Quyết định số 277/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
21
lượt xem
1
download

Quyết định số 277/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 277/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 và quý IV/2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 277/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 277/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V I U CH NH B SUNG K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG K T XE N I THN NĂM 2003 VÀ QUÝ IV/2003 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph ; Căn c các Quy t nh s 90/2001/Q -UB ngày 05 tháng 10 năm 2001 và s 07/2003/Q -UB ngày 08 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a S Giao thông Công chánh (công văn s 2037/GT-GT ngày 27 tháng 10 năm 2003) QUY T NNH i u 1.- Nay i u ch nh b sung K ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2003 và quý IV/2003 trên a bàn thành ph H Chí Minh như ph l c ính kèm quy t nh này. Ph n k ho ch năm 2004 c n nghiên c u, ban hành sau khi t ng k t th c hi n năm 2003, (trong ó có k ho ch ph c v SEA Games 22). i u 2.- Các n i dung khác th c hi n theo Quy t nh s 07/2003/Q -UB ngày 08 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, các t ch c, oàn th , ơn v doanh nghi p và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - TTUB : CT, các PCT KT. CH TNCH - y ban M t tr n T qu c thành ph - VPH -UB : Các PVP PHÓ CH TNCH - Các T NCTH - Lưu ( T/Thg) Nguy n Văn ua
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** I U CH NH B SUNG K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG K T XE N I THN NĂM 2003 VÀ QUÝ IV/2003 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 277 /2003/Q -UB ngày 25 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) 1. T p trung gi i quy t các công vi c liên quan theo Quy t nh s 2389/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v h n ch xe t i n ng lưu thông trong n i ô thành ph t ngày 01 tháng 9 năm 2003. 1.1- Nghiên c u gi i quy t các i m có kh năng ùn t c trên hành lang xe t i ư c phép lưu thông g m có : - Hàng lang Nguy n Văn Linh-Huỳnh T n Phát-Nguy n T t Thành- Tôn c Th ng- Nguy n H u C nh-c u Sài Gòn-xa l Hà N i ; - Khu v c Công trư ng Mê Linh ; - Khu v c Ngã năm ài Li t Sĩ (Thanh a, qu n Bình Th nh) ; - Khu v c vòng xoay d c u Sài Gòn (qu n Bình Th nh) ; - Giao l ư ng i n Biên Ph / ư ng D1 ; - Khu v c vòng xoay Công trư ng Dân Ch ; - Giao l ư ng Châu Văn Liêm/ ư ng Hùng Vương ; - Giao l ư ng s t t i Ngã tư Bình Tri u. 1.2- L p án nghiên c u và th c hi n phương án t ch c giao thông ra vào c ng : - Nghiên c u l ch gi xe t i ra vào c ng, tăng cư ng l c lư ng i u hòa giao thông t i các c ng c ng, phòng tránh tình tr ng xe t i ng lo t lưu thông gây ách t c giao thông trên tr c ư ng Nguy n T t Thành-Huỳnh T n Phát (qu n 4 - qu n 7). - Nghiên c u cho phép xe t i n ng ư c lưu thông trên các ư ng ra vào kho bãi chính c a các c ng, các khu công nghi p, nhà máy l n k t n i th ng v i tuy n vành ai h n ch xe t i. - Nghiên c u m thêm các ư ng v n chuy n hàng hóa t C ng Sàigòn vào các kho hàng d c theo ư ng Tr n Xuân So n.
  3. 1.3- C ng c hành lang xe t i : - Rà soát h th ng èn tín hi u giao thông, th c hi n làn sóng xanh trên m t s tuy n thu c hành lang xe t i. - Ki m tra, hoàn thi n h th ng bi n báo giao thông. - Nghiên c u các m u dãy phân cách thNm m , hài hòa và b sung dãy phân cách trên m t s tuy n ư ng và t i m t s giao l . - T ch c i u hòa giao thông trên tuy n ư ng Võ Th Sáu. 2. Xây d ng các c u vư t b hành : - Xây d ng c u vư t trư c b nh vi n T Dũ. - Xây d ng c u vư t trư c b nh vi n Nguy n Tri Phương. 3. T ch c giao thông và phân lu ng i u ch nh giao thông : - Trên hành lang ư ng inh Tiên Hoàng-Bùi H u Nghĩa (qu n 1 - qu n Bình Th nh). - T i khu v c c u Nh Thiên ư ng 2 (qu n 8). - T i khu v c ư ng Nguy n Tri Phương n i dài và c u Chánh Hưng, k t h p v i vi c s a ch a các ư ng hi n h u ( ư ng Ba ình, Dã Tư ng, Nguy n Duy, ư ng s 8, 10, 12 và 16, qu n 8). - T i khu v c ư ng Tr n Qu c To n (qu n 3). - T i khu v c ư ng Trương nh (Công viên Văn hóa Tao àn). 4. Quy ho ch và tri n khai h th ng các bãi u xe : - Bãi u xe khu v c qu n Phú Nhu n. - Bãi u xe ph c v SEA Games 22. - Bãi u xe khu v c trung tâm thành ph (qu n 1). 5. Xây d ng khu ph ib : T ng h p các nghiên c u ã có, quy ho ch và tri n khai xây d ng khu ph ib trung tâm thành ph . 6. Ti p t c u tư nhanh phương ti n v n t i hành khách công c ng (tri n khai d án Houtrans). Nghiên c u th c hi n t 2 n 3 o n ư ng dành riêng cho xe buýt, ư ng ưu tiên cho xe buýt.
  4. 7. T p trung gi i quy t vư ng m c, Ny nhanh ti n hoàn thành các công trình h t ng giao thông tr ng i m. Ny m nh các chương trình nghiên c u quy ho ch u tư giao thông ô th , trong ó th c hi n ngay D án l p t dãy phân cách, xây d ng v a hè và h th ng thoát nư c trên tuy n ư ng Xuyên á. 8. Ti p t c l p t h th ng èn tín hi u giao thông t i các giao l thư ng x y ra ùn t c. 9. Tăng cư ng tu n tra, x ph t tình tr ng l n chi m lòng l ư ng buôn bán, u xe trái phép. 10. Nghiên c u cơ s , bi n pháp, th i i m thích h p c m lưu thông 24/24 gi i v i các lo i xe 03 bánh thô sơ ch hàng hóa và xe xích lô trên các ư ng giao thông chính, có m t xe l n. 11. Ch nh trang h th ng v a hè, công viên cây xanh. 12. Nghiên c u hoàn ch nh quy ho ch, chuNn b u tư tuy n ư ng Xa l Hà N i./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản