c khuy n khích và phát huy kh năng m i m t góp ph n xây d ng và phát tri n chuyên ngành Tai Mũi H ng, ph c v s c kh e c a nhân dân. - ư c trình bày các tài nghiên c u khoa h c c a mình trong các bu i sinh ho t khoa h c c a H i. ư c tham gia các ho t ng chuyên môn ho c các h i ngh c a H i t ch c. - ư c H i nh n xét v các công trình nghiên c u ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n khen thư ng, công nh n quy n tác gi , sáng ch ... - ư c gi i thi u ăng các công trình c a mình vào các t p chí, n i san c a T ng h i và các H i khác. - ư c H i b o v các quy n l i chính áng c a mình n u xét th y b xâm ph m. - ư c hư ng m i quy n l i khác do H i quy nh. - ư c quy n xin ra kh i H i khi th y không còn i u ki n tham gia. i u 6. Nghĩa v c a H i viên - Thi hành nghiêm ch nh các ch trương chính sách c a ng, lu t pháp c a Nhà nư c. Th c hi n i u l , ngh quy t c a H i, tham gia sinh ho t H i và óng h i phí y , úng h n. Tuyên truy n phát tri n h i viên, v n ng qu n chúng hư ng ng m i ho t ng c a H i. - Chăm lo xây d ng oàn k t trong H i, u tranh ch ng nh ng tư tư ng, hành ng có h i n thanh danh, uy tín và s oàn k t c a H i. - Tích c c h c t p, nghiêm c u khoa h c, không ng ng nâng cao trình chuyên môn, k thu t, góp s c mình vào vi c chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân. i u 7. Th th c vào H i, ra H i - Nh ng ngư i mu n tham gia sinh ho t H i ph i t nguy n ng ý làm ơn xin gia nh p H i. - Nh ng h i viên th y không còn i u ki n tham gia sinh ho t, mu n ra kh i H i ph i làm ơn xin ra kh i h i. Chương 3:
  4. NHI M V VÀ QUY N H N C A H I i u 8. H i Tai Mũi H ng Vi t Nam có nhi m v : - T p h p, oàn k t, giúp l n nhau gi a các h i viên trong vi c nghiên c u, h c t p, c p nh t thông tin nâng cao trình chuyên môn, góp ph n ào t o b i dư ng i ngũ Y, Bác sĩ có trình chuyên môn, nghi p v cao áp ng yêu c u khám, ch a b nh c a nhân dân. - H p tác, h c t p, trao i kinh nghi m v i các h i viên chuyên khoa Trung ương c ng c và phát tri n h i chuyên ngành Tai Mũi H ng. Tư v n, ào t o, h c t p thăm quan, h i th o, ng d ng ti n b khoa h c k thu t m i nâng cao trình v m i m t cho h i viên. - xu t v i các cơ quan Nhà nư c v các ch trương chính sách, cơ ch , k ho ch, chương trình phát tri n chuyên ngành Tai Mũi H ng nói riêng và s nghi p phát tri n Y t nói chung. - H p tác v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t trao i, h c t p kinh nghi m, tranh th s giúp và t o i u ki n cho H i ngày càng phát tri n. - Tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i i v i các d án phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c có liên quan n lĩnh v c Tai Mũi H ng khi có yêu c u. - B o v danh d , quy n h n và l i ích h p pháp c a các h i viên phù h p v i pháp lu t hi n hành. i u 9. Quy n h n và trách nhi m c a H i - i di n cho h i viên trong các ho t ng có liên quan n tôn ch , m c ích và nhi m v c a H i Tai Mũi H ng Vi t Nam. - Tri n khai các tài nghiên c u khoa h c, cung c p d ch v v i các t ch c hay cá nhân có nhu c u, theo quy nh c a pháp lu t. - B o tr cho các h i viên tri n khai các ho t ng nghiên c u khoa h c, tham gia ánh giá các công trình nghiên c u khoa h c, d án thu c lĩnh v c Tai Mũi H ng. - Ch trì ho c tham gia xây d ng các chương trình, d án ki n ngh v i các cơ quan qu n lý nhà nư c nh ng gi i pháp nh m phát tri n chuyên ngành Tai Mũi H ng. - Xu t b n, sách, t p chí c a H i theo quy nh c a pháp lu t b i dư ng nâng cao ki n th c, c p nh t thông tin. - T ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c nâng cao trình chuyên môn và cung c p thông tin v lĩnh v c Tai Mũi H ng Y h c cho h i viên; - Phát tri n H i úng v i yêu c u c a ngh nghi p trong ph m vi lu t pháp.
  5. Chương 4: T CH C C A H I i u 10. T ch c c a H i: - Trung ương: H i Tai Mũi H ng Vi t Nam - Các chi H i cơ s (có t 5 h i viên tr lên) và các t ch c tr c thu c - các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), n u có nhu c u có th thành l p H i. Vi c thành l p H i t nh do y ban nhân dân t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. + Các H i thành viên ho t ng theo i u l c a mình, tuân th i u l c a H i Trung ương và ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a H i Trung ương. i u 11. ih i - i h i toàn th ho c i h i i bi u là cơ quan lãnh o cao nh t c a H i. Nhi m kỳ i h i là 5 năm m t l n. - i h i b t thư ng khi có 1/2 y viên Ban Ch p hành H i ho c 2/3 s Chi h i yêu c uS i bi u d i h i do Ban Ch p hành H i quy t nh. N i dung chính c a i h i: - T ng k t, ánh giá ho t ng c a H i nhi m kỳ trư c và quy t nh phương hư ng, ho t ng c a H i nhi m kỳ m i. -S a i, b sung i u l (N u th y c n thi t). - B u Ban Ch p hành Trung ương H i. (S lư ng do i h i quy t nh). i u 12. Ban Ch p hành - Ban Ch p hành H i là cơ quan i u hành c a H i gi a hai nhi m kỳ i h i có nhi m v : - B u ch t ch, Ban Thư ng v , T ng thư ký, Ban Ki m tra. - Quy t nh k ho ch công tác, ánh giá vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác ã ra, d th o s a i i u l trình i h i thông qua. - B sung y viên ch p hành H i n u s lư ng thi u so v i quy nh c a i h i, nhưng không quá 1/3 s y viên Ban Ch p hành ương nhi m ư c i h i b u theo quy nh. - Ban Ch p hành H i h p 6 tháng m t l n do Ch t ch H i tri u t p. Các cu c h p t xu t theo yêu c u c a 2/3 s y viên Ban Ch p hành ngh .
  6. - Quy t nh vi c k t n p h i viên và ra kh i H i. i u 13. Ban Thư ng v - Ban Thư ng v g m Ch t ch, Phó ch t ch, T ng thư ký và các y viên do Ban Ch p hành H i b u ra, s lư ng y viên do i h i quy nh. - Ch t ch H i có quy n h n và trách nhi m: + i di n pháp nhân c a H i trư c pháp lu t. + T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a Ban Ch p hành. + Tri u t p và ch trì cu c h p c a Ban Ch p hành H i. + Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành và toàn th h i viên v các ho t ng c a H i. - Các Phó ch t ch H i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, nhi m v c th do Ch t ch phân công. - Ban Thư ng v là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành H i, thay m t Ban Ch p hành i u hành công vi c c a H i gi a 2 kỳ h p c a Ban Ch p hành. ChuNn b các n i dung cho kỳ h p c a Ban Ch p hành. i u hành các ho t ng tư v n, d ch v c a H i thông qua các t ch c do H i l p ra theo úng quy nh c a pháp lu t. - Xây d ng quy ch làm vi c c a Ban Ch p hành, bi u tư ng, m u th h i viên, các danh hi u liên quan n ho t ng c a H i Ban Ch p hành H i thông qua. - Ban Thư ng v H i h p 3 tháng 1 l n, các cu c h p t xu t do Ch t ch H i quy t nh ho c theo yêu c u c a 2/3 s y viên Ban Thư ng v ngh . - T ng thư ký là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a Văn phòng H i, chuNn b n i dung các kỳ sinh ho t c a Ban Ch p hành, nh kỳ báo cáo Ch t ch H i, Ban Ch p hành v các ho t ng c a H i, l p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Trung ương H i, ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành và trư c pháp lu t v các ho t ng c a Văn phòng H i. - Phó T ng thư ký là ngư i giúp vi c cho T ng thư ký, ch u trách nhi m trư c T ng thư ký và Phó Ch t ch ư c phân công công tác H i trong khu v c. i u 14. Ban Ki m tra - Ban Ki m tra c a H i do Ban Ch p hành H i b u ra có nhi m v ki m tra, giám sát các ho t ng c a H i, vi c thi hành i u l , các Ngh quy t c a H i, ki m tra tư cách h i viên, vi c qu n lý và s d ng tài chính c a H i, xu t vi c gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a H i theo quy nh c a pháp lu t. Nhi m kỳ c a Ban Ki m tra theo nhi m kỳ c a i h i c a H i.
  7. i u 15. Ban chuyên môn, các t ch c tr c thu c. - Tùy theo nhu c u công tác, Ban Thư ng v có th l p các Ban Chuyên môn và các t ch c tr c thu c. - Vi c thành l p các t ch c tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. n phNm c a Trung ương H i Tai Mũi H ng Vi t Nam có: T p chí Tai Mũi H ng. Thông tin, b n tin Tai Mũi H ng, k y u công trình nghiên c u khoa h c Các n phNm này ho t ng theo lu t xu t b n báo chí c a Nhà nư c. Các T ng biên t p, Phó t ng biên t p do Ch t ch H i ngh và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý xu t b n báo chí quy t nh. T ch c và ho t ng xu t b n theo quy nh c a Pháp lu t và t trang tr i kinh phí ho t ng. i u 17. T ch c cơ s c a H i T ch c cơ s c a Trung ương H i là các Chi h i Tai Mũi H ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Chi h i chuyên ngành. Các Chi h i cơ s thành l p ph i t ch c i h i, b u Ban lãnh o. Nhi m ký i h i c a Chi h i cơ s là 2 năm. Ho t ng c a các t ch c cơ s căn c vào i u l H i, Ngh quy t i h i, c a Ban Ch p hành Trung ương H i và tình hình công tác a phương. Chương 5: TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 18. Tài chính và tài s n c a H i g m H i phí c a H i viên (do Ban Ch p hành Trung ương H i quy nh) Thu nh p do các ho t ng c a H i ư c Nhà nư c cho phép Tài tr b ng ti n ho c b ng hi n v t c a các cơ s , oàn th và các cá nhân trong và ngoài nư c Các kho n chi c a H i g m: Chi cho ho t ng khoa h c k thu t và ho t ng tư v n, công tác truy n thông, ph bi n b i dư ng nghi p v , chi văn phòng… Tài s n và tài chính c a H i ư c qu n lý và s d ng theo quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương H i và s hư ng d n c a cơ quan Tài chính Nhà nư c. Chương 6: KHEN THƯ NG, K LU T
  8. i u 19. H i viên t p th , h i viên cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác H i, có nh ng công trình nghiên c u khoa h c - công ngh , kinh t qu n lý, sáng ki n c i ti n, có thành tích trong công tác ào t o, tuyên truy n ph bi n ki n th c có liên quan n chuyên ngành s ư c H i khen thư ng và ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n khen thư ng. i u 20. H i viên t p th , h i viên cá nhân ho t ng trái v i i u l c a H i, làm m t thanh danh c a H i, ch ng l i tôn ch , m c ích c a H i, thì tùy theo l i nh hay n ng Ban Ch p hành s phê bình, khi n trách ho c ưa ra i h i hàng năm có bi n pháp x lý thích áng ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Ban lãnh o H i, ngư i i di n H i c tình kéo dài th i gian i h i nhi m kỳ do i u l H i quy nh ho c không ch p hành quy nh v nghĩa v c a H i thì tùy m c , tính ch t vi ph m s b x lý theo quy nh c a Pháp lu t. Các t ch c thành viên, cá nhân c a H i trong 01 năm không n p H i phí ho c không sinh ho t 3 kỳ liên ti p không có lý do, thì b xóa tên trong danh sách H i viên. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 21. S a i và ban hành i u l M i ngh s a i i u l H i ph i ư c ưa ra th o lu n t i i h i và ch ih i m i có quy n nh t trí ki n ngh và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t m i có giá tr th c hi n. i u 22. Hi u l c thi hành B n i u l này g m VII chương và 22 i u ã ư c i h i i bi u toàn qu c H i Tai Mũi H ng Vi t Nam l n th XI thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2004, có hi u l c theo Quy t nh phê duy t c a B N i v ./.
Đồng bộ tài khoản