intTypePromotion=1

Quyết định số 269/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
64
lượt xem
10
download

Quyết định số 269/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 269/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 269/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 269/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T "ĐI U CH NH, B SUNG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH QU NG NINH Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2020" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 v l p, phê duy t v qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i các t trình s 1326/UB ngày 09 tháng 6 năm 2005 và s 3001/TT-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2005; ý ki n c a B K ho ch và Đ u tư t i công văn s 4497 BKH/TĐ&GSĐT ngày 19 tháng 6 năm 2006 v vi c "Đi u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Qu ng Ninh đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020", QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t "Đi u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Qu ng Ninh đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020" v i nh ng n i dung ch y u sau: I. Quan đi m phát tri n 1. Xây d ng t nh Qu ng Ninh tr thành m t đ a bàn đ ng l c, m t trong nh ng c a ngõ giao thông quan tr ng c a Vùng kinh t tr ng đi m B c B đ i v i khu v c và qu c t , m t khu v c phát tri n năng đ ng c a kinh t ven bi n và bi n, có t c đ tăng trư ng cao và b n v ng; có th và l c ngày càng l n thúc đ y s phát tri n và kh năng c nh tranh. 2. Phát tri n theo hư ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa, kinh t hư ng m nh v xu t kh u. Nhanh chóng chuy n đ i cơ c u kinh t theo hư ng tăng nhanh t tr ng các ngành công nghi p và d ch v , đ c bi t là các ngành kinh t gi vai trò ch đ o c a T nh. Phát huy t i đa th m nh v du l ch, gi i quy t hài hòa gi a phát tri n du l ch v i các lĩnh v c khác; trong đó, ưu tiên phát tri n du l ch, nhưng ph i chú tr ng gi gìn c nh quan, b o v môi trư ng. Coi tr ng hàng đ u vi c xây d ng k t c u h t ng k thu t, h t ng xã h i, tích c c chu n b t t ti n đ đ phát tri n nhanh và b n v ng hơn sau năm 2010. 3. Tăng trư ng kinh t đi đôi v i phát tri n văn hóa - xã h i, xóa đói, gi m nghèo, thúc đ y ti n b và th c hi n công b ng xã h i; đ c bi t, chú ý đ n vùng núi, h i đ o và vùng đ ng bào dân t c ít ngư i, trư c h t là nâng cao dân trí và m c s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân. 4. Đi u ch nh và c i thi n vi c t ch c kinh t theo lãnh th . K t h p gi a phát tri n công nghi p, thương m i, d ch v d i ven bi n H Long ti u vùng phía Tây c a T nh v i phát tri n nông, lâm nghi p, công nghi p ch bi n, d ch v ti u vùng phía Đông c a T nh và khu v c mi n núi; gi a phát tri n đô th v i phát tri n nông thôn, t o đi u ki n cho các vùng phát tri n, h n ch chênh l ch quá xa v nh p đ tăng trư ng gi a các vùng. 5. K t h p gi a phát tri n kinh t v i b o v tài nguyên, môi trư ng, b o đ m phát tri n b n v ng. Phát tri n kinh t ph i b o đ m tăng cư ng và c ng c qu c phòng, an ninh; đ c bi t,
 2. chú tr ng gi v ng ch quy n vùng bi n, đ o và th m l c đ a v quy n l i kinh t , gi v ng ch quy n qu c gia. II. M c tiêu phát tri n T nay đ n năm 2020, phát tri n có tr ng tâm, tr ng đi m, ch đ ng h i nh p kinh t qu c t có hi u qu đ th c hi n công nghi p hoá trư c năm 2020. - T c đ tăng trư ng GDP th i kỳ 2006 - 2010 đ t kho ng 13%; th i kỳ 2011- 2020 kho ng 14,2%. GDP bình quân đ u ngư i vào năm 2010 (giá so sánh 1994) đ t kho ng 950 USD, năm 2020 đ t kho ng trên 3.120 USD. - T l tích lũy đ u tư lên 40% so v i GDP vào năm 2010, đáp ng 75% nhu c u v n đ u tư phát tri n. - Th c hi n t t công tác xóa đói, gi m nghèo, gi i quy t vi c làm, phát tri n y t , giáo d c - đào t o, văn hóa, th d c - th thao v.v… M t s ch tiêu cơ b n: TT Lo i ch tiêu Năm 2005 Năm 2010 Năm 2020 1 Dân s (nghìn ngư i) 1.069,9 1.124,1 1.237,3 2 GDP (t đ ng) - Theo giá so sánh 1994 6.229,2 11.375,2 43.065,1 - Theo giá hi n hành 15.346,0 36.341,3 167.405,0 3 Cơ c u GDP (% - giá hi n hành) 100,0 100,0 100,0 - Công nghi p, xây d ng 49,7 46,3 48,5 - D ch v 44,0 49,7 50,1 - Nông, lâm nghi p, th y s n 6,2 4,0 1,4 4 GDP/ngư i (USD) - Theo giá so sánh 1994 352,9 950,0 3.127,8 - Theo giá hi n hành 869,3 1.757,1 6.292,7 T c đ tăng trư ng (%): Th i kỳ TT Lo i ch tiêu Năm Năm Năm 2006 - 2010 2001 - 2010 2011 - 2020 1 Dân s - 1,02 0,96 2 GDP 13,3 13,0 14,2 - Công nghi p, xây d ng 15,0 13,8 14,3 - D ch v 12,0 13,3 14,7
 3. - Nông, lâm nghi p, th y s n 4,0 4,2 4,6 III. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c 1. Công nghi p Phát tri n các ngành công nghi p có th m nh như: khai thác than, đi n, v t li u xây d ng, cơ khí m , cơ khí đóng tàu, công nghi p ph c v du l ch… Xây d ng và phát tri n các khu, c m công nghi p t p trung. Phát tri n công nghi p quy mô nh nông thôn và mi n núi. Đ i m i thi t b , công ngh hi n đ i; ti p nh n v n và chuy n giao công ngh tiên ti n t bên ngoài. Gi i quy t t t các mâu thu n gi a phát tri n công nghi p, phát tri n d ch v du l ch và b o v môi trư ng sinh thái. a) Công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n: - Khai thác và ch bi n than: năm 2010, s n lư ng than đ t 39 - 41 tri u t n/năm; năm 2020 đ t 50 tri u t n/năm; - Khai thác và ch bi n các khoáng s n khác như: sét, cao lanh, cát, đá… b) Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng: xây d ng m i các nhà máy xi măng lò quay có công ngh tiên ti n và hi n đ i khu v c Hoành B (t ng công su t 4 tri u t n/năm, sau đó nâng lên 6 tri u t n/năm). Liên doanh cung c p clinker cho các tr m nghi n clinker Vùng Nam Trung B và Vùng Đông Nam B . Xây d ng nhà máy bao bì xi măng. M r ng và xây d ng m i các tr m tr n bê tông. Đ u tư dây chuy n s n xu t g ch không nung; nâng t l g ch không nung trong cơ c u v t li u xây d ng lên 13% vào năm 2010 và 30% vào năm 2020. Xây d ng nhà máy g ch lát ceramic, g ch tuynel, các cơ s s n xu t đá p lát, ván ép. c) Công nghi p đóng tàu, cơ khí ch t o: phát tri n và hi n đ i hóa ngành cơ khí m , công nghi p đóng và s a ch a tàu thuy n đ n 50.000 t n. d) Công nghi p luy n kim: đ u tư xây d ng nhà máy t o phôi, cán thép, thép t m quy mô v a đ cung c p nguyên li u. Nghiên c u đ u tư đ ng b theo các bư c đi thích h p cho các cơ s công nghi p luy n kim. Thúc đ y đ u tư cơ s s n xu t thép khu v c Vi t Hưng - Cái Lân. đ) Công nghi p ch bi n nông s n, th y s n, th c ph m và đ u ng: ưu tiên đ i m i thi t b , công ngh ; chuy n t xu t kh u nguyên li u sang ch bi n các s n ph m có ch t lư ng cao ph c v đ i s ng nhân dân, xu t kh u và du l ch. Đ u tư nâng c p, m r ng và xây d ng m i các nhà máy, cơ s s n xu t, ch bi n, nuôi tr ng th y s n, hoa qu , th c ph m và đ u ng. e) Công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng: t p trung phát tri n các ngành d t, da, may, g m s , th y tinh… g) Phát tri n các ngành công nghi p khác: công nghi p đi n, s n xu t phân đ m, than sinh ho t, liên doanh s n xu t, l p ráp ô tô ... h) Phát tri n ti u, th công nghi p. i) Đ nh hư ng phát tri n các khu, c m công nghi p: đ y nhanh ti n đ xây d ng các khu, c m công nghi p hi n có; nghiên c u thành l p m t s khu, c m công nghi p g n v i các khu kinh t , khu d ch v như các Khu Công nghi p (KCN): Cái Lân, Vi t Hưng, Đ ng Mai, H i Yên, Ninh Dương, Ch p Khê, Phương Nam, Tiên Yên, Kin Sen và KCN s ch thu c Khu kinh
 4. t Vân Đ n, nghiên c u thành l p m t s khu công ngh ; c m công nghi p t i Đông Tri u và m t s c m công nghi p khác trên hành lang đư ng 18 A. 2. Du l ch Đ n năm 2010, s thu hút kho ng 6,8 tri u lư t khách du l ch (trong đó, t 2,5 - 3 tri u lư t khách qu c t ) và tăng g p 1,5 l n vào năm 2020. Ph n đ u doanh thu đ t 3.000 t đ ng vào năm 2010 và trên 5.000 t đ ng vào năm 2020. T p trung phát tri n 4 khu du l ch chính là: H Long, Vân Đ n, Móng Cái - Trà C , Uông Bí - Đông Tri u - Yên Hưng thành trung tâm du l ch l n tương x ng v i v th c a T nh có thu t du l ch chi m t tr ng cao, b n v ng trong cơ c u GDP. T ch c các tuy n du l ch trong t nh, ngoài t nh và du l ch nư c ngoài. Chú tr ng phát tri n các s n ph m du l ch có ch t lư ng cao và các s n ph m du l ch b tr , s n ph m lưu ni m th công m ngh , m th c. 3. Thương m i, xu t nh p kh u và các ngành d ch v khác Phát tri n ngành thương m i n i đ a; đ y m nh phát tri n kinh t c a kh u, xu t kh u, nh p kh u và ho t đ ng kinh t đ i ngo i; phát tri n các lo i hình d ch v tài chính, ngân hàng, b o hi m, bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin và ph n m m, d ch v v n t i, xây d ng, tư v n v.v.. T p trung xây d ng H Long, Móng Cái thành các Trung tâm thương m i l n c a T nh và c a Vùng đ ng b ng sông H ng. 4. Nông, lâm nghi p, th y s n - Phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa, đa d ng hóa s n ph m và đa d ng hóa cơ c u kinh t nông thôn. T ng bư c hình thành khu nông nghi p công ngh cao đ t o ra s n ph m ch t lư ng và có s c c nh tranh. V lâu dài, cây lương th c v n gi v trí đ c bi t quan tr ng đ i v i an ninh lương th c, hư ng ch y u là t p trung thâm canh, chuy n đ i cơ c u di n tích cây tr ng h p lý. Phát tri n cây ăn qu , cây công nghi p ng n ngày và dài ngày, cây th c ph m. Phát tri n m nh chăn nuôi theo hư ng công nghi p hóa, t ng bư c tr thành ngành s n xu t chính, chi m t tr ng cao trong nông nghi p. - Phát tri n lâm nghi p toàn di n, chú tr ng phát tri n 3 lo i r ng: r ng đ c d ng, phòng h , s n xu t. Hình thành 2 vùng s n xu t lâm nghi p: vùng cây nguyên li u g cho s n xu t, xây d ng; vùng cây lâm nghi p đ c s n (qu , h i, thông nh a) cho xu t kh u. Đ n năm 2020, t l đ che ph c a r ng toàn t nh đ t t 50 - 55%. Phát tri n lâm nghi p ph i th c hi n đư c m c tiêu góp ph n xóa đói, gi m nghèo; đ i s ng ngư i lao đ ng làm trong ngành lâm nghi p (b o v , khoanh nuôi, tr ng r ng, khai thác, ch bi n) ngày càng khá lên. Đ y m nh s n xu t lâm nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa. - Phát tri n th y, h i s n trên quan đi m k t h p h p lý gi a khai thác, nuôi tr ng và ch bi n, chuy n t xu t kh u nguyên li u sang ch bi n xu t kh u s n ph m ch t lư ng cao; t o ra kh i lư ng hàng hóa l n; đưa th y, h i s n thành ngành kinh t có v trí x ng đang trong kinh t c a T nh. 5. K t c u h t ng Xây d ng k t c u h t ng ph i b o đ m ph c v cho phát tri n kinh t - xã h i, b o đ m qu c phòng, an ninh c a c Vùng; trong đó, xây d ng h t ng đáp ng yêu c u phát tri n kinh t bi n, Khu kinh t Vân Đ n và các Khu kinh t c a kh u là th c s c n thi t. Ngoài các chương trình, d án c th đã đư c xác đ nh, c n chú tr ng nghiên c u, xây d ng k t c u h t ng ph c v phát tri n các mô hình kinh t t ng h p, liên h p ki u đ c khu như Khu
 5. kinh t liên h p đô th , khu công nghi p, khu công ngh , khu du l ch; d ch v v n t i, h u c n g n li n v i c ng bi n .... a) Giao thông v n t i - Đư ng b : nghiên c u xây d ng đư ng v n chuy n và c ng than đ c l p v i đư ng và c ng dân sinh, t o các vành đai cách ly vùng khai thác than v i khu dân cư, khu du l ch b ng th m cây xanh g n li n v i đư ng bao, đư ng s t chuyên dùng và các c ng m t cách h p lý. + Trên hành lang Đông - Tây, chú tr ng các tuy n sau: c i t o và nâng c p qu c l 18A đ t tiêu chu n c p I; đo n Đông Tri u - Móng Cái c p II; xây d ng m i tuy n cao t c Hà N i - H Long - Móng Cái. C i t o, nâng c p tuy n qu c l 4B t L ng Sơn đi Mũi Chùa đ t tiêu chu n c p I n i v i qu c l 18; c i t o tuy n Móng Cái - Trà C đi c ng Mũi Ng c đ t tiêu chu n c p II đ ng b ng. Cùng v i các t nh vùng đ ng b ng sông H ng xây d ng đư ng ven bi n t Qu ng Ninh - H i Phòng - Ninh Bình - Thanh Hoá. + Trên hành lang B c - Nam, chú tr ng các tuy n sau: c i t o, nâng c p qu c l 18C t Tiên Yên đi c a kh u Hoành Mô, đư ng 340 t H i Hoà đ n c a kh u B c Phong Sinh và qu c l 279 trong vành đai 2 đ t c p III mi n núi. + C i t o, nâng c p các tuy n t nh l , huy n l k t n i v i h th ng đư ng qu c gia. Nâng c p và xây m i các đư ng 341; 324; 343; 344. Đ u tư duy tu, b o dư ng các c u đã có, xây d ng m i h th ng c u chưa có trên các tuy n. C i t o, xây d ng các tuy n giao thông đô th các thành ph , th xã. Nâng c p m t s tuy n đư ng xã, liên xã thành đư ng huy n. Đ u tư xây d ng h th ng đư ng ô tô đ n t t c các trung tâm xã. Chú ý các tuy n d c biên gi i; t ng bư c xây d ng đư ng biên gi i và h th ng đư ng xương cá n i đư ng biên vào n i đ a. + Hoàn thành vi c xây d ng c u Bãi Cháy, chu n b xây d ng c u Vân Tiên và đư ng 18 n i qua đ o Cái B u (C m Ph - Vân Đ n - Tiên Yên). Hoàn ch nh h th ng các b n xe liên t nh và n i t nh; phát tri n giao thông công c ng b ng xe buýt v.v… - Đư ng s t: xây d ng đo n n i ga H Long vào c ng Cái Lân. Nghiên c u xây d ng m i tuy n đư ng s t Yên Viên - Ph L i n i vào ga C Thành trên tuy n Kép - Cái Lân. Xây d ng h th ng ga hành khách h p lý trên d c tuy n. Nghiên c u xây d ng tuy n đư ng s t H Long - Móng Cái và tuy n n i v i c a kh u Đ ng Đăng - L ng Sơn t o thành h th ng đư ng s t liên hoàn. Xây d ng đư ng s t chuyên dùng c a ngành than khu v c Vàng Danh - Uông Bí ra c ng Đi n Công; khu v c C m Ph , C a Ông c n có đư ng bao cách ly v i khu dân cư ho c đư ng ng m phía dư i đư ng dân sinh. - H th ng c ng bi n: t p trung nâng c p c ng Cái Lân cho tàu 4 - 5 v n t n vào ra thu n ti n, đ t công su t t 7 - 8 tri u t n/năm vào năm 2010. Nâng c p các c ng hi n có như c ng C a Ông (C m Ph ), Mũi Chùa (Tiên Yên), V n Gia (Móng Cái), Hòn Nét, Con Ong (V nh Bái T Long). Nâng c p c ng than C m Ph cho tàu 4 v n t n vào ra thu n ti n, nghiên c u xây d ng nh ng c ng than đ c l p v i c ng hàng hoá và c ng d ch v ; tách bi t v i khu dân cư, khu du l ch. Xây d ng c ng du l ch t i H Long. Chú tr ng phát tri n các c ng và b n th y n i đ a, m r ng các b n tàu nh như Dân Ti n, Th Xuân, Đá Đ (Móng Cái), G nh Võ (H i Hà), V n Hoa (Vân Đ n) v.v… Nghiên c u các đi u ki n đ có th xây d ng c ng t ng h p, kho xăng d u t i Khu đ m nhà M c, huy n Yên Hưng. - Hàng không: xây d ng sân bay t i Vân Đ n, d ki n trư c m t s đón kho ng t 1 - 1,5 tri u lư t khách/năm b ng lo i máy bay t m trung như A321, A320, B777 - 200 v.v… b) C p đi n
 6. M r ng Nhà máy nhi t đi n Uông Bí (công su t 700MW); xây d ng các nhà máy nhi t đi n M o Khê (công su t 200MW), Hà Khánh (công su t 1.200MW, giai đo n 1 công su t 600MW), Mông Dương v i t ng công su t 2.000MW, C m Ph 600 MW. Xây d ng đư ng dây 220 KV đ n H Long, đư ng dây 110 KV m ch 2 đư ng 500 KV đ n Hoành Mô và Mông Dương ra Móng Cái, các tuy n 35KV, 22KV ra Bình Liêu, H i Hà; m r ng m ng lư i c p đi n cho Khu kinh t Vân Đ n; nghiên c u đưa đi n lư i ra các đ o Minh Châu, Quan L n, Ng c V ng. C i t o và nâng c p m ng lư i đi n hi n có. M r ng m ng lư i c p đi n cho các khu công nghi p m i hình thành, khu v c nông thôn và mi n núi. Đ n năm 2010, 100% h có đi n s d ng. c) C p, thoát nư c - Khai thác h p lý các công trình c p nư c hi n có; m r ng, nâng c p và xây d ng m i m t s công trình c p nư c phù h p v i quá trình phát tri n như xây d ng nhà máy nư c Vi t 3 3 Hưng công su t 20.000 m /ngày đêm vào năm 2010 và công su t 80.000 m /ngày đêm vào 3 năm 2020. Khai thác đ p Đá Tr ng (10.000 m /ngày đêm) c p nư c cho Khu công nghi p 3 Vi t Hưng, huy n Hoành B . M r ng Nhà máy nư c Đông Tri u (lên 4.000 m /ngày đêm). 3 Xây m i nhà máy x lý nư c ng m t i Vĩnh Tuy (4.000 m /ngày đêm) và nhà máy x lý nư c s ch (12.000 m3/ngày đêm) cung c p nư c cho M o Khê, Hoàng Th ch. Khai thác đ p nư c 3 Đ ng Ho (20.000 m /ngày đêm). Xây d ng đ p Đ ng Giang và s d ng nư c h Yên L p 3 đưa công su t lên 100.000 m /ngày đêm cung c p nư c cho khu du l ch Bãi Cháy và các c m công nghi p t i Hoành B . Xây d ng h Cao Vân đ đưa công su t nhà máy nư c Di n 3 V ng lên 120.000 m /ngày đêm vào năm 2010. Nghiên c u xây d ng đ p Ba Ch . Xây d ng 3 c m x lý nư c t h Tràng Vinh và Đoan Tĩnh (8.000 m /ngày đêm) đ đưa công su t c p 3 nư c cho Móng Cái lên 12.000 m /ngày đêm. Xây d ng các công trình c p nư c cho m t s 3 huy n như Ba Ch , Bình Liêu, Đ m Hà, H i Hà, Cô Tô (t 600 - 2.000 m /ngày đêm). Gi m t l th t thoát nư c trong đô th t 55% xu ng 20 - 25%. Th c hi n chương trình nư c s ch nông thôn, đ m b o đ n năm 2020 có kho ng t 95 - 100% s h nông thôn đư c dùng nư c s ch. - Quy ho ch và xây d ng đ ng b h th ng thoát nư c, các khu ch a và x lý nư c th i, ch t th i c a các đô th , các khu công nghi p, khu du l ch b o đ m gi gìn môi trư ng sinh thái. d) Th y l i Đ u tư nâng c p h th ng th y l i, đ m b o c p đ nư c tư i cho di n tích lúa và rau màu; gi i quy t tiêu úng, ch ng lũ nh m phòng, tránh thiên tai, góp ph n b o v s n xu t, tính m ng và tài s n c a nhân dân. đ) Bưu chính - vi n thông Đ y nhanh t c đ phát tri n m ng lư i bưu chính - vi n thông hi n đ i, đ ng b , r ng kh p; nâng cao ch t lư ng d ch v bưu chính - vi n thông. Đ n năm 2010, đ t 24 máy đi n tho i/100 dân, bán kính ph c v c a các bưu c c kho ng 2,3 - 2,4 km. 6. Phát tri n ngu n nhân l c và các v n đ xã h i a) Phát tri n dân s , ngu n lao đ ng - D báo dân s , lao đ ng đ n năm 2020: T ng dân s theo th i kỳ Dân s tăng thêm theo th i
 7. kỳ TT Thành ph n dân s , Năm Năm Năm Năm Năm lao đ ng 2005 2010 2020 2006 - 2010 2011 - 2020 T ng dân s (nghìn ngư i) 1.070 1.124 1.237 54,0 113,0 - Dân s thành th (nghìn 1 518,9 562,1 686,7 43,2 124,6 ngư i) - T l so v i dân s (%) 48,5 50 55,5 Dân s trong đ tu i lao đ ng 573,5 616,0 680,5 42,5 64,5 (nghìn ngư i) 2 - T l so v i dân s (%) 53,6 54,8 55,0 - Lao đ ng c n b trí vi c làm 574,7 566,7 639,7 42,0 73,0 (nghìn ngư i) - Đ nh hư ng v công tác dân s và gi i quy t vi c làm: Đ y m nh công tác dân s , k ho ch hóa gia đình nh m gi m t l tăng t nhiên; nâng cao ch t lư ng dân s , ngu n nhân l c; nâng cao dân trí, m r ng đào t o ngh ; ti p t c th c hi n chương trình xóa đói, gi m nghèo. Chuy n đ i cơ c u s d ng lao đ ng theo hư ng gi m t tr ng lao đ ng nông nghi p, tăng t tr ng lao đ ng công nghi p, d ch v . Phát tri n doanh nghi p, m r ng ngành ngh đ t o thêm vi c làm. Xây d ng xã h i công b ng, dân ch , văn minh. b) Giáo d c và đào t o - Giáo d c m m non, ph thông: t l tr em t 3 - 5 tu i đ n l p đ t 50% vào năm 2010 và 67% vào năm 2020. T l h c sinh ti u h c đ t 95% vào năm 2010 và 99% vào năm 2020; trung h c cơ s ph n đ u đ t 90% vào năm 2010 và 95% vào năm 2020; trung h c ph thông đ t 50% vào năm 2010. C ng c đ i ngũ giáo viên và cán b qu n lý, b o đ m đ v s lư ng, nâng cao ch t lư ng giáo viên. Tăng cư ng cơ s v t ch t cho các trư ng h c; 100% s trư ng đư c kiên c hóa và đ ng b hóa theo chu n vào năm 2010. Nghiên c u thành l p trư ng Đ i h c đa ngành; đ u tư nâng c p, xây d ng m i m t s trung tâm d y ngh huy n theo hư ng đa ngành; khuy n khích các t ch c và cá nhân tham gia phát tri n đào t o ngh . - Th c hi n xã h i hóa giáo d c, nghiên c u chính sách ưu đãi h p lý đ i v i giáo viên khu v c biên gi i, h i đ o, vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn. Có chính sách ưu đãi nh m thu hút các chuyên gia và lao đ ng k thu t gi i t nơi khác đ n làm vi c t i T nh. c) Phát tri n y t B o đ m m i ngư i dân đ u đư c hư ng các d ch v y t ch t lư ng cao, đư c s ng trong c ng đ ng an toàn, phát tri n t t v th ch t và tinh th n, gi m t l m c b nh, nâng cao th l c, tăng tu i th . Nghiên c u xây d ng 1 b nh vi n đa khoa, b nh vi n chuyên khoa nhi, ph s n t i mi n Đông c a T nh. Th c hi n có hi u qu các m c tiêu c a chương trình qu c gia v phòng, ch ng b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m. C ng c và tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b cho h th ng phòng, ch ng d ch, khám ch a b nh t c p xã, phư ng đ n t nh. Không ng ng đào t o và đào t o l i nh m đ m b o đ và đúng
 8. cơ c u cán b đ i v i t ng đơn v trong ngành. Đ n năm 2010, 100% s xã, phư ng có bác sĩ; 100% tr m y t xã, phư ng có n h sinh trung h c, có dư c tá và y h c c truy n; 100% thôn, b n có cán b y t đã đư c đào t o. Ph n đ u đ t trung bình có 4 bác s và 1 dư c s đ i h c/10.000 dân. Th c hi n xã h i hóa y t , đa d ng hóa các lo i hình d ch v khám, ch a b nh, tăng cư ng ho t đ ng tuyên truy n chăm sóc s c kh e ban đ u. d) Văn hóa - thông tin, th d c - th thao - Đáp ng nhu c u hư ng th văn hóa đ t m c trung bình c a c nư c. Tăng cư ng các ho t đ ng văn hóa, thông tin vùng núi, ven bi n, biên gi i, h i đ o. Đ n năm 2010, 100% s xã, phư ng có làng văn hóa. Hoàn thành vi c xây d ng các thi t ch văn hóa t t nh đ n cơ s . Xây d ng trung tâm văn hóa t nh, nhà b o tàng t nh; xây d ng các trung tâm văn hóa thông tin các huy n, nhà văn hóa các xã. B o t n và phát huy các di s n văn hóa. Tích c c chu n b đ đ ngh công nh n V nh Bái T Long là di s n thiên nhiên th gi i. Phát tri n các lo i hình văn hóa, ngh thu t. Xây d ng, b i dư ng l c lư ng sáng t o văn hóa, ngh thu t. - Hi n đ i hóa thư vi n t nh; chú tr ng phát tri n xu t b n, in, phát hành sách, báo. Nghiên c u khôi ph c nhà xu t b n v i 200 đ u sách/năm. Hoàn thi n h th ng ph sóng phát thanh - truy n hình trên đ a bàn t nh; nghiên c u và đ ngh c p có th m quy n xem xét, cho phép thành l p xư ng phim truy n hình. - Phát đ ng phong trào toàn dân tham gia th d c, th thao. Phát tri n th thao đ nh cao, th thao chuyên nghi p, k t h p v i th thao qu n chúng và nghi p dư. Tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t cho ngành th thao. Xây d ng trung tâm th thao c a t nh và sân v n đ ng các huy n. đ) Đào t o ngu n nhân l c. - Có k ho ch đào t o và đào t o l i đ i ngũ cán b qu n lý, khoa h c k thu t, công nhân k thu t. T l lao đ ng đư c đào t o ngh đ t t 30 - 35% vào năm 2010 và 35 - 40% vào năm 2020. Đa d ng hóa các lo i hình đào t o. Đào t o công ch c nhà nư c các c p, đào t o các nhà doanh nghi p. - Xây d ng chương trình đào t o công nhân k thu t có tay ngh cao và h th ng các trư ng, trung tâm đào t o cán b công ngh đáp ng yêu c u phát tri n các khu công nghi p, khu công ngh trong vùng. e) Khoa h c - công ngh . - Xây d ng quy ho ch phát tri n khoa h c và công ngh tr c ti p s n xu t (khoa h c công ngh doanh nghi p và cơ s s n xu t); trong đó, t p trung l p quy ho ch xây d ng k t c u h t ng k thu t khoa h c và công ngh tr c ti p s n xu t. Xác đ nh rõ các chương trình, d án then ch t, các gi i pháp c th . C n có bư c đi v i các nhi m v c th giúp các ngành ch c năng, các đ a phương liên quan t ch c th c hi n theo l trình đ khoa h c và công ngh nhanh chóng phát tri n tr thành l c lư ng tr c ti p s n xu t. - T ch c xây d ng và s m đưa vào ho t đ ng các khu công ngh c p t nh (còn g i là các “khu sinh dư ng” công nghi p, khu ươm t o công ngh , khu ươm t o doanh nghi p, khu nông nghi p công ngh cao, khu công ngh cao...) tr thành tr c t c a h th ng h t ng k thu t khoa h c và công ngh tr c ti p s n xu t. - Xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n khoa h c công ngh ; trong đó, có cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n các khu công ngh , s n ph m công ngh , đ i m i công ngh và ng d ng ti n b khoa h c công ngh . Đ c bi t, ưu tiên khuy n khích các doanh nghi p phát tri n khoa h c công ngh tr c ti p s n xu t.
 9. g) B o v tài nguyên và môi trư ng Đ y m nh vi c s d ng công ngh s ch và phương ti n x lý, ngăn ng a ô nhi m. B o v khu di s n th gi i V nh H Long, b o v s đa d ng c a h sinh v t. Gi m thi u nh hư ng tiêu c c t i môi trư ng t vi c khai thác, ch bi n và v n chuy n than, ch ng ô nhi m công nghi p, ô nhi m do khai thác và v n t i bi n. Có bi n pháp thu gom và x lý nư c th i, ch t th i r n. h) Qu c phòng, an ninh. Phát tri n kinh t - xã h i ph i g n li n v i b o đ m qu c phòng - an ninh trên t ng đ a bàn, đ c bi t là vùng biên gi i, h i đ o. Xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân, b o đ m n đ nh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Xây d ng l c lư ng d b đ ng viên m nh, khu v c phòng th v ng ch c. Xây d ng và c ng c các đ a bàn dân cư trên các đ o, đưa dân ra các đ o có kh năng sinh s ng, góp ph n gi v ng ch quy n bi n, đ o. IV. Đ nh hư ng t ch c kinh t theo không gian lãnh th Phát tri n có tr ng đi m trên t ng khu v c kinh t mi n Tây và mi n Đông c a T nh; phát tri n khu kinh t , các khu kinh t c a kh u, các khu công nghi p, m t s khu công ngh , các khu du l ch; phát tri n kinh t mi n núi, h i đ o, bao g m: - Ti u vùng phía Tây, v i trung tâm là thành ph H Long: ưu tiên phát tri n công nghi p khai thác than và các ngành công nghi p ph tr cho ngành than; phát tri n các khu công nghi p; phát tri n d ch v c ng bi n, d ch v chuy n giao công ngh , phát tri n du l ch; xây d ng hi n đ i các đô th như H Long, Uông Bí, C m Ph ; phát tri n các lĩnh v c xã h i. - Ti u vùng phía Đông: hình thành Khu kinh t Vân Đ n v i vi c phát tri n du l ch, d ch v cao c p; xây d ng c ng bi n, c ng hàng không. Thúc đ y phát tri n m nh Khu kinh t c a kh u Móng Cái; nghiên c u hình thành t h p công nghi p - d ch v - c ng bi n t i phía Đông - B c t nh Qu ng Ninh; xây d ng các khu kinh t c a kh u Hoành Mô, B c Phong Sinh; phát tri n kinh t bi n và h i đ o. - Phát tri n các lãnh th kinh t tr ng đi m, bao g m: các khu công nghi p, các trung tâm du l ch, các khu kinh t c a kh u, Khu kinh t Vân Đ n. - Phát tri n đô th : nghiên c u nâng c p th xã Móng Cái lên đô th lo i II, th tr n Cái R ng lên đô th lo i III, các th tr n huy n l lên đô th lo i IV. Trong tương lai, T nh s có 2 đô th lo i II (H Long, Móng Cái), 3 đô th lo i III (Uông Bí, C m Ph , Cái R ng) và 9 đô th lo i IV là các th tr n huy n l . - Phát tri n các đi m dân cư nông thôn, kinh t mi n núi và h i đ o. V. Đ nh hư ng quy ho ch s d ng đ t D báo đ n năm 2010 s huy đ ng trên 85% và đ n năm 2020 kho ng 90% qu đ t vào s d ng cho các m c đích khác nhau. Cơ c u s d ng đ t đ n năm 2010: Cơ c u s d ng đ t Hi n tr ng D ki n TT Lo i đ t năm 2005 năm 2010
 10. 1 T ng di n tích đ t t nhiên (nghìn ha) 608,1 608,1 2 T l các lo i đ t (%) 100,0 100,0 3 Đ t đã s d ng (%) 72,2 85,9 a Đ t nông nghi p (%) 59,3 71,5 - Đ t s n xu t nông nghi p 8,9 10,6 - Đ t s n xu t lâm nghi p 47,4 57,3 - Đ t nông nghi p khác 3,0 3,6 b Đ t phi nông nghi p (%) 12,9 14,4 - Đ t chuyên dùng 5,1 7,1 -Đ t 1,5 1,7 - Đ t khác 6,3 5,6 4 Đ t chưa s d ng (%) 27,8 14,1 Trên cơ s đ nh hư ng quy ho ch s d ng đ t nêu trên; giao y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh rà soát, đ i chi u v i quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đã đư c phê duy t, trình c p có th m quy n đi u ch nh, b sung khi c n thi t. VI. Các gi i pháp 1. Gi i pháp huy đ ng v n đ u tư Nhu c u v n đ u tư c a t nh giai đo n 2006 - 2020 là r t l n so v i ngu n l c và kh năng cân đ i c a t nh và s h tr c a Trung ương. Vì v y, t nh c n có phương án đ huy đ ng v n cho t ng th i kỳ, s p x p l a ch n các d án ưu tiên và có nh ng cơ ch c th , h p lý nh m thu hút v n đ u tư, đ m b o th c hi n đư c các m c tiêu đã đ ra. 2. Có chính sách phát tri n khoa h c và công ngh , khuy n khích các doanh nghi p khoa h c công ngh tr c ti p s n xu t đ t o ra s n ph m có ch t lư ng và s c c nh tranh; đào t o và đào t o l i ngu n nhân l c. Tăng cư ng năng l c c a chính quy n các c p, phát huy dân ch cơ s . 3. Phát tri n kinh t nhi u thành ph n theo hư ng đa d ng hoá các lo i hình doanh nghi p (doanh nghi p tư nhân, nhà nư c, liên doanh, liên k t, 100% v n đ u tư nư c ngoài ...), đ i m i doanh nghi p nhà nư c đ phát huy s c m nh t ng h p kinh t c a T nh. 4. Khai thác và m r ng th trư ng truy n th ng, tích c c tìm ki m th trư ng m i thông qua qu ng bá, h i ch trong nư c và qu c t . Thi t l p Trung tâm thông tin th trư ng, giá c đ ti p nh n các thông tin trong và ngoài nư c cung c p cho các doanh nghi p; gi i thi u ti m năng, th m nh, th trư ng và m t s thông tin kinh t liên quan đ n kinh t thương m i đ m r ng th trư ng tiêu th s n ph m. 5. Có cơ ch , chính sách khai thác và s d ng h p lý ngu n l c t qu đ t nh m đ t hi u qu thi t th c. 6. Tăng cư ng h p tác, liên doanh, liên k t và ph i h p v i các t nh, thành ph trong Vùng kinh t tr ng đi m và trong c nư c đ phát tri n b n v ng. 7. Các lĩnh v c, chương trình và d án ưu tiên nghiên c u đ u tư.
 11. - Các lĩnh v c ưu tiên phát tri n: phát tri n c ng và d ch v c ng, khu ch xu t và khu công nghi p t p trung, du l ch và d ch v du l ch, xây d ng Khu kinh t Vân Đ n, s n xu t v t li u xây d ng, khai thác than. - Các chương trình ưu tiên phát tri n: phát tri n khu công nghi p, khu công ngh , khu kinh t ; phát tri n du l ch; phát tri n công nghi p và ngành ngh phi nông nghi p khu v c nông thôn, mi n núi; phát tri n k t c u h t ng; th c hi n các d án thu c các chương trình qu c gia trên đ a bàn T nh; phát tri n ngu n nhân l c, khoa h c - công ngh . - Các d án ưu tiên nghiên c u đ u tư (chi ti t xin xem Ph l c kèm theo). Đi u 2. Quy ho ch đư c phê duy t là cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành (quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t và các quy ho ch chuyên ngành khác), xây d ng k ho ch 5 năm và t ng năm, các d án đ u tư trên đ a bàn c a t nh theo quy đ nh. Đi u 3. y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh căn c nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nh nêu trong Báo cáo Quy ho ch, sau khi đã đư c phê duy t; ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o vi c l p và trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy đ nh các n i dung sau: - Quy ho ch phát tri n h th ng đô th và các đi m dân cư, quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c đ b o đ m s phát tri n t ng th và đ ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành (n u v n đ vư t quá th m quy n) m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai đo n nh m thu hút, huy đ ng các ngu n l c đ th c hi n Quy ho ch. Đi u 4. Giao các B , ngành liên quan h tr y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh nghiên c u l p các quy ho ch ngành, lĩnh v c nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai đo n nh m huy đ ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút đ u tư v.v… đ b o đ m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phư ng hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Báo cáo đi u ch nh, b sung Quy ho ch. Đ y nhanh vi c đ u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng đ i v i s phát tri n c a T nh đã đư c quy t đ nh đ u tư. Nghiên c u xem xét đi u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch đ u tư các công trình, d án liên quan d ki n s đư c đ u tư nêu trong Báo cáo đi u ch nh, b sung Quy ho ch. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
 12. - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐP (5b).
 13. PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U Đ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 269/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN 1. Phát tri n khu công nghi p, khu kinh t . 2. Phát tri n du l ch. 3. Phát tri n công nghi p và ngành ngh phi nông nghi p khu v c nông thôn, mi n núi. 4. Phát tri n k t c u h t ng. 5. Th c hi n các d án thu c các chương trình qu c gia trên lãnh th c a T nh. 6. Phát tri n ngu n nhân l c, khoa h c - công ngh . II. CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U Đ U TƯ 1. Công nghi p, xây d ng: 1. Nhà máy g ch ch u l a t i H i Hà, Khu công nghi p Vi t Hưng; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 2. Nhà máy g ch trang trí t i H Long; th i gian th c hi n: 2010 - 2012. 3. Nhà máy g ch granit t i H i Hà; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 4. Khai thác và ch bi n đá t n mài t i H i Hà; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 5. Nhà máy s n xu t thu tinh cao c p t i Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 6. Dây chuy n l p ráp hàng đi n t , đi n l nh t i C m Ph , Khu công nghi p Đ ng Mai; th i gian th c hi n: 2008 - 2010. 7. Nhà máy s a ch a và đóng tàu th y t i Khu công nghi p Cái Lân; th i gian th c hi n: 2006 - 2010. 8. Nhà máy s n xu t cơ khí l n, thi t b siêu trư ng, siêu tr ng t i C m Ph ; th i gian th c hi n: 2006 - 2010. 9. Nhà máy s n xu t gi y xu t kh u t i Khu công nghi p Vi t Hưng, Đông Mai, Ch p Khê; th i gian th c hi n: 2008 - 2011. 10. Nhà máy may xu t kh u t i Khu công nghi p Vi t Hưng, Đông Mai, Ch p Khê; th i gian th c hi n: 2006 - 2010. 11. Nhà máy s n xu t ph ki n ngành gi y dép và may m c t i Khu công nghi p Vi t Hưng, Đông Mai, Ch p Khê; th i gian th c hi n: 2008 - 2010. 12. Nhà máy s n xu t ch bi n rau qu t i Đông Tri u 2.160 t n/năm; th i gian th c hi n: 2010 - 2015.
 14. 13. Dây chuy n ch bi n đ ăn nóng gi a ca t i Khu công nghi p Vi t Hưng - Cái Lân, H i Yên; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 14. D ch v v n t i hàng Container t i Hoành B ; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 15. Nhà máy thi t b c p nư c, l c nư c t i Khu công nghi p Vi t Hưng, Đông Mai, Ch p Khê, H i Yên; th i gian th c hi n: 2010 - 2015 16. Nhà máy s n xu t sơn t i Khu công nghi p Ch p Khê; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 17. Nhà máy s n xu t s n ph m sau tùng hương t i Uông Bí; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 18. Nhà máy s n xu t đ lưu ni m t i Khu công nghi p Cái Lân; th i gian th c hi n: 2007 - 2010. 19. Nhà máy s n xu t pin năng lư ng m t tr i t i các Khu công nghi p; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 20. Nhà máy s n xu t văn phòng ph m t i các Khu công nghi p; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 21. Nhà máy s n xu t đèn chi u sáng t i các Khu công nghi p; th i gian th c hi n: 2011 - 2020. 22. Nhà máy s n xu t đèn chi u sáng trang trí t i các Khu công nghi p; th i gian th c hi n: 2011 - 2020. 23. Nhà máy s n xu t thi t b và trang ph c th d c - th thao t i các Khu công nghi p; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 24. Nhà máy s n xu t túi sách - bao bì t i các Khu công nghi p; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 25. Nhà máy s n xu t đ dùng ăn u ng m t l n t i Khu công nghi p Vi t Hưng, Ch p Khê, Đông Mai; th i gian th c hi n: 2007 - 2010. 26. Nhà máy ch bi n than tiêu dùng ch t lư ng cao t i Khu công nghi p Vi t Hưng; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 27. Nhà máy s n xu t phân vi sinh, phân h u cơ t ng h p t rác sinh ho t t i C m Ph ; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 2. D ch v , du l ch: 28. Khu đô th , du l ch sinh thái Hoàng Tân, t i Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2005 - 2010. 29. Khu du l ch Bãi Dài, t i huy n Vân Đ n; th i gian th c hi n: 2005 - 2010. 30. C ng tàu du l ch Hòn Gai, t i H Long; th i gian th c hi n: 2006 - 2010. 31. Khu du l ch Trà C và sân gôn Qu c t , t i Móng Cái; th i gian th c hi n: 2007 - 2012. 32. Khu vui chơi bóng g (Bowling) t i H Long - Móng Cái; th i gian th c hi n: 2008 - 2015.
 15. 33. Công viên gi i trí t ng h p và khu th thao ngoài tr i H Long, t i Đ i Yên; th i gian th c hi n: 2008 - 2015. 34. Công viên gi i trí t ng h p và khu th thao ngoài tr i Móng Cái, t i Trà C ; th i gian th c hi n: 2009 - 2015. 35. Công viên nư c, t i H Long; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 36. Câu l c b bi n và săn b n trên đ o, t i H Long - Bái T Long; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 37. B nh vi n qu c t H Long, t i H Long; th i gian th c hi n: 2005 - 2010. 38. Khách s n B n Đoan, t i H Long; th i gian th c hi n: 2008 - 2010. 39. Khu du l ch đ o Hòn G c, t i H Long; th i gian th c hi n: 2008 - 2020. 40. Khu du l ch đ o Ng c V ng, t i Vân Đ n; th i gian th c hi n: 2006 - 2010. 41. Khu ngh mát trên v nh H Long, t i H Long - C ng Đông - Tây; th i gian th c hi n: 2008 - 2015. 42. Khu du l ch Khe Chè t i Đông Tri u; th i gian th c hi n: 2008 - 2020. 43. Khu resort đ o Ng c V ng t i Vân Đ n; th i gian th c hi n: 2006 - 2015. 44. Làng văn hóa chân núi Yên T t i Uông Bí; th i gian th c hi n: 2007 - 2010. 45. Trung tâm dư ng lão qu c t Qu ng Ninh t i Yên Hưng, H Long; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 46. Trư ng đào t o nghi p v du l ch t i H Long; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 47. Trư ng đào t o lao đ ng k thu t các ngh (k c du l ch) t i H Long, Hoành B ; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 3. Cơ s h t ng: 48. Đ u tư h t ng các Khu công nghi p và đô th Ch p Khê - D c Đ - Tiên Yên t i Uông Bí - Tiên Yên; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 49. Sân bay qu c t t i Vân Đ n; th i gian th c hi n: 2006 - 2015. 50. Đư ng b cao t c Mông Dương - Móng Cái; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 51. Xây d ng c u Vân Tiên t i Tiên Yên; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 52. Đư ng 18 m i qua đ o Cái B u t i Vân Đ n; th i gian th c hi n: 2010 - 2020. 4. Nông nghi p: 53. Nuôi và ch bi n tôm xu t kh u t i Đ m Hà, H i Hà, Tiên Yên; th i gian th c hi n: 2006 - 2010.
 16. 54. Chăn nuôi gia c m, ch bi n th t xu t kh u t i Đông Tri u, Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2007 - 2012. 55. Phát tri n đàn cá gi ng và ch bi n th t xu t kh u t i Đông Tri u, Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2008 - 2010. 56. Phát tri n đàn v t gi ng, ch bi n th t v t t i Đông Tri u, Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2010 - 2012. 57. Tr ng và ch bi n chè xu t kh u t i H i Hà; th i gian th c hi n: 2007 - 2010. (58). Tr ng hoa đ a lan xu t kh u t i Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2007 - 2008. 59. Nuôi và ch bi n hàu, bào ngư… xu t kh u t i Tiên Yên, H i Hà, Đ m Hà, Vân Đ n, Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2008 - 2010. 60. S n xu t tôm gi ng, sò t i Vân Đ n, Móng Cái; th i gian th c hi n: 2008 - 2010. 61. Nhà máy ch bi n th c ăn nuôi tr ng th y s n; th i gian th c hi n: 2008 - 2010. 62. Nhà máy s n xu t các ch ph m sinh h c và thu c thú y th y s n t i Yên Hưng, Hoành B ; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 63. Tr i s n xu t gi ng cá bi n t i Vân Đ n; th i gian th c hi n: 2008 - 2010. 64. Chăn nuôi bò và ch bi n th t bò xu t kh u t i Đông Tri u, H i Hà, Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2010 - 2015. 65. Nuôi bò s a và ch bi n bò s a t i Đông Tri u, Yên Hưng; th i gian th c hi n: 2007 - 2010. 66. Tr ng r ng và ch bi n b t gi y t i Tiên Yên, H i Hà, Đ m Hà; th i gian th c hi n: 2007 - 2020. 67. Tr ng thông và nhà máy ch bi n nh a thông t i Uông Bí, Tiên Yên; th i gian th c hi n: 2008 - 2020. 68. Dây chuy n s n xu t đ m c gia d ng t i Uông Bí; th i gian th c hi n: 2008 - 2010 Ghi chú: V v trí, di n tích chi m đ t, quy mô công trình, t ng m c và ngu n v n đ u tư c a các d án nêu trên s đư c tính toán, l a ch n và xác đ nh c th trong giai đo n và trình duy t d án đ u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân đ i, huy đ ng các ngu n l c c a t ng th i kỳ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản