intTypePromotion=3

Quyết định số 262/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 262/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 262/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 262/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 262/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH THÁI BÌNH Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư t i t trình s 5613/BKH-TĐ&GSĐT ngày 31 tháng 7 năm 2006 và y ban nhân dân t nh Thái Bình t i t trình s 15/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Thái Bình đ n năm 2020, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Thái Bình đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. Quan đi m phát tri n Ti p t c phát huy t i đa ngu n n i l c, g n m r ng s n xu t hàng hóa c a Thái Bình v i th trư ng trong nư c, đ ng th i tranh th m r ng th trư ng qu c t , đ y m nh xu t kh u, phát huy và s d ng có hi u qu m i ti m năng và ngu n l c cho m c tiêu tăng trư ng kinh t nhanh và b n v ng, đưa Thái Bình tr thành T nh có trình đ phát tri n m c trung bình c a Vùng đ ng b ng sông H ng. Đ y m nh phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t đ i ngo i, th c hi n nh t quán, lâu dài chính sách thu hút ngu n l c t bên ngoài, tăng t tr ng xu t kh u các m t hàng đã tinh ch ; nâng cao s c c nh tranh c a hàng hóa, d ch v . Phát tri n nhanh công nghi p và d ch v , coi tr ng phát tri n nông nghi p công ngh cao, g n Thái Bình trong m i quan h t ng th v i các t nh trong Vùng đ ng b ng sông H ng và Vùng kinh t tr ng đi m B c B . Xây d ng thành ph Thái Bình v i các ch c năng là Trung tâm chính tr kinh t , văn hóa, khoa h c, k thu t c a T nh và tr thành đô th lo i II trong giai đo n 2010 - 2015. Đ ng th i c i t o, nâng c p và phát tri n h th ng đô th , các th t tr thành các trung tâm kinh t phát tri n v i ch c năng là h t nhân thúc đ y và lan t a t i các vùng nông thôn trong T nh. Phát huy y u t con ngư i, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, có chính sách thu hút s d ng có hi u qu ngu n nhân l c ch t lư ng cao, k c t các đ a phương khác và ngoài nư c; có cơ ch khuy n khích phát tri n giáo d c, đào t o, nh t là đ i ngũ công ch c, công nhân và lao đ ng k thu t, đ i ngũ chuyên gia v công ngh và qu n lý, đ i ngũ doanh nhân. G n tăng trư ng kinh t v i th c hi n công b ng xã h i, t o vi c làm, gi m nghèo và nâng cao m c s ng v t ch t tinh th n cho nhân dân. Quan tâm đ u tư th a đáng v cơ s h t ng k thu t và phúc l i xã h i đ i v i khu v c nông thôn, ph n đ u gi m h nghèo t i m c th p nh t. Phát tri n kinh t - xã h i ph i k t h p ch t ch v i khai thác b o v tài nguyên thiên nhiên h p lý và môi trư ng sinh thái. K t h p phát tri n kinh t v i gi v ng n đ nh chính tr và tr t t an toàn xã h i, b o đ m qu c phòng, an ninh v ng m nh trong các giai đo n phát tri n. II. M c tiêu phát tri n 1. M c tiêu t ng quát
  2. Ph n đ u đưa kinh t Thái Bình phát tri n nhanh, cơ c u kinh t chuy n d ch đúng hư ng, có m ng lư i k t c u h t ng kinh t - xã h i t ng bư c hi n đ i, h th ng đô th tương đ i phát tri n, các lĩnh v c văn hóa - xã h i tiên ti n, đưa Thái Bình tr thành m t trong nh ng t nh có trình đ phát tri n m c trung bình c a Vùng đ ng b ng sông H ng và c nư c. 2. M c tiêu c th a) V phát tri n kinh t - T c đ tăng trư ng GDP bình quân hàng năm giai đo n 2006 - 2010 đ t 12,5%, giai đo n 2011 - 2015 đ t 11,5% và giai đo n 2016 - 2020 tăng kho ng 11,0%. - Chuy n d ch m nh cơ c u kinh t , đ đ n năm 2010 t tr ng các ngành nông, lâm, ngư nghi p chi m kho ng 30%; công nghi p – xây d ng chi m kho ng 37% và khu v c d ch v chi m kho ng 33%. Đ n năm 2015 có cơ c u tương ng là 21%; 45% và 34%; năm 2020, t tr ng nông nghi p gi m xu ng còn 14%; công nghi p đ t kho ng 51% và d ch v kho ng 35%. - Tăng kim ng ch xu t kh u t 98 tri u USD năm 2005 lên kho ng 200 - 240 tri u USD năm 2010; năm 2015 kho ng 400 tri u USD và năm 2020 kho ng 800 - 850 tri u USD. - Tăng thu ngân sách nh m b o đ m các nhi m v chi c a T nh và t ng bư c ph n đ u đ có tích lũy. Ph n đ u t l thu ngân sách đ t kho ng 15% GDP vào năm 2010; 17% năm 2015 và 19% năm 2020. - Tăng nhanh đ u tư toàn xã h i, thu hút m nh các ngu n v n bên ngoài, th i kỳ 2006 - 2010 t ng v n đ u tư toàn xã h i d ki n đ t 35 - 36% GDP; 2011 - 2020 kho ng 40 - 41%. - GDP bình quân đ u ngư i đ t 14,3 tri u đ ng năm 2010, 28 tri u đ ng năm 2015 và 51,2 tri u đ ng năm 2020. b) V phát tri n xã h i - T l tăng dân s chung đ t 0,55% th i kỳ 2006 - 2015; kho ng 0,65% th i kỳ 2016 - 2020. Nâng cao ch t lư ng ngu n lao đ ng, gi i quy t vi c làm; gi m t l th t nghi p thành th xu ng 2,5% và t l th i gian s d ng lao đ ng nông thôn kho ng 88 - 89% vào năm 2020. Ph n đ u gi m t l h nghèo xu ng dư i 10% vào năm 2010, dư i 3% vào năm 2020. - Đ n năm 2020, t l đô th hóa đ t kho ng 40%; t l lao đ ng phi nông nghi p trong t ng s lao đ ng kho ng 67%. - Đ n năm 2010, t l lao đ ng qua đào t o đ t 40%, trong đó qua đào t o ngh là 25%, đ n năm 2020 t l này là 60% và 42%; nâng cao ch t lư ng giáo d c, hoàn thành ph c p trung h c ph thông vào năm 2010. - Nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh, chăm sóc s c kh e nhân dân và các ho t đ ng văn hóa, th d c th thao, phát thanh và truy n hình trên toàn T nh. c) V tài nguyên và môi trư ng Có chính sách qu n lý, s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên, nh t là đ t đai, ngu n nư c, khoáng s n, r ng ng p m n; phòng ng a, x lý có hi u qu các hành vi gây ô nhi m môi trư ng, quan tâm đ u tư cho công tác thu gom, tái ch và x lý ch t th i. Đ n năm 2010 kho ng 85% dân s đư c s d ng nư c s ch; thu gom và x lý 100% rác th i sinh ho t; qu n lý và x lý 100% ch t th i công nghi p và ch t th i y t . Tăng cư ng giáo d c, đào t o nh m nâng cao nh n th c v qu n lý và b o v môi trư ng. III. L a ch n các lĩnh v c tr ng đi m có tính đ t phá đ n năm 2020 1. Tiêu chu n l a ch n các lĩnh v c tr ng đi m - Có ti n đ và l i th phát tri n; - Có vai trò to l n đ i v i n n kinh t trong l trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa: t o ra đóng góp l n v GDP, v ngân sách, v tích lũy và kh năng thu hút lao đ ng; - Phù h p v i đ nh hư ng b trí chi n lư c c a vùng đ ng b ng sông H ng và c nư c; - Đem l i hi u qu kinh t - xã h i - môi trư ng, góp ph n phát tri n b n v ng.
  3. 2. Các lĩnh v c tr ng đi m d ki n a) Tăng cư ng công tác xúc ti n kêu g i đ u tư; xây d ng môi trư ng đ u tư thu n l i, t o đi u ki n đ các thành ph n kinh t tham gia vào phát tri n công nghi p; thu hút m nh m các ngu n l c trong và ngoài nư c phát tri n nhanh và l p đ y các khu công nghi p như: Khu công nghi p thành ph Thái Bình, Ti n H i, C u Nghìn và các c m công nghi p các huy n; m r ng làng ngh . b) Phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao và xây d ng ti m l c khoa h c công ngh . Phát tri n nhanh, m nh các ngành du l ch, nh t là du l ch sinh thái, thương m i n i đ a, xu t kh u, d ch v tài chính, ngân hàng, v n t i, bưu chính, vi n thông. Tích c c đ y m nh chương trình xu t kh u lao đ ng. c) Chuy n đ i m nh cơ c u nông nghi p theo hư ng nông nghi p hàng hóa, ch t lư ng, năng su t và hi u qu cao, hình thành các vùng s n xu t nguyên li u hàng hóa t p trung. Khai thác tri t đ ti m năng đ t đai và b trí s d ng đ t nông nghi p có hi u qu cao. Chuy n m t ph n di n tích lúa năng su t th p sang tr ng cây công nghi p, rau màu đ c s n. Quy ho ch các vùng s n xu t nông nghi p công ngh cao, vùng lúa đ c s n t p trung. d) Xây d ng k t c u h t ng và đ y nhanh đô th hóa là lĩnh v c quy t đ nh, là nhi m v xuyên su t th i kỳ quy ho ch. Xây d ng thành ph Thái Bình tr thành Trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, khoa h c, k thu t c a T nh và đ t tiêu chu n đô th lo i II trong giai đo n 2010 - 2015; xây d ng, m r ng c ng bi n Diêm Đi n, c ng sông Tân Đ ; nâng c p m t s tuy n đư ng quan tr ng và xây d ng các c u n i v i t nh ngoài, xây d ng các công trình th y l i, c p nư c, c p đi n; xây d ng h t ng các khu du l ch, khu công nghi p. IV. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c 1. Phát tri n nông, lâm, th y s n D ki n giá tr s n xu t nông, lâm, ngư nghi p tăng bình quân 4,8%/năm giai đo n 2006 - 2010, tăng 4,5%/năm giai đo n 2011 - 2015 và 3,3%/năm giai đo n 2016 - 2020. Trong cơ c u s n xu t nông nghi p, t tr ng c a ngành tr ng tr t gi m, tăng d n t tr ng các ngành chăn nuôi, th y s n. a) Nông nghi p Xây d ng n n nông nghi p hàng hóa đa d ng, phù h p v i h sinh thái, phát tri n b n v ng, áp d ng các công ngh tiên ti n trong s n xu t, b o qu n và ch bi n đ t o ra các s n ph m có ch t lư ng và giá tr cao; đ c bi t, chú ý l a ch n và s n xu t b gi ng m i phù h p cho năng su t, ch t lư ng cao. Ti p t c chuy n d ch cơ c u nông nghi p theo hư ng tăng t tr ng ngành chăn nuôi, th y s n và chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn trong t ng vùng. Nh p đ tăng trư ng giá tr s n xu t ngành nông nghi p giai đo n 2006 - 2010 bình quân 4,1%/năm, giai đo n 2011 - 2015 đ t m c bình quân 3,7%/năm và giai đo n năm 2016 - 2020 đ t m c 2,6%/năm. Ph n đ u giá tr trên m i ha đ t nông nghi p đ t 45 tri u đ ng tr lên vào năm 2010 và đ t kho ng 60 tri u đ ng vào năm 2020. Đ y m nh phát tri n v Đông, đ n năm 2010 di n tích cây v Đông đ t 40 - 45%, đ n năm 2020 đ t 50% tr lên so v i di n tích đ t canh tác c a T nh. b) Th y s n Ph n đ u giá tr s n xu t ngành th y s n tăng 11,5%/năm giai đo n 2006 - 2010, tăng 9,4%/năm giai đo n 2011 - 2015 và tăng 6,7%/năm giai đo n 2016 - 2020. Ti p t c m r ng di n tích bãi tri u, đ y m nh nuôi thâm canh th y, h i s n vùng nư c l ; m r ng quy mô và đ i m i công ngh c a các cơ s s n xu t gi ng th y s n; đ y m nh c i t o ao h , ru ng chuy n đ i thành các vùng t p trung đ phát tri n nuôi tr ng th y s n thâm canh và bán thâm canh, có kh i lư ng s n ph m hàng hóa l n, ch t lư ng cao. D ki n di n tích nuôi th y s n nư c m n và nư c l đ n năm 2020 đ t hơn 12.000 ha. Đ y m nh khai thác h i s n trên bi n, tăng cư ng khai thác đánh b t xa b , h n ch khai thác g n b .
  4. c) Lâm nghi p Ti p t c tr ng m i và b o v r ng phòng h ven bi n. Xây d ng các mô hình tr ng r ng ven bi n theo phương th c nông, lâm, th y s n k t h p. 2. Phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p có th trư ng n đ nh (trong nư c và ngoài nư c), hi u qu cao, các ngành công nghi p có th m nh v ngu n nguyên li u, s d ng nhi u lao đ ng. Khuy n khích các doanh nghi p tăng cư ng đ u tư chi u sâu nh m trang b công ngh hi n đ i, thi t b đ ng b . Ph n đ u nh p đ tăng trư ng bình quân giai đo n 2006 - 2010 đ t 27%/năm, giai đo n 2011 - 2015 đ t 20%/năm, giai đo n 2016 - 2020 đ t 17%/năm. K t h p phát tri n công nghi p t p trung các khu công nghi p, c m công nghi p v i phát tri n công nghi p, ti u, th công nghi p các làng ngh . a) Công nghi p ch bi n nông s n th c ph m: t ng bư c đưa công ngh hi n đ i vào công nghi p ch bi n, phát tri n công nghi p ch bi n g n li n v i phát tri n vùng nguyên li u; tăng cư ng tinh ch thay cho sơ ch . Xây d ng các cơ s ch bi n t p trung t i các vùng nguyên li u l n, đ ng th i khuy n khích các cơ s s n xu t quy mô v a và nh g n v i phát tri n ti u th công nghi p và làng ngh . b) Công nghi p d t may: chuy n d n công nghi p d t may v các huy n trong T nh, khuy n khích các doanh nghi p ch đ ng tìm ki m th trư ng, gi m d n hình th c may gia công, ti n d n đ n xu t kh u tr c ti p. c) Công nghi p ch bi n g , lâm s n: phát tri n m nh các cơ s ch bi n g công nghi p và s n ph m m ngh n i th t cao c p các khu, c m công nghi p; các s n ph m dân d ng t mây, tre, đay, cói các làng ngh . d) Công nghi p sành, s , th y tinh và v t li u xây d ng: đa d ng hóa các hình th c đ u tư và s n ph m, phát tri n c v s lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i phù h p v i th hi u và s c mua c a dân. đ) Khai thác, s d ng khí m và công nghi p hóa ch t: ti n hành các th t c và công tác chu n b đ tri n khai thăm dò, khai thác khí thiên nhiên b sung cho Khu công nghi p Ti n H i. e) Công nghi p cơ khí - đi n, đi n t công ngh thông tin: hư ng t i phát tri n công nghi p cơ khí - đi n, đi n t , tr thành ngành công nghi p quan tr ng, có giá tr gia tăng l n trong s n xu t công nghi p c a T nh. T ng bư c phát tri n công ngh thông tin, t p trung trư c h t cho công nghi p ph n m m. g) Phát tri n các khu, c m công nghi p, làng ngh : ti p t c xây d ng hoàn ch nh h t ng k thu t các khu công nghi p, các c m công nghi p t p trung, các c m công nghi p làng ngh và thu hút các d án đ u tư trong và ngoài nư c. Quy ho ch m i huy n, thành ph t 3 - 5 c m công nghi p t p trung và 5 - 10 c m công nghi p làng ngh trong giai đo n 2011 - 2015; t 6 - 7 c m công nghi p t p trung và 10 - 15 c m công nghi p làng ngh trong giai đo n 2016 - 2020. 3. Phát tri n d ch v . a) Thương m i Đ y m nh phát tri n thương m i - d ch v , đáp ng nhu c u đa d ng c a s n xu t kinh doanh và đ i s ng, góp ph n tích c c thúc đ y phát tri n kinh t , m r ng th trư ng. Hoàn ch nh h th ng thương m i trên đ a bàn T nh, đ c bi t chú tr ng t i phát tri n th trư ng nông thôn, phát tri n các ch đ u m i. D ki n t c đ tăng trư ng t ng m c lưu chuy n bán l hàng hóa và doanh thu d ch v bình quân th i kỳ 2006 - 2020 là 12,7%/năm. T ng kim ng ch xu t kh u trên đ a bàn d ki n đ n năm 2010 đ t 430 tri u USD, năm 2015 đ t 950 tri u USD và năm 2020 đ t 2.300 tri u USD; t c đ tăng trư ng bình quân giai đo n 2006 - 2020 là 18,6%/năm. b) Du l ch
  5. Phát tri n du l ch tr thành ngành kinh t quan tr ng c a T nh. D ki n m c tăng trư ng khách du l ch bình quân th i kỳ 2006 - 2010 là 20%/năm, trong đó khách qu c t tăng bình quân 25%/năm, th i kỳ 2011 - 2020 tương ng là 13%/năm và 15%/năm. Phát tri n m nh du l ch văn hóa g n v i các l h i, gi t Đ n Tr n, tham quan chùa Keo, đ n Đ ng B ng, đ n Tiên La; du l ch sinh thái g n v i xây d ng Khu du l ch C n Vành, C n Th , du l ch làng ngh (Đ ng Xâm, Nam Cao...), du l ch bi n (Ti n H i, Đ ng Châu). c) Các d ch v tài chính, ngân hàng, b o hi m Tăng cư ng công tác huy đ ng v n t i đ a phương c a các chi nhánh ngân hàng thương m i qu c doanh và các t ch c tín d ng khác, m r ng đ u tư v n cho các thành ph n kinh t . Đ y m nh các ho t đ ng b o hi m và các d ch v tài chính khác. Phát tri n các lo i hình d ch v ph c v s n xu t thúc đ y s phát tri n c a các khu công nghi p. Nâng cao ch t lư ng và đa d ng hóa các lo i hình d ch v . 4. Văn hóa - xã h i a) Dân s , lao đ ng vi c làm Th c hi n t t chương trình dân s - k ho ch hóa gia đình. D ki n dân s t nh Thái Bình đ n năm 2010 là 1.902,4 nghìn ngư i; năm 2015 là 1.955 nghìn và năm 2020 là 2.020 nghìn ngư i. Xây d ng trung tâm đào t o ngh quy mô vùng đ đào t o ngh cho T nh và các đ a phương lân c n. Cơ c u lao đ ng ph i đư c thay đ i m nh theo hư ng gi m m nh lao đ ng s n xu t nông nghi p, tăng nhanh lao đ ng công nghi p - xây d ng, lao đ ng d ch v . D ki n đ n năm 2020 lao đ ng nông nghi p còn kho ng 33% c a t ng s lao đ ng. Đ y m nh công tác xu t kh u lao đ ng. b) Giáo d c - đào t o Ti p t c xây d ng, phát tri n h th ng giáo d c, đào t o Thái Bình cân đ i, đ ng b và ch t lư ng cao đ b o đ m quy n và nghĩa v h c t p c a nhân dân, th c hi n công b ng trong giáo d c. T ng bư c hi n đ i hóa, chu n hoá các lo i hình giáo d c đ khai thác, phát huy ti m năng và thành t u c a khoa h c công ngh . Nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n, phát huy hi u qu , coi tr ng 3 m c tiêu: nâng cao dân trí, đào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài đ góp ph n đáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh và c a c nư c. Đ y m nh xã h i hóa ho t đ ng giáo d c - đào t o. Chuy n các trư ng m m non bán công, trư ng trung h c ph thông bán công sang lo i hình ngoài công l p. T o đi u ki n cho m t s trư ng công l p chuy n sang các lo i hình ngoài công l p. Chuy n ho t đ ng c a đ i b ph n các trư ng và m t s trư ng có nhi m v ph c p thành ho t đ ng d ch v công. c) Y t , chăm sóc s c kh e c ng đ ng Năm 2020 chi u cao trung bình c a thanh niên tăng t 2 - 3 cm so v i năm 2005. Đ n năm 2020, t l h gia đình s d ng nư c s ch đ t 100%. Kh ng ch t l nhi m HIV/AISD trong c ng đ ng dân cư xu ng dư i 0,3% vào năm 2010 và không tăng vào các năm ti p theo. Đ n năm 2010, t l m t vong dư i 0,04% ca đ s ng; h t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng dư i 18%; t l tr sơ sinh có cân n ng < 2.500 g dư i 3%, duy trì m c sinh thay th . Quan tâm chăm lo s c kh e cho các đ i tư ng chính sách xã h i; m i ngư i đ u đư c ti p c n các d ch v y t có ch t lư ng cao. Tăng cư ng cơ s v t ch t, nhân l c cho m ng lư i y t t tuy n t nh đ n xã, phư ng. Ph n đ u đ t t l : 8 bác sĩ, 0,5 dư c sĩ đ i h c và 18 giư ng b nh/10.000 dân vào năm 2010.
  6. d) Văn hóa - thông tin, th d c th thao - Tăng cư ng qu n lý nhà nư c v văn hóa thông tin. Ph n đ u đ n năm 2010: 80% gia đình; 55% thôn, làng; 80% cơ quan, trư ng h c đ t chu n văn hóa, đ n năm 2020 t l tương ng s là 90%, 65% và 90%. Tăng th i lư ng và nâng cao ch t lư ng phát thanh, truy n hình. Đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b nh m nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a Nhà b o tàng, Thư vi n T nh, Nhà tri n lãm thông tin, Nhà văn hóa trung tâm v.v.... - Tuyên truy n v n đ ng và t ch c đ phát tri n phong trào toàn dân tham gia t p luy n th d c, th thao; khuy n khích phát tri n các cơ s t p luy n, thi đ u th d c, th thao ngoài công l p, đ y m nh xã h i hóa v th d c, th thao. Đ n năm 2015 hoàn thành xây d ng sân v n đ ng có s c ch a 25.000 ch ng i đ t chu n thi đ u qu c t và 2 b bơi; quy ho ch đ t dành cho khu Trung tâm th d c th thao c a m i huy n. V. K t c u h t ng 1. Lĩnh v c giao thông C i t o và nâng c p h th ng đư ng giao thông đ gia tăng s giao thương gi a Thái Bình v i Hà N i và các t nh trong Vùng đ ng b ng B c B . Chú tr ng xây d ng các tuy n giao thông m i đ u n i v i các tr c đư ng qu c gia, t o ra các tr c giao lưu kinh t m i, các không gian phát tri n công nghi p và đô th . Trư c năm 2010 xây d ng đư ng tránh qu c l 10 qua thành ph ; ti p theo làm đo n đư ng tránh qua th tr n Đông Hưng (n i t c u Hòa Bình qua sông Trà Lý đ n ngã ba Đ ). Nâng c p, m r ng qu c l 39, đ n năm 2010 đ t tiêu chu n đư ng c p III đ ng b ng. Chính ph s s m tri n khai xây d ng đư ng ven bi n Thanh Hóa - Ninh Bình - Nam Đ nh - Thái Bình - H i Phòng - Qu ng Ninh. Nâng c p các đư ng t nh đ t tiêu chu n c p III - IV đ ng b ng. Ti p t c chú tr ng phát tri n giao thông nông thôn. Th c hi n các D án c i t o, m r ng c ng Diêm Đi n, xây d ng c ng Tân Đ . 2. M ng lư i đi n S n lư ng đi n thương ph m cung c p cho T nh tăng bình quân 15%/năm giai đo n 2006 - 2010, tăng trên 11%/năm giai đo n 2011 - 2020. Xây d ng, c i t o đ ng b đư ng dây t i đi n 220 KV, 110 KV, trung th , h th và h th ng các tr m bi n áp. 3. M ng lư i bưu chính vi n thông, công ngh thông tin Ti p t c xây d ng k t c u h t ng bưu chính vi n thông hi n đ i và r ng kh p, công ngh tiên ti n đáp ng nhu c u phát tri n các d ch v m i và ng d ng công ngh thông tin, duy trì t c đ tăng trư ng cao và b n v ng, nâng cao ch t lư ng ph c v , b o đ m thông tin liên l c thông su t trong m i tình hu ng, giành th ng l i trong c nh tranh, h i nh p. Ph n đ u đ n năm 2010 có m t đ 13 máy đi n tho i/100 dân; năm 2020 có 38 máy đi n tho i/100 dân. 4. C p, thoát nư c, v sinh và b o v môi trư ng - Đ i v i khu v c đô th : xây d ng, m r ng m ng lư i c p nư c cho thành ph Thái Bình, các th tr n, các khu công nghi p. Hư ng đ n 100% s h đư c s d ng nư c máy, đ n năm 2020 đ t 180 đ n 200 lít nư c/ngư i/ngày. - Đ i v i nông thôn, phát tri n h th ng c p nư c theo nhi u quy mô phù h p v i phân b dân cư và đ a hình t ng vùng. Ph n đ u đ n năm 2020, 100% dân cư s ng nông thôn đư c s d ng nư c s ch. - Xây d ng, nâng c p m ng lư i thoát nư c cho các khu v c, chú tr ng đ u tư h th ng x lý nư c th i s n xu t, nư c th i sinh ho t trư c khi đ vào h th ng thoát chung.
  7. - Cùng v i quá trình đ y m nh phát tri n kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa, phát tri n đô th , c n ph i quan tâm đ n b o v môi trư ng, gi gìn c nh quan thiên nhiên, th c hi n v sinh đô th . 5. K t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i b o đ m qu c phòng, an ninh, xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân; xây d ng l c lư ng vũ trang c a T nh s n sàng hoàn thành các nhi m v đư c giao, xây d ng m t s công trình phòng th m t s đi m tr ng y u trên đ a bàn T nh. Khi xây d ng các công trình phát tri n kinh t ph i tính toán đ n k ho ch b o v và b o đ m chuy n hư ng ph c v qu c phòng khi tình hình đòi h i. VI. Phương hư ng t ch c không gian 1. Đ nh hư ng s d ng đ t Tích c c khai thác ti m năng đ t đai theo hư ng ti t ki m, hi u qu ph c v cho phát tri n kinh t - xã h i c a T nh. Đ y m nh th c hi n đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u công trình có s d ng đ t; phát tri n th trư ng b t đ ng s n trên cơ s th c hi n Lu t Đ t đai và pháp lu t có liên quan. Đ n năm 2020, di n tích đ t đô th kho ng 3.340 ha và đ t dành cho phát tri n công nghi p kho ng 3.200 ha, chi m 1,94% t ng di n tích t nhiên c a toàn T nh; đ t th cư nông thôn kho ng 11.200 ha, chi m 6,8% di n tích t nhiên; di n tích đ t giao thông kho ng 10.700 ha, chi m 6,5% di n tích đ t t nhiên; di n tích đ t cho h th ng công trình th y l i kho ng 12.200 ha, chi m 7,4% di n tích t nhiên. 2. Phát tri n đô th và các đi m dân cư nông thôn Ph n đ u t l đô th hóa đ t 12,4% vào năm 2010; 22,3% vào năm 2015 và kho ng 40% vào năm 2020. Phát tri n m r ng thành ph Thái Bình thêm kho ng 1,5 - 2,0 nghìn ha, ph n đ u trong giai đo n 2010 - 2015 thành ph Thái Bình đư c công nh n là đô th lo i II. Ti n hành xây d ng h t ng các th tr n, th t các khu v c nông thôn theo hư ng đô th hóa. B trí h p lý h th ng h t ng xã h i như: Khu vui chơi gi i trí, th thao, cây xanh, y t , giáo d c, x lý rác th i, nư c th i. 3. Phát tri n m t s tuy n tr c kinh t Tuy n đư ng 10 t Vũ Thư đ n thành ph Thái Bình đi H i Phòng; tuy n đư ng t thành ph Thái Bình đ n Đ ng Châu; tuy n đư ng 39 t c u Tri u Dương v th tr n Đông Hưng; tuy n đư ng t thành ph Thái Bình đ n Diêm Đi n; m i tuy n g n v i phát tri n m t s ngành kinh t phù h p ti m năng, th m nh c a các đ a phương. 4. Phát tri n khu v c nông thôn và vùng ven bi n Đ i v i khu v c nông thôn, song song v i vi c chuy n đ i cơ c u s n xu t nông nghi p, ph i chuy n đ i cơ c u kinh t nông thôn theo hư ng đ y nhanh s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, làng ngh và d ch v . Đ i v i vùng ven bi n, b trí cơ c u kinh t theo hư ng phát tri n kinh t t ng h p. Tri n khai nhanh chóng các d ch v cung c p gi ng và phòng tr d ch b nh nh m phát tri n nhanh di n tích nuôi tr ng th y s n, xây d ng cơ s h u c n ngh cá, phát tri n các phương ti n đánh b t, ch bi n thu s n. VII. Các gi i pháp phát tri n ch y u 1. Gi i pháp huy đ ng các ngu n v n đ u tư Đ đáp ng đư c nhu c u đ u tư như trên c n ph i có các bi n pháp huy đ ng v n m t cách tích c c, trong đó ngu n n i l c là ch y u, huy đ ng t i đa ngu n v n t qu đ t đ phát tri n đô th , công nghi p, ti u th công nghi p, chú tr ng thu hút v n t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, xã h i hoá trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hoá - th thao. 2. Cơ ch , chính sách Ti p t c th c hi n c i cách hành chính m t cách tri t đ , thông thoáng t o đi u ki n t t nh t cho m i thành ph n kinh t tham gia đ u tư phát tri n.
  8. 3. Ph i h p phát tri n gi a Thái Bình v i các t nh trong vùng. Đ phát tri n có hi u qu , b n v ng, t nh Thái Bình c n ph i h p v i các t nh, thành ph trong Vùng đ ng b ng sông H ng, đ c bi t là các t nh trong ti u vùng Nam đ ng b ng sông H ng. 4. Phát tri n ngu n nhân l c. 5. Phát tri n khoa h c - công ngh và b o v môi trư ng. 6. Có bi n pháp thích h p khuy n khích và h tr kinh t ngoài qu c doanh. 7. D ki n danh m c các d án ưu tiên nghiên c u đ u tư (như ph l c kèm theo). VIII. T ch c th c hi n quy ho ch - Sau khi đư c phê duy t, ti n hành công khai hóa quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a T nh, tuyên truy n, qu ng bá, thu hút s chú ý c a toàn dân, c a các nhà đ u tư trong và ngoài nư c đ huy đ ng tham gia th c hi n Quy ho ch. - Xây d ng quy ho ch phát tri n c a các ngành và lĩnh v c, các quy ho ch chi ti t. - Tri n khai Quy ho ch qua các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm. K ho ch hàng năm ph i bám vào các m c tiêu Quy ho ch đã đư c duy t và các ch tiêu đ t ra trong t ng th i kỳ. - Giám sát, ki m tra vi c th c hi n đ u tư phát tri n theo Quy ho ch. Tăng cư ng trách nhi m các c p, các ngành và đ a phương trong vi c th c hi n Quy ho ch. Đ nh kỳ (vào các năm 2010, 2015, 2020) t ch c đánh giá tình hình th c hi n Quy ho ch c a t ng th i kỳ, b sung và đi u ch nh l i m c tiêu c a kỳ t i cho phù h p v i tình hình th c t . Đi u 2. y ban nhân dân t nh Thái Bình căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch; ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo các n i dung sau: - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th ; quy ho ch phát tri n h th ng đô th và các đi m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng đ t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c đ b o đ m s phát tri n t ng th và đ ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai đo n nh m thu hút, huy đ ng các ngu n l c đ th c hi n Quy ho ch. Đi u 3. Giao các B , ngành liên quan h tr y ban nhân dân t nh Thái Bình nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai đo n nh m huy đ ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút đ u tư đ b o đ m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch. Đ y nhanh vi c đ u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng đ i v i s phát tri n c a T nh đã đư c quy t đ nh đ u tư. Nghiên c u xem xét đi u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch đ u tư các công trình, d án liên quan d ki n s đư c đ u tư nêu trong Quy ho ch. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Bình, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i;
  9. - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐP (5). PH L C CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U Đ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 262/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) I. Công nghi p, ti u th công nghi p 1. D án xây d ng h t ng các khu công nghi p. 2. D án xây d ng Nhà máy s n xu t phân đ m công su t 300.000 t n/năm. 3. D án thăm dò, khai thác khí thiên nhiên t i vùng bi n t nh Thái Bình. 4. D án Nhà máy cơ khí công - nông nghi p t i thành ph Thái Bình. 5. D án đ u tư Nhà máy gia công v tàu hi n đ i đ đóng m i tàu có tr ng t i t 3.000 t n - 5.000 t n. 6. D án phát tri n c m công nghi p đóng tàu th y Tân Đ , c m công nghi p đóng tàu th y Trà Lý và c m công nghi p đóng m i tàu 6.500 t n và s a ch a tàu t i Diêm Đi n. 7. D án Nhà máy ch bi n rau qu th c ph m công su t 100.000 t n. 8. D án xây d ng Nhà máy ch bi n th c ăn chăn nuôi đ m đ c, công su t kho ng 30.000 t n/năm. 9. D án xây d ng Nhà máy s n xu t nư c khoáng, d ki n đ u tư t i Ti n H i, công su t kho ng 10 tri u lít/năm. II. K t c u h t ng 1. D án nâng c p, m r ng qu c l 39, đư ng t nh 39B, 217 đ t tiêu chu n đư ng c p III đ ng b ng, đư ng 216 đ t tiêu chu n đư ng c p IV đ ng b ng. 2. D án n o vét, ch ng b i l ng c ng Diêm Đi n. 3. D án xây d ng đư ng ven bi n t Thanh Hóa - Ninh Bình - Nam Đ nh - H i Phòng - Qu ng Ninh. 4. D án xây d ng các đư ng vành đai tránh thành ph Thái Bình và các th tr n. 5. D án xây d ng các nhà máy ch bi n rác t i thành ph Thái Bình, phía B c và phía Nam t nh. 6. D án nâng c p h th ng th y l i t nh Thái Bình (xây d ng các tr m bơm đ u m i, c i t o h th ng kênh, sông). 7. D án kiên c hóa h th ng đê bi n, đê sông, kè. III. Các d án phát tri n nông nghi p, ngư nghi p 1. D án xây d ng Trung tâm nghiên c u, s n xu t gi ng cây tr ng công ngh cao. 2. D án xây d ng Trung tâm nghiên c u, s n xu t gi ng chăn nuôi công ngh cao. 3. D án chuy n đ i s n xu t, xây d ng vùng nuôi tr ng th y s n t p trung. IV. Các d án phát tri n du l ch - d ch v 1. D án xây d ng c u ra C n Vành và h t ng Khu du l ch sinh thái C n Vành - C n Th (Ti n H i).
  10. 2. D án xây d ng cơ s h t ng khu du l ch Đ ng Châu (Ti n H i). 3. D án xây d ng trung tâm thương m i và h i ch tri n lãm cho c vùng, quy mô 5 ha. V. Các d án phát tri n các lĩnh v c văn hóa - xã h i. 1. D án trung tâm giáo d c lao đ ng xã h i. 2. Trung tâm phát thanh truy n hình. 3. Trung tâm cai nghi n thành ph . 4. D án nâng c p, m r ng trư ng d y ngh Thái Bình. 5. D án nâng c p b nh vi n đa khoa T nh. 6. D án xây d ng sân v n đ ng T nh. 7. Trư ng cao đ ng Văn hóa ngh thu t. 8. Trư ng cao đ ng Kinh t - k thu t. 9. Nâng c p h th ng phòng h c các trư ng trung h c ph thông. 10. Đ i h c đa ngành (nâng c p trư ng Cao đ ng sư ph m Thái Bình). 11. Tu b đ n th các vua Tr n và các di tích th i Tr n. 12. C i t o Nhà b o tàng T nh. 13. Trung tâm đào t o, gi i thi u vi c làm. * Ghi chú: v v trí, quy mô, di n tích chi m đ t và t ng m c đ u tư c a các d án nêu trên s đư c tính toán, l a ch n và xác đ nh c th trong giai đo n l p và trình duy t d án đ u tư, tuỳ thu c vào nhu c u và kh năng cân đ i, huy đ ng v n đ u tư c a t ng th i kỳ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản