intTypePromotion=3

Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
80
lượt xem
13
download

Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM __________ Đ c l p - T do - H nh phúc _____________________________________ S : 271/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T "ĐI U CH NH, B SUNG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH H I PHÒNG Đ N NĂM 2020" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c lu t t ch c chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn c ngh đ nh s 92/2006/nđ-cp ngày 07 tháng 9 năm 2006 v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; xét đ ngh c a b trư ng b k ho ch và đ u tư t i văn b n s 6836/bkh-tđ&gsđt ngày 14 tháng 9 năm 2006 và c a y ban nhân dân thành ph h i phòng t i t trình s 53/tt-ub ngày 23 tháng 12 năm 2005 v đ án "rà soát, đi u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph h i phòng đ n năm 2020", QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t "Đi u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph H i Phòng đ n năm 2020" (sau đây g i t t là Quy ho ch) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m phát tri n a) Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph H i Phòng đ n năm 2020 ph i phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c; b o đ m m i quan h gi a tăng trư ng kinh t v i gi i quy t t t các v n đ xã h i, xoá đói, gi m nghèo và b o đ m công b ng xã h i; b) Huy đ ng m i ngu n l c c a các thành ph n kinh t , phát huy l i th v v trí đ a kinh t , tài nguyên nhiên nhiên và t o môi trư ng thu n l i đ phát tri n kinh t g n li n v i chuy n d ch cơ c u kinh t m t cách h p lý; ch đ ng h i nh p kinh t qu c t , h p tác ch t ch v i vùng kinh t tr ng đi m B c B và c nư c, t o thu n l i cho các t nh phía B c phát tri n kinh t đ i ngo i; c) Phát tri n kinh t g n v i b o v môi trư ng và b o v các di s n văn hóa, cân b ng sinh thái, b o đ m phát tri n b n v ng. Không làm t n h i và suy thoái c nh quan thiên nhiên; d) K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh, c ng c h th ng chính tr và n n hành chính v ng m nh. 2. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát - Xây d ng thành ph H i Phòng thành đô th văn minh, hi n đ i x ng đáng là m t trung tâm đô th c p qu c gia, m t c a ngõ chính ra bi n; trung tâm công nghi p, thương m i, du l ch, d ch v , thu s n c a mi n B c; có cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá; cơ s h t ng phát tri n; b o v môi trư ng; gi v ng n đ nh chính tr , tr t t , an toàn xã h i và b o đ m qu c phòng, an ninh; - Duy trì t c đ tăng trư ng kinh t nhanh, b n v ng và hi u qu hơn th i kỳ trư c; nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t ; ch đ ng h i nh p kinh t qu c t , khai thác có hi u qu ho t đ ng kinh t đ i ngo i; - Nâng cao ch t lư ng giáo d c và đào t o ngu n nhân l c; phát tri n văn hoá, xã h i đ ng b v i tăng trư ng kinh t ; không ng ng nâng cao đ i s ng nhân dân, t ng bư c xoá đói, gi m nghèo, t o thêm nhi u vi c làm, gi m và ti n t i xoá b các t n n xã h i; - G n phát tri n n i thành v i ngo i thành, có các bư c đi thích h p nh m đưa thành ph H i Phòng tr thành m t trong nh ng đ a phương đi đ u trong s nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá và cùng v i các c c tăng trư ng khác làm đ u tàu thúc đ y s phát tri n c a c vùng B c B ;
  2. - Phát tri n khoa h c, công ngh và có bư c đi phù h p trong vi c k t h p gi a cơ khí hoá, hi n đ i hoá v i ng d ng công ngh thông tin, công ngh sinh h c nh m c i thi n đáng k trình đ công ngh trong n n kinh t . b) M c tiêu c th - Ph n đ u đưa t tr ng GDP H i Phòng trong GDP c nư c đ t kho ng 4,5% năm 2010 và 7,3% năm 2020. T c đ tăng trư ng GDP bình quân t 13 - 13,5% giai đo n 2006 - 2010 và 13,5 - 14% giai đo n 2011 - 2020, cao hơn m c tăng c a vùng kinh t tr ng đi m B c B kho ng 1,3 l n; GDP bình quân đ u ngư i (tính theo giá hi n hành) đ t 1.800 - 1.900 USD vào năm 2010 và 4.900 - 5.000 USD vào năm 2020. Ph n đ u có cơ c u kinh t hi n đ i v i các s n ph m ch l c có s c c nh tranh cao c trong công nghi p, d ch v và nông nghi p. D ki n t c đ tăng trư ng bình quân hàng năm như sau: Năm Năm Th i kỳ 2006 - 2010 2011 - 2020 GDP 13,2% 13,7% D ch v 14,2% 14,4% Công nghi p - xây d ng 14% 14% Nông - lâm nghi p - th y s n 5,4% 6,4% T tr ng các ngành trong cơ c u GDP Năm 2010 Năm 2020 D ch v 52 - 53% 63 - 64% Công nghi p 39 - 40% 33 - 34% Nông, lâm nghi p, th y s n 7 - 8% 3 - 4% - Ph n đ u giá tr kim ng ch xu t kh u đ t 1,9 - 2,0 t USD vào năm 2010 và kho ng 6 t USD vào năm 2020. - Hoàn thi n v cơ b n h th ng k t c u h t ng hi n đ i, ngang t m v i các thành ph phát tri n trong khu v c. - T l tăng dân s t nhiên bình quân 1 - 1,1%/năm giai đo n 2006 - 2020. - T l lao đ ng qua đào t o đ t 60 - 65% vào năm 2010 và 85 - 90% vào năm 2020. Gi i quy t vi c làm cho 225.000 lao đ ng trong giai đo n 2006 - 2010 và 500.000 lao đ ng giai đo n 2011 - 2020. - T l dân s đô th đ t 55 - 60% vào năm 2010 và 80 - 85% vào năm 2020. - Gi m t l h nghèo xu ng còn kho ng 5% vào năm 2010 (theo chu n m i). - T l th t nghi p khu v c thành th gi m xu ng còn dư i 5%, t l th i gian s d ng lao đ ng nông thôn đ t 90% năm 2010 và tương ng là 4% và 95% vào năm 2020. - Đ n năm 2010, ph n đ u 90% s xã đ t chu n qu c gia v y t xã và t i năm 2020, đ t t l 100%. - Ph n đ u đ t 90% ch t th i r n đô th đư c thu gom và x lý h p v sinh vào năm 2010 và 90 - 100% vào năm 2020. 3. Đ nh hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c a) Phát tri n các ngành, lĩnh v c kinh t - D ch v : + T c đ tăng trư ng bình quân hàng năm 14 - 14,5% th i kỳ 2006 - 2010 và 14,4 - 15,0% th i kỳ 2011 - 2020; t tr ng d ch v trong GDP c a thành ph đ t 52 - 53% vào năm 2010 và kho ng 63 - 64% vào năm 2020; + Xác đ nh d ch v bi n, du l ch, thương m i là các ngành d ch v ch l c, phát tri n v i t c đ cao; đ i v i m t s lo i d ch v như đô th , tài chính, b o hi m, ngân hàng, tư v n, y t , giáo d c phát tri n ph c v cho c các đ a phương lân c n;
  3. + M t s s n ph m ch l c như kh i lư ng hàng hoá qua c ng đ t t 25 - 30 tri u t n vào năm 2010 và 80 - 100 tri u t n vào năm 2020; kh i lư ng hàng hoá v n t i bi n đ t trên 20 tri u t n vào năm 2010 và kho ng 55 tri u t n vào năm 2020; đón 3.700 nghìn lư t khách du l ch vào năm 2010 (khách qu c t là 1.200 nghìn lư t) và 6.900 nghìn lư t khách (khách qu c t là 4.200 nghìn lư t) vào năm 2020; xu t kh u 1,9 - 2 t USD vào năm 2010 và 5,5 - 6 t USD vào năm 2020 (xu t kh u d ch v chi m kho ng 6 - 10% t ng giá tr xu t kh u); + Phát tri n thành ph H i Phòng tr thành trung tâm d ch v hàng h i và v n t i bi n l n c a Vi t Nam; trung tâm thương m i, giao d ch ngo i thương, xúc ti n th trư ng và v n đ ng đ u tư l n c a vùng B c B , c nư c và khu v c; trung tâm du l ch c a vùng duyên h i B c B ; trung tâm giao d ch thông tin, bưu chính vi n thông và h i ngh qu c t l n th 3 c a Vi t Nam; trung tâm giáo d c - đào t o và nghiên c u khoa h c l n c a vùng B c B (có trư ng đ i h c đ t tiêu chu n qu c t đáp ng cho nhu c u h c c a t ng l p dân cư có thu nh p cao và cho sinh viên qu c t ); trung tâm y t l n c a vùng duyên h i B c B , nh m gi m t i cho Hà N i; trung tâm tài chính qu c gia và hư ng t i tr thành m t trung tâm tài chính qu c t sau năm 2020. - Công nghi p - xây d ng: + Phát tri n công nghi p v i t c đ nhanh, có ch t lư ng cao và hi u qu . T c đ tăng bình quân GDP công nghi p - xây d ng th i kỳ 2006 - 2010 là 14% và ti p t c duy trì m c tăng trư ng này trong th i kỳ 2011 - 2020. Đưa t tr ng công nghi p - xây d ng trong GDP lên 39 - 40% vào năm 2010 và 33 - 34% vào năm 2020; + Nâng d n v th c a công nghi p H i Phòng trong công nghi p c a vùng B c B và c a ngành công nghi p c nư c; ph n đ u đ n sau năm 2015, m t s phân ngành, s n ph m công nghi p c a H i Phòng có t m nh hư ng l n trong khu v c và th gi i. Chú tr ng h p tác v i các đ a phương trong nư c và v i qu c t trong quá trình phát tri n; + M t s s n ph m công nghi p ch l c đ n năm 2010 là đóng tàu có t i tr ng trên 80.000 t n, xi măng, thép, thi t b tin h c, s n ph m cơ khí và ph tùng, linh ki n đi n t , đ ng cơ n , đ ng cơ đi n, d t may, da gi y, thu s n ch bi n. Sau năm 2010, ngoài các s n ph m trên s s n xu t thêm các s n ph m t đ ng hoá (thi t b t đ ng, rôb t v.v..), v t li u t tính cao c p, v t li u k thu t cao (cách nhi t, ch u mài mòn), s polyme cách đi n, polyme d n đi n, v t li u m i, v t li u composit, polyme t ng h p v.v..; + Ưu tiên các ngu n l c, ưu đãi v chính sách cho m t s ngành, s n ph m công nghi p ch l c c a Thành ph như đóng và s a ch a tàu thuy n, công nghi p cơ khí, đi n t , hàng tiêu dùng cao c p, hoá ch t, v t li u xây d ng; + Kim ng ch hàng công nghi p xu t kh u đ t t 1,3 - 1,5 t USD vào năm 2010 và kho ng 3 t USD vào năm 2020; + Chuy n đ i cơ c u công nghi p theo hư ng tăng nhanh nhóm ngành ch đ o, có l i th , có truy n th ng; hình thành các ngành, s n ph m công nghi p m i, nh t là các s n ph m ưu tiên phát tri n c a vùng kinh t tr ng đi m B c B ; tăng nhóm ngành s n xu t hàng tiêu dùng cao c p, đ c bi t cho xu t kh u; tăng tho đáng các ngành công nghi p ph tr ; tăng t tr ng công nghi p tư nhân, đ c bi t t tr ng đ u tư nư c ngoài cho các ngành công nghi p ch l c; chuy n công nghi p c n nhi u lao đ ng v khu v c nông thôn; + Phát tri n các khu, c m công nghi p t p trung, g n v i phát tri n h th ng đô th , phát tri n đa d ng các lo i hình doanh nghi p, tăng cư ng đ u tư hi n đ i hoá và đ i m i thi t b , công ngh ; + Huy đ ng có hi u qu các ngu n l c trong nư c; thu hút t i đa các ngu n l c bên ngoài, đ c bi t là t các công ty xuyên qu c gia; m i thành ph n kinh t đ u đư c khuy n khích đ u tư vào các phân ngành công nghi p; + Khôi ph c các làng ngh truy n th ng ho t đ ng có hi u qu , k t h p k thu t truy n th ng v i k thu t hi n đ i. Hình thành các c m, đi m công nghi p nông thôn g n v i d ch v t i các th tr n, th t , đ u m i giao thông làm v tinh cho các khu công nghi p, khu ch xu t. Quá trình phát tri n ph i k t h p ch t ch v i b o v môi trư ng, môi sinh, b o đ m s phát tri n b n v ng. - Nông - lâm - ngư nghi p: + Phát tri n theo hư ng t p trung, công ngh cao, ch t lư ng, năng su t cao, có hi u qu , có s c c nh tranh và an toàn th c ph m; g n v i công nghi p ch bi n và th trư ng đô th . B o đ m t c
  4. đ tăng nhanh, b n v ng, đ t trên 5%/năm trong giai đo n 2006 - 2010 và kho ng 6,4%/năm trong giai đo n 2011 - 2020; + Cơ c u nông nghi p chuy n d ch theo hư ng tăng m nh t tr ng chăn nuôi; phát tri n các cây, con có giá tr , phù h p đi u ki n đ a phương; s d ng có hi u qu cao qu đ t nông nghi p b ng thâm canh tăng năng su t, tăng v , tăng ch t lư ng và giá tr s n ph m. Các s n ph m ch y u là lúa, ngô, rau đ u, hoa, cây c nh, cây ăn qu và l n th t, l n s a xu t kh u, gia c m, bò; + V thu s n, phát tri n thành ph H i Phòng tr thành trung tâm thu s n v gi ng, th c ăn, khoa h c - công ngh , ch bi n, xu t kh u c a vùng, là đ u m i chính cung ng nhu c u thu , h i s n c a các t nh B c B , đ c bi t là th đô Hà N i và các khu công nghi p; + V lâm nghi p, chú tr ng công tác qu n lý khoanh nuôi, b o v r ng, nh t là di n tích r ng phòng h hi n có. C ng c vành đai r ng phòng h , ch n sóng đê bi n trên cơ s b o v r ng hi n có và tr ng m i trên di n tích bãi tri u cao; + Phát tri n n n nông nghi p v i nhi u thành ph n. Khuy n khích kinh t h gia đình và kinh t trang tr i. Khu v c nông nghi p nhà nư c c n t p trung vào vi c s n xu t và cung ng các lo i gi ng cây tr ng, v t nuôi, nghiên c u ng d ng, đ i m i k thu t, công ngh . Khu v c t p th đư c khuy n khích phát tri n nh m tăng cư ng vai trò c a nhóm h nông dân trong vi c đ i m i v t ch c h p tác xã nông nghi p cho phù h p v i n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa. Đưa nhanh ti n b khoa h c k thu t và các công ngh m i vào s n xu t, s d ng các lo i gi ng m i năng su t cao; t p trung xây d ng h th ng thu l i, kiên c hoá h th ng kênh mương, b o đ m ch đ ng tư i tiêu, ngăn m n, ki m soát ng p úng; + Kinh t nông thôn s phát tri n theo hư ng tăng t tr ng giá tr s n ph m và lao đ ng các ngành công nghi p và d ch v , gi m d n t tr ng và lao đ ng nông nghi p; xây d ng nông thôn công b ng, văn minh, không ng ng nâng cao đ i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân. b) Phát tri n k t c u h t ng k thu t - V giao thông: + C i t o và nâng c p h th ng m ng lư i giao thông ra các t nh lân c n tuy n qu c l 5, qu c l 10 và qu c l 5 kéo dài t i c ng nư c sâu L ch Huy n, tuy n n i v i đư ng vành đai III c a Hà N i đ gia tăng giao thông gi a H i Phòng v i Hà N i và các t nh trong vùng đ ng b ng B c B . Hình thành, nâng c p 3 tuy n đư ng vành đai, nâng c p, kéo dài h th ng đư ng n i b nh m c i thi n đáng k h th ng giao thông trong n i b thành ph ; + Đ i v i h th ng c ng bi n: ch nh tr , n o vét lu ng l ch, hi n đ i hoá c ng H i Phòng và xây d ng c ng Đình Vũ. Sau khi hoàn thành các d án trên, t ng năng l c thông qua c a c m c ng H i Phòng đ t 15 - 18 tri u t n/năm vào năm 2010 và 29 tri u t n/năm vào năm 2020; + Đ i v i h th ng đư ng s t: c i t o, nâng c p h th ng đư ng s t tuy n Lào Cai - Hà N i - H i Phòng. M các tuy n m i xu t phát t Cam L đ n các b n c ng, khu công nghi p, khu đô th ; xây d ng tuy n đư ng s t ch y d c các t nh duyên h i; + Đ i v i đư ng sông: khơi thông các tuy n đư ng sông và lu ng l ch, xây d ng h th ng c ng sông trên các huy n, các c ng khách n i đ a đi Cát Bà, Cát H i và Qu ng Ninh; + Đ i v i hàng không: c i t o và nâng c p sân bay Cát Bi thành sân bay qu c t ; nâng c p sân bay quân s Ki n An, nghiên c u đ k t h p v i ho t đ ng y t ; xây d ng các tr m đ máy bay du l ch lo i nh Cát Bà và Đ Sơn. - V c p, thoát nư c: + Đ u tư nâng tr lư ng, ch t lư ng c a các ngu n nư c c p hi n có. Xây d ng thêm m t s nhà máy nư c l n kênh Hoà Bình (Ki n Thu ), Thu Nguyên, Đ Sơn, Ki n An cùng v i các nhà máy nư c t i các huy n đ đáp ng ngu n cung c p nư c ng t. Kh o sát tìm ngu n nư c ng t t i ch . Đ n năm 2010 có 95% dân s đư c cung c p nư c s ch và tăng lên 99% vào năm 2020; + C i t o, xây d ng h th ng thoát nư c, gi i quy t d t đi m tình tr ng ng p úng khu v c n i thành. C ng hoá, thay th toàn b mương h b ng c ng ng m. Xây d ng h th ng c ng ngăn tri u, ngăn nư c m n xâm nh p do tri u dâng. Hình thành h th ng thoát nư c th i và nư c m t riêng bi t; + Nâng c p, tu b đê bi n và đê sông đ b o đ m an toàn cho thành ph . Xây d ng 5 công trình thu l i ph c v nuôi tr ng thu s n và tư i tiêu ph c v s n xu t nông nghi p. Nâng cao năng l c tiêu, thoát lũ t i các c a sông ven bi n.
  5. - V c p đi n: Đ y nhanh ti n đ xây d ng Nhà máy nhi t đi n 600MW t i Khu công nghi p Minh Đ c; xây d ng hoàn ch nh h th ng đi n trung th và h th n i thành; m r ng c p đi n cho các khu công nghi p, khu ch xu t m i hình thành và th c hi n đi n khí hoá nông thôn. Nâng đi n thương ph m bình quân đ u ngư i đ t 2.077 kWh/ngư i năm 2010 và lên 7.460 kWh/ngư i vào năm 2020; ph n đ u 100% s xã có đi n, 100% s h có đi n t năm 2010. - V thông tin liên l c: Ưu tiên đ u tư vào lĩnh v c bưu chính - vi n thông. Ph n đ u s đi n tho i trên 100 dân đ t m c 35 máy vào năm 2010 và 65 máy vào năm 2020. c) Phương hư ng phát tri n k t c u h t ng xã h i Chú tr ng đ u tư cơ s v t ch t và xã h i hóa các ngành giáo d c - đào t o, y t , văn hoá - thông tin, th d c - th thao và các lĩnh v c xã h i khác, c th : - V phát tri n dân s : Ti p t c đ y m nh công tác dân s và k ho ch hoá gia đình nh m n đ nh t l tăng dân s t nhiên kho ng 1 - 1,1%; gi m c tăng dân s cơ h c m c h p lý t 0,1 - 0,15%. D báo dân s H i Phòng năm 2010 kho ng 1,9 tri u ngư i, năm 2020 kho ng 2,1 tri u ngư i. - V giáo d c - đào t o: + Giáo d c - đào t o ph i đi trư c m t bư c nh m t o ngu n nhân l c đ kh năng ti p c n k thu t tiên ti n và công ngh hi n đ i, đ s c c nh tranh trên th trư ng lao đ ng khu v c và qu c t . Phát tri n giáo d c b o đ m cân đ i h p lý gi a các b c h c, c p h c, ngành h c. Th c hi n xã h i hoá giáo d c, xây d ng m t xã h i h c t p; + Xây d ng H i Phòng thành trung tâm giáo d c - đào t o đ i h c và nghiên c u khoa h c v bi n l n nh t vùng đ ng b ng B c B . Trong đó, trư ng Đ i h c Hàng h i không ch đ t t m qu c gia mà còn vươn ra t m khu v c và qu c t trong vi c đào t o các chuyên ngành hàng h i vào nh ng năm sau 2010; xây d ng và t ch c l i h th ng các trư ng d y ngh ; giáo d c ph thông đ t m c tiên ti n hơn nhi u so v i c nư c cùng th i đi m, vươn lên ti m c n v i Hà N i và thành ph H Chí Minh; + Đ n năm 2010, có 80% trư ng ti u h c, 80% trư ng trung h c cơ s đ t chu n qu c gia; năm 2020 có 100% trư ng l p các c p h c, b c h c đ t chu n qu c gia. Ph c p b c trung h c ph thông vào năm 2010. T năm 2010 có 100% giáo viên đ t chu n c a B Giáo d c và Đào t o; + Ưu tiên phát tri n d y ngh v i 3 c p đ (sơ c p, trung c p và cao đ ng ngh ). Đ n năm 2010 có trên 65 - 70% t ng s lao đ ng đư c đào t o và tăng lên 85 - 90% vào năm 2020. Ngoài ra, thành ph H i Phòng ph i tham gia đào t o lao đ ng k thu t cho vùng v i quy mô kho ng 50 nghìn lao đ ng vào năm 2010 và 150 nghìn lao đ ng vào năm 2020. - V y t và chăm sóc s c kh e c a nhân dân: + Xây d ng thành ph H i Phòng tr thành Trung tâm y t l n c a vùng duyên h i B c B , nh m gi m t i cho Hà N i. Sau năm 2010 s có b nh vi n đ t tiêu chu n qu c t . Nhanh chóng hi n đ i hoá các b nh vi n chuyên khoa tuy n thành ph ; nâng c p và m r ng b nh vi n Vi t - Ti p; đ u tư trang thi t b y t cho các b nh vi n tuy n huy n. Xã h i hoá, phát tri n y t tư nhân. Tăng cư ng đào t o, b i dư ng đ i ngũ cán b y t , có chính sách khuy n khích th y thu c ph c v tuy n cơ s . Xây d ng đ i ngũ bác s chuyên khoa đ u ngành. Đ n năm 2010, bình quân 1 v n dân có 8 bác s , 50 giư ng b nh v i trang thi t b y t hi n đ i và đ n năm 2020 có 12 bác s /1 v n dân và 70 giư ng b nh/1 v n dân; + Quan tâm tho đáng t i v n đ v sinh an toàn th c ph m, s c kho lao đ ng và môi trư ng. Thành l p trung tâm ki m nghi m th c ph m, dư c ph m và m ph m. - V văn hóa - thông tin, th d c - th thao: + Phát tri n văn hoá vì m c tiêu phát tri n con ngư i toàn di n, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. G n văn hoá v i đ i s ng xã h i, hư ng m i ho t đ ng văn hoá vào vi c xây d ng con ngư i m i có văn hoá. Ti p t c phát tri n và nâng cao ch t lư ng phong trào toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá, b o đ m phát huy nh ng giá tr văn hoá truy n th ng, phát tri n hài hoà giá tr văn hoá hi n đ i. Hoàn thi n h th ng thi t ch văn hoá - thông tin cơ s đ ng b t Thành ph đ n cơ s qu n, huy n, xã, phư ng. B o t n và phát huy các di tích l ch s văn hoá, danh th ng g n v i d ch v , du l ch. Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c và tăng cư ng qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c văn hoá - thông tin;
  6. + Xây d ng thành ph H i Phòng thành m t trong nh ng trung tâm th d c - th thao m nh c a c nư c, th c hi n ch c năng trung tâm vùng duyên h i B c B , có h th ng cơ s v t ch t hi n đ i đào t o hu n luy n v n đ ng viên và đ tiêu chu n t ch c các cu c thi đ u qu c gia và qu c t . Đ y m nh phong trào t p luy n th d c - th thao c a qu n chúng và th c hi n xã h i hoá th d c - th thao; + Ph n đ u đ n năm 2010, thành ph có 85% gia đình văn hóa, 70% t l phư ng, xã, khu ph đ t tiêu chu n văn hoá. Đ n năm 2020, có 95% gia đình văn hóa, 80% phư ng, xã, khu ph đ t tiêu chu n văn hoá. - Xóa đói gi m nghèo, chính sách đ i v i ngư i có công, an sinh xã h i, phòng ch ng t n n xã h i: + Th c hi n đ ng b , toàn di n và hi u qu các chương trình xoá đói, gi m nghèo. Ph n đ u đ n 2010 còn 5% h nghèo (theo chu n m i), không còn h đói và đ n 2020 ch còn 1% h nghèo, b ng các bi n pháp đào t o ngh , tín d ng, tr giúp v phát tri n k t c u h t ng v.v… + Th c hi n t t các chính sách xã h i, v n đ ng toàn dân tham gia th c hi n chính sách đ i v i ngư i có công, đ y m nh các ho t đ ng t thi n. Ki m soát ch t ch , phòng ng a, ngăn ch n các t n n xã h i. d) B o v môi trư ng - B o v ch t lư ng nư c, không khí, đ t; b o v môi trư ng khu du l ch; b o v h sinh thái ven bi n và c a sông; b o v môi trư ng đô th thông qua vi c l a ch n công ngh s ch, c th hoá các quy đ nh v nh p kh u công ngh và thi t b ; ban hành các tiêu chu n ch t th i cho Thành ph theo các ngành và lĩnh v c; xây d ng chính sách v tài chính nh m khuy n khích đ u tư thi t b , công ngh x lý ch t th i. B o đ m đ n năm 2010 có 90% ch t th i r n đô th đư c thu gom và x lý h p v sinh và t l này tăng lên m c 95 - 100% vào năm 2020. Hoàn thành d án xây d ng khu liên h p x lý ch t th i r n, xây d ng h th ng thoát nư c và các cơ s x lý nư c th i. - Tăng cư ng thanh tra, giám sát các ngu n th i t các cơ s s n xu t, tàu thuy n; phân vùng môi trư ng (vùng du l ch, vùng đô th , vùng công nghi p, vùng nông nghi p) đ có các bi n pháp x lý phù h p. Đ y m nh giáo d c c ng đ ng và tăng cư ng đào t o ngu n nhân l c v b o v môi trư ng. đ) Qu c phòng - an ninh Gi i quy t t t m i quan h gi a chính sách m c a, khuy n khích đ u tư nư c ngoài và du l ch v i nhi m v b o đ m an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i t i H i Phòng. Ch đ ng qu n lý các đ i tư ng di cư, ngăn ng a các t n n xã h i. Quan tâm công tác b o v qu c phòng - an ninh trong quá trình cơ c u l i kinh t - xã h i c a Thành ph , b o đ m an ninh cho vùng B c B và tr c ti p là vùng đ ng b ng sông H ng. Ưu tiên đ u tư t ngu n v n kinh t và qu c phòng đ hoàn thi n k t c u h t ng khu v c ven bi n và h i đ o. e) Quy ho ch phát tri n không gian, lãnh th - Khu v c đô th : đ n năm 2020, h th ng đô th c a Thành ph bao g m khu v c đô th hi n có (5 qu n); các khu đô th m i (khu đô th Tây B c, khu đô th Cát Bi, khu đô th đư ng Ph m Văn Đ ng, khu đô th B c Sông C m); các đô th v tinh (Minh Đ c - B n R ng, Đ Sơn, Núi Đèo, An Lão, Ki n Thu , Cát Bà); các th tr n (An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh B o, Cát H i). - Khu v c nông thôn, hình thành các vành đai nông nghi p như sau: + Vành đai I: phát tri n s n xu t rau, hoa, cây c nh. T p trung ch y u t i các phư ng, xã: Đ ng Lâm, Đ ng H i (qu n H i An), Đ ng Thái, An Đ ng (huy n An Dương), Dư Hàng Kênh (qu n Lê Chân), Hoa Đ ng, Lâm Đ ng, Tân Dương, Dương Quan và Thu Đư ng (huy n Thu Nguyên); + Vành đai II: phát tri n s n xu t lương th c, th c ph m. T p trung t i các phư ng, xã: Nam H i (qu n H i An), H ng Thái, Đ ng Thái, Nam Sơn (huy n An Dương), Hoà Bình, Ngũ Lão, Ki n Bái, Hoàng Đ ng (huy n Thu Nguyên) và Anh Dũng (huy n Ki n Thu ); + Vành đai III: phát tri n s n xu t lương th c, chăn nuôi t p trung ch y u chăn nuôi l n th t, gia c m và bò s a nh m đáp ng nhu c u c a H i Phòng, Qu ng Ninh và xu t kh u; + Vành đai IV: phát tri n s n xu t lương th c, cây ăn qu . T p trung t i các xã: Đ i B n, H ng Phong, An Hưng (huy n An Dương), Cao Nhân, Chính M , H p Thành, Qu ng Thanh, Minh Tân (huy n Thu Nguyên), Hoà Nghĩa, Đ i Đ ng, H u B ng và Thu n Thiên (huy n Ki n Thu );
  7. + Vành đai V: phát tri n s n xu t cây lâm nghi p, cây ăn qu . T p trung t i các xã: Lê Thi n, An Hoà (huy n An Dương), Kỳ Sơn, L i Xuân, Phù Ninh, An Sơn (huy n Thu Nguyên), Tân Phong, Tú Sơn, Đ i H p, Đoàn Xá, Ngũ Đoan, Tân Trào, Ki n Qu c, Ngũ Phúc và Thu Hương (huy n Ki n Thu ). - Vùng bi n và ven bi n: + Phát tri n h th ng c ng bi n b ng ngu n l c t ng h p, phát tri n đ ng b và hi n đ i h th ng c ng (b n, lu ng l ch, trang thi t b s n xu t, đi u hành v.v..) b o đ m đ kh năng ph c v cho lư ng hàng hoá thông qua c ng kho ng t 25 - 30 tri u t n vào năm 2010 và 70 - 80 tri u t n vào năm 2020; + Phát tri n công nghi p và đô th vùng bi n và ven bi n: hình thành m t s khu, c m công nghi p t p trung và các d i hành lang đô th ven bi n g n v i tr c công nghi p chi n lư c đư ng qu c l s 5, đư ng qu c l s 10 và c ng H i Phòng t o thành m t chùm đô th - công nghi p có s c thu hút và lan to l n, đóng vai trò là đ ng l c đ i v i s phát tri n c a vùng B c B . 4. Các gi i pháp th c hi n Quy ho ch a) Huy đ ng các ngu n v n đ u tư T ng nhu c u v n đ u tư th i kỳ 2006 - 2020 d ki n kho ng 500 nghìn t đ ng (theo giá hi n hành); trong đó, giai đo n 2006 - 2010 kho ng trên 90 nghìn t đ ng, tăng bình quân 14%/năm. Đ huy đ ng đư c ngu n v n đ u tư nêu trên c n đ y m nh vi c huy đ ng t i đa n i l c, đa d ng hoá các hình th c huy đ ng v n, các hình th c t o v n, chú tr ng thu hút v n t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, tăng cư ng xã h i hoá trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hoá - th thao, tích c c thu hút v n FDI và ODA v.v... b) Phát tri n ngu n nhân l c Có chính sách thu hút, s d ng và đào t o, phát tri n ngu n nhân l c đáp ng yêu c u c a giai đo n m i. Đào t o lao đ ng và đ i ngũ cán b qu n lý, đào t o đ i ngũ cán b các doanh nghi p. c) Tăng cư ng nghiên c u và ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh vào s n xu t và đ i s ng: L a ch n công ngh thích h p cho các ngành, xây d ng và phát tri n ti m l c khoa h c - công ngh . d) Ph i h p ch t ch v i các t nh, thành ph trong vùng Đ phát huy có hi u qu v trí đ a lý thu n l i (g n Th đô Hà N i, c a chính ra bi n c a các t nh phía B c) và góp ph n t o s phát tri n n đ nh chung cho toàn vùng đ ng b ng sông H ng và vùng Kinh t tr ng đi m B c B , thành ph H i Phòng c n ph i xây d ng k ho ch ph i, k t h p v i Hà N i và các t nh, thành ph trong c nư c (trư c h t là các t nh thu c vùng Kinh t tr ng đi m B c B ) trong phát tri n các ngành quan tr ng các lĩnh v c công nghi p, nông nghi p và d ch v . Ch đ ng ph i h p v i các đ a phương trong ph m vi "Hai hành lang, m t vành đai kinh t ”, xây d ng chương trình h p tác c th nh m tri n khai có hi u qu chương trình h p tác gi a hai nư c Vi t Nam - Trung Qu c. đ) Có chính sách đ i ngo i linh ho t đ m r ng th trư ng trong và ngoài nư c. Đ y m nh công tác xúc ti n đ u tư và các bi n pháp tìm ki m, m r ng th trư ng tiêu th s n ph m (trong nư c và xu t kh u). e) Chính sách môi trư ng Trên cơ s Lu t B o v môi trư ng, có quy ch v t ch c và c th hoá chương trình b o v môi trư ng đ i v i t ng qu n, huy n. Chính quy n các c p ch đ ng và có hư ng d n c th cho các cơ quan, xí nghi p và toàn th nhân dân tham gia b o v môi trư ng. g) Đi u hành và t ch c th c hi n quy ho ch Ngay sau khi Quy ho ch đư c phê duy t, c n kh n trương tuyên truy n, ph bi n quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph đ các cơ quan, đơn v và nhân dân n m đư c; c th hoá các n i dung c a quy ho ch cho phù h p v i tình hình th c t thành các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm; có bi n pháp giám sát, đánh giá vi c th c hi n đ u tư phát tri n theo quy ho ch và trong kỳ k ho ch 5 năm; xây d ng chương trình hành đ ng và các chương trình phát tri n t ng th i kỳ theo đ nh hư ng c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph H i Phòng đ n năm 2020. Đ ng th i, thư ng xuyên c p nh t, t ng k t, đánh giá s phù h p và không phù h p v i th c t đ k p
  8. th i trình c p có th m quy n đi u ch nh, b sung Quy ho ch b o đ m phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph đ t m c tiêu đ t ra; ph i h p v i các ngành Trung ương và các t nh, thành ph lân c n đ tri n khai các chương trình phát tri n và h p tác cùng phát tri n. Rà soát vi c ban hành các ch trương, chính sách phát tri n c a Thành ph theo hư ng, tăng cư ng h p tác, m r ng quan h liên vùng nh m b o đ m s th ng nh t đ cùng phát tri n. Đi u 2. Quy ho ch đư c phê duy t là cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành (quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t và các quy ho ch chuyên ngành khác), các d án đ u tư trên đ a bàn c a Thành ph theo quy đ nh. Đi u 3. Giao y ban nhân dân thành ph H i Phòng căn c nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph nêu trong Báo cáo Quy ho ch đư c phê duy t; ph i h p v i các b , ngành liên quan ch đ o vi c l p và trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy đ nh các n i dung sau: - Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng chi n lư c; - Quy ho ch phát tri n h th ng đô th và các đi m dân cư, quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c đ b o đ m s phát tri n t ng th và đ ng b ; - Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a Thành ph trong t ng giai đo n nh m thu hút, huy đ ng các ngu n l c đ th c hi n Quy ho ch. Đi u 4. Giao các B , ngành liên quan h tr y ban nhân dân thành ph H i Phòng nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph trong t ng giai đo n nh m huy đ ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút đ u tư đ b o đ m th c hi n t t nh ng m c tiêu, nhi m v và phư ng hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph nêu trong Quy ho ch t ng th . Đ y nhanh vi c đ u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng đ i v i s phát tri n c a Thành ph đã đư c quy t đ nh đ u tư. Nghiên c u xem xét đi u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch đ u tư các công trình, d án liên quan đư c d ki n đ u tư nêu trong Báo cáo Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 6. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, Nguy n T n Dũng thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo - Lưu: Văn thư, ĐP (5b).
  9. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc dinh kem

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản