Quyết định số 26/2000/QĐ-NHNN7

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 26/2000/QĐ-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2000/QĐ-NHNN7 về việc ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2000/QĐ-NHNN7

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2000/Q -NHNN7 Hà N i, ngày 19 tháng 1 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 26 /2000/Q -NHNN7 NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY NNH XÂY D NG VÀ I U HÀNH K HO CH T NG H N M C VAY THƯƠNG M I NƯ C NGOÀI HÀNG NĂM C A CÁC DOANH NGHI P TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 7 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh xây d ng và i u hành k ho ch t ng h n m c vay thương m i nư c ngoài hàng năm c a các doanh nghi p. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng, V Trư ng V Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Dương Thu Hương ( ã ký) QUY NNH XÂY D NG VÀ I U HÀNH K HO CH T NG H N M C VAY THƯƠNG M I NƯ C NGOÀI HÀNG NĂM C A DOANH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2000/Q -NHNN7 ngày 19/01/ 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1
  2. QUY NNH CHUNG i u 1. K ho ch t ng h n m c vay thương m i nư c ngoài hàng năm c a doanh nghi p là t ng s ngo i t tương ng b ng ô la M ư c Th tư ng Chính ph phê duy t các doanh nghi p ti n hành vi c vay nư c ngoài trong năm. i u 2. Vi c xây d ng và i u hành K ho ch t ng h n m c d a trên các nguyên t c sau ây: 1. Có tính n kh năng tr n cũng như b o m các cân i l n khác c a n n kinh t ; 2. áp ng m t ph n nhu c u v v n u tư c a các doanh nghi p. S d ng có hi u qu ngu n v n trong nư c. Chương 2 XÂY D NG K HO CH T NG H N M C i u 3. Ngân hàng Nhà nư c ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng K ho ch t ng h n m c vay thương m i nư c ngoài hàng năm c a doanh nghi p trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 4. K ho ch t ng h n m c ư c xây d ng theo các căn c ch y u sau: 1. Chi n lư c qu c gia v vay và tr n nư c ngoài cho t ng th i kỳ do B K ho ch và u tư xây d ng; 2. K ho ch vay và tr n nư c ngoài c a Chính ph hàng năm do B Tài chính xây d ng; 3. Cán cân thanh toán qu c t , kh năng cân i ngu n ngo i t c a qu c gia; 4. Nhu c u vay v n nư c ngoài và nghĩa v tr n c a các doanh nghi p; 5. Tình hình th c t vi c vay và tr n nư c ngoài c a doanh nghi p trong các năm trư c. i u 5. 1. K ho ch t ng h n m c ư c chia thành 2 ph n sau ây: a/ H n m c vay nư c ngoài ng n h n; b/ H n m c vay nư c ngoài trung và dài h n. 2. K ho ch t ng h n m c ư c tính theo Ph l c 1 c a Qui nh này. i u 6.
  3. 1. Sau khi xây d ng K ho ch t ng h n m c, Ngân hàng Nhà nư c i chi u v i các ch tiêu ánh giá sau ây: a/ T ng nghĩa v n năm k ho ch so v i t ng kim ng ch xu t khNu hàng hoá và d ch v năm hi n t i không vư t quá 20% ; b/ T ng s n nư c ngoài c a Vi t Nam năm k ho ch so v i t ng kim ng ch xu t khNu hàng hoá và d ch v năm k ho ch không vư t quá 165%; c/ T ng s n nư c ngoài c a Vi t nam năm k ho ch so v i T ng thu nh p qu c n i (GDP) năm k ho ch không vư t quá 50%; d/ D báo cán cân thanh toán qu c t . 2. Trư ng h p K ho ch t ng h n m c ư c xây d ng không phù h p v i các ch tiêu quy nh t i kho n 1 i u này, Ngân hàng Nhà nư c quy nh, i u ch nh cơ ch , chính sách i u hành K ho ch t ng h n m c m b o K ho ch t ng h n m c áp ng nhu c u v n cho n n kinh t ng th i m b o kh năng tr n nư c ngoài m c an toàn, thích h p. Chương 3 I U HÀNH K HO CH T NG H N M C i u 7. Vi c i u hành h n m c vay nư c ngoài ng n h n hàng năm trên các cơ s sau ây: 1. i u ki n v vay nư c ngoài ng n h n do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c qui nh trong t ng th i kỳ, các qui nh t i Thông tư s 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12 tháng 8 năm 1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n vi c vay và tr n nư c ngoài c a doanh nghi p; 2. Các quy nh c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t nh p khNu trong t ng th i kỳ; 3. S dư n ng n h n th c t trong t ng th i kỳ so sánh v i h n m c ư c phê duy t. i u 8. Vi c i u hành h n m c vay nư c ngoài trung và dài h n hàng năm ư c th c hi n trên các cơ s sau ây: 1. i u ki n vay nư c ngoài trung dài h n do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c qui nh trong t ng th i kỳ và các quy nh t i Thông tư s 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12 tngoài. i u 9. Ngân hàng Nhà nư c thư ng xuyên theo dõi, ánh giá tình hình vay n nư c ngoài có i u ch nh k p th i v cơ ch , chính sách trong i u hành K ho ch t ng h n m c.
  4. i u 10. Trong trư ng h p c bi t, i v i các kho n vay nư c ngoài trung và dài h n vư t quá h n m c ã ư c Th tư ng Chính ph duy t, Ngân hàng Nhà nư c s báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Chương 4 T CH C TH C HI N i u 11. V Qu n lý Ngo i h i có trách nhi m: 1. Vào tháng 11 hàng năm V Qu n lý Ngo i h i xây d ng K ho ch t ng h n m c hàng năm trình Th ng c trình Th tư ng Chính ph . 2. Theo dõi di n bi n c a m c dư n ng n h n và doanh s vay trung dài h n, so sách v i K ho ch t ng h n m c, v i các ch tiêu kinh t c n thi t có liên quan ánh giá, phân tích, xu t các chính sách, cơ ch qu n lý, i u hành k p th i trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh x lý ho c báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trình Chính ph nh ng v n vư t thNm quy n c a Th ng c. 3. L p s th ng kê, theo dõi n m b t ư c s li u và tình hình k p th i. i u 12. Trách nhi m c a các V , C c: V Chính sách Ti n t và các V , C c cháng 8 năm 1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n vi c vay và tr n nư c ngoài c a doanh nghi p. 2. Chính sách qu n lý ngo i h i 3. nh hư ng phát tri n kinh t xã h i trong t ng th i kỳ và Qui ho ch ngành, lãnh th , t p trung cho các d án có i u ki n vay ưu ãi và c n ưu tiên. 4. Các ch tiêu ánh giá kh năng tr n nư c ó liên quan khác c a Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i V Qu n lý Ngo i h i trong vi c xây d ng và i u hành K ho ch t ng h n m c hàng năm. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 13. Vi c s a i, b sung các i u kho n trong Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. PH L C 1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH T NG H N M C 1/ Vay nư c ngoài ng n h n: Vì vay ng n h n nư c ngoài ch y u là ph c v cho vi c nh p khNu và b sung v n lưu ng, ch m t ph n nh s d ng vào các m c ích khác do v y có th coi s
  5. li u nh p khNu làm tham s ư c tính m c dư n ng n h n (bao g m vay và b o lãnh c a các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t nam) Công th c Ghi chú Nt+1 At: Dư n ng n h n cao nh t ph c v nh p At+1 = At x --------- khNu năm hi n t i, Nt At+1 H n m c dư n ng n h n năm k ho ch, Nt: S li u th c hi n nh p khNu năm hi n t i. Nt+1: S li u d ki n nh p khNu năm k ho ch 2/ Vay nư c ngoài trung và dài h n: a/ Vay c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: Nhu c u vay nư c ngoài c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài là khách quan vì các d án u tư ã ư c phê duy t c th v ph n v n vay. Công th c Ghi chú Et-i FDIt: S li u v n u tư tr c ti p nư c ngoài năm hi n t i. Zt-i = ------- x 100 FDIt+1: S li u v n u tư tr c ti p nư c ngoài FDIt-i năm k ho ch. (i = 0,....n) Eưt: Kim ng ch ký vay nư c ngoài trung dài h n c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài n năm hi n t i. Zt-i x Et-i Et+1: H n m c vay nư c ngoài trung dài h n c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài năm i=0 k ho ch. Y = ----------------- Zi: T l % c a kim ng ch ký vay nư c ngoài trung và dài h n c a doanh nghi p có v n u tư n nư c ngoài c a các năm và S li u v n u tư tr c ti p nư c ngoài các năm tương ng. Et-i Y: H s bình quân (gia quy n) gi a kim ng ch i=0 ký vay c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và t l ph n trăm Z c a các năm tương Et+1 = FDIt+1 x Y ng. b/ Vay c a các doanh nghi p Vi t nam:
  6. Công th c Ghi chú H = I - Sd - Gc - FDIt+1 - D I: T ng ngu n v n u tư toàn xã h i. trong ó CAD = I - Sd Sd: Ti t ki m trong nư c. H = CAD - Gc - FDIt+1 - D Gc: S li u gi i ngân các kho n vay nư c ngoài c a Chính ph năm k ho ch (bao g m 100 c ODA) K = H x ------ H: Nhu c u vay nư c ngoài trung và dài h n c a các Doanh nghi p Vi t nam. 40 K: H n m c vay nư c ngoài trung dài h n c a D = At+1/X% các Doanh nghi p Vi t nam. CAD Thâm h t cán cân vãng lai D: Kim ng ch ký vay ng n h n năm k ho ch X: T l % gi a dư n ng n h n và kim ng ch ký vay ng n h n c a các năm trư c. Qua th i gian theo dõi vi c vay tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p có th rút ra k t lu n: Các doanh nghi p vay nư c ngoài thư ng rút v n trong th i gian 3 năm v i t l 40 - 30 -30. c/ H n m c vay nư c ngoài trung và dài h n c a các doanh nghi p: HM = K + Et+1 Trong ó: HM: H n m c vay nư c ngoài trung dài h n c a các doanh nghi p. K: H n m c vay nư c ngoài trung dài h n c a các doanh nghi p Vi t nam. Et+1: H n m c vay nư c ngoài trung dài h n c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài năm k ho ch.
Đồng bộ tài khoản