Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
9
download

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 2534/Q -BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY T C NG X C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C LÀM VI C TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các V trư ng, Giám c S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các Th trư ng; - Công oàn ngành GTVT Vi t Nam; - ng y cơ quan B ; - Công oàn cơ quan B ; H Nghĩa Dũng - oàn TNCS HCM Cơ quan B ; - Website B GTVT; - Lưu VT, TCCB (5b)
  2. QUY T C NG X C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C LÀM VI C TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2534/Q -BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i. i u 2. i tư ng áp d ng: Cán b , công ch c, viên ch c làm vi c t i cơ quan B Giao thông v n t i, các t ng c c, c c qu n lý nhà nư c chuyên ngành, các vi n nghiên c u, các trư ng h c, cơ quan y t , các ban qu n lý d án, các ơn v hành chính s nghi p khác thu c B Giao thông v n t i và cán b , công ch c, viên ch c thu c S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; cán b lãnh o, qu n lý trong doanh nghi p c a nhà nư c, cán b lãnh o, qu n lý là ngư i i di n ph n v n góp c a Nhà nư c t i doanh nghi p thu c B Giao thông v n t i và các S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i). i u 3. M c ích Quy nh v quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i nh m: 1. Nâng cao ý th c t ch c k lu t c a cán b , công ch c, viên ch c, m b o s nghiêm túc, trách nhi m, s chuNn m c trong giao ti p và gi i quy t công vi c, ngăn ng a và phòng ch ng tham nhũng, th c hi n th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Phát huy quy n làm ch , sáng t o c a cán b , công ch c, viên ch c, g n li n v i vi c th c hi n nguyên t c t p trung, dân ch , th c hi n ch th trư ng trong gi i quy t công vi c, b o m s lãnh o c a ng và phát huy vai trò c a t ch c Công oàn cùng c p. 3. Là căn c các cơ quan, t ch c có thNm quy n xét khen thư ng ho c x lý trách nhi m khi cán b , công ch c, viên ch c th c hi n t t ho c vi ph m quy t c ng x trong khi thi hành công v , công vi c ư c giao. Chương 2. QUY T C NG X C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C LÀM VI C TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I
  3. M C 1. TRÁCH NHI M C A NGƯ I NG U CƠ QUAN, ƠN VN i u 4. Gương m u và nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và ch o c a c p trên. Ch o, i u hành và ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c c p trên tr c ti p v m i ho t ng theo nhi m v , quy n h n ư c giao. Xây d ng n i quy, quy ch cơ quan, ơn v mình th c hi n t t nhi m v ư c giao. i u 5. Th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v văn hóa công s , không x y ra tình tr ng cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý có thái hách d ch, c a quy n, gây phi n hà cho cơ quan, t ch c, cá nhân trong quá trình th c hi n nhi m v , công v . i u 6. T ch c h p hàng tháng, 6 tháng và năm xem xét, ánh giá tình hình th c hi n công vi c c a cơ quan, b ph n, cá nhân thu c quy n qu n lý; t ng h p các ý ki n óng góp, phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c, viên ch c, nh hư ng công vi c ch y u trong th i gian t i và ra gi i pháp nh m th c hi n t t nhi m v ư c giao. i u 7. B trí th i gian nghe ý ki n ph n nh c a cán b , công ch c, viên ch c; khi cán b , công ch c, viên ch c ngh ư c g p, b trí th i gian g p và trao i các v n có liên quan n công vi c, quy n h n ư c giao. i u 8. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao có trách nhi m th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n hành vi tham nhũng, x lý cán b , công ch c, viên ch c vi ph m theo thNm quy n và t o i u ki n cơ quan, t ch c có thNm quy n x lý ngư i vi ph m; có bi n pháp ch ng t quan liêu, c a quy n, sách nhi u và kh c ph c nh ng y u kém trong vi c th c hi n nhi m v ư c giao; ph i ch u trách nhi m cá nhân theo quy nh c a pháp lu t n u x y ra tham nhũng trong ơn v . i u 9. Th c hi n nghiêm túc Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 1. Khi t ch c h i ngh , h i th o, t a àm, g p m t ph i có k ho ch, n i dung thi t th c, xác nh rõ thành ph n, s lư ng ngư i tham d , a i m và th i gian t ch c. Ch ư c t ch c th c hi n khi k ho ch ư c phê duy t. Kinh phí t ch c các ho t ng này th c hi n úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Th c hi n ti t ki m trong vi c c cán b , công ch c, viên ch c i công tác, s d ng phương ti n i công tác, s d ng i n, nư c, thông tin liên l c, văn phòng phNm, sách báo; không s d ng phương ti n, thi t b c a cơ quan vào m c ích cá nhân. i u 10. Th c hi n dân ch trong vi c qu n lý và i u hành ho t ng c a cơ quan, ơn v theo Ngh nh s 71/1998/N -CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan. Các doanh nghi p nhà nư c th c hi n dân ch trong ho t ng c a ơn v theo Ngh nh s 07/1999/N -CP ngày 13/02/1999 c a Chính ph v th c hi n dân ch doanh nghi p nhà nư c.
  4. i u 11. Ph i h p v i Công oàn cùng c p t ch c h i ngh cán b , công ch c, viên ch c ( i h i công nhân viên ch c) c a cơ quan, ơn v theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Vi c tri n khai, th c hi n Quy t c: 1. Quán tri t, hư ng d n, t ch c th c hi n Quy t c này. 2. Niêm y t công khai Quy t c này t i tr s làm vi c c a cơ quan, ơn v . 3. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy t c này c a cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan, ơn v và theo phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c. 4. Phê bình, ch n ch nh, x lý các vi ph m ho c ngh cơ quan, ơn v có thNm quy n x lý các vi ph m i v i cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan, ơn v theo phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c. M C 2. TRÁCH NHI M, NGHĨA V C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C i u 13. Cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i ph i tuân th và ch p hành nghiêm ch nh hi n pháp và pháp lu t c a Nhà nư c; th c hi n úng ch c trách và nhi m v c a cán b , công ch c, viên ch c và nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c không ư c làm ư c quy nh t i Pháp l nh cán b , công ch c (s a i, b sung năm 2003); không vi ph m nh ng i u cán b , công ch c không ư c làm quy nh t i i u 37, i u 40, M c 3 Chương II Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ư c Qu c h i thông qua ngày 29/11/2005 và Quy nh s 115-Q /TW ngày 07/12/2007 c a Ban Ch p hành Trung ương ng quy nh v nh ng i u ng viên không ư c làm ( i v i cán b , công ch c, viên ch c là ng viên). i u 14. Cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i khi thi hành công v , nhi m v : 1. Ph c tùng s ch o, hư ng d n c a c p trên ư c trình bày ý ki n, xu t gi i quy t nh ng v n thu c trách nhi m ph m vi c a mình. Trư ng h p có ý ki n khác v i ý ki n c a ngư i ph trách tr c ti p thì ph i ch p hành ý ki n ch o c a ngư i ph trách tr c ti p, ng th i có quy n b o lưu ý ki n và báo cáo c p trên. 2. Th c hi n vi c eo th công ch c, viên ch c trong gi làm vi c, trang ph c phù h p, nghiêm ch nh ch p hành các quy nh c a pháp lu t n i quy, quy ch làm vi c c a cơ quan, t ch c, ơn v . 3. Th c hi n úng th i gi làm vi c theo gi hành chính ho c theo quy nh c th c a cơ quan, t ch c, ơn v ; không i mu n v s m, khi làm vi c vào nh ng ngày ngh ph i báo cho b o v cơ quan bi t, không ư c sai h n i v i khách ã ăng ký làm vi c. Không s d ng th i gi làm vi c vào vi c riêng. 4. Th ng th n u tranh, t phê bình, phê bình, có tinh th n trách nhi m cao trong công vi c và oàn k t n i b xây d ng ơn v trong s ch, v ng m nh.
  5. 5. Trong quan h v i ng nghi p ph i chân thành, tôn tr ng, có trách nhi m và b o m s oàn k t, ph i h p trong quá trình th c hi n nhi m v công vi c ư c gi i quy t nhanh chóng và hi u qu . i u 15. Cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i khi gi i quy t công vi c ph i nghiên c u, x lý và gi i quy t m t cách nhanh nh t, thu n ti n nh t nh ng công vi c thu c thNm quy n theo úng quy nh c a pháp lu t, c a B và c a ơn v : 1. i v i yêu c u, ngh c a t ch c ho c cá nhân ch m nh t sau 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u, ngh ph i có tr l i và xu t phương án th c hi n; 2. i v i ơn thư khi u n i, t cáo th i h n gi i quy t theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo; 3. Nh ng công vi c ã có th i h n gi i quy t theo quy nh thì ph i ch p hành úng th i h n ó, không làm nh hư ng n công vi c c a các t ch c và quy n l i c a nhân dân; trư ng h p c n ph i có th i gian nghiên c u gi i quy t, b sung tài li u thì cán b , công ch c ư c giao nhi m v có trách nhi m báo cáo v i ngư i lãnh o tr c ti p xin gia h n gi i quy t và ph i thông báo l i v i ương s (n u có). i u 16. Cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i khi giao ti p, gi i quy t công vi c: 1. Th hi n thái văn minh trong giao ti p, gi i quy t công vi c; không th hi n thái c a quy n, hách d ch, sách nhi u, g p khó khăn, phi n hà i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân. 2. Không quan liêu, thi u trách nhi m, buông l ng trong qu n lý; không tham gia, bao che, dung túng ho c thi u tinh th n u tranh trư c nh ng hành vi tham nhũng, tiêu c c và lãng phí; không bè phái, gây m t oàn k t trong cơ quan. 3. Không h i l , nh n h i l ho c ngh , g i ý các t ch c, cá nhân óng góp ti n, v t ch t bi u xén, ti p khách, t ng quà, mua s m trang thi t b , mua s m phương ti n i l i, chi tiêu cá nhân và m i i tham quan, du l ch trái v i quy nh c a Nhà nư c. 4. Không l i d ng ch c v , quy n h n ư c giao làm sai các quy nh c a pháp lu t, c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh m tr c l i cho cá nhân. 5. Không x lý công vi c vư t quá thNm quy n th i h n quy nh, x lý công vi c không ư c giao nh hư ng n công vi c l i ích c a các t ch c, t p th và cá nhân mà không có lý do chính áng ho c không báo cáo l i v i cán b lãnh o c a cơ quan, ơn v xin ý ki n ch o. 6. Không gi i quy t công vi c sai trình t , th t c, quy nh; không tư v n, cung c p thông tin, t o i u ki n cho các cơ quan, t ch c, cá nhân làm nh ng vi c tiêu c c ho c gây khó khăn cho cơ quan, ơn v trong quá trình gi i quy t công vi c.
  6. 7. Không u ng rư u, bia trư c, trong gi làm vi c k c vào b a ăn gi a hai ca trong ngày làm vi c và ngày tr c; không ư c u ng rư u, bia n m c không ki m soát ư c mình trong l i nói, trong hành vi làm nh hư ng n uy tín c a cơ quan; không vi ph m nh ng quy nh c a Nhà nư c v phòng ch ng t n n xã h i, mê tín, d oan. 8. Không vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v phát ngôn, thu th p, b o qu n, lưu tr , cung c p tài li u, s li u chuyên môn thu c nhi m v , công v ư c phân công. 9. Không ư c có hành vi tư thù, trù d p i v i cán b , công ch c ã có ý ki n góp ý, phê bình. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 17. Khen thư ng, k lu t Cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành Giao thông v n t i có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy t c này; Ngoài ra, cán b , công ch c, viên ch c ngành Giao thông v n t i làm vi c trong b máy chính quy n a phương thì ph i tuân th theo c Quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong b máy chính quy n a phương. Cá nhân, ơn v th c hi n t t quy nh này s ư c khen thư ng, n u vi ph m quy nh này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ch báo cáo 1. nh kỳ hàng năm Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ph i báo cáo tình hình th c hi n Quy nh v quy t c ng x , o c ngh nghi p c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong Ngành Giao thông v n t i v B Giao thông v n t i trư c ngày 10 tháng 01 c a năm sau báo cáo. 2. V T ch c cán b giúp B trư ng v công tác theo dõi, ki m tra, t ng h p, báo cáo B trư ng vi c th c hi n Quy t c này. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ph bi n, quán tri t Quy t c này n t ng cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v bi t và th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Giao thông v n t i xem xét, s a i, b sung cho phù h p. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản