Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2005/QĐ-TTg Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH TH NG NH T QU N LÝ CÁC HO T Đ NG Đ I NGO I C A CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph ; Theo đ ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch th ng nh t qu n lý ho t đ ng đ i ngo i c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TH TƯ NG Phan Văn Kh i QUY CH TH NG NH T QU N LÝ CÁC HO T Đ NG Đ I NGO I C A CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 28 /2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh
  2. Quy ch này quy đ nh vi c th ng nh t qu n lý các ho t đ ng đ i ngo i c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là t nh). Đi u 2. N i dung c a ho t đ ng đ i ngo i Ho t đ ng đ i ngo i quy đ nh trong Quy ch này bao g m các n i dung sau: 1. Các ho t đ ng giao lưu v i nư c ngoài v chính tr , kinh t , văn hóa, giáo d c, y t , th d c th thao. 2. Qu n lý các đoàn đi công tác nư c ngoài (đoàn ra) và đón ti p các đoàn nư c ngoài, đoàn qu c t vào Vi t Nam (đoàn vào). 3. Ký k t và th c hi n các tho thu n qu c t . 4. T ch c h i ngh , h i th o qu c t . 5. Ti p nh n huân chương, huy chương ho c danh hi u khác c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c các t ch c qu c t t ng. 6. Ho t đ ng đ i ngo i liên quan đ n biên gi i lãnh th ; gi i quy t các tình hu ng ph c t p trong quan h v i nư c ngoài. 7. Quan h kinh t đ i ngo i, trong đó có vi c ti p nh n các d án nư c ngoài. 8. T ng h p tình hình và thông tin tuyên truy n đ i ngo i. 9. Qu n lý các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài đ a phương. 10. B i dư ng nghi p v đ i ngo i. Đi u 3. Nguyên t c ho t đ ng đ i ngo i 1. B o đ m s lãnh đ o ch t ch c a đ ng, s qu n lý và đi u hành th ng nh t c a Nhà nư c v công tác đ i ngo i c a đ a phương, s ph i h p nh p nhàng gi a đ a phương và Trung ương, nh m góp ph n th c hi n có hi u qu đư ng l i, chính sách đ i ngo i c a đ ng và Nhà nư c. 2. K t h p ch t ch gi a chính tr , kinh t , qu c phòng, an ninh và thông tin liên quan đ n đ i ngo i các t nh. 3. Phân công, phân nhi m rõ ràng, đ cao trách nhi m và vai trò ch đ ng c a các ngành, các c p đ a phương trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v đư c giao có liên quan đ n đ i ngo i, b o đ m s đ ng b , ki m tra, gi m s t ch t ch . 4. Ho t đ ng đ i ngo i đư c th c hi n theo chương trình hàng năm đó đư c duy t, b o đ m nghiêm túc ch đ báo cáo, xin ý ki n theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 2: TH M QUY N VÀ TH T C QUY T Đ NH V HO T Đ NG Đ I NGO I Đi u 4. Th m quy n quy t đ nh v ho t đ ng đ i ngo i
  3. 1. Th tư ng Chính ph quy t đ nh phê duy t chương trình ho t đ ng đ i ngo i hàng năm c a U ban nhân dân t nh bao g m các n i dung c th sau: a) Vi c đi công tác nư c ngoài c a Ch t ch U ban nhân dân t nh; b) Vi c đón ti p các đoàn c p cao nư c ngoài vào thăm Vi t Nam theo l i m i c a U ban nhân dân t nh t c p B trư ng, T nh trư ng c a nư c ngoài tr lên; c) Vi c t ch c h i ngh , h i th o qu c t c a U ban nhân dân t nh theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 3 Quy t đ nh s 122/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam; d) Vi c ký k t và th c hi n tho thu n qu c t c a U ban nhân dân t nh theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 4 Ngh đ nh s 20/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2002 c a Chính ph v ký k t và th c hi n tho thu n qu c t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i và t ch c xã h i ngh nghi p c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; đ) Vi c Ch t ch H i đ ng nhân dân và Ch t ch U ban nhân dân t nh nh n Huân chương, Huy chương và các danh hi u khác c a nư c ngoài. e) Các ho t đ ng đ i ngo i khác thu c th m quy n quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh t quy t đ nh và ch u trách nhi m v các ho t đ ng đ i ngo i c a đ a phương g m: a) C cán b thu c th m quy n qu n lý đi công tác nư c ngoài theo quy đ nh t i kho n 2 và Kho n 3 Đi u 15 Ngh đ nh s 05/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; b) Vi c m i các đoàn nư c ngoài vào thăm, làm vi c v i t nh t c p Th trư ng, Phó T nh trư ng nư c ngoài tr xu ng; c) Vi c t ch c, h i ngh , h i th o qu c t theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 3 Quy t đ nh s 122/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam; d) Vi c ký k t và th c hi n tho thu n qu c t theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 4 Ngh đ nh s 20/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2002 c a Chính ph v ký k t và th c hi n tho thu n qu c t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i và t ch c xã h i ngh nghi p c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; đ) Vi c ti p nh n, ký k t và th c hi n các d án c a t ch c phi chính ph và cá nhân nư c ngoài căn c Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t đ nh s 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. e) Vi c ti p nh n huân, huy chương và các danh hi u khác c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c qu c t t ng cán b , công ch c thu c th m quy n qu n lý trong các cơ quan, t ch c, doanh nghi p nhà nư c. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh có th y quy n quy t đ nh các vi c nêu t i kho n 2 đi u này cho Th trư ng các s , ban, ngành thu c t nh. Vi c y quy n ph i đư c th c hi n b ng văn b n, trong đó xác đ nh rõ ph m vi y quy n, ch ký c a ngư i đư c y quy n, gi i thi u con d u. Văn b n y quy n đư c g i cho B Công an, B Ngo i giao và B N i v .
  4. 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh ch đ ng quy t đ nh các ho t đ ng đ i ngo i ph t sinh thu c th m quy n và c n xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph , B Ngo i giao và các B , cơ quan khác trong các ho t đ ng đ i ngo i liên quan đ n các v n đ nh y c m, ph c t p như: tôn giáo, dân t c, quan h đ i ngo i v i m t s đ i tác nư c ngoài đ c bi t. 5. Vi c đi công tác nư c ngoài c a Ch t ch H i đ ng nhân dân t nh th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 42 Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph . Đi u 5. Xây d ng và phê duy t Chương trình ho t đ ng đ i ngo i 1. Quý IV hàng năm, U ban nhân dân t nh ch đ ng xây d ng d th o Chương trình ho t đ ng đ i ngo i cho năm sau c a đ a phương mình. Đ i v i các v n đ đ i ngo i ph c t p, nh y c m, U ban nhân dân t nh ph i tham kh o ý ki n c a B Ngo i giao và các B , ngành liên quan. 2. U ban nhân dân t nh có trách nhi m g i d th o chương trình ho t đ ng đ i ngo i cho B Ngo i giao trư c ngày 05 tháng 11 hàng năm. B Ngo i giao t ng h p chương trình ho t đ ng đ i ngo i c a t t c các t nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t ch m nh t là trư c cu i tháng 11 hàng năm. 3. N i dung chương trình ho t đ ng đ i ngo i c a U ban nhân dân t nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t thông qua B Ngo i giao đư c xây d ng căn c theo kho n 1 Đi u 4 c a Quy ch này. 4. Đ i v i vi c s a đ i, b sung chương trình ho t đ ng đ i ngo i đó đư c duy t, Ch t ch U ban nhân dân t nh: a) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t đ i v i nh ng ho t đ ng đ i ngo i theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 4 c a Quy ch này; b) Ch đ ng quy t đ nh th c hi n các ho t đ ng đ i ngo i thu c th m quy n theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 4 c a Quy ch này. Đi u 6. Th c hi n chương trình đ i ngo i đã đư c phê duy t U ban nhân dân t nh ch đ ng tri n khai th c hi n chương trình đ i ngo i hàng năm đó đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Riêng đ i v i các đoàn ra, đoàn vào theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 4 c a Quy ch này, 02 tu n trư c khi th c hi n, Ch t ch U ban nhân dân t nh c n thông báo cho B Ngo i giao k ho ch th c hi n c th đ B cho ý ki n c p nh t trư c khi tri n khai. Trư ng h p đ c bi t c n ph i thay đ i k ho ch, B Ngo i giao trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Chương 3: TH C HI N CÁC HO T Đ NG Đ I NGO I C TH Đi u 7. T ch c và qu n lý đoàn đi công tác nư c ngoài U ban nhân dân t nh có trách nhi m theo d i, qu n lý vi c đi nư c ngoài đ i v i các cán b , công ch c thu c th m quy n qu n lý; hư ng d n các đoàn đi công tác liên h , tham kh o ý ki n các cơ quan trong nư c có liên quan và cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài trư c và trong th i gian ho t đ ng nư c ngoài; k p th i ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan liên quan x lý nh ng v n đ nh y c m, ph c t p n y sinh trong quá trình đoàn đi công tác nư c ngoài. Đi u 8. T ch c và qu n lý các đoàn qu c t đ n thăm đ a phương
  5. 1. U ban nhân dân t nh có trách nhi m xây d ng k ho ch c th và ph i h p ch t ch v i B Ngo i giao và các B , ngành liên quan đó đón ti p các đoàn khách qu c t đ n thăm đ a phương. 2. U ban nhân dân t nh ch đ ng tri n khai các k ho ch đón ti p; theo dõi, th ng kê, và thông qua B Ngo i giao báo cáo Th tư ng Chính ph ho t đ ng c a các đoàn khách qu c t t i đ a phương. Đi u 9. Ho t đ ng đ i ngo i liên quan đ n biên gi i lãnh th qu c gia Các t nh có đư ng biên gi i lãnh th qu c gia có trách nhi m nghiên c u, t ng h p, đánh giá tình hình qu n lý biên gi i và tr c ti p ph i h p v i B Ngo i giao và các B , ngành có liên quan trong m i ho t đ ng liên quan đ n biên gi i qu c gia theo các quy đ nh pháp lu t v qu n lý biên gi i qu c gia. Đi u 10. Ho t đ ng đ i ngo i liên quan đ n công tác v ngư i Vi t Nam nư c ngoài U ban nhân dân t nh có trách nhi m ch đ o vi c nghiên c u, đánh giá công tác v ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên đ a bàn đ a phương mình, ph i h p v i U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài (B Ngo i giao) đ xu t và xây d ng các chính sách v công tác này; tr c ti p tham gia vi c h tr , hư ng d n, thông tin, tuyên truy n, v n đ ng và th c hi n chính sách đ i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài và thân nhân c a h có quan h v i đ a phương. Đi u 11. Qu n lý ho t đ ng c a cá nhân, t ch c nư c ngoài U ban nhân dân t nh ch u trách nhi m hư ng d n, qu n lý ho t đ ng c a các cá nhân, t ch c nư c ngoài trên đ a bàn đ a phương mình; b o v , h tr và hư ng d n h tuân th các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam liên quan đ n vi c làm ăn, sinh s ng, h c t p, công tác, du l ch, kinh doanh, đ u tư... t i Vi t Nam; x lý các tình hu ng n y sinh liên quan đ n cá nhân, t ch c nư c ngoài. Đi u 12. T ng h p tình hình và thông tin tuyên truy n đ i ngo i 1. U ban nhân dân t nh giao trách nhi m cho cơ quan ngo i v t nh và các s , ban, ngành có liên quan ho c tr c ti p ho c h p tác v i các cơ quan trung ương th c hi n vi c thu th p, phân tích, t ng h p các thông tin v tình hình chính tr - an ninh, kinh t qu c t và khu v c tác đ ng đ n đ a phương và v các ho t đ ng đ i ngo i c a t nh, báo cáo và đ xu t lên Ch t ch U ban nhân dân t nh phương hư ng và gi i pháp th c hi n. 2. U ban nhân dân t nh th c hi n công tác thông tin tuyên truy n đ i ngo i trên cơ s Ch th s 10/2000/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng qu n lý và đ y m nh công tác thông tin đ i ngo i và các văn b n pháp lu t có liên quan khác. 3. U ban nhân dân t nh có trách nhi m trao đ i, ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan liên quan trong vi c đón ti p các hãng thông t n và phóng viên nư c ngoài thăm, ph ng v n các đ ng chí lãnh đ o đ ng và chính quy n đ a phương. Đi u 13. Ho t đ ng kinh t đ i ngo i 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v m i ho t đ ng kinh t đ i ngo i trên đ a bàn t nh. 2. U ban nhân dân t nh có trách nhi m n m b t tình hình kinh t trong và ngoài nư c có tác đ ng t i đ a phương; ch u trách nhi m l a ch n các đ i tác nư c ngoài, trong trư ng h p c n thi t có th đ ngh B Ngo i giao và các cơ quan liên quan giúp th m tra các đ i tác
  6. này; tr c ti p tham gia công tác xúc ti n thương m i, đ u tư và du l ch; ch đ ng trong công tác xây d ng môi trư ng đ u tư phù h p v i đ c đi m c a đ a phương. 3. U ban nhân dân t nh có trách nhi m tham kh o ý ki n c a các B , ngành và cơ quan liên quan đ i v i nh ng v n đ kinh t đ i ngo i đ c bi t, ph c t p trư c khi trình Th tư ng Chính ph . Đi u 14. T ch c h i ngh , h i th o, ký k t và th c hi n tho thu n qu c t , ti p nh n các d án nư c ngoài U ban nhân dân t nh nghiêm ch nh th c hi n các quy đ nh pháp lu t hi n hành v t ch c h i ngh , h i th o qu c t , vi c ký k t và th c hi n tho thu n qu c t và vi c ti p nh n các d án do nư c ngoài tài tr như đã quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4 c a Quy ch này. Đ i v i nh ng v n đ phát sinh liên quan đ n chính tr đ i ngo i, U ban nhân dân t nh c n tham kh o ý ki n c a B Ngo i giao và Ban đ i ngo i Trung ương Đ ng. Đi u 15. B i dư ng nghi p v đ i ngo i U ban nhân dân t nh có trách nhi m xây d ng chương trình b i dư ng nghi p v , ki n th c đ i ngo i t i đ a phương; ph i h p v i B Ngo i giao đ đào t o đ i ngũ cán b làm công tác đ i ngo i c a đ a phương. Đi u 16. Báo cáo tình hình th c hi n các ho t đ ng đ i ngo i 1. Đ nh kỳ 6 tháng, hàng năm và trong trư ng h p đ t xu t, U ban nhân dân t nh có trách nhi m g i báo cáo tình hình th c hi n ho t đ ng đ i ngo i c a đ a phương đ n B Ngo i giao đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Báo cáo đ nh kỳ nêu trên g i đ n B Ngo i giao trư c ngày 01 tháng 6 (đ i v i báo cáo 6 tháng) và trư c ngày 01 tháng 12 (đ i v i báo cáo hàng năm) đ t ng h p trình Th tư ng Chính ph . 2. M i khi k t thúc m t ho t đ ng đ i ngo i t i đ a phương, U ban nhân dân t nh có trách nhi m báo cáo c p có th m quy n quy t đ nh v ho t đ ng đ i ngo i đó đ ng th i thông báo k t qu cho B Ngo i giao và các cơ quan liên quan và đ xu t ch trương, gi i pháp c a t nh đ i v i nh ng v n đ có liên quan. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 17. Trách nhi m c a các B , cơ quan liên quan và đ a phương 1. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan hư ng d n, ch đ o và ki m tra các đ a phương th c hi n Quy ch này. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi ch c năng và nhi m v c a mình, có trách nhi m hư ng d n và ch đ o U ban nhân dân t nh xây d ng và th c hi n có hi u qu chương trình đ i ngo i c a đ a phương. 3. U ban nhân dân t nh căn c vào Quy ch này xây d ng Quy đ nh v t ch c tri n khai th c hi n các ho t đ ng đ i ngo i t i đ a phương. 4. Căn c vào Đi u 9 c a Ngh đ nh s 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 quy đ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, U ban nhân dân t nh ch đ ng s p x p t ch c b máy cơ quan ngo i v t nh và giao trách nhi m cho cơ quan này th c hi n nhi m v đ i ngo i c a đ a phương. Đi u 18. Đi u kho n thi hành
  7. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u có vư ng m c, khó khăn, U ban nhân dân t nh ph n ánh k p th i v B Ngo i giao đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy ch này đ u bãi b .
Đồng bộ tài khoản