Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 259/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thương mại làm Chủ tịch Hội đồng; một Thứ trưởng Bộ Thương mại làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Văn phòng Chính phủ và một Thứ trưởng Bộ Công nghiệp làm Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là ủy viên Hội đồng có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. Điều 2. Hội đồng Tư vấn Quốc gia có nhiệm vụ thông qua hệ thống các tiêu chí để bình chọn sản phẩm được mang biểu trưng của Thương hiệu Quốc gia và bình chọn Giải thường xuất khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia; ra quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia; công bố điều chỉnh danh sách Hội đồng Tư vấn Quốc gia khi có sự thay đổi theo đề nghị của các Bộ, ngành liên quan. Điều 4. Hội đồng Tư vấn Quốc gia làm việc từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi kết thúc Chương trình Thương hiệu Quốc gia. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Tư vấn Quốc gia được tính vào kinh phí hoạt động của Chương trình Thương hiệu Quốc gia quy định tại Điều 3 Quyết định số 253/2003/QĐ- TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010.
  2. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Thương mại, Tài chính và các ông, bà có tên trong danh sách Hội đồng Tư vấn Quốc gia kèm theo Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Khoan
  3. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUỐC GIACHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) Số Nhiệm vụ trong Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác TT Hội đồng Tư vấn 1 Trương Đình Bộ trưởng Bộ Thương mại Chủ tịch Hội đồng Tuyển 2 Lương Văn Tự Thứ trưởng Bộ Thương mại Phó CT Thường trực Hội đồng 3 Nguyễn Quốc Phó Chủ Văn phòng Chính phủ Phó Chủ tịch Hội Huy nhiệm đồng 4 Bùi Xuân Khu Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Phó Chủ tịch Hội đồng 5 Trương Văn Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên Hội đồng Đoan 6 Vũ Dũng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ủy viên Hội đồng 7 Diệp Kỉnh Tần Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát Ủy viên Hội đồng triển nông thôn 8 Trần Chiến Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Ủy viên Hội đồng Thắng 9 Bùi Mạnh Hải Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Ủy viên Hội đồng nghệ 10 Phạm Khôi Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Ủy viên Hội đồng Nguyên trường 11 Lê Bạch Hồng Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Ủy viên Hội đồng binh và xã hội 12 Trần Đức Lai Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn Ủy viên Hội đồng thông 13 Trần Doãn Thọ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ủy viên Hội đồng 14 Tống Văn Nga Thứ trưởng Bộ Xây dựng Ủy viên Hội đồng 15 Nguyễn Thị Thứ trưởng Bộ Thủy sản Ủy viên Hội đồng Hồng Minh 16 Phạm Từ Phó Tổng cục Tổng cục Du lịch Ủy viên Hội đồng
  4. trưởng 17 Đặng Thanh Phó Thống Ngân hàng Nhà nước Ủy viên Hội đồng Bình đốc Việt Nam 18 Nguyễn Quốc Phó Tổng Thông tấn xã Việt Nam Ủy viên Hội đồng Uy giám đốc 19 Đào Duy Hứa Phó Tổng Đài Tiếng nói Việt Nam Ủy viên Hội đồng giám đốc 20 Trần Bình Minh Phó Tổng Đài truyền hình Việt Ủy viên Hội đồng giám đốc Nam 21 Phạm Gia Túc Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Ủy viên Hội đồng Công nghiệp VN 22 Nguyễn Xuân Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Ủy viên Hội đồng Hiên Việt Nam 23 Mai Trọng Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Ủy viên Hội đồng Nhuận Nội 24 Hoàng Văn Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương Ủy viên Hội đồng Châu 25 Nguyễn Bách Hiệu trưởng Đại học Thương mại Ủy viên Hội đồng Khoa 26 Nguyễn Đông Phó Hiệu Đại học Kinh tế thành Ủy viên Hội đồng Phong trưởng phố Hồ Chí Minh 27 Lê Quốc Ân Chủ tịch Hiệp hội Dệt - May Việt Ủy viên Hội đồng Nam 28 Phạm Tấn Công Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Ủy viên Hội đồng Việt Nam 29 Trương Gia Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ủy viên Hội đồng Bình Phần mềm Việt Nam 30 Nguyễn Hữu Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến Xuất Ủy viên Hội đồng Dũng khẩu thủy sản 31 Nguyễn Thị Tổng Thư ký Hiệp hội Da - Giầy Việt Ủy viên Hội đồng Tòng Nam
Đồng bộ tài khoản