Quyết định số 28/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 28/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 28/Q -UBDT Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A V H P TÁC QU C T B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 05/2008/Q -UBDT ngày 24/11/2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c ban hành Quy ch làm vi c c a U ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 355/Q -UBDT ngày 20/11/2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V H p Qu c t ; Xét ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t , V trư ng V T ch c Cán b và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a V H p tác Qu c t . i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 505/2005/Q -UBDT ngày 20/12/2005 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a V H p tác Qu c t . i u 3. Chánh văn phòng U ban, V trư ng V H p tác Qu c t , V trư ng V T ch c Cán b và th trư ng các ơn v thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph QUY CH LÀM VI C
  2. C A V H P TÁC QU C T (Ban hành theo Quy t nh s 28/2009/Q -UBDT ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) i u 1. Nguyên t c làm vi c trong ơn v . 1. Nguyên t c t p trung dân ch : th c hi n ch th trư ng, m b o quy n i u hành t p trung c a V trư ng, có s ph i h p gi a các t p th lãnh o V , c p u và t trư ng t công oàn trong gi i quy t nh ng công vi c quan tr ng và t ch c các ho t ng th c hi n ch c năng, nhi m v c a V , m b o dân ch , rõ ràng, công khai minh b ch, hi u qu trong m i ho t ng. 2. Nguyên t c tr c tuy n: V trư ng t ch c, phân công nhi m v tr c ti p nm i công ch c theo tiêu chuNn ch c danh và trình , năng l c chuyên môn. 3. Nguyên t c m t th trư ng: cán b công ch c có trách nhi m và ch báo cáo V trư ng nh ng v n liên quan t i nhi m v ư c phân công. 4. Nguyên t c ph i h p: cán b , công ch c có trách nhi m h tr , c ng tác chia s thông tin cùng th c hi n nhi m v . i u 2. Ph m vi, cách th c gi i quy t công vi c c a t p th Lãnh oV . Trong ph m vi quy n h n và trách nhi m ư c giao, Lãnh o V th o lu n t p th , V trư ng quy t nh nh ng v n sau: 1. Tri n khai nhi m v , k ho ch hàng năm c a ơn v thành các n i dung c th . 2. T ch c th c hi n k ho ch và x lý nhi m v t xu t l n. 3. Xây d ng các d th o báo cáo, án quan tr ng. 4. B trí, s p x p nhân l c, phân công nhi m v toàn ơn v . 5. ào t o, b i dư ng, nâng lương, nh n xét, ánh giá cán b , công ch c. 6. Khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c trong V . i u 3. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng 1. Ch o, i u hành , m i ho t ng c a V H p tác Qu c t theo ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao quy nh t i Quy t nh s 355/Q -UBDT ngày 20/11/2008 c a B trư ng, Ch nhi m và ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a V ; th c hi n y ch thông tin, báo cáo, ch h i h p theo quy nh c a pháp lu t và c a U ban. 2. Ký các văn b n theo thNm quy n và ư c ký m t s văn b n khi ư c s u quy n c a Lãnh o U ban và ph i ch u trách nhi m v n i dung ư c u quy n.
  3. 3. Tr c ti p ph trách m t s m t công tác c a V , phân công các Phó V trư ng ph trách m t s lĩnh v c công tác c a V . i u 4. Trách nhi m và ph m v gi i quy t công vi c c a các Phó V trư ng. 1. Giúp V trư ng ph trách và gi i quy t các công vi c ho c nhi m v ư c phân công, ch u trách nhi m trư c V trư ng v k t qu công vi c. 2. Phó V trư ng tr c ti p làm vi c v i chuyên viên theo lĩnh v c công vi c ư c phân công ph trách. 3. Theo yêu c u công tác, các Phó V trư ng có th tr c ti p làm vi c v i các chuyên viên khác trong V . 4. Thay V trư ng th c hi n các ho t ng h i h p, giao d ch trong và ngoài nư c khi ư c u nhi m. i u 5. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a chuyên viên Chuyên viên ch u trách nhi m trư c V trư ng và các Phó V trư ng ph trách v k t qu nhi m v ư c giao. 1. Căn c vào nhi m v ư c giao, l p k ho ch công tác năm, 6 tháng, hàng tháng, xu t bi n pháp th c hi n và yêu c u tr giúp hoàn thành nhi m v . 2. Khi ư c giao nhi m v , chuNn b cho Lãnh o V ho c Lãnh o V u quy n làm vi c v i các ơn v trong ho c ngoài U ban, chuyên viên có trách nhi m chuNn b n i dung và các i u ki n c n thi t, ti n hành các th t c hành chính m b o úng quy nh và báo cáo Lãnh o V b ng văn b n. 3. Không t ý phát hành các văn b n, tài li u do V qu n lí khi chưa ư c s ng ý c a Lãnh o V . Không t ý g p g các t ch c và ngư i nư c ngoài trao i công vi c liên quan. 4. Ch p hành k lu t lao ng, gi làm vi c theo qui nh. N u có công vi c ph i ra kh i cơ quan trong gi làm vi c ph i báo cáo tr c ti p v i Lãnh o V ho c qua chuyên viên khác g i báo cáo t i Lãnh o V v : n i dung công vi c, i tác làm vi c, a ch và th i gian th c hi n. 5. Có trách nhi m ph i h p công tác ch t ch , t o i u ki n giúp nhau hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 6. Ch thông tin, báo cáo lãnh o u ban. 1. V th c hi n ch báo cáo nh kì theo quy inh: tháng, quí, 6 tháng và hàng năm v i Lãnh o U ban ho c báo cáo t xu t khi Lãnh o U ban yêu c u. 2. Chuyên viên t ng h p chuNn b báo cáo theo ch o c a V trư ng. Trư ng h p do yêu c u th c t có th do chuyên viên khác m nhi m theo s phân công c a V trư ng ho c Phó V trư ng.
  4. i u 7. Ch báo cáo c a Chuyên viên. 1. Chuyên viên th c hi n ch báo cáo tháng vào ngày 22 hàng tháng, báo cáo quý vào ngày 15 tháng cu i quý, báo cáo năm vào ngày 12 tháng 12 v k t qu th c hi n nhi m v trong năm và k ho ch năm sau cho chuyên viên t ng h p báo cáo Lãnh o V . 2. Th c hi n ch báo cáo thư ng xuyên v ti n th c hi n nhi m v , công vi c c th ư c phân công v i Lãnh o V tr c ti p ph trách. 3. Chuyên viên không ư c tr c ti p báo cáo Lãnh o U ban v công vi c bình thư ng c a V khi không có yêu c u c a Lãnh o U ban. Trong trư ng h p t xu t ư c Lãnh o U ban ch o th c hi n công vi c c th , chuyên viên có trách nhi m báo cáo y , chính xác ý ki n c a mình và ch u trách nhi m trư c Lãnh o V , Lãnh o U ban v k t qu th c hi n. i u 8. Ch báo cáo c a các Phó V trư ng v i V trư ng. Phó V trư ng báo cáo k t qu và d ki n k ho ch ho t ng trong lĩnh v c ph trách cho V trư ng theo nh kỳ tu n, tháng vào các cu c h p giao ban Lãnh o V . i u 9. Ch h i h p, công tác. 1. Hàng tháng vào tu n u, V h p ki m i m tình hình, k t qu th c hi n công vi c tháng trư c và k ho ch công tác trong tháng. 2. Lãnh o V có th tri u t p h p t xu t khi c n thi t. 3. Chuyên viên có nhi m v chuNn b n i dung, d h p y và tham gia ý ki n t i các cu c h p theo yêu c u. 4. nh kỳ hàng quí, Lãnh o V có cu c h p v i i di n chi u , t công oàn, oàn thanh niên th o lu n v n i dung chương trình công tác ph i h p ho c gi i quy t nh ng công vi c chung liên quan. i u 10. H i ngh , h i th o. 1. Chuyên viên d h p h i ngh , h i th o ư c Lãnh o V c (n u là gi y m i cá nhân ph i báo cáo và ư c s ng ý c a V trư ng) và báo cáo k t qu b ng văn b n g i Lãnh o V sau 3 ngày làm vi c. 2. Phó V trư ng d h p, h i ngh , h i th o không do U ban Dân t c ch trì (n u có gi y m i cá nhân ph i ư c s ng ý c a V trư ng), ph i báo cáo k t qu b ng văn b n cho Lãnh o U ban, ng g i V trư ng sau 5 ngày làm vi c. i u 11. i công tác trong nư c và nư c ngoài 1. Căn c vào nhi m v ư c phân công, Lãnh o V ch o chuyên viên l p k ho ch và n i dung công tác trình Lãnh o U ban t ch c th c hi n.
  5. 2. Chuyên viên có trách nhi m ch p hành s phân công i công tác c a Lãnh oV . 3. Lãnh o V và chuyên viên có trách nhi m ch p hành các quy nh t i i u 35, 36 trong Quy ch làm vi c c a U ban Dân t c và quy nh i v i cán b , công ch c c a U ban Dân t c i công tác và h c t p nư c ngoài t i Quy ch qu n lý các ho t ng i ngo i c a U ban Dân t c. i u 12. T ch c th c hi n. 1. Quy ch làm vi c c a V H p tác Qu c t là m t căn c làm cơ s ánh giá, nh n xét cán b hàng năm. Quy ch này có hi u l c k t ngày ký quy t nh ban hành. Quy ch này thay th Quy ch làm vi c c a V H p tác Qu c t ban hành t i Quy t nh s 505/2005/Q -UBDT c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c ngày 20/12/2005. 2. Cán b , công ch c c a V H p tác Qu c t ch u trách nhi m thi hành quy ch này.
Đồng bộ tài khoản