Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 2 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 28/2002/Q -TTG NGÀY 06-02-2002 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH RƯ U - BIA - NƯ C GI I KHÁT VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Công nghi p t i các t trình s 1783/TT-KH T ngày 08 tháng 5 năm 2000 và s 5523/CV-KH T ngày 26 tháng 12 năm 2001; c a B K ho ch và u tư t i công văn s 7355 BKH/VPT ngày 28 tháng 11 năm 2000, s 8737 BKH- CN ngày 24 tháng 12 năm 2001 và ý ki n c a các B , ngành liên quan v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam n năm 2010, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th và m t s gi i pháp phát tri n ngành Rư u - Bia -Nư c gi i khát Vi t Nam n năm 2010, v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: - Xây d ng ngành Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam thành m t ngành kinh t m nh. S d ng t i a nguyên li u trong nư c phát tri n s n xu t các s n phNm ch t lư ng cao, a d ng hoá v ch ng lo i, c i ti n bao bì, m u mã; ph n u h giá thành, nâng cao kh năng c nh tranh, áp ng nhu c u trong nư c và có s n phNm xu t khNu, tăng ngu n thu ngân sách, h i nh p v ng ch c kinh t khu v c và th gi i. - Xây d ng T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam thành t p oàn kinh t m nh, gi vai trò ch o trong ngành công nghi p s n xu t rư u và bia; làm nòng c t trong s n xu t nư c gi i khát ch t lư ng cao. - Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia s n xu t nư c gi i khát t ch t lư ng cao t nguyên li u trong nư c, áp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. 2. nh hư ng phát tri n: a) V công ngh , thi t b : Hi n i hoá công ngh , t ng bư c thay th công ngh thi t b hi n có b ng công ngh , thi t b tiên ti n, hi n i c a th gi i, m b o các tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm, môi trư ng theo quy nh c a Vi t Nam
  2. và qu c t s n phNm có kh năng c nh tranh ngày càng cao trên th trư ng trong và ngoài nư c. b) V u tư: T p trung u tư các nhà máy có công su t l n; phát huy t i a năng l c c a các cơ s s n xu t có thi t b và công ngh tiên ti n; ng th i ti n hành u tư m r ng năng l c c a m t s nhà máy hi n có. a d ng hoá hình th c u tư, phương th c huy ng v n, khuy n khích huy ng ngu n v n c a các thành ph n kinh t trong nư c, phát hành trái phi u, c phi u; Ny m nh vi c c ph n hoá i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c không c n n m gi 100% v n. c) V nghiên c u khoa h c và ào t o: Quy ho ch và xây d ng các phòng thí nghi m, Trung tâm nghiên c u; tri n khai th c nghi m g n v i vi c ng d ng khoa h c, công ngh vào s n xu t; ng th i quy ho ch và ào t o i ngũ cán b khoa h c, công nhân k thu t áp ng yêu c u phát tri n c a ngành. 3. Các ch tiêu ch y u: a) V bia: - S n lư ng: Năm 2005: 1.200 tri u lít; Năm 2010: 1.500 tri u lít. - T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam gi vai trò ch ch t trong vi c nâng uy tín thương hi u bia Vi t Nam, m b o s n xu t và tiêu th t t tr ng t 60% n 70% th ph n trong nư c và hư ng t i xu t khNu. - T p trung u tư các nhà máy công su t l n, s n xu t kinh doanh hi u qu , qu n lý ch t ch v v sinh an toàn th c phNm, m b o ch t lư ng, giá thành ư c ngư i tiêu dùng ch p nh n, c th : + Xây d ng m i 01 nhà máy bia t i C Chi thu c Công ty Bia Sài Gòn v i công su t 100 tri u lít/năm (giai o n 2002 - 2005) và có kh năng m r ng lên 300 tri u lít/năm trong nh ng năm ti p theo. + Sau năm 2005 xây d ng m i 01 nhà máy bia thu c Công ty Bia Hà N i v i công su t 100 tri u lít/năm và có kh năng m r ng lên 200 tri u lít/năm vào nh ng năm ti p theo. - i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: th c hi n theo úng gi y phép u tư, t p trung khai thác công su t thi t k ã ư c phê duy t. Trong nh ng năm t i, chưa xem xét c p gi y phép thành l p liên doanh m i ho c tăng năng l c s n xu t c a các cơ s hi n có. b) V rư u: - S n lư ng:
  3. Năm 2005: 250 tri u lít; Năm 2010: 300 tri u lít. - T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam gi vai trò ch ch t trong s n xu t các lo i rư u c s n truy n th ng, rư u ch t lư ng cao áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu; có bi n pháp thích h p nh m gi m d n rư u n u b ng phương pháp th công. ư- Tăng cư ng qu n lý nhà nư c trong s n xu t và tiêu th rư u. - T p trung u tư i m i thi t b và công ngh , Ny m nh s n xu t rư u công nghi p ch t lư ng cao, gi m t i a thành ph n c h i. - xu t vi c h p tác ho c liên doanh v i nư c ngoài s n xu t m t s lo i rư u ch t lư ng cao s d ng các lo i nguyên li u trong nư c, nh m thay th nh p khNu. - Trong giai o n t 2001 - 2005, Công ty Rư u Hà N i, Công ty Rư u Bình Tây ti n hành u tư i m i công ngh và thi t b , m i Công ty t công su t: c n tinh b t 5 tri u lít/năm, rư u các lo i 10 tri u lít/năm và tăng công su t lên g p ôi giai o n sau. c) V nư c gi i khát: Năm 2005: 800 tri u lít; Năm 2010: 1.100 tri u lít. - T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam gi vai trò ch ch t trong vi c nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n phNm; ng th i, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia s n xu t nư c gi i khát t nguyên li u trong nư c, trong ó ưu tiên tăng năng l c s n xu t nư c qu , không u tư tăng năng l c s n xu t nư c gi i khát có gaz pha ch t hương li u nh p khNu. i u 2. T ch c th c hi n; trách nhi m các B , ngành, T ng công ty Rư u-Bia-Nư c gi i khát Vi t Nam và c a các a phương liên quan 1. B Công nghi p: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, T ng công ty Rư u-Bia-Nư c gi i khát Vi t Nam và y ban nhân dân các t nh, thành ph xây d ng l trình c ph n hoá; xác nh danh m c các doanh nghi p nhà nư c gi c ph n chi ph i i v i ngành Rư u, Bia, Nư c gi i khát; ng th i, ch o th c hi n t ch c s p x p l i các cơ s s n xu t rư u, bia, nư c gi i khát hi n có. - B trí các d án u tư m i phù h p v i quy ho ch c a t ng vùng và t ng a phương. - Ch o T ng công ty Rư u-Bia-Nư c gi i khát Vi t Nam ph i h p v i các a phương s p x p l i các nhà máy s n xu t rư u, bia, nư c gi i khát có thi t b công
  4. ngh tiên ti n, nhưng s n xu t kinh doanh kém hi u qu , không m b o v ch t lư ng v sinh, an toàn th c phNm, không hoàn thành nghĩa v n p ngân sách hàng năm. Nh ng nhà máy có quy mô nh , công ngh l c h u c n nghiên c u chuy n hư ng s n xu t kinh doanh ho c th c hi n c ph n hoá, bán, khoán, cho thuê, gi i th ho c phá s n theo quy nh. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan ban hành văn b n liên quan n ho t ng s n xu t và kinh doanh rư u, bia, nư c gi i khát. - Căn c vào m c tiêu và ch tiêu trong Quy ho ch ngành, ch o th c hi n, t ch c ánh giá nh kỳ vi c th c hi n Quy ho ch và xu t i u ch nh Quy ho ch phù h p v i i u ki n kinh t , xã h i c th c a c nư c. 2. T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam: - Ch trì, ph i h p v i các a phương t ch c s p x p l i s n xu t, kinh doanh rư u, bia, nư c gi i khát trong toàn ngành; xây d ng m t s ơn v thành viên làm nòng c t i u trong vi c i m i công ngh , thi t b , h p lý hoá s n xu t, h giá thành, nâng cao ch t lư ng s n phNm các t nh, thành ph trong c nư c. - Ph i h p v i a phương nghiên c u tr ng mì m ch trong nư c thay th m t ph n nguyên li u nh p khNu, t ng bư c có s n phNm xu t khNu. 3. Các B , ngành: K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Y t , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu H tr phát tri n theo ch c năng c a mình, ph i h p v i B Công nghi p và T ng công ty Rư u-Bia-Nư c gi i khát Vi t Nam: - Nghiên c u, xu t các chính sách h tr , khai thác ngu n v n u tư cho các d án s n xu t và vùng nguyên li u c a ngành rư u, bia, nư c gi i khát. - Ban hành tiêu chuNn ch t lư ng rư u, bia, nư c gi i khát và ph i h p v i các a phương t ch c vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, m b o tiêu chuNn v an toàn th c phNm v sinh môi trư ng và pháp lu t v quy n s h u công nghi p. - Xây d ng Quy ch ch ng bán phá giá, hàng kém phNm ch t, hàng gi , hàng nh p l u và v khuy n m i, qu ng cáo, ti p th , ghi nhãn mác hàng hoá i v i các s n phNm rư u, bia, nư c gi i khát lưu hành trên th trư ng trong nư c. - Tăng cư ng qu n lý, thông qua vi c ăng ký kinh doanh, ăng ký ch t lư ng, m b o th c hi n y nghĩa v thu i v i các cơ s s n xu t kinh doanh rư u quy mô v a và nh . - Xem xét, x lý theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài i v i các liên doanh v i nư c ngoài s n xu t rư u, bia, nư c gi i khát b thua l kéo dài. 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Ch o các doanh nghi p s n xu t rư u, bia, nư c gi i khát c a a phương th c hi n theo úng m c tiêu, nh hư ng phát tri n c a ngành. Chú tr ng phát tri n n
  5. nh các vùng nguyên li u t i ch , nh m b o m nguyên li u cho s n xu t; ng th i tăng thêm vi c làm, nâng cao i s ng cho ngư i lao ng. - Ph i h p v i B Công nghi p, các B ngành liên quan và T ng công ty Rư u-Bia- Nư c gi i khát Vi t Nam th c hi n s p x p các doanh nghi p và qu n lý ho t ng s n xu t, kinh doanh ngành Rư u, Bia, Nư c gi i khát trên a bàn thu c t nh, thành ph qu n lý. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C I S N LƯ NG S N XU T NGÀNH RƯ U-BIA-NƯ C GI I KHÁT (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2002/Q -TTg ngày 06 tháng 02 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v tính: Tri u lít Ch tiêu Năm 2005 Năm 2010 I. S n xu t bia 1.200 1.500 1. T ng công ty RBNGKVN 550 780 - Công ty Bia Sài Gòn 350 430 - Công ty Bia Hà N i 100 200 - Các nhà máy khác 100 150 2. Liên doanh và 100% v n nư c ngoài 350 400 3. a phương và các TP. kinh t 300 320 - a phương 200 270 - Các thành ph n kinh t khác 100 50 II. S n xu t rư u 250 300 1. Rư u s n xu t công nghi p 120 220
  6. 2. Rư u dân t n u 130 80 III. S n xu t nư c gi i khát 800 1.100 1. Nư c gi i khát có gaz 350 380 2. Nư c khoáng và nư c tinh l c 326 440 3. Nư c qu 124 280 PH L C II NHU C U V N U TƯ NGÀNH RƯ U - BIA - NƯ C GI I KHÁT (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28 /2002/Q -TTg, ngày 06tháng 02 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v tính: T ng Ch tiêu Năm 2005 Năm 2010 I. S n xu t bia 2.870 4.060 1. T ng công ty RBNGKVN 2.730 3.780 - Công ty Bia Sài Gòn 1.680 2.100 - Công ty Bia Hà N i 700 1.400 - Các nhà máy khác 350 280 2. a phương 140 280 II. S n xu t rư u 600 1.080 1. Rư u s n xu t công nghi p 600 1.080 III. S n xu t nư c gi i khát 381 2.862 1. Nư c gi i khát có gaz 86 144 2. Nư c khoáng và nư c tinh l c 150 456 3. Nư c qu 145 2.262 C ng: 3.851 8.002
Đồng bộ tài khoản