Quyết định số 280/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 280/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 280/2000/QĐ-TTg về việc giải thể Hội đồng thẩm định và chỉ đạo triển khai xây dựng các công trình vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 280/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 280/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 280/Q -TTG NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2000 V VI C GI I TH H I NG TH M NNH VÀ CH O TRI N KHAI XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH VÙNG NG P LŨ NG B NG SÔNG C U LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch H i ng th m nh và ch o tri n khai xây d ng các công trình vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long t i Công văn s 1448/BKH- BSCL ngày 17 tháng 3 năm 2000. QUY T NNH: i u 1. Gi i th H i ng thNm nh và ch o tri n khai xây d ng các công trình vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long ư c thành l p theo Quy t ính s 396/Q - TTg ngày 09 tháng 5 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân các t nh An Giang, Kiên Giang, ng Tháp, Ti n Giang, Long An, Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản