Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
140
lượt xem
3
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT về việc huỷ bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 27/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C HU B QUY T NNH S 2032/1999/Q -BYT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 1999 C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ THU C C, DANH M C THU C C VÀ DANH M C THU C GI M CVÀ QUY T NNH S 3046/2001/Q -BYT NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2001C A B TRƯ NG B Y T V VI C B SUNG DANH M C THU C C VÀ DANH M C THU C GI M C B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T NNH i u 1. Hu b Quy t nh s 2032/1999/Q -BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch qu n lý thu c c, danh m c thu c c và danh m c thu c gi m c và Quy t nh s 3046/2001/Q -BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Y t v vi c b sung danh m c thu c c và danh m c thu c gi m c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Qu n lý Dư c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Cao Minh Quang
Đồng bộ tài khoản