Quyết định số 2558/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 2558/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2558/2003/QĐ-BGTVT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2558/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2558/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C GIÁM NNH VÀ QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông V n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH Đi u 1. V trí và ch c năng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông là t ch c tr c thu c B Giao thông V n t i, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v qu n lý u tư xây d ng trong quá trình th c hi n u tư i v i các d án xây d ng chuyên ngành giao thông và qu n lý chuyên ngành v ch t lư ng các công trình thu c k t c u h t ng giao thông trong ph m vic nư c. C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và có tr s t t iThành ph Hà N i. Tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh: TRANS PORT CONSTRUCTIONQUALITY CONTROL AND MANAGEMENT BUREAU, vi t t t là TCQM. Đi u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t, nh m c, ơn giá xây d ng cơ b n thu c ngành giao thông v n t i có liên quan nqu n lý th c hi n u tư, qu n lý ch t lư ng công trình giao thông; t ch c vi c th c hi n các văn b n trên sau khi ư c ban hành.
  2. 2. Tham gia xây d ng các d án lu t, pháp l nh các văn b n quy ph m pháp lu t, các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch có liên quan theo phân công c a B trư ng. 3. T ch c thNm nh trình B trư ng phê duy t ho c phê duy t thi t k k thu t, thi t k k thu t thi công, thi t k b n v thi công và t ng d toán, d toán chi ti t các d án theo phân c p qu n lý. 4. ThNm nh trình B trư ng quy t nh ho c quy t nh l a ch n tư v n v : kh o sát thi t k , thNm nh thi t k k thu t, giám sát, ki m nh ch t lư ng công trình i v i các d án do B làm ch u tư theo phân c p qu n lý u tư xây d ng. 5. ThNm nh trình B trư ng quy t nh k ho ch u th u các d án u tư s d ng ngu n v n trong nư c; qu n lý công tác u th u xây l p s d ng v n trong nư c theo quy nh c a pháp lu t. 6. ThNm nh trình B trư ng phê duy t k ho ch t ng th th c hi n công tác n bù gi i phóng m t b ng; ch o các Ch d án th c hi n k ho ch gi i phóng m t b ng sau khi ư c phê duy t; ch p thu n phê duy t các h sơ, d toán phương án n bù chi ti t. 7. Trình B trư ng quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n các gi i pháp x lý s c và nh ng v n phát sinh có liên quan trong quy trình th c hi n u tư xây d ng ho c trong quá trình khai thác theo phân c p c a B trư ng. 8. Theo dõi, ki m tra, t ng h p, ánh giá và báo cáo nh kỳ tình hình th c hi n các nhi m v qu n lý th c hi n u tư, qu n lý ch t lư ng các d án. 9. Ch trì vi c gi i quy t các tranh ch p v ch t lư ng xây d ng các d án theo quy nh c a pháp lu t. 10. T ch c th c hi n ho c tr c ti p th c hi n vi c ki m nh, giám nh ch t lư ng công trình theo phân công c a B trư ng. 11. T ch c ào t o và c p ch ng ch năng l c giám sát, ki m nh ch t lư ng công trình cho các t ch c, cá nhân thu c ngành giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t. 12. Ch o, hư ng d n các Ch d án th c hi n công tác nghi m thu bàn giao theo úng quy nh v qu n lý u tư và xây d ng. 13. Yêu c u các t ch c, cá nhân có liên quan cung c p tài li u, s li u c n thi t ph c v cho vi c qu n lý th c hi n u tư,qu n lý ch t lư ng các d án. 14. T m ình ch và trình B trư ng quy t nh vi c ình ch xây d ng, ng ng khai thác các công trình giao thông khi có nguy cơ d n n s c nguy hi m ho c vi ph m nghiêm tr ng các tiêu chuNn ch t lư ng công trình. 15. T ch c th c hi n công tác nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c công ngh trong quá trình qu n lý th c hi n u tư, giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông.
  3. 16. Th c hi n các ho t ng h p tác qu c t v qu n lý ch t lư ng công trình và các lĩnh v c khác thu c thNm quy n theo phânc p qu n lý. 17. Xây d ng và th c hi n chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c và c a B Giao thông V n t i. 18. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo,ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph p pháp lu t trong quá trình qu n lý th c hi n u tư, giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông theo thNm quy n c a C c. 19. Xây d ng trình B trư ng quy t nh cơ c u t ch c, cơ c u công ch c và biên ch c a C c; qu n lý t ch c b máy, s d ng biên ch ư c duy t theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a C c. 20. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh. 21. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. Đi u 3. Cơ c u t ch c. 1. Các t ch c giúp vi c C c trư ng: - Phòng T ng h p - Giá - Th ch - u th u; - Phòng ThNm nh k thu t - D toán; - Phòng Giám nh th c hi n d án; - Phòng Gi i phóng m t b ng; - Văn phòng. 2. Các Chi c c: - Chi c c giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông t i thành ph H Chí Minh. - Chi c c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông t i thành ph à N ng. Đi u 4. Lãnh đ o C c C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông do C c trư ng lãnh o, có m t s Phó C c trư ng giúp vi c. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng và pháp lu t trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v th c hi n u tư các d án xây d ng thu c ngành
  4. giao thông v n t i, giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông và nh ng tiêu c c x y ra trong C c. C c trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m có th i h n 5 năm. Phó C c trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m có th i h n 5 năm theo ngh c a C c trư ng. Đi u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 968/Q -TCCB-L ngày 28 tháng 6 năm 1994 c a B trư ng B Giao thông V n t i và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, các V trư ng, Chánh Thanh tra, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) và Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản