Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
81
lượt xem
6
download

Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2005/QĐ-UB về chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên, Trọng tài ngành Thể dục thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 26/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CH B I DƯ NG VÀ TI N THƯ NG I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN, TR NG TÀI NGÀNH TH D C TH THAO THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Ch Minh ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph , Khóa VII, thông qua v nhi m v kinh t -xó h i năm 2005 ; X t T tr nh s 979/LS-TDTT-TC ngày 21 th ng 7 năm 2004, s 1392/LS-TDTT-TC ngày 19 tháng 10 năm 2004 và Công văn s 29/LS-TDTT-TC ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a Liên S Th d c Th thao và S Tài chính v ch c a ngành Th d c Th thao ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này B n quy nh v ch b i dư ng và m c chi gi i thư ng cho các Hu n luy n viên, V n ng viên, Tr ng tài, l c lư ng làm nhi m v t i các gi i c a thành ph ; m c khen thư ng V n ng viên b nh thư ng và V n ng viên khuy t t t t thành tích t i các gi i Thành ph , Qu c gia và Qu c t cho ngành Th d c th thao. i u 2. Các quy nh trư c ây v ch b i dư ng, khen thư ng Hu n luy n viên, V n ng viên, Tr ng tài trái v i quy nh này u bói b . i u 3. Chánh Văn phũng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Th d c Th thao và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 PH - TT/TU - TT/H ND. TP
  2. - y ban nhõn dõn thành ph - UBMTTQ Vi t Nam và các oàn th TP KT. CH TNCH - Ban TTVH Thành y, S N i v PHÓ CH TNCH - Ban Văn hóa-Xó h i/H ND.TP - y ban nhõn dõn c c qu n-huy n - VPH -UB : PVP/VX, KT - T VX, TH, TM - Lưu (VX/P) Nguy n Thành Tài U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc B N QUY NNH CH B I DƯ NG VÀ TI N THƯ NG ÁP D NG CHO NGÀNH TDTT (Ban hành kèm theo quy t nh s 26/2005/Q -UB ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a U ban nhân dân thành ph ) TT N I DUNG M c cũ M cm i 1 CH CHO TR NG TÀI VÀ L C LƯ NG PH C V a/ i v i tr ng tài: H ng A1 *Tr ng tài chính - Các môn bóng 9.000 /ngư i/tr n 20.000 /ngư i/tr n - Các môn cá nhân 15.000 /ngư i/bu i 25.000 /ngư i/bu i - K,BL,X trong sân 20.000 /ngư i/bu i 35.000 /ngư i/bu i - X ư ng trư ng 30.000 /ngư i/ngày 100.000 /ngư i/ngày *Tr ng tài ph - Các môn bóng 7.000 /ngư i/tr n 15.000 /ngư i/tr n - Các môn cá nhân 10.000 /ngư i/bu i 20.000 /ngư i/bu i - K,BL,X trong sân 18.000 /ngư i/bu i 30.000 /ngư i/bu i H ng B,h c sinh,NK *Tr ng tài chính - Các môn bóng 7.000 /ngư i/tr n 15.000 /ngư i/tr n - Các môn cá nhân 12.000 /ngư i/bu i 20.000 /ngư i/bu i
  3. - K,BL,X trong sân 15.000 /ngư i/bu i 25.000 /ngư i/bu i *Tr ng tài ph - Các môn bóng 6.000 /ngư i/tr n 12.000 /ngư i/tr n - Các môn cá nhân 10.000 /ngư i/bu i 15.000 /ngư i/bu i - K,BL,X trong sân 12.000 /ngư i/bu i 20.000 /ngư i/bu i b/ i v i BTC,l c lư ng ph c v : H ng A, i m nh *Trư ng phó BTC Hư ng như tr ng tài 30.000 /ngư i/bu i chính *U viên BTC Hư ng như tr ng tài 25.000 /ngư i/bu i chính *Ph c v 10.000 -12.000 20.000 /ngư i/bu i H ng B,h c sinh,NK *Trư ng phó BTC Hư ng như tr ng tài 25.000 /ngư i/bu i chính *U viên BTC Hư ng như tr ng 20.000 /ngư i/bu i tàichính *Ph c v 15.000 /ngư i/bu i 18.000 /ngư i/bu i S N I DUNG M c cũ M cm i TT 2 CH TI N CÔNG TRONG T P LUY N VÀ THI U: 1. Ch thư ng xuyên c a 7.000 ngư i/ngày 7.000 ngư i/ngày năng khi u 2. Ch thư ng xuyên c a 20.000 ngư i/ngày 20.000 ngư i/ngày i d tuy n TP 3. T p hu n thi u gi i V 20.000 ngư i/ngày 20.000 ngư i/ngày QG cho các i tư ng 4. T p hu n thi u gi i tr QG 10.000 ngư i/ngày 10.000 ngư i/ngày cho các i tư ng 5. T p hu n thi u cho V V Chưa có 10.000 ngư i/ngày khuy t t t 3 GI I THƯ NG a/ Thư ng thành tích t i các
  4. gi i TP: A/ MÔN CÁ NHÂN * Gi i cá nhân H ng A1:Gi i nh t 120.000 300.000 Gi i nhì 90.000 200.000 Gi i ba 70.000 100.000 H ng A2:Gi i nh t 60.000 150.000 Gi i nhì 45.000 100.000 Gi i ba 30.000 60.000 H ng B,HS,NK: Gi i nh t 45.000 120.000 Gi i nhì 30.000 60.000 Gi i ba 25.000 40.000 *Gi i ng i, ti p s c: H ng A1: Gi i nh t 230.000 600.000 Gi i nhì 150.000 300.000 Gi i ba 120.000 200.000 H ng A2: Gi i nh t 120.000 300.000 Gi i nhì 90.000 200.000 Gi i ba 60.000 100.000 H ng B,HS,NK: Gi i nh t 90.000 250.000 Gi i nhì 75.000 150.000 Gi i ba 60.000 80.000 *Gi i ôi:chi b ng 70% gi i ng i,ti p s c: *Gi i toàn oàn: S TT N I DUNG M c cũ M cm i H ng A1:Gi i nh t + 1 c 150.000 400.000 Gi i nhì + 1 c 120.000 300.000 Gi i ba + 1 c 90.000 200.000 H ng A2:Gi i nh t + 1 c 120.000 300.000 Gi i nhì + 1 c 90.000 200.000 Gi i ba + 1 c 75.000 150.000 H ng B,HS,NK: Gi i nh t + 1 c 90.000 250.000 Gi i nhì + 1 c 75.000 150.000 Gi i ba + 1 c 60.000 100.000
  5. B/ MÔN T P TH (B ,BC,BR,BN) H ng A1: Gi i nh t 1.125.000 3.000.000 Gi i nhì 750.000 1.500.000 Gi i ba 600.000 1.000.000 H ng A2: Gi i nh t 525.000 1.500.000 Gi i nhì 450.000 1.000.000 Gi i ba 375.000 600.000 H ng B,HS,NK: Gi i nh t 450.000 1.000.000 Gi i nhì 375.000 800.000 Gi i ba 300.000 500.00 b/ Thư ng thành tích t i các gi i qu c gia và qu c t : I/ GI I QU C GIA: A/ Môn cá nhân: 1/ Gi i cá nhân: *Gi i V -A1 HC vàng 1.500.000 3.000.000 HC b c 1.000.000 2.000.000 HC ng 500.000 1.000.000 *Gi i tr HC vàng 750.000 1.500.000 HC b c 500.000 1.000.000 HC ng 250.000 500.000 *Gi i Thi u niên: HC vàng 750.000 HC b c 500.000 HC ng 250.000 S TT N I DUNG M c cũ M cm i 2/ Gi i ng i,ti p s c: *Gi i V -A1 HC vàng 750.000 1.500.000 HC b c 500.000 1.000.000 HC ng 250.000 500.000 *Gi i tr HC vàng 375.000 750.000 HC b c 250.000 500.000 HC ng 125.000 250.000
  6. *Gi i Thi u niên: HC vàng 125.000 375.000 HC b c 100.000 250.000 HC ng 75.000 125.000 B/ Môn t p th : *Gi i V -A1 HC vàng 1.500.000 3.000.000 HC b c 1.000.000 2.000.000 HC ng 500.000 1.000.000 *Gi i tr HC vàng 750.000 1.500.000 HC b c 500.000 1.000.000 HC ng 250.000 500.000 *Gi i Thi u niên: HC vàng 750.000 HC b c 500.000 HC ng 250.000 II/ G AI QU C T : *Gi i vô ch th gi i Huy chương vàng 20.000.000 30.000.000 Huy chương b c 15.000.000 25.000.000 Huy chương ng 12.000.000 20.000.000 *Gi i vô ch Châu Á Huy chương vàng 15.000.000 25.000.000 Huy chương b c 12.000.000 20.000.000 Huy chương ng 10.000.000 15.000.000 *Gi i vô ch ông Nam Á Huy chương vàng 10.000.000 15.000.000 Huy chương b c 7.000.000 10.000.000 Huy chương ng 5.000.000 7.000.000 4 THƯ NG CHO CÁC V V KHUY T T T: Thư ng thành tích thi u gi i TP B ng m c thư ng V V bình thư ng Thư ng thành tích thi u gi i qu c gia,qu c t B ng m c thư ng V V bình thư ng
Đồng bộ tài khoản