Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
138
lượt xem
11
download

Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2503/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N “QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A B NH VI N LAO VÀ B NH PH I” TR C THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03/01/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương và Thông tư liên t ch s 02/1998/TTLT- BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a liên B Y t - Ban T ch c-Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V i u tr - B Y t . QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a b nh vi n Lao và B nh ph i tr c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V i u tr - B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Nguyên Phương QUI NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A B NH VI N LAO VÀ B NH PH I TR C THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2503/2002/Q - BYT ngày 01 tháng 7năm 2002 c a B trư ng B Y t ) I. VN TRÍ, CH C NĂNG. B nh vi n Lao và B nh ph i tr c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là b nh vi n Lao và B nh ph i t nh) là ơn v s nghi p y t , tr c thu c S Y t , có ch c năng khám và i u tr b nh nhân Lao và B nh ph i trên a bàn t nh. B nh vi n Lao và B nh ph i t nh là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s riêng, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. II. NHI M V : 1. Khám ch a b nh. a. Th c hi n khám, i u tr n i trú và ngo i trú cho nh ng ngư i m c b nh Lao và B nh ph i trên a bàn t nh; b. Ti p nh n m i trư ng h p c p c u, b nh n ng, b nh ph c t p do ngư i b nh t n ho c do các cơ s y t có liên quan chuy n n; c. Tham gia khám giám nh s c kho và giám nh y pháp khi ư c H i ng Giám nh Y khoa ho c cơ quan b o v lu t pháp trưng c u trong chuyên ngành Lao và B nh ph i; 2. Ch o tuy n. a. Xây d ng k ho ch công tác phòng ch ng Lao và B nh ph i cho nhân dân trên a bàn t nh, trình Giám c S Y t và t ch c tri n khai th c hi n sau khi k ho ch ư c phê duy t; b. Th c hi n công tác ch o tuy n, thư ng xuyên ki m tra các ho t ng phòng ch ng Lao và B nh ph i c a tuy n dư i, k c y t ngoài công l p; th c hi n sơ k t và t ng k t theo nh kỳ; ch o y t cơ s th c hi n chương trình ch ng Lao và B nh ph i t i c ng ng; 3. Phòng b nh và Giáo d c Truy n thông. a. T ch c tuyên truy n giáo d c s c kho v chuyên ngành Lao và B nh ph i t i c ng ng; b. Ph i h p v i Trung tâm Truy n thông Giáo d c s c kho xây d ng k ho ch, n i dung tham gia v i các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn t nh th c hi n công
  3. tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao ki n th c phòng, ch ng Lao và B nh ph i cho nhân dân trong t nh; 4. ào t o cán b . a. B nh vi n Lao và B nh ph i là cơ s th c hành cho công tác gi ng d y chuyên khoa, b. Tham gia ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b chuyên khoa Lao và B nh ph i các cơ s y t trên a bàn t nh; 5. Nghiên c u khoa h c. a. T ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c và ng d ng các ti n b khoa h c thu c lĩnh v c chuyên khoa Lao và B nh ph i c p cơ s , b. Nghiên c u d ch t h c thu c lĩnh v c chuyên khoa ph c v công tác phòng ch ng Lao và B nh ph i t i c ng ng; 6. H p tác qu c t . H p tác v chuyên môn, k thu t v i các t ch c ho c cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; 7. Qu n lý kinh t . a. Có k ho ch s d ng các ngu n l c, kinh phí t hi u qu , b. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v thu chi ngân sách, thanh quy t toán k p th i úng quy nh c a pháp lu t, c. T o ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, B o hi m y t , u tư nư c ngoài và các t ch c khác; III. T CH C B MÁY. 1. T ch c: a. Lãnh o. Giám c và 01 n 02 Phó Giám c giúp vi c. b. Các Phòng ch c năng. B nh vi n dư i 100 giư ng n i trú: - Phòng K ho ch t ng h p - Ch o tuy n, - Phòng Y tá ( i u dư ng)
  4. - Phòng T ch c - Hành chính, - Phòng Tài chính - K toán. B nh vi n t 100 giư ng n i trú tr lên: - Phòng K ho ch t ng h p - Phòng Ch o tuy n, - Phòng Y tá ( i u dư ng) - Phòng T ch c - Hành chính, - Phòng Tài chính - K toán. c. Các khoa. Tuỳ theo i u ki n, quy mô và c i m c a các a phương, có th b trí các khoa như sau: - Khoa Khám b nh - H i s c c p c u, - Khoa Lao ph i, - Khoa Lao ngoài ph i, - Khoa Lao - HIV - Kháng thu c, - Khoa B nh ph i, - Khoa Dư c- V t tư y t , - Khoa C n lâm sàng (xét nghi m, chNn oán hình nh và thăm dò ch c năng hô h p), - Khoa Ch ng nhi m khuNn, - Khoa Dinh dư ng, - Khoa Ph c h i ch c năng, V t lý tr li u và Y h c c truy n. 2. Nhi m v c a các khoa, phòng. Ch c năng, nhi m v c a các khoa, phòng th c hi n theo “Quy ch b nh vi n” ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/BYT-Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . ng th i th c hi n các quy nh c a m t sơ s khám ch a b nh truy n nhi m. 3.1. Quy nh chung. a. Có i u ki n, phương ti n kh khuNn, b o h ch ng m m b nh lây lan qua ư ng hô h p và ô nhi m môi trư ng,
  5. b. Quy nh t ng nh có n p, có lót sát khuNn, c. Hư ng d n ngư i b nh ho, kh c, nh úng nơi quy nh, d. Cán b trong b nh vi n ư c nh kỳ ki m tra s c kho . 3.2. Quy nh c th . Th c hi n quy ch chung c a cơ s khám ch a b nh truy n nhi m, ngoài ra còn ph i th c hi n công tác c thù c a b nh Lao và B nh ph i. a. Khoa Khám b nh. - m b o các i u ki n phòng ch ng lây lan m m b nh qua ư ng hô h p t i khoa khám b nh, - Khai thác k ti n s b nh Lao và B nh ph i, các y u t d ch t trong gia ình và c ng ng, k t h p v i các phương ti n chNn oán c n lâm sàng thích h p; khi phát hi n ngư i b nh có tr c khuNn Lao dương tính, ngư i b nh ang trong tình tr ng c p c u khNn trương làm th t c cho vào vi n; khi phát hi n nhi u ngư i m c b nh Lao trong cùng m t khu v c có tính ch t d ch t ph i báo cáo ngay cho lãnh o thông báo theo quy nh, - Hàng ngày thanh kh trùng các d ng c y t thông thư ng, phương ti n v n chuy n b nh nhân b ng các dung d ch sát khuNn, thu gom các ng nh ng m, ch t th i theo quy ch ch ng nhi m khuNn b nh vi n và quy ch qu n lý ch t th i y t . b. Khoa i u tr Lao. - i u tr cho ngư i m c Lao theo úng quy nh; hư ng d n b nh nhân gi gìn s c kho ti p t c i u tr úng li u, u n, th i gian và t giác phòng ch ng lây lan m m b nh t i gia ình và c ng ng; ch ng lây chéo trong khoa, - Có dùng, bát ũa riêng cho ngư i b nh; nh c nh cán b trong khoa và hư ng d n ngư i b nh t giác th c hi n quy ch ch ng nhi m khuNn b nh vi n, b o v b n thân và m i ngư i xung quanh, - Hàng ngày lau sàn nhà b ng khăn Nm có sát khuNn theo quy nh; c r a, tNy u bu ng v sinh, thu gom ch t th i theo quy ch qu n lý ch t th i y t ; hàng tu n t ng v sinh khoa, c. Khoa Lao - HIV - Kháng thu c. Th c hi n như khoa i u tr Lao và m t s quy nh sau: - Ph i có bu ng b nh riêng cho t ng b nh nhân trong giai o n cu i, - m, ch t ti t c a b nh nhân ph i ư c x lý theo quy nh ch ng nhi m khuNn và quy ch qu n lý ch t th i y t ,
  6. - Nhân viên y t khi ti p xúc v i b nh nhân ph i th c hi n nghiêm ng t ch b o h , ph i i ng và eo găng tay, - Hư ng d n cho ngư i b nh th c hi n phòng ch ng lây lan trong b nh vi n và c ng ng. d. Phòng ch o tuy n. - Xây d ng k ho ch v ch o tuy n hàng năm trình lãnh o b nh vi n phê duy t, - Ki m tra giám sát thư ng kỳ các ho t ng v b nh Lao và B nh ph i c a tuy n dư i, thông báo k p th i các sai sót v chuyên môn, k thu t, - T ch c các l p ào t o v chuyên môn, k thu t t i b nh vi n và t i cơ s , - Th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, hư ng d n và ph i h p v i tuy n dư i làm công tác nghiên c u khoa h c, - Xây d ng b n d ch t v b nh Lao và B nh ph i t i a phương mình qu n lý, - Sơ k t và t ng k t theo nh kỳ. 3. nh m c lao ng. Theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. IV. KINH PHÍ HO T NG. 1. T ngu n ngân sách s nghi p y t . 2. T ngu n vi n phí, b o hi m y t , 3. T ngu n ngân sách c a chương trình m c tiêu qu c gia. 4. T ngu n tài tr qu c t . V. M I QUAN H CÔNG TÁC. 1. B nh vi n Lao và B nh ph i ch u s qu n lý và ch o tr c ti p, toàn di n c a S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 2. B nh vi n Lao và B nh ph i ch u s qu n lý và ch o v chuyên môn, k thu t c a B Y t (V i u tr , Vi n Lao và B nh ph i); 3. B nh vi n Lao và B nh ph i có m i quan h ph i h p v i các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan có liên quan trong vi c th c hi n các nhi m v c a B nh vi n; 4. B nh vi n Lao và B nh ph i có trách nhi m qu n lý, ch o v chuyên môn nghi p v v lĩnh v c Lao và B nh ph i t i c ng ng i v i các ơn v tr c thu c S Y t (các ơn v y t tuy n t nh, Trung tâm Y t huy n) và Tr m y t xã.
Đồng bộ tài khoản