Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt "Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 268/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2006 QUY T Ð NH V/V CÔNG NH N ĐƠN V Đ T "CHU N QU C GIA V Y T XÃ GIAI ĐO N 2001 - 2010" CH T CH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Quy t nh s 370/2002/QÐ-BYT ngày 07.02.2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành "Chu n Qu c gia v y t xã giai o n 2001-2010"; Căn c Quy t nh s 76/2003/QÐ-UB ngày 27.8.2003 c a UBND t nh B c Ninh v vi c phê duy t Ð án th c hi n "Chu n Qu c gia v y t xã giai o n 2003-2010"; Xét ngh c a Giám c S Y t B c Ninh t i t trình s 48/TT-SYT ngày 07.02.2006, QUY T Ð NH: Ði u 1. Công nh n xã Văn Môn, huy n Yên Phong t chuNn Qu c gia v y t xã giai o n 2001 - 2010. Ði u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S Y t ; Ch t ch UBND huy n Yên Phong, Ch t ch UBND xã Văn Môn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản