Quyết định số 2808/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 2808/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2808/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2808/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2808/2005/Q -UBND Long Xuyên, ngày 10 tháng 10 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO Đ NG XÃ H I T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân Dân và y Ban Nhân Dân t nh ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09/12/2000; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ngày 17/3/2003; Căn c Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10/6/2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh; t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; Căn c Thông tư s 09/2004/TTLT-BL TBXH-BNV ngày 09/6/2004 c a B L TBXH và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND các c p qu n lý nhà nư c v lao ng, thương binh và xã h i a phương; Căn c Quy t nh s 2039/Q -UBND ngày 20/7/2005 c a UBND t nh An Giang v vi c ban hành án “Phòng ch ng HIV/AIDS, t n n ma túy, m i dâm và các lo i t n n xã h i khác trên a bàn t nh An Giang giai o n 2005-2010”; Xét án thành l p Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i t nh An Giang c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i; Xét ngh c a S N i v ; QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i t nh An Giang tr c thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trung tâm là ơn v s nghi p có thu t m b o m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên (g i t t là ơn v s nghi p t m b o m t ph n chi phí), có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng ho t ng theo quy nh c a Pháp lu t. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy, biên ch : - Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trung tâm th c hi n theo Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10/6/2004 c a Chính ph .
  2. - Trung tâm có Giám c và 1 - 3 Phó Giám c do Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i b nhi m, mi n nhi m. Riêng Giám c Trung tâm ph i có văn b n th a thu n v i Giám c S N i v . - Cơ c u t ch c g m có: + Phòng T ch c – Hành chính - K toán; + Phòng Y t - Ph c h i s c kh e; + Phòng D y ngh - Lao ng s n xu t; + Phòng Giáo d c – Hoà nh p c ng ng; + Phòng B o v . - Biên ch c a Trung tâm là biên ch s nghi p trong t ng s biên ch c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i ư c UBND t nh giao hàng năm. i u 3. Giám c Trung tâm ch u trách nhi m xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v trình Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n v i Giám c S N i v . i u 4. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m ch trì ph i h p v i Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND th xã Châu c ti n hành ki m kê tài s n c a Trung tâm Giáo d c - Lao ng xã h i Châu c và chuy n giao toàn b phương ti n, d ng c , thi t b k thu t, tài li u, nhân s c a ơn v v Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i t nh An Giang ch m nh t n h t ngày 30 tháng 11 năm 2005. i u 5. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Giám c Trung tâm Giáo d c - Lao ng xã h i Châu c, Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i t nh An Giang, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - B L TB&XH, C c PCTNXH (b/c); - TT.TU,H ND,UBND t nh (b/c); PHÓ CH TNCH - Các S , Ban, ngành, oàn th c p t nh; - UBND huy n, th xã, thành ph ; - Công an t nh; - Như i u 5; - Các Phòng TH, VHXH,XDCB,NC,KT; - Lưu: VP, S N i v , (S/50) Lê Minh Tùng
Đồng bộ tài khoản