Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
7
download

Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 27/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C B SUNG 04 B NH NGH NGHI P VÀO DANH M C CÁC B NH NGH NGHI P ĐƯ C B O HI M B TRƯ NG B YT Căn c Đi u 106 c a B Lu t Lao đ ng ngày 23/6/1994 v vi c ban hành Danh m c các b nh ngh nghi p; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Sau khi có ý ki n th a thu n c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 2550/LĐTBXH- ATLĐ ngày 26/7/2006; Sau khi có ý ki n tham gia c a T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam t i Công văn s 1188/TLĐ ngày 20/7/2006; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, QUY T Đ NH Đi u 1. B sung 04 b nh ngh nghi p (kèm theo tiêu chu n ch n đoán và tiêu chu n giám đ nh) vào Danh m c các b nh ngh nghi p đư c b o hi m: 1. B nh hen ph qu n ngh nghi p (Tiêu chu n ch n đoán và tiêu chu n giám đ nh quy đ nh t i Ph l c 1). 2. B nh nhi m đ c cacbonmonoxit ngh nghi p (Tiêu chu n ch n đoán và tiêu chu n giám đ nh quy đ nh t i Ph l c 2). 3. B nh n t d u ngh nghi p (Tiêu chu n ch n đoán và tiêu chu n giám đ nh quy đ nh t i Ph l c 3). 4. B nh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng ngh nghi p (Tiêu chu n ch n đoán và tiêu chu n giám đ nh quy đ nh t i Ph l c 4). Đi u 2. Ngư i lao đ ng đã đư c giám đ nh là m c các b nh quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này đư c hư ng các ch đ quy đ nh t i B lu t Lao đ ng và các văn b n hư ng d n thi hành B lu t Lao đ ng. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 4. Các ông Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam và các V , C c thu c cơ quan B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t ngành và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3 Phu luc 4
Đồng bộ tài khoản