intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

118
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 26/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH C P, THU H I GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG QU TÍN D NG NHÂN DÂN; M , CH M D T HO T NG S GIAO DNCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N VÀ PHÒNG GIAO DNCH, I M GIAO DNCH C A QU TÍN D NG NHÂN DÂN; CHIA, TÁCH, H P NH T, SÁP NH P QU TÍN D NG NHÂN DÂN; THANH LÝ QU TÍN D NG NHÂN DÂN DƯ I S GIÁM SÁT C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 24/2006/Q -NHNN NGÀY 06/6/2006 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Lu t h p tác xã năm 2003; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 48/2001/N -CP ngày 13/8/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân và Ngh nh s 69/2005/N -CP ngày 26/5/2005 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 48/2001/N -CP; Theo ngh c a V trư ng V Các t ch c tín d ng h p tác, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân; m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n và phòng giao d ch, i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân; chia, tách, h p nh t, sáp nh p Qu tín d ng nhân dân; thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2006/Q -NHNN ngày 06/6/2006 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c như sau: 1. i u 1 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 1. i tư ng áp d ng và ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh:
 2. a) Vi c c p gi y phép thành l p và ho t ng (sau ây g i t t là gi y phép) i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s , Qu tín d ng nhân dân Trung ương (sau ây g i chung là Qu tín d ng nhân dân); b) Vi c m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương; vi c m , ch m d t ho t ng phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ; c) Vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p Qu tín d ng nhân dân cơ s ; d) Vi c thu h i gi y phép và thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Vi c thu h i gi y phép và thanh lý Qu tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n theo quy nh riêng c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Qu tín d ng nhân dân quy t nh vi c m i m giao d ch theo quy nh t i i u 2 (s a i, b sung) c a Quy ch này.” 2. i u 2 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 2. Trong Quy ch này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. S giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương là ơn v ph thu c tr s chính c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương, h ch toán ph thu c, có con d u, th c hi n ho t ng kinh doanh theo u quy n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương. Qu tín d ng nhân dân Trung ương ch ư c m s giao d ch n m trong ph m vi a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi Qu tín d ng nhân dân Trung ương t tr s chính. 2. Chi nhánh c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương là ơn v ph thu c Qu tín d ng nhân dân Trung ương, có con d u, th c hi n ho t ng kinh doanh theo u quy n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương. 3. Văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương là ơn v ph thu c Qu tín d ng nhân dân Trung ương, có con d u, th c hi n ch c năng i di n theo u quy n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương. Văn phòng i di n không ư c th c hi n ho t ng kinh doanh. 4. Phòng giao d ch là b ph n ph thu c c a Qu tín d ng nhân dân, h ch toán báo s , có con d u, ch u s qu n lý toàn di n và tr c ti p c a Giám c Qu tín d ng nhân dân cơ s ( i v i phòng giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ), c a Giám c s giao d ch ho c Giám c chi nhánh c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương ( i v i phòng giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương), th c hi n m t s giao d ch v i khách hàng, ho t ng theo ch c năng, nhi m v ã ư c H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân quy nh. 5. Qu ti t ki m là b ph n ph thu c c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ( i v i Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ), c a s giao d ch, chi nhánh c a Qu tín
 3. d ng nhân dân Trung ương ( i v i Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương), h ch toán báo s , có con d u, ư c th c hi n m t ho c m t s giao d ch theo quy nh c a Qu tín d ng nhân dân. 6. i m giao d ch là b ph n ph thu c c a Qu tín d ng nhân dân, không có con d u, th c hi n vi c nghiên c u, tìm hi u, gi i thi u khách hàng, ti p nh n h sơ vay v n, gi i ngân và thu n i v i nh ng h p ng tín d ng c a Qu tín d ng nhân dân ( i v i i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ), c a s giao d ch, chi nhánh ( i v i i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương). 7. Chia Qu tín d ng nhân dân cơ s là m t Qu tín d ng nhân dân cơ s (sau ây g i chung là Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c chia) có th chia thành hai hay nhi u Qu tín d ng nhân dân cơ s m i theo quy nh c a i u l , quy t nh c a i h i thành viên và ch m d t tư cách pháp nhân c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c chia; toàn b tài s n, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c chia ư c chuy n giao cho các Qu tín d ng nhân dân cơ s m i. 8. Tách Qu tín d ng nhân dân cơ s là vi c m t Qu tín d ng nhân dân cơ s tách thành hai hay nhi u Qu tín d ng nhân dân cơ s m i theo quy nh c a i u l và quy t nh c a i h i thành viên; ng th i sau khi tách, Qu tín d ng nhân dân cơ s b tách và Qu tín d ng nhân dân cơ s m i sau khi tách th c hi n quy n, nghĩa v pháp nhân c a mình phù h p v i m c ích ho t ng ghi trong gi y phép. 9. H p nh t Qu tín d ng nhân dân cơ s là vi c hai hay nhi u Qu tín d ng nhân dân cơ s (sau ây g i chung là Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c h p nh t) có th h p nh t thành m t Qu tín d ng nhân dân cơ s m i (sau ây g i chung là Qu tín d ng nhân dân cơ s h p nh t) theo tho thu n gi a các Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c h p nh t b ng cách chuy n toàn b tài s n, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp sang Qu tín d ng nhân dân cơ s h p nh t, ng th i ch m d t tư cách pháp nhân c a các Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c h p nh t. 10. Sáp nh p Qu tín d ng nhân dân cơ s là vi c m t ho c m t s Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c sáp nh p (sau ây g i chung là Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c sáp nh p) vào m t Qu tín d ng nhân dân cơ s khác (sau ây g i chung là Qu tín d ng nhân dân cơ s sáp nh p) theo tho thu n gi a các Qu tín d ng nhân dân cơ s b ng cách chuy n toàn b tài s n, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c sáp nh p sang Qu tín d ng nhân dân cơ s sáp nh p, ng th i ch m d t tư cách pháp nhân c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c sáp nh p.” 3. i u 3 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 3. ThNm quy n c p, thu h i gi y phép, ch p thu n vi c m , ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân và vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p Qu tín d ng nhân dân cơ s 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ra quy t nh c p gi y phép i v i Qu tín d ng nhân dân Trung ương; ch p thu n vi c m , ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương.
 4. 2. Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh c p, thu h i gi y phép và ch p thu n vi c m , ch m d t ho t ng phòng giao d ch, Qu ti t ki m; vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p c a các Qu tín d ng nhân dân cơ s trên a bàn; xác nh n ăng ký vi c m , ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương trên a bàn.” 4. B sung kho n 3 vào i u 9 như sau: “3. Trư ng h p gi y phép b m t ho c hư h ng, Qu tín d ng nhân dân ngh Ngân hàng Nhà nư c c p l i ho c c p i gi y phép (theo m u s 12 ính kèm). Trên cơ s ngh c a Qu tín d ng nhân dân, trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ơn ngh c p l i ho c c p i gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và ra Quy t nh c p l i ho c c p i gi y phép cho Qu tín d ng nhân dân theo nguyên t c gi nguyên s gi y phép cũ ã c p (theo m u s 13 ính kèm). Trư ng h p c p i gi y phép cho Qu tín d ng nhân dân, Ngân hàng Nhà nư c ph i thu h i gi y phép cũ c a Qu tín d ng nhân dân lưu gi h sơ.” 5. Tên m c 2 ư c s a i, b sung như sau: “M , ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương và phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s .” 6. B sung i u 14b như sau: “ i u 14b. M và ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương 1. M phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương: a) Qu tín d ng nhân dân Trung ương ư c m phòng giao d ch, Qu ti t ki m trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t tr s c a s giao d ch, chi nhánh Qu tín d ng nhân dân Trung ương khi có các i u ki n sau: - Có cán b có năng l c, kinh nghi m chuyên môn áp ng yêu c u ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m. - Có cơ s v t ch t áp ng yêu c u an toàn trong giao d ch, kho qu , i u chuy n ti n, phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh liên quan c a pháp lu t. - Có quy nh n i b b ng văn b n qu n lý phòng giao d ch, Qu ti t ki m m b o ho t ng an toàn, hi u qu và úng quy nh c a pháp lu t. b) Qu tín d ng nhân dân Trung ương ph i có văn b n ăng ký vi c m phòng giao d ch, Qu ti t ki m g i Ngân hàng Nhà nư c c p t nh nơi m phòng giao d ch, Qu ti t ki m trư c khi khai trương ho t ng phòng giao d ch, Qu ti t ki m (M u s 14 ính kèm).
 5. c) Trong th i h n năm ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ăng ký c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương, Ngân hàng Nhà nư c c p t nh có văn b n xác nh n ăng ký m phòng giao d ch, Qu ti t ki m (M u s 15 ính kèm). d) Qu tín d ng nhân dân Trung ương ph i xây d ng và ban hành Quy nh n i b v ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m phù h p v i quy mô t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương và theo quy nh c a pháp lu t. Quy nh này g m nh ng n i dung cơ b n sau: - Thi t l p h th ng thông tin áp ng yêu c u qu n lý, giám sát trên cơ s mb o an toàn, chính xác, hi u qu cho các ho t ng giao d ch và c p nh t thông tin báo cáo v tình hình ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m; - Quy nh n i dung, ph m vi ho t ng, ki m soát n i b , m b o an toàn trong giao d ch, kho qu và i u chuy n ti n, qu n lý và lưu gi ch ng t , yêu c u v phòng cháy, ch a cháy theo quy nh; - Quy nh v h th ng thông tin qu n lý r i ro, ch qu n lý tài s n i v i phòng giao d ch, Qu ti t ki m. - Ch c năng, nhi m v , ph m vi ư c u quy n và tiêu chuNn i v i ngư i i u hành, ki m soát n i b t i phòng giao d ch, Qu ti t ki m. - Nh ng quy nh khác theo yêu c u qu n lý, giám sát c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương. ) Qu tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t và khai trương ho t ng phòng giao d ch, Qu ti t ki m sau khi có văn b n xác nh n ăng ký c a Ngân hàng Nhà nư c.” 2. Ch m d t ho t ng phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương: a) Vi c ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m do Qu tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh. Khi phòng giao d ch, Qu ti t ki m b ch m d t ho t ng, Qu tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c c p t nh nơi m phòng giao d ch, Qu ti t ki m (M u s 14 ính kèm). b) Sau khi ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m, Qu tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m thanh toán cho các ch n và gi i quy t các t n t i khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. Vi c ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m ph i b o m không nh hư ng n ho t ng c a các Qu tín d ng nhân dân cơ s thành viên trên a bàn.” 7. i u 15 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 15. i u ki n, h sơ, trình t và th t c m phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s
 6. 1. Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c m phòng giao d ch, Qu ti t ki m trên a bàn ho t ng ghi trong gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p khi có các i u ki n sau ây: a) Có th i gian ho t ng t i thi u là 03 năm k t ngày i vào ho t ng; b) Có nhu c u m r ng màng lư i ho t ng ph c v thành viên trên a bàn d nh m phòng giao d ch, Qu ti t ki m; c) Tình hình tài chính lành m nh; ho t ng kinh doanh có lãi trong 02 năm g n nh t; d) B máy qu n tr , i u hành và h th ng ki m tra, ki m soát n i b ho t ng có hi u qu ; ) H th ng thông tin áp ng yêu c u qu n lý; e) Không vi ph m các quy nh v an toàn trong ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Qu tín d ng nhân dân cơ s g i Ngân hàng Nhà nư c c p t nh 01 b h sơ m phòng giao d ch, Qu ti t ki m bao g m: a) Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr (ho c ngư i ư c u quy n) ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c m phòng giao d ch, Qu ti t ki m; trong ó ph i nêu tóm t t s c n thi t, tên g i, a i m, d ki n nhân s , n i dung, ph m vi ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m; b) Văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i trư ng h p y quy n); c) Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c m phòng giao d ch, Qu ti t ki m; d) Báo cáo tài chính trong 02 năm g n nh t c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ; ) Văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân c p xã nơi d nh m phòng giao d ch, Qu ti t ki m v a i m t tr s c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m. 3. Trình t và th t c: a) Trong th i h n t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n y h sơ theo quy nh, Ngân hàng Nhà nư c c p t nh xem xét và có văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c m phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ; trư ng h p không ch p thu n ph i nói rõ lý do; b) Sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c c p t nh ch p thu n, Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i thông báo v i cơ quan ăng ký kinh doanh v vi c m phòng giao d ch, Qu ti t ki m và th c hi n các th t c kh c d u, qu n lý và s d ng con d u c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m theo quy nh c a pháp lu t. 4. Quy nh v an toàn trong ho t ng:
 7. Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i có quy nh v n i dung, ph m vi ho t ng, m b o an toàn trong giao d ch, kho qu và i u chuy n ti n, yêu c u v phòng cháy, ch a cháy c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m.” 8. i u 16 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 16. H sơ, trình t và th t c ch m d t ho t ng phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s 1. Qu tín d ng nhân dân cơ s g i Ngân hàng Nhà nư c c p t nh 01 b h sơ ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m bao g m: a) Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr (ho c ngư i ư c u quy n) v vi c ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m trong ó nêu rõ lý do, th c tr ng ho t ng phòng giao d ch, Qu ti t ki m n th i i m xin ch m d t ho t ng và kh ng nh vi c ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m không nh hư ng n ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ; b) Văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i trư ng h p y quy n); c) Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m; d) Phương án gi i quy t các nghĩa v cho các ch n và các t n t i khác có liên quan khi ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m. 2. Trình t , th t c: Trong th i h n t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ ngh ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s theo quy nh, Ngân hàng Nhà nư c c p t nh xem xét và có văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ; trư ng h p không ch p thu n ph i nói rõ lý do. 3. Thông báo quy t nh ch m d t ho t ng: Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c c p t nh, H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i ra quy t nh ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch, Qu ti t ki m; Quy t nh này ph i ư c g i t i Ngân hàng Nhà nư c c p t nh, cơ quan ăng ký kinh doanh và thông báo n U ban nhân dân c p xã nơi Qu tín d ng nhân dân cơ s óng tr s chính và phòng giao d ch, Qu ti t ki m.” 9. B sung các m u s 12, 13, 14 và 15 ính kèm Quy ch này i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong th i h n 12 tháng k t ngày Quy t nh này có hi u l c, các Qu tín d ng nhân dân ph i i u ch nh s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, phòng giao d ch, Qu ti t ki m, i m giao d ch ( i v i Qu tín d ng nhân dân Trung ương),
 8. phòng giao d ch, i m giao d ch ( i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ) hi n có theo Quy ch này. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các t ch c tín d ng h p tác, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Qu tín d ng nhân dân Trung ương và Ch t ch H i ng qu n tr , Giám c Qu tín d ng nhân dân cơ s có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Ban L NHNN ( b/c); - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư Pháp ( ki m tra); - Văn phòng i di n t i 17 BCD-TPHCM; - Lưu VP, V PC, V CTCTDHT. Tr n Minh Tu n M u s 12 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- .........., ngày...... tháng....... năm ..... ƠN NGHN C P L I/ HO C C P I GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c .................................................................... Qu tín d ng nhân ............... ã ư c NHNN c p gi y phép thành l p và ho t ng s .../ ... ngày ... tháng năm .... Trong quá trình ho t ng do ..............., gi y phép b m t/ ho c b hư h ng. m b o thu n l i trong ho t ng, Qu tín d ng nhân ............... ngh Ngân hàng Nhà nư c xét c p l i/ ho c c p i gi y phép thành l p và ho t ng cho Qu tín d ng nhân dân ......................................... Chúng tôi cam k t lý do trên là úng s th t và cam k t s d ng gi y phép ư c c p l i ho c c p i theo úng các quy nh c a pháp lu t. TM. H I NG QU N TRN
 9. CH TNCH H sơ g i kèm: M u s 13 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : ... /......./...... ....., ngày tháng năm .... QUY T NNH V VI C C P L I / HO C C P I GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG C A QU TÍN D NG NHÂN DÂN NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i uc a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 48/2001/N -CP ngày 13/8/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân và Ngh nh s 69/2005/N -CP ngày 26/5/2005 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 48/2001/N -CP; Căn c Quy t nh s 24/2006/Q -NHNN ngày 06 tháng 6 năm 2006 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy ch c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân; m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n và phòng giao d ch, i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân; chia, tách, h p nh t, sáp nh p Qu tín d ng nhân dân; thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c (g i t t là Quy ch c p, thu h i gi y phép) và Quy t nh s ..../.../Q -NHNN ngày ... tháng... năm ... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch c p, thu h i gi y phépthành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân; m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n và phòng giao d ch, i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân; chia, tách, h p nh t, sáp nh p Qu tín d ng nhân dân; thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2006/Q -NHNN ngày 06 tháng 6 năm 2006 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; Xét ngh xin c p l i/ ho c c p i gi y phép thành l p và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân .............................................................................................
 10. Xét ngh c a ............................................................................................. QUY T NNH i u 1. C p l i/ ho c c p i gi y phép thành l p và ho t ng s .../NH-GP ngày... tháng...... năm........ cho Qu tín d ng nhân dân ..................................... i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ... tháng ... năm ............... i u 3. Các ông (bà) .........................., các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh .................., Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân ............................ ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. GIÁM C Nơi nh n: M u s 14 QU TÍN D NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUNG ƯƠNG NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- ........, ngày...... tháng .....năm.... ĂNG KÝ M , CH M D T PHÒNG GIAO DNCH/QU TI T KI M Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph ...................... (nơi Qu tín d ng nhân dân Trung ương m Phòng giao d ch, Qu ti t ki m) Căn c nhu c u ho t ng kinh doanh, căn c ................................., Qu tín d ng nhân dân Trung ương ăng ký m , ch m d t ho t ng phòng giao d ch/ Qu ti t ki m tr c thu c .................................như sau: 1. Tên phòng giao d ch/ Qu ti t ki m: 2. a ch : 3. Ngư i i di n c a phòng giao d ch/ Qu ti t ki m:........................ Ch c v : ...................................................................................................
 11. 4. N i dung ho t ng: - ...................................................................................................... - ...................................................................................................... - ..................................................................................................... 5. Qu tín d ng nhân dân Trung ương cam k t: - áp ng các i u ki n quy nh liên quan t i Quy ch c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân; m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n và phòng giao d ch, i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân; chia, tách, h p nh t, sáp nh p Qu tín d ng nhân dân; thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2006/Q -NHNN ngày 06/6/2006 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Quy t nh s .../.../Q -NHNN ngày.../.../... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân; m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n và phòng giao d ch, i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân; chia, tách, h p nh t, sáp nh p Qu tín d ng nhân dân; thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2006/Q -NHNN. - T ch c qu n lý ho t ng c a phòng giao d ch/ Qu ti t ki m an toàn. - Ch u trách nhi m v i m i nghĩa v cam k t c a phòng giao d ch/Qu ti t ki m ..................... và ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh liên quan c a pháp lu t. T NG GIÁM C (HO C NGƯ I Ư C U QUY N) M u s 15 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM CHI NHÁNH T NH, THÀNH c l p - T do - H nh phúc PH ..... ------- ----- S : ... /......./...... ....., ngày tháng năm .... V/v xác nh n ăng ký .......... Kính g i: Qu tín d ng nhân dân Trung ương
 12. Xét ngh ăng ký m phòng giao d ch /Qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương t i Công văn s .... ngày ..../..../....., Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) ............. xác nh n Qu tín d ng nhân dân Trung ương ã ăng ký m phòng giao d ch/Qu ti t ki m, c th như sau: 1. Tên: .......................................................................................................... 2. a ch : ..................................................................................................... 3. Qu tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m th c hi n nghiêm túc các quy nh t i Quy ch c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân; m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n và phòng giao d ch, i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân; chia, tách, h p nh t, sáp nh p Qu tín d ng nhân dân; thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2006/Q -NHNN ngày 06/6/2006 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; Quy t nh s .../.../Q -NHNN ngày.../.../... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i, b sung ................ và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; t ch c qu n lý ho t ng phòng giao d ch/Qu ti t ki m an toàn và ch u trách nhi m v toàn b r i ro c a phòng giao d ch/ Qu ti t ki m. GIÁM C Nơi nh n:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2