intTypePromotion=3

Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 26/2008/qđ-ttg về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2010 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 26/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I I V I CÁC T NH, THÀNH PH VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i t trình s 3263/TTr-BKH ngày 14 tháng 5 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long n năm 2010 (g m thành ph C n Thơ và các t nh: Long An, Ti n Giang, B n Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, H u Giang, B c Liêu, Cà Mau) như sau: 1. M t s m c tiêu, ch tiêu ch y u n năm 2010: -T c tăng trư ng GDP c a Vùng t bình quân hàng năm trên 11%. - T l h nghèo (theo chuNn m i) 10 - 11%. - T l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng dư i 20%. - H c sinh trong tu i ti u h c n trư ng t trên 95%, h c sinh trung h c cơ s t trên 85%, h c sinh trung h c ph thông t trên 50%, 100% s trư ng, l p ư c kiên c hoá, trên 70% trư ng, l p t chuNn qu c gia. Tuy n sinh trung h c chuyên nghi p tăng hàng năm trên 20%, nâng t l sinh viên i h c và cao ng lên 120 sinh viên/v n dân. - T l lao ng ư c ào t o chi m kho ng 38 - 40%. - T l s xã t chuNn qu c gia v y t là 90%, s tr m y t xã có bác sĩ là 80%. - T l dân thành th ư c s d ng nư c s ch t 90% và nông thôn t 75%. 2. Nhi m v tr ng tâm phát tri n m t s ngành, lĩnh v c ch y u a) Ngành công nghi p Phát tri n s n xu t công nghi p theo hư ng ưu tiên công nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n, nh m t o ra các s n phNm ch l c cho xu t khNu. Khai thác ti m năng khí vùng bi n Tây Nam phát tri n công nghi p khí - i n - m; m b o ti n xây d ng và ưa vào v n hành các nhà máy i n s d ng khí trong Vùng, Ny nhanh ti n xây d ng nhà máy m Cà Mau. Phát tri n công nghi p cơ khí
  2. ph c v nông, ngư nghi p và óng tàu. Phát tri n công nghi p v t li u xây d ng như xi măng, g ch ngói, c u ki n bê tông úc s n cho xây d ng nhà trong Vùng. b) Ngành nông, lâm, th y s n Gi n nh di n tích t tr ng lúa có i u ki n thu l i thâm canh tăng năng su t; ưa vào tr ng i trà các gi ng lúa có ch t lư ng cao dành cho xu t khNu. Phát tri n m nh tr ng cây ăn qu , rau và hoa, cây c nh nh ng nơi có i u ki n, hình thành vùng chuyên canh cây ăn qu , hoa, cây c nh có giá tr xu t khNu. Phát tri n nuôi tr ng thu s n, t o ra nh ng vùng s n xu t hàng hoá có s n lư ng l n cho xu t khNu; ph n u n năm 2010, t ng s n lư ng thu , h i s n toàn vùng t kho ng trên 2,2 tri u t n, trong ó s n lư ng nuôi chi m trên 60%. Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư xây d ng vùng s n xu t gi ng thu , h i s n quy mô l n, ch t lư ng cao. B o v và phát tri n r ng ng p m n ven bi n, r ng nguyên sinh Phú Qu c; khôi ph c và tr ng m i r ng tràm nh ng nơi t trũng, chua phèn vùng ng Tháp Mư i và T giác Long Xuyên, Tây sông H u và bán o Cà Mau; tr ng r ng phòng h ven bi n; tr ng cây ch n sóng các vùng ng p lũ, ven sông, kênh r ch, các c m tuy n dân cư vùng ng p lũ. c) Phát tri n thương m i, d ch v , du l ch M r ng m ng lư i thương m i tiêu th hàng hoá nông s n. Phát tri n các ch u m i, ch ư ng biên v i Campuchia. Ph n u n năm 2010 t ng m c hàng hoá b n l và doanh thu d ch v toàn Vùng t g p 2 l n năm 2005. Ny m nh xu t khNu thu s n, nông s n, các lo i hoa, qu ; nâng cao ch t lư ng gi ng lúa và k thu t thu ho ch ch bi n nâng giá tr xu t khNu g o. n năm 2010, t ng kim ng ch xu t khNu trên a bàn t kho ng 6,2 - 6,5 t USD, trong ó xu t khNu thu , h i s n t trên 2,2 t USD. Kim ng ch xu t khNu bình quân t trên 350 USD/ngư i/năm. i v i vi c tiêu thu s n phNm hàng hoá nông, lâm, th y s n, t ng bư c th c hi n theo cơ ch t ch c liên k t và ký k t h p ng mua - bán s n phNm gi a h nông dân, h p tác xã v i doanh nghi p, trên cơ s tho thu n, ôi bên cùng có l i, v i các phương th c thích h p. Ph n u n năm 2010, có trên 60% s h nông dân ư c s n xu t và tiêu th hàng hoá theo h p ng, có a ch tiêu th rõ ràng; cũng qua ó, các doanh nghi p ch bi n và doanh nghi p thương m i có ngu n hàng hoá n nh cho s n xu t và kinh doanh. M r ng các lo i hình t ch c như h p tác xã, doanh nghi p s n xu t, câu l c b , h i ngh nghi p h tr s n xu t và tiêu thu s n phNm. Hình thành các hi p h i tương tr nhau trong s n xu t và tiêu th s n phNm, thông tin k p th i th trư ng, giá c , b o v quy n l i ngư i s n xu t, kinh doanh. Xây d ng các gi i pháp cho t ng ngành, t ng lĩnh v c v nâng cao ch t lư ng s n phNm, xúc ti n thương m i, xây d ng và b o v thương hi u, t o l p th trư ng n nh, b n v ng. Phát tri n du l ch nh m khai thác ti m năng c thù c a Vùng, xây d ng các khu du l ch vui chơi gi i trí t ng h p, g n du l ch sinh thái v i th ng c nh, di tích l ch s ; phát tri n du l ch vùng r ng ng p m n Cà Mau, vùng ng Tháp Mư i; phát tri n du l ch bi n o, t p trung phát tri n du l ch o Phú Qu c. Phát tri n m nh các lo i hình d ch v áp ng yêu c u phát tri n. Nâng cao ch t lư ng các s n phNm d ch v giáo d c, y t , tài chính, ngân hàng, b o hi m, tư v n. d) Các lĩnh v c giáo d c, văn hoá - xã h i: Nâng cao dân trí, Ny m nh xã h i liên ngành, giáo d c, nh t là giáo d c i h c, cao ng và d y ngh . Nâng c p và thành l p m i m t s trư ng i h c, cao ng. Tăng cư ng công tác ào t o cán b khoa h c - k thu t. Xây d ng m t s vi n và trung tâm nghiên c u khoa h c, công ngh có trình cao, trư c h t là công ngh sinh h c ph c v cho Vùng.
  3. - u tư xây d ng m i và nâng c p các b nh vi n tuy n t nh, nh m nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh và gi m áp l c cho tuy n trên; Ny nhanh ti n xây d ng, hi n i hoá các b nh viên chuyên khoa thành ph C n Thơ ph c v cho c Vùng. Xây d ng và nâng c p các b nh vi n tuy n huy n, các tr m xá cơ s . Nâng c p các trung tâm cai nghiên các a bàn tr ng i m g n v i d y ngh cho i tư ng sau cai nghi n. T p trung phòng, ch ng k p th i các d ch b nh; kh ng ch t c tăng và ti n t i gi m d n các b nh xã h i, c bi t là HIV/AIDS và m t s b nh truy n nhi m khác. 100% thôn, xóm có nhân viên y t , nâng s giư ng b nh t trên 20 giư ng/v n dân. - Phát tri n và b o t n b n s c văn hoá dân t c. Xây d ng hoàn ch nh các trung tâm văn hoá - thông tin c p t nh, xây d ng và nâng c p các ài phát thanh - truy n hình a phương, c i t o và xây d ng các tr m truy n thanh cơ s (ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, vùng ng bào dân t c), m r ng chương trình và tăng th i lư ng phát sóng b ng ti ng Khmer. - n năm 2010, t l th t nghi p c a lao ng trong tu i khu v c thành th dư i 5%, tăng t l s d ng th i gian lao ng nông thôn lên 85%, trong ó qua ào t o ngh có b ng c p t công nhân k thu t tr lên chi m trên 15%; tu i th bình quân t 72 tu i. ) Khoa h c, công ngh và b o v môi trư ng: ưu tiên phát tri n các cơ s nghiên c u khoa h c công ngh , các tr m, tr i gi ng cây tr ng, v t nuôi. Ny m nh ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh vào s n xu t, nh t là s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng thu s n. n năm 2010, ưa 100% các cơ s s n xu t m i xây d ng áp d ng công ngh s ch ho c ư c trang b các thi t b gi m thi u ô nhi m, b o m x lý ch t th i t p trung t tiêu chuNn môi trư ng. Cơ b n hoàn thành vi c c i t o và nâng c p h th ng tiêu thoát nư c mưa và nư c th i các ô th , khu công nghi p, khu ch xu t. m b o trên 40% các khu ô th và trên 80% s khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x lý nư c th i t p trung t tiêu chuNn v môi trư ng, trên 90% ch t th i r n ư c thu gom, trên 60% ch t th i nguy h i và 100% ch t th i b nh vi n ư c x lý. Xây d ng cơ ch ph i h p gi a các t nh, thành ph trong Vùng và h p tác qu c t v i các nư c thu c Ti u vùng sông Mê Kông trong vi c khai thác, s d ng và b o v phát tri n b n v ng ngu n tài nguyên nư c sông Mê Kông. e) Phát tri n ngu n nhân l c: - Tri n khai Quy t nh s 20/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v "Phát tri n giáo d c, ào t o và d y ngh vùng ng b ng sông C u Long n năm 2010". ây là nhi m v chi n lư c nh m nâng cao dân trí và ào t o ngu n nhân l c cho vùng ng b ng sông C u Long trong nh ng năm t i. - Phát tri n ngu n nhân l c ph i ư c làm ng b t nâng cao dân trí, tăng s lư ng và nâng cao ch t lư ng d y và h c các c p, phát tri n các hình th c ào t o ngành ngh phong phú, phù h p v i t ng i tư ng, t ng ngành ngh c n phát tri n m i a phương, xây d ng i ngũ cán b lãnh o, qu n lý, i ngũ doanh nhân có năng l c và có cơ ch , chính sách tho áng thu hút nhân tài, cán b khoa h c - k thu t có trình cao. Thư ng xuyên b sung và có chính sách s d ng hi u qu cán b c a cơ quan, doanh nghi p trung ương óng trên a bàn tăng cư ng cho t nh, huy n và l y cán b huy n tăng cư ng cho xã; th c hi n luân chuy n cán b nòng c t. Hàng năm ngân sách a phương dành m t t l nh t nh cho ào t o ngh , khuy n khích các doanh nghi p ào t o ngh , cho vay v n, t o i u ki n h c sinh nghèo có i u ki n ư c h c ngh . Xây d ng hoàn thi n cơ c u h th ng ào t o ngành ngh theo hư ng ào t o lao ng k thu t th c hành các c p và th i gian ào t o khác nhau (công nhân k thu t, công nhân k thu t lành ngh , công nhân k thu t trình cao) thu hút s h c sinh t t nghi p trung h c cơ s , trung h c ph thông, b i xu t ngũ vào h c.
  4. T ch c hình th c ào t o a d ng v i nhi u mô hình thích h p. Khuy n khích xã h i hoá công tác ào t o ngh . Chú ý g n k t ch t ch gi a vi c ào t o ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i h c ngh sau khi ra trư ng. g) Xây d ng k t c u h t ng: - V thu l i: Tri n khai Quy t nh s 84/2006/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t i u ch nh, b sung Quy ho ch thu l i vùng ng b ng sông C u Long giai o n 2006 - 2010 và nh hư ng n năm 2020; ưu tiên u tư xây d ng các công trình thu l i quan tr ng, nh m s d ng và khai thác h p lý, hi u qu ngu n nư c sông Mê Kông, ph c v cho s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng thu s n và phòng, ch ng thiên tai. Xây d ng chi n lư c qu n lý, khai thác, tích tr ngu n nư c ng t sông Ti n và sông H u. Ti p t c u tư hoàn ch nh các công trình thu l i: Ba Lai (B n Tre), Chương trình ng t hoá Gò Công, bán o Cà Mau, công trình ki m soát lũ vùng ng Tháp Mư i, T giác Long Xuyên; vùng thoát lũ tư i tiêu gi a sông Ti n - sông H u… cho phù h p v i yêu c u ph c v chuy n i cơ c u kinh t c a Vùng. Th c hi n Quy t nh s 193/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình b trí dân cư các Vùng: thiên tai, c bi t khó khăn, biên gi i, h i o, di cư t do, xung y u và r t xung y u c a r ng phòng h , khu b o v nghiêm ng t c a r ng c d ng giai o n 2006 - 2010 và nh hư ng n năm 2015. Tăng cư ng công tác qu n lý, khai thác các công trình thu l i, m b o tính h th ng, ng b . Xây d ng các phương án quy ho ch thu l i, h tr vi c ch ng s t l khu v c giáp biên gi i v i Campuchia và các khu v c s t l ven sông Ti n và sông H u, b o m an toàn và s d ng hi u qu ngu n nư c sông MêKông trong i u ki n có nh ng thay i b t l i trên thư ng ngu n. - V giao thông: Tri n khai th c hi n Quy t nh s 344/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v phương hư ng, nhi m v và k ho ch phát tri n giao thông v n t i vùng ng b ng sông C u Long n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. Tri n khai thi công úng ti n , s m ưa vào s d ng các công trình ã ư c b trí v n trái phi u Chính ph . T p trung u tư xây d ng m t s công trình tr ng i m v ư ng b , ư ng sông, ư ng bi n và c ng hàng không; ưu tiên các tuy n ư ng ra biên gi i, ư ng d c biên gi i v i Campuchia, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng trong nh ng năm t i. Rà soát l i danh m c các công trình, d án và t ng h ng m c trong m i công trình s p x p th t ưu tiên, giãn ti n i v i nh ng công trình chưa th t c p bách, m b o áp ng yêu c u phát tri n giao thông c a toàn Vùng và phù h p kh năng cân i v n hàng năm. Ph i h p ch t ch x lý k p th i nh ng vư ng m c phát sinh i v i m t s d án l n ã ư c bàn giao t B Giao thông v n t i v cho a phương làm ch u tư, m b o th c hi n d án úng ti n . - V nhà và xây d ng c m tuy n dân cư vùng ng p lũ: Nâng cao hi u qu các c m tuy n dân cư vùng ng p lũ; t p trung và k t h p các ngu n v n Ny nhanh ti n và m b o ng b các công trình h t ng trong các c m tuy n dân cư như: ư ng, i n, nư c sinh ho t, các công trình y t , giáo d c v.v… ưa dân vào n nh; ưa các ngành ngh phù h p vào các c m, tuy n dân cư m b o cho ngư i dân có vi c làm, có thu nh p n nh, t ng
  5. bư c nâng cao m c s ng. Ph n u n năm 2008 hoàn thành vi c ưa dân t các vùng ng p lũ thư ng xuyên vào nơi m i n nh. Xây d ng các c m, tuy n dân cư tr thành các i m văn hoá m i. Huy ng m i ngu n l c tri n khai chương trình xoá nhà t m, nhà ơn sơ, s a ch a, c i t o ho c u tư xây d ng nhà kiên c , bán kiên c cho các h nghèo trong vùng. Gi i quy t cơ b n tình tr ng thi u nhà , t cho các h nghèo nông thôn trong Vùng. Xây d ng các i m dân cư t p trung nông thôn g n v i phát tri n các d ch v bưu chính, vi n thông, phát thanh truy n hình nâng cao i u ki n s ng c a nhân dân, áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. - Xây d ng và phát tri n các ô th n m trong t giác trung tâm Vùng là các thành ph C n Thơ, th xã Vĩnh Long, th xã Xa éc và thành ph Long Xuyên; phát tri n thành ph C n Thơ thành trung tâm công nghi p, trung tâm thương m i - d ch v , du l ch, giáo d c và ào t o, y t , văn hoá c a Vùng. h) B o m qu c phòng, an ninh: K t h p u tư phát tri n kinh t - xã h i g n v i xây d ng các cơ s h t ng ph c v qu c phòng, an ninh cho Vùng, nh t là các khu v c biên gi i, h i o. T p trung phát tri n kinh t bi n. Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t ph c v cho các ho t ng kinh t , c u h và ki m soát trên sông, trên bi n. Gi i quy t t t các chính sách v dân t c và tôn giáo; m b o an ninh tr t t , an toàn xã h i. i u 2. Ti p t c th c hi n và b sung m t s cơ ch , chính sách và gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh c a Vùng. 1. Cơ ch , chính sách nông nghi p và phát tri n nông thôn: - Các i tư ng h gia ình thu c di n ph i b trí, s p x p l i dân cư các nơi xung y u, r t xung y u, b o v nghiêm ng t c a r ng phòng h , r ng c d ng trong vùng ng b ng sông C u Long ư c hư ng chính sách theo Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. - T t c các i tư ng di dân trong vùng d án, các h s ng vùng thiên tai, ng p lũ ư c chuy n vào c m tuy n dân cư vư t lũ, không có t khai hoang, m r ng di n tích s n xu t nông, lâm nghi p, di dân n i vùng… u ư c hư ng chính sách h tr t ngân sách trung ương theo Quy t nh s 190/2003/Q -TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . - Cho phép áp d ng nh ng cơ ch , chính sách hi n hành nêu t i các quy t nh sau ây cho vùng ng b ng sông C u Long: + Quy t nh s 304/2005/Q -TTg ngày 23 tháng 7 năm 2005 v vi c thí i m giao r ng, khoán b o v r ng cho h gia ình và c ng ng; + Quy t nh s 231/2005/Q -TTg ngày 22 tháng 9 năm 2005 v h tr doanh nghi p nông, lâm nghi p nhà nư c, Ban Qu n lý r ng c d ng, Ban Qu n lý r ng phòng h s d ng lao ng là ngư i dân t c thi u s . 2. V chính sách t ai cho nông dân không có t, thi u t s n xu t: - T o thêm qu t b ng cách khai hoang; rà soát l i qu t c a các t ch c nông, lâm trư ng qu c doanh không s d ng ho c s d ng kém hi u qu thu h i, giao l i cho a phương giao cho các h nông dân chưa có t s n xu t.
  6. - nh ng nơi không còn qu t công, chính quy n a phương t ch c cho ngư i lao ng chuy n i ngành ngh b ng cách ào t o ngh , thu hút lao ng vào các nhà máy, xí nghi p, các cơ s ti u th công nghi p, d ch v t i a phương ho c cung c p lao ng cho các khu công nghi p các vùng khác. - T o i u ki n m t b ph n nông dân thi u t ho c không có t ư c n l p nghi p các vùng kinh t m i ho c m r ng ngành ngh dư i nhi u hình th c khác nhau, t o vi c làm cho nông dân không có t s n xu t. Tăng cư ng gi i quy t vi c làm cho thanh niên nông thôn thông qua xu t khNu lao ng. 3. Cơ ch , chính sách iv i ng bào dân t c thi u s : - T p trung th c hi n t t Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 v m t s chính sách h tr t s n xu t, t , nhà , nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo; ng th i th c hi n t t các chính sách xã h i khác c a Nhà nư c phù h p v i i u ki n và t p quán c a ng bào. - Th c hi n chính sách h tr v n ngân sách nhà nư c : xây d ng trư ng l p riêng cho tr em Khmer và sư sãi Nam Tông, xây d ng các lò h a táng theo t p t c vùng ng bào dân t c, h tr iv i giáo viên (k c nhà sư) d y b túc ch Khmer các chùa. - Ưu tiên gi i quy t nâng m c u tư cho vay v n t Ngân hàng Chính sách xã h i và các ngu n v n khác. Th c hi n t t công tác khuy n nông, khuy n công và tăng cư ng hư ng d n cách làm ăn cho ng bào. - i v i các gia ình ng bào dân t c nghèo, ngoài vi c ư c mi n óng góp các kho n ti n cho h c t p, khám ch a b nh, t ng a phương c n có nh ng quy nh c th mi n gi m các kho n óng góp khác trong ph m vi thNm quy n. - Ti p t c th c hi n chính sách tín d ng ưu ãi i v i h nghèo, i v i các i tư ng chính sách khác, các h s n xu t, kinh doanh Vùng khó khăn do Ngân hàng chính sách xã h i và Ngân hàng phát tri n th c ti n theo Quy t nh c a Chính ph . - M r ng di n c tuy n cho h c sinh ngư i dân t c thi u s . i v i h c sinh là ngư i dân t c thi u s nghèo thu c di n h c các trư ng n i trú nhưng l i h c các trư ng công l p, bán công ư c hư ng h c b ng b ng 50% m c h c b ng n i trú như quy nh hi n hành. Ưu tiên gi i quy t vi c làm cho con em ng bào dân t c thi u s ã qua ào t o. - Xây d ng chính sách ưu ãi c th i v i nh ng doanh nghi p u tư vào vùng dân t c Khmer và nh ng d án s d ng nhi u lao ng là ngư i dân t c thi u s . - M r ng chương trình và tăng th i lư ng phát sóng b ng ti ng dân t c Khmer, c i t o và xây d ng các tr m truy n thanh cơ s . Có k ho ch b o t n, khai thác và phát huy v n văn hóa c a các dân t c thi u s trong Vùng. - Ti p t c th c hi n Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v khám, ch a b nh cho ngư i nghèo và i tư ng thu c di n chính sách xã h i. - i u ch nh nh m c ti n thu c và tiêu hao v t tư y t thông d ng cho các tramh y t xã, tăng m c ph c p cho giáo viên m m non, m u giáo và cán b y t thêm b ng 50% so v i m c lương cơ b n t i các xã Vùng khó khăn theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 4. Cơ ch , chính sách v huy ng ngu n l c cho phát tri n: - Huy ng t i a các ngu n l c, trong ó c bi t là ngu n l c t khai thác qu t, tài s n công, s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, th c hi n c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c. Ti p t c th c hi n chính sách xã h i hóa theo Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP c a Chính ph , phù h p v i c i m kinh t và
  7. i u ki n xã h i m i a phương. Ngân sách nhà nư c dành kinh phí ưu tiên u tư xây d ng k t c u h t ng ch y u. - Khuy n khích m r ng các hình th c d ch v v v n cho ngư i s n xu t, c bi t khuy n khích các doanh nghi p gi i quy t v n cho dân dư i hình th c ng v n trư c cho ngư i s n xu t và thu h i l i b ng s n phNm. - T ch c các cu c xúc ti n gi i thi u th m nh và các lĩnh v c ư c ưu ãi kêu g i v n FDI u tư vào a phương. ng th i, c n ban hành nh ng quy nh c th giúp các doanh nghi p có i u ki n ti p c n t ai, m t b ng s n xu t, ti p c n các ngu n v n; h tr doanh nghi p thông qua vi c gi i phóng m t b ng, ào t o ngu n nhân l c; thành l p Qu B o lãnh tín d ng. 5. Cơ ch h tr v n ngân sách nhà nư c: Hàng năm, ngân sách trung ương h tr cho các a phương trong Vùng qua các chương trình, d án do B , ngành qu n lý; h tr u tư theo m c tiêu cho các a phương. Ngu n v n h tr t ngân sách trung ương ư c ưu tiên u tư xây d ng k t c u h t ng kinh t và h t ng xã h i. Các công trình, d án do a phương qu n lý ch y u do ngân sách a phương b trí, ngân sách trung ương h tr m t ph n v n cho a phương căn c vào kh năng cân i ngân sách nhà nư c hàng năm ư c Qu c h i phê duy t. - T nay n 2010 t p trung v n ng và dành ưu tiên ngu n v n ODA cho vùng ng b ng sông C u Long u tư xây d ng h t ng kinh t - xã h i, nh m phát tri n toàn di n nông thôn, xóa ói, gi m nghèo; phát tri n m ng lư i giao thông, th y l i, u tư m i và nâng c p các h th ng c p, thoát nư c; h tr phát tri n giáo d c và ào t o; phát tri n h th ng y t , phòng, ch ng d ch b nh. Các a phương xây d ng k ho ch thu hút và s d ng v n ODA t nay n năm 2010 làm căn c cho vi c v n ng, thi t l p m i quan h ch t ch v i các B , ngành trong quá trình l ng ghép các chương trình, d án ODA l n, thi t l p m i quan h v i các nhà tài tr ti p c n t t hơn ngu n v n ODA và NGO, t ch c h i ngh i u ph i ODA cho c Vùng. - Nâng m c h tr v n ngân sách trung ương t i a không quá 70 t ng cho vi c u tư khu công nghi p i v i các a phương áp ng tiêu chí c a Quy t nh s 183/2004/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph (bao g m c ư ng gom ho c ư ng, c u vào khu công nghi p). - H tr v n ngân sách trung ương cho vi c xây d ng h t ng khu công nghi p th 2 do a phương l a ch n, t i a không quá 70 t ng, i v i các a phương áp ng tiêu chí c a Quy t nh s 183/2004/Q -TTg. - H tr 100% v n i ng các d án ODA do a phương qu n lý i v i các d án áp ng i u ki n h tr c a Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . - Ti p t c b trí v n th c hi n các Quy t nh s 84/2006/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , Quy t nh s 344/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , Quy t nh s 78/2004/Q -TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh b sung m t s cơ ch , chính sách Ny nhanh t c xây d ng c m tuy n dân cư và nhà t i các t nh thư ng xuyên ng p lũ vùng ng b ng sông C u Long và ph i h p, l ng ghép các chương trình, m c tiêu trên a bàn; c bi t ưu tiên và t p trung b trí v n t các chương trình: nư c s ch, v sinh môi trư ng nông thôn, xây d ng nâng c p trư ng h c, chương trình y t và các chương trình khác hoàn thi n ng b cơ s h t ng trong c m, tuy n dân cư. i u 3. T ch c th c hi n 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph trong vùng ng b ng sông C u Long nghiên c u các gi i pháp c i thi n m nh m môi trư ng u tư kinh doanh, tăng cư ng thu hút các ngu n v n u tư cho tăng trư ng kinh t ; ng th i, ph i h p ch t ch v i các B , ngành Trung ương xây d ng và t ch c
  8. th c hi n các chương trình, d án ra; ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph rà soát, b sung, i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, thành ph và quy ho ch ngành phù h p v không gian, th i gian và tình hình m i; xác nh cơ ch ph i h p gi a các a phương, gi a các B , ngành v i các a phương; xây d ng k ho ch 5 năm 2006 - 2010 và k ho ch hàng năm theo m c tiêu quy ho ch ã ư c duy t và ti n th c hi n trong t ng th i kỳ. Xác nh danh m c chương trình, d án ch y u u tư 5 năm và k ho ch hàng năm; giám sát vi c th c hi n u tư phát tri n theo quy ho ch. Các a phương t ch c th c hi n t t công tác gi i t a n bù, qu n lý u tư xây d ng nh m Ny nhanh ti n thi công các d án công trình giao thông, thu l i u tư t ngu n v n trái phi u Chính ph . S d ng úng m c ích ngu n thu t x s ki n thi t l i cho a phương u tư cho giáo d c - ào t o, y t , các công trình phúc l i xã h i. 2. Các B , ngành căn c vào ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình và n i dung c a Quy t nh này, có trách nhi m cùng v i các t nh, thành ph trong Vùng t ch c ch o th c hi n các chương trình, d án c th thu c ph m vi trách nhi m c a mình. Ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung, xây d ng các quy ho ch, k ho ch thu c ngành, lĩnh v c mình qu n lý và th ng nh t các quy ho ch c a ngành mình v i các t nh, thành ph trong Vùng trư c khi phê duy t. ng th i ch o tri n khai nghiêm túc các chương trình, án, k ho ch phát tri n c a ngành mình giai o n 2006 - 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; ph i h p ch t ch v i các a phương trong Vùng xây d ng, ban hành quy ch ph i h p nh m t o ra s phát tri n nhanh, th ng nh t trong không gian kinh t toàn Vùng. 3. nh kỳ 6 tháng và 1 năm, các B , ngành liên quan và các a phương trong Vùng báo cáo tình hình và k t qu th c hi n Quy t nh này. 4. Hàng năm, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương trong vùng ng b ng sông C u Long sơ k t, t ng k t, báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph trong vùng ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Ban Ch o Tây Nam B ; Nguy n T n Dũng - T nh y, Thành y, H ND, UBND 13 t nh, thành ph vùng BSCL; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). XH
  9. PH L C: M T S CH TIÊU KINH T - XÃ H I CH Y U N NĂM 2010 VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) M c tiêu ph n u TT Ch tiêu ơn v n năm 2010 I CH TIÊU KINH T 1 T c tăng t ng s n phNm (GDP) % > 11%/năm 2 GDP bình quân u ngư i USD/năm 1080 3 Cơ c u kinh t Công nghi p - Xây d ng % 30 Nông, lâm nghi p và thu s n % 36 D ch v % 34 4 T ng kim ng ch xu t khNu T USD 6,2 - 6,5 II CH TIÊU XÃ H I, MÔI TRƯ NG 1 T l h nghèo % 9 2 Gi i quy t vi c làm lao ng Tri u ngư i 2,5 - 3 3 T l lao ng qua ào t o % 33 4 T l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng % < 20 5 T l y t xã t chuNn qu c gia % 90 6 T l xã có bác sĩ % 87 7 T l dân dùng nư c s ch thành th % 90 8 T l dân dùng nư c s ch nông thôn % 80 9 T l các khu ô th có h th ng x lý nư c th i t p % >40 trung 10 T l các khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x % 100 lý nư c th i t p trung 11 T l các cơ s s n xu t m i xây d ng áp d ng công % 100 ngh s ch ho c có thi t b gi m ô nhi m môi trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản