Quyết định số 2548/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 2548/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2548/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động thanh tra về vệ sinh an toàn thức ăn đường phố năm 2005 do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2548/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2548/Q -BYT Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O HO T NG THANH TRA V V SINH AN TOÀN TH C ĂN Ư NG PH NĂM 2005 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 48/2005/Q -TTg ngày 8 tháng 3 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Liên ngành v v sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B Y t và C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m B Y t . QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Ch o ho t ng thanh tra v v sinh an toàn th c ăn ư ng ph năm 2005 t i Hà N i, thành ph H Chí Minh và à N ng g m các ông, bà có tên sau: 1.Ông Tr n Chí Liêm, Th trư ng B Y t , Trư ng Ban 2.Ông Tr n Quang Trung, Chánh Thanh tra B Y t , Phó trư ng Ban thư ng tr c. 3.Ông Tr n áng, C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Phó trư ng Ban. 4.Ông Lê Anh Tu n, Giám c S Y t Hà N i, U viên. 5.Ông Lê Trư ng Giang, Phó Giám c S Y t TP. H Chí Minh, U viên 6.Ông Tr nh Lương Trân, Giám c S Y t thành ph à N ng, U viên i u 2 . Thành l p T công tác giúp vi c Ban Ch o g m các ông, bà có tên sau 1.Ông Nguy n Văn Nhiên, Thanh tra viên chính Thanh tra B Y t , T trư ng. 2.Ông Phương Văn Nhu, Trư ng phòng Ch o tuy n, C c An toàn v sinh th c phNm, B Y t , T phó. 3.Bà Tr n Th Ng c Hà, Chánh Văn phòng C c An toàn v sinh th c phNm, B Y t , thành viên.
  2. 4.Ông Lê Nhân Tu n, Chánh Thanh tra S t Hà N i, thành viên 5.Ông Nguy n c An, Chánh Thanh tra S Y t thành ph H Chí Minh, thành viên. 6.Ông H Lai Dũng, Chánh Thanh tra S Y t thành ph à N ng, thành viên 7.Bà Lê Th Anh ào, Thanh tra viên chính Thanh tra B Y t , thành viên. Khi có yêu c u, Ban Ch o ho t ng thanh tra v v sinh an toàn th c ăn ư ng ph quy t nh trưng c u thêm các thanh tra viên chuyên ngành có liên quan th c hi n các công vi c c th . i u 3. Ban Ch o ho t ng thanh tra v v sinh an toàn th c ăn ư ng ph năm 2005 t i Hà N i, thành ph H Chí Minh và à N ng có nhi m v : 1. Giúp B trư ng B Y t - Trư ng Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm tri n khai k ho ch thanh tra, ki m tra chuyên v th c ăn ư ng ph năm 2005 t i Hà N i, TP. H Chíminh và à N ng; ch o, theo dõi, ki m tra ôn c các B , ngành thành viên, U ban nhân dân thành ph Hà N i, H Chí Minh và à N ng th c hi n có hi u qu ho t ng thanh tra v v sinh sinh an toàn th c ăn ư ng ph theo k ho ch thanh tra ã ư c B trư ng B Y t phê duy t t i văn b n s 5591/KH-BYT ngày 18 tháng 7 năm 2005. 2. T ng h p k t qu t thanh tra v v sinh an toàn th c phNm th c ăn ư ng ph năm 2005 t i các a phương trên, báo cáo B trư ng B Y t - Trư ng ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 4 . Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng c c An toàn v sinh th c phNm, Ch t ch U ban nhân dân các thành ph Hà N i, H Chí Minh, à N ng, các thành viên ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm, Trư ng Ban Ch o ho t ng thanh tra v v sinh an toàn th c ăn ư ng ph và các thành viên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B Y T TRƯ NG BAN CH O LIÊN NGÀNH V V SINH AN TOÀN TH C PH M Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản