Quyết định số 2580 /QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
2
download

Quyết định số 2580 /QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2580 /QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2580 /QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2580/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2007/QĐ-BTC NGÀY 22/6/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày và một số nội dung khác ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: TUQ. BỘ TRƯỞNG Các Bộ; CQ ngang Bộ; CQ thuộc CP; CHÁNH VĂN PHÒNG UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
  2. BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW; Kiểm toán Nhà nước; Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); Đinh Văn Nhã Công báo; Website Chính phủ; Trang WEB Bộ Tài chính; Lưu VT, Vụ CĐKT&KT. PHỤ LỤC Đính chính sai sót trong Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTC ngày /7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) STT Phần Mục Nội dung Nội dung trong QĐ 51/2007/QĐ-BTC đính chính 1 Phần thứ II- Danh mục Cột số TT điểm C- Chứng từ Sửa lại: “11, 12, 13, nhất- Hệ chứng từ kế kế toán ban hành theo các văn 14,15, 16, 17, 18, 19, thống chứng toán bản pháp luật khác, đã in: “11, 20, 21, 22, 23, 24, 25” từ kế toán 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27” 2 Cột tên chứng từ đã in: “Bảng Sửa lại “Biên bản thanh, quyết toán chi phí KCB thanh, quyết toán chi BHYT” phí KCB BHYT” 3 III- Mẫu Từ mẫu C01a- HD đến mẫu Sửa lại: (Đã ban hành chứng từ kế C55b- HD góc trên bên phải, theo QĐ số toán đã in: (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 19/2006/QĐ-BTC ngày ngày 30/3/2006 của
  3. 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng BTC) BTC) 4 Phần thứ hai- II- Danh mục Cột STT: Hệ thống tài hệ thống khoản kế toán TKKT Loại 0, đã in: “1, 2, 4, 5, 6”; Sửa lại: “1, 2, 3, 4, 5” Loại 5, đã in: 45, 43, 44 Sửa lại: “ 43, 44, 45” 5 Cột Số hiệu TK: TK 664, 673, Sửa lại: 6641 “Năm 674 không in số hiệu TK cấp trước”; 6642 “Năm 2 nay”; 6643 “Năm sau”; 6731 “Năm trước”; 6732 “Năm nay”; 6741 “Năm trước”; 6742 “Năm nay” 6 III- Giải thích Tài khoản 412: Chênh lệch Sửa lại: “Tài khoản nội dung, kết đánh giá lại tài sản, đã in “ài 412” cấu và khoản 412” phương pháp Tài khoản 441: Phương pháp Sửa lại: “1, 2, 3, 4, 5, 7 ghi chép tài hạch toán kế toán một số hoạt 6, 7, 8, 9” khoản kế toán động kinh tế chủ yếu, số thứ tự các nghiệp vụ, đã in “ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12” 8 Tài khoản 464: Phương pháp Sửa lại “III- Tại Bảo hạch toán kế toán một số hoạt hiểm xã hội huyện” động kinh tế chủ yếu, đã in “II- Tại Bảo hiểm xã hội huyện” 9 Tài khoản 662: Hạch toán tài Sửa lại “1, 2, 3, 4” khoản này cần tôn trọng một số quy định sau, đã in “1, 2, 3, 5” 10 Phần thứ ba- Danh mục và Đã in: “II- Danh mục và mẫu Sửa lại: “III- Danh Hệ thống sổ mẫu sổ sổ” mục và mẫu sổ” kế toán 11 Từ mẫu S01- H đến mẫu S63- Sửa lại (Đã ban hành H góc trên bên phải, đã in theo QĐ số (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 19/2006/QĐ-BTC ngày ngày 30/3/2006 của 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng BTC) BTC) 12 Giải thích Đã in: “III- Giải thích nội Sửa lại: “IV- Giải Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ thích nội dung và dung và kế toán” phương pháp ghi sổ kế phương pháp toán”
  4. ghi sổ kế toán 13 Phần thứ tư- I- Quy định Đã in, 2.1.2- Báo cáo tài chính Sửa lại: 3.1.2- - Báo Hệ thống báo chung năm cáo tài chính năm cáo tài chính 14 II- Danh mục Mẫu số B08a- BH, phần II, Sửa lại: “3.1, 3.2, 3.3, và mẫu báo cột số TT, điểm 3, đã in: “2.1, 3.4, 3.5, 3.6” cáo 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6” 15 Mẫu số 08b- BH, đã in: (Ban Sửa lại: (Ban hành hành theo QĐ số 2006/QĐ- theo QĐ số BTC ngày của Bộ trưởng 51/2007/QĐ-BTC Bộ Tài chính) ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 16 III- Nội dung Báo cáo B02a- BH, đã in: Sửa lại: “II- Kinh phí và phương “III- Kinh phí dự án; IV- Kinh dự án; III- Kinh phí pháp lập báo phí đầu tư xây dựng cơ bản” đầu tư xây dựng cơ cáo tài chính bản” 17 Báo cáo B03a- BH, điểm 4- Sửa lại: “4.1, 4.2, 4.3, Nội dung và phương pháp lập, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, đã in: “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4.9, 4.10, 4.11” ” 10, 11” 18 Báo cáo B07a- BH, điểm 4- Sửa lại: “4.1, 4.2, 4.3, Nội dung và phương pháp lập 4.4, 4.5” báo cáo, đã in: “ 1, 2, 3, 4, 5” 19 Báo cáo B08a- BH, đã in: “1- Sửa lại: “1. Mục đích; Mục đích; 2- Kết cấu của báo 2. Kết cấu của báo cáo; 3. Nội dung và phương cáo; 4. Nội dung và pháp lập” phương pháp lập” 20 Báo cáo B08b- BH, đã in: Sửa lại: “Phần III- “Phần II- Kinh phí chi BHYT Kinh phí chi BHYT đề đề nghị quyết toán” nghị quyết toán” 21 Báo cáo B09a- BH, đã in: “1- Sửa lại: “1. Mục đích” Mục đích” 22 Báo cáo B10- BH, điểm 3 - Sửa lại: “3.1, 3.2, 3.3, Nội dung và phương pháp lập 3.4, 3.5, 3.6, 3.7” báo cáo, đã in: “1,2, 3, 4, 5, 6, 7” 23 Báo cáo B11- BH, đã in: “1- Sửa lại: “1. Mục đích; Mục đích; 2- Kết cấu của báo 2. Kết cấu của báo cáo; 3- Cơ sở lập báo cáo; 4- cáo; 3. Cơ sở lập báo Nội dung và phương pháp lập cáo; 4. Nội dung và báo cáo” phương pháp lập báo cáo” 24 Báo cáo B12- BH, điểm 4- Sửa lại: “I.1, I.2, II.1, Nội dung và phương pháp lập II.2, II.3, II.4”
  5. thuyết minh báo cáo tài chính, đã in: “1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”
Đồng bộ tài khoản