Quyết định số 2804/QĐ-UBND

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 2804/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều lệ Hội tin học Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2804/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 2804/QĐ-UBND Vinh, ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI TIN HỌC NGHỆ AN CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 của Chính phủ và Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP về quy định tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội tin học tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 08/TTr-HTH ngày 17/07/2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 310/TTr-SNV ngày 19/7/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội tin học tỉnh Nghệ An đã được Đại hội nhiệm kỳ I (2006 - 2010) ngày 28/12/2006 của Hội Tin học Nghệ An thông qua. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông, Chủ tịch Hội Tin học, Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hành
Đồng bộ tài khoản