intTypePromotion=3

Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
192
lượt xem
36
download

Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p – T do – H nh phúc ********* S : 281/2007/Q -BKH Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH NNH M C CHI PHÍ CHO L P, TH M NNH QUY HO CH VÀ I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QUY HO CH NGÀNH VÀ QUY HO CH CÁC S N PH M CH Y U B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư; Căn c i u 9 c a Ngh nh s 92/2006/N - CP ngày 7/9/2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Chi n lư c phát tri n. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này nh m c chi phí cho l p, thNm nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch các s n phNm ch y u. nh m c chi phí này dùng làm căn c cho l p, thNm nh, phê duy t, ch n th u tư v n xây d ng quy ho ch, ký k t h p ng kinh t theo n i dung quy ho ch và thanh toán chi phí l p, thNm nh và phê duy t d án quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n phNm ch y u b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c và các ngu n v n khác. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 519/2002/Q -BKH ngày 26/8/2002 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành t m th i khung giá, nh m c chi phí xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ngành, lãnh th . i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Võ H ng Phúc - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th - U ban nhân dân, S K ho ch và u tư, Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Các C c, V , Vi n, ơn v thu c B K ho ch và u tư;
 2. - Lưu VT, CLPT. NNH M C CHI PHÍ CHO L P, TH M NNH QUY HO CH VÀ I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QUY HO CH NGÀNH VÀ QUY HO CH CÁC S N PH M CH Y U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 281/2007/Q -BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư) PH N I QUY NNH CHUNG 1. nh m c chi phí này là cơ s tính m c chi phí (m c v n) và thanh toán chi phí khi nghi m thu cho toàn b n i dung công vi c c a l p, thNm nh l p m i quy ho ch (sau ây g i là d án quy ho ch) và rà soát, i u ch nh, b sung (sau ây g i là d án i u ch nh) quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch s n phNm ch y u. 2. Các vùng kinh t - xã h i; vùng kinh t tr ng i m; vùng liên t nh bao g m hành lang kinh t , d i kinh t ven bi n, các khu kinh t ( ven bi n, c a khNu, khu khác), d i kinh t biên gi i, khu công ngh cao, vùng khó khăn và các vùng khác sau ây g i t t là vùng; t nh và thành ph tr c thu c Trung ương sau ây g i t t là t nh; huy n, th xã, thành ph thu c t nh, vùng liên huy n, vùng liên xã sau ây g i t t là huy n. 3. M i i tư ng s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c th c hi n công tác quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch s n phNm ch y u u ph i tuân theo úng các n i dung c a Quy t nh này. 4. nh m c chi phí cho d án quy ho ch và d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n phNm ch y u là m c chi t i a th c hi n toàn b n i dung công vi c theo trình t l p, thNm nh và trình duy t d án, không bao g m chi phí th c hi n các công vi c thăm dò, kh o sát a ch t, a v t lý, o v b n , t ch c u th u, thu VAT. 5. Các kho n m c chi phí trong d án quy ho ch và d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n phNm ch y u là các kho n m c chi phí hoàn thành các n i dung công vi c theo trình t l p, thNm nh và phê duy t d án. T t c các kho n chi u n m trong d toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và chi theo ch tài chính hi n hành. 6. nh m c chi phí (m c v n) cho d án quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch y u c a c nư c và c a t nh ư c xác nh trên nguyên t c: a) M c v n cho d án quy ho ch phát tri n ngành (c nư c) không vư t quá 35% m c v n t i a c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c. b) M c v n cho d án quy ho ch phát tri n các s n phNm ch y u c a ngành (c nư c) không vư t quá 30% m c v n t i a c a d án quy ho ch phát tri n ngành (c nư c) có s n phNm ó. c) M c v n cho d án quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c c a t nh không vư t quá 30% m c v n t i a c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. d) M c v n cho d án quy ho ch phát tri n các s n phNm ch y u c a ngành trên t nh không vư t quá 30% m c v n t i a c a d án quy ho ch phát tri n ngành (c a t nh) có s n phNm ó. 7. Căn c xây d ng nh m c chi phí cho d án quy ho ch và d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch s n phNm ch y u: - Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; - Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang;
 3. - Ngh nh s 94/2006/N -CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph i u ch nh m c lương t i thi u chung (lên 450.000 ng/tháng); - Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 c a B Tài chính v quy nh ch công tác phí, ch h i ngh i v i cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p trong c nư c; - Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng và Thông tư s 120/2003/TT- BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 158/2003/N -CP ngày 10/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu giá tr gia tăng. PH N II NNH M C CHI PHÍ CHO D ÁN QUY HO CH VÀ D ÁN I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I I. NNH M C CHI PHÍ CHO D ÁN QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1. nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1.1. Công th c tính M c chi phí (m c v n) t i a c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có cùng công th c tính như sau: GiáQHT = GchuNn x H1 x H2 x H3 (1) Trong ó: GiáQHT là m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng ho c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ơn v tri u ng). GchuNn là m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a bàn chuNn ( ơn v tri u ng). H1 là h s c p a bàn quy ho ch (c nư c, vùng ho c t nh). H2 là h s ánh giá v i u ki n làm vi c và trình phát tri n kinh t - xã h i c a a bàn quy ho ch. H3 là h s v quy mô di n tích t nhiên c a a bàn quy ho ch. 1.2. Giá tr c a các ch s và h s trong công th c tính m c v n quy ho ch a) GchuNn = 500 (tri u ng), là m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a bàn chuNn (quy mô 1.000 km2, v i m t dân s kho ng 50 - 100 ngư i/ km2 và có các i u ki n v kinh t , xã h i và c i m a hình như c nư c). b) H1 - h s c p a bàn quy ho ch B ng 1. H s c p a bàn quy ho ch (H1) TT C p a bàn quy ho ch H1 1 Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c. 2 2 Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p vùng. 1,5 3 Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh. 1 c) H2 - h s i u ki n làm vi c và trình phát tri n kinh t - xã h i c a a bàn quy ho ch B ng 2. H s i u ki n làm vi c và trình phát tri n kinh t - xã h i (H2)
 4. TT a bàn quy ho ch H2 1 C nư c 1 2 Các vùng 2.1 Tây Nguyên 1,4 2.2 Trung du và mi n núi phía B c 1,4 2.3 B c Trung B và Duyên h i mi n Trung 1,4 2.4 ng b ng sông C u Long 1,6 2.5 ng b ng sông H ng 1,8 2.6 ông Nam B 2 2.7 Vùng kinh t tr ng i m B c B 2 2.8 Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung 2 2.9 Vùng kinh t tr ng i m phía Nam 2 3 ư c xác nh theo h s c a vùng có Các t nh t nh ó nhưng theo vùng có h s l n nh t 4 Thành ph tr c thu c Trung ương 3 Riêng TP. H Chí Minh và TP. Hà N i là hai * TP. H Chí Minh H2 = 3,5 thành ph c bi t (theo Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05/10/2001 v phân lo i * TP. Hà N i H2 = 4 ô th và c p qu n lý ô th c a Chính ph ) nên ư c tính riêng: d) H3 - h s c a quy mô di n tích t nhiên c a a bàn quy ho ch B ng 3. H s quy mô di n tích t nhiên (H3) TT Phân lo i theo h s H2 Quy mô di n tích t nhiên H 3 i v i t nh Dư i 1.000 km2 1 1.000 km2 n < 2.000 km2 1,1 2.000 km2 n < 3.000 km2 1,15 3.000 km2 n < 4.000 km2 1,2 4.000 km2 n < 5.000 km2 1,25 5.000 km2 n < 6.000 km2 1,3 H2 = 1,4 6.000 km2 n < 7.000 km2 1,35
 5. 7.000 km2 n < 8.000 km2 1,4 8.000 km2 n < 9.000 km2 1,45 9.000 km2 n < 10.000 km2 1,5 10.000 km2 n < 13.000 km2 1,6 13.000 km2 n < 15.000 km2 1,7 15.000 km2 n < 17.000 km2 1,8 i v i vùng Dư i 10.000 km2 2,5 10.000 km2 n < 30.000 km2 3 30.000 km2 n < 40.000 km2 3,4 40.000 km2 n < 50.000 km2 3,6 50.000 km2 n < 60.000 km2 3,8 60.000 km2 n < 70.000 km2 3,9 70.000 km2 n < 80.000 km2 4,0 80.000 km2 n < 90.000 km2 4,1 90.000 km2 n < 100.000 km2 4,2 i v i t nh Dư i 1.000 km2 1 1.000 km2 n < 1.500 km2 1,02 1.500 km2 n < 2.000 km2 1,05 2.000 km2 n < 2.500 km2 1,08 2.500 km2 n < 3.000 km2 1,1 3.000 km2 n < 3.500 km2 1,12 3.500 km2 n < 4.000 km2 1,15 4.000 km2 n < 4.500 km2 1,17 4.500 km2 n < 5.000 km2 1,2 5.000 km2 n < 5.500 km2 1,22 5.500 km2 n < 6.000 km2 1,25 6.000 km2 n < 6.500 km2 1,27 6.500 km2 n < 7.000 km2 1,3
 6. 7.000 km2 n < 7.500 km2 1,33 7.500 km2 n < 8.000 km2 1,36 i v i vùng Dư i 10.000 km2 2,2 10.000 km2 n < 15.000 km2 2,7 15.000 km2 n < 20.000 km2 2,9 20.000 km2 n < 25.000 km2 3,0 25.000 km2 n < 30.000 km2 3,1 30.000 km2 n < 35.000 km2 3,2 35.000 km2 n < 40.000 km2 3,3 40.000 km2 n < 50.000 km2 3,5 i v i t nh Dư i 1.000 km2 1 1.000 km2 n < 1.500 km2 1,02 1.500 km2 n < 2.000 km2 1,05 2.000 km2 n < 2.500 km2 1,1 i v i vùng Dư i 10.000 km2 2,0 10.000 km2 n < 15.000 km2 2,4 15.000 km2 n < 20.000 km2 2,7 3 H2 = 1,8 20.000 km2 n < 25.000 km2 3 i v i t nh 4 H2 = 2 Dư i 1.000 km2 1,0 1.000 km2 n < 1.500 km2 1,02 1.500 km2 n < 2.000 km2 1,05 2.000 km2 n < 2.500 km2 1,07 2.500 km2 n < 3.000 km2 1,1 3.000 km2 n < 3.500 km2 1,13
 7. 3.500 km2 n < 4.000 km2 1,16 4.000 km2 n < 4.500 km2 1,19 4.500 km2 n < 5.000 km2 1,22 5.000 km2 n < 5.500 km2 1,25 5.500 km2 n < 6.000 km2 1,28 6.000 km2 n < 6.500 km2 1,31 6.500 km2 n < 7.000 km2 1,34 7.000 km2 n < 7.500 km2 1,37 7.500 km2 n < 8.000 km2 1,4 8.000 km2 n < 11.000 km2 1,43 i v i vùng Dư i 10.000 km2 1,5 10.000 km2 n < 15.000 km2 1,82 15.000 km2 n < 20.000 km2 2,04 20.000 km2 n < 25.000 km2 2,26 25.000 km2 n < 30.000 km2 2,48 30.000 km2 n < 35.000 km2 2,7 5 H2 ≥ 3 Thành ph tr c thu c Trung ương Dư i 1.000 km2 1 1.000 km2 n < 1.500 km2 1,02 1.500 km2 n < 2.000 km2 1,05 2.000 km2 n < 2.500 km2 1,08 2.500 km2 n < 3.000 km2 1,1 6 H2 = 1 C nư c 7,2 1.3. Áp d ng tính toán c th a) Ví d tính toán xác nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi phía B c Vùng Trung du và mi n núi phía B c có di n tích t nhiên là 88.184,3 km2, tra các b ng 1, 2 và 3 xác nh ư c H1 = 1,5; H2 = 1,4 và H3 = 4,1. Áp d ng công th c (1), thay các giá tr H1, H2 và H3 tìm ư c vào, ta có:
 8. GiáQHT vùng TDMNPB = GchuNn x H1 x H2 x H3 = 500 x 1,5 x 1,4 x 4,1 = 4.305 (tri u ng) Như v y, m c v n t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi phía B c là 4.305 tri u ng. b) Ví d tính toán xác nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i Thành ph Hà N i là thành ph tr c thu c Trung ương và là ô th c bi t, có di n tích t nhiên là 921 km2. Theo các b ng 1, 2 và 3 xác nh ư c các h s H1 = 1; H2 = 4; H3 = 1 và thay vào công th c (1), ta có: GiáQHT TP Hà N i = GchuNn x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 4 x 1 = 2.000 (tri u ng). Như v y, m c v n t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i là 2.000 tri u ng. c) Ví d tính toán xác nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Bình T nh Ninh Bình là t nh thu c vùng ng b ng sông H ng, có di n tích t nhiên là 1.383,7 km2. 1 Theo các b ng 1, 2 và 3 xác nh ư c các h s H1= 1; H2 = 1,8; H3 = 1,02 và thay vào công th c (1), ta có: GiáQHT t nh Ninh Bình = GchuNn x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 1,8 x 1,02 = 918 (tri u ng). Như v y, m c v n t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Bình là 918 tri u ng. d) Ví d tính toán xác nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh ăk Lăk 2 T nh ăk Lăk là t nh thu c vùng Tây Nguyên có, di n tích t nhiên là 13.075 km . Theo các b ng 1, 2 và 3 xác nh ư c các h s H1 = 1; H2 = 1,4; H3 = 1,7 và thay vào công th c (1), ta có: GiáQHT t nh ăk Lăk = GchuNn x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 1,4 x 1,7 = 1.190 (tri u ng). Như v y, m c v n t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh ăk Lăk là 1.190 tri u ng. ) Ví d tính toán xác nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang T nh Ti n Giang có di n tích t nhiên là 2.366,6 km2, là t nh thu c vùng ng b ng sông C u Long có h s H2 = 1,6; nhưng ng th i l i thu c Vùng kinh t tr ng i m phía Nam có h s H2 = 2. Theo quy nh, h s H2 c a a bàn quy ho ch ư c tính theo vùng có h s l n nh t cho nên h s H2 c a Ti n Giang là H2 = 2 và tra b ng 3 xác nh ư c H3 = 1,07. Thay các h s tìm ư c vào công th c (1) ta có: GiáQHT Ti n Giang = GchuNn x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 2 x 1,07 = 1.070 (tri u ng). Như v y, m c v n t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang là 1.070 tri u ng.
 9. 1.4. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, th m nh và phê duy t d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương B ng 4. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c TT Kho n m c chi phí M c chi phí t i a (%) T ng kinh phí m ct i a 100 I Chi phí cho công vi c chu n b cương quy ho ch 0,3 1 Chi phí xây d ng cương và trình duy t cương 0,2 1.1 Xây d ng cương nghiên c u 0,1 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t cương và 1.2 trình duy t 0,1 L p d toán kinh phí theo cương ã th ng nh t và trình duy t 2 0,1 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 88,7 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban u 6 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 2 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 72,7 4.1 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ánh giá hi n tr ng 5 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan i m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 44,2 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n phNm ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s d ng t) 17 c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, i n, nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) 9,7 d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và mb ov n u tư 2
 10. h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án u tư tr ng i m và cơ ch tài chính 1,5 k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và i u hành 1 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 4.7 10,5 a) Xây d ng báo cáo d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 1,3 d) Xây d ng văn b n trình thNm nh 0,1 ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,1 4.8 Xây d ng h th ng b n quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và i u hành 11 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 2 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 2 Chi phí thNm nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo 3 k t lu n thNm nh c a H i ng thNm nh 2 4 Chi phí l p báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c 2 5 Chi phí công b quy ho ch 3 B ng 5. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng kinh t - xã h i (c p vùng) TT Kho n m c chi phí M c chi phí t i a (%) T ng kinh phí m ct i a 100 I Chi phí cho công vi c chu n b cương quy ho ch 0,5 1 Chi phí xây d ng cương và trình duy t cương 0,3 1.1 Xây d ng cương nghiên c u 0,2 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t cương và 0,1 trình duy t 2 0,2 L p d toán kinh phí theo cương ã th ng nh t và trình duy t II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 90,5 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban u 6 2 4 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 3 Chi phí kh o sát th c t 6
 11. 4 Chi phí thi t k quy ho ch 74,5 4.1 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ánh giá hi n tr ng 5 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan i m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 44 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n phNm ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s d ng t) 17 c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, i n, nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) 9,5 d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và mb ov n u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án u tư tr ng i m và cơ ch tài chính 1,5 k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và i u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 12,5 a) Xây d ng báo cáo d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 8,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 1,1 d) Xây d ng văn b n trình thNm nh 0,2 ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,2 4.8 Xây d ng h th ng b n quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và i u hành 9 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 1,5 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 1,5 3 Chi phí thNm nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t lu n thNm nh c a H i ng thNm nh 1,5
 12. 4 Chi phí l p báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c 2,5 5 Chi phí công b quy ho ch 2 B ng 6. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh và thành ph tr c thu c Trung ương (c p t nh) TT Kho n m c chi phí M c chi phí t i a (%) T ng kinh phí m ct i a 100 I Chi phí cho công vi c chu n b cương quy ho ch 1,5 1 Chi phí xây d ng cương và trình duy t cương 1 1.1 Xây d ng cương nghiên c u 0,6 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t cương và 0,4 trình duy t 2 0,5 L p d toán kinh phí theo cương ã th ng nh t và trình duy t II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 85,5 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban u 5 2 4 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 70,5 4.1 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ánh giá hi n tr ng 4 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan i m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 42 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n phNm ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s d ng t) 16 c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, i n, nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) 8,5 d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2
 13. ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và mb ov n u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án u tư tr ng i m và cơ ch tài chính 1,5 k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và i u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 11,5 a) Xây d ng báo cáo d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 7,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 0,9 d) Xây d ng văn b n trình thNm nh 0,3 ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,3 4.8 Xây d ng h th ng b n quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và i u hành 13 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 3 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 2 Chi phí thNm nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch 3 theo k t lu n thNm nh c a H i ng thNm nh 2 4 Chi phí l p báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c 3 5 Chi phí công b quy ho ch 3 2. nh m c chi phí (m c v n) cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n 2.1. Cách tính i v i c p huy n, m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n, th xã và thành ph thu c t nh ư c tính theo t l ph n trăm (%) m c v n t i a c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh (GiáQHT) có huy n, th xã, thành ph ó. a) nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n (ký hi u là GiáQHH) M c chi phí c a d án quy ho ch huy n (GiáQHH) không quá 40% m c chi phí t i a c a d án quy ho ch t nh (GiáQHT) có huy n ó:
 14. GiáQHH = 40% x GiáQHT (2) b) nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th xã, thành ph thu c t nh, vùng liên huy n, khu kinh t , khu kinh t c a khNu thu c t nh (ký hi u là GiáQHTP) M c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th xã, thành ph thu c t nh, vùng liên huy n, khu kinh t , khu kinh t c a khNu thu c t nh (GiáQHTP) ư c tính không quá 50% m c chi phí t i a c a d án quy ho ch t nh (GiáQHT) có th xã, thành ph thu c t nh, vùng liên huy n, khu kinh t , khu kinh t c a khNu thu c t nh ó: GiáQHTP = 50% x GiáQHT (3) 2.2.Áp d ng tính toán c th a) Ví d tính toán xác nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Nho Quan thu c t nh Ninh Bình T nh Ninh Bình là t nh thu c vùng ng b ng sông H ng, có di n tích t nhiên là 1.373,7 km2. Theo các b ng 1, 2 và 3 xác nh ư c các h s H1 = 1; H2 = 1,8; H3 = 1,02; thay vào công th c (1), ta có: GiáQHT t nh Ninh Bình = GchuNn x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 1,7 x 1,02 = 918 (tri u ng). Thay GiáQHT t nh Ninh Bình vào công th c (2), ta ư c: GiáQHH huy n Nho Quan = 40% x 918 = 367,2 (tri u ng). Như v y, m c chi phí t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Nho Quan t nh Ninh Bình là 367,2 tri u ng. b) Ví d tính toán xác nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Ea Súp c a t nh ăk Lăk T nh ăk Lăk là t nh thu c vùng Tây Nguyên, có di n tích t nhiên là
 15. 13.075 km2. Theo các b ng 1, 2 và 3 xác nh ư c các h s H1=1; H2 =14; H3 = 1,7 và thay 1 vào công th c (1), ta ư c: GiáQHT t nh ăk Lăk = GchuNn x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 1,4 x 1,7 = 1.190 (tri u ng). Thay GiáQHT t nh ăk Lăk vào công th c (2), ta ư c: GiáQHH huy n Ea Súp = 40% x 1.190 = 476 (tri u ng). Như v y, m c chi phí t i a c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Ea Súp t nh ăk Lăk là 476 tri u ng. c) Ví d tính toán xác nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Cai L y c a t nh Ti n Giang Tương t như trên, ta xác nh ư c GiáQHT t nh Ti n Giang = 1.070 tri u ng, thay vào công th c (2), ta có: GiáQHH huy n Cai L y = 40% x 1.070 = 428 (tri u ng). Như v y, m c chi phí t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Cai L y t nh Ti n Giang là 428 tri u ng. d) Ví d tính toán xác nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Buôn Ma Thu t (thành ph thu c t nh) Thành ph Buôn Ma Thu t là thành ph thu c t nh ăk Lăk. Tương t như trên, ta xác nh ư c GiáQHT t nh ăk Lăk = 1.190 tri u ng; thay vào công th c (3) ta có: GiáQHTP thành ph Buôn Ma Thu t = 50% x 1.190 = 595 (tri u ng). Như v y, m c chi phí t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Buôn Ma Thu t là 595 tri u ng. 2.3. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, th m nh và phê duy t c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n B ng 7. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n TT Kho n m c chi phí M c chi phí t i a (%) T ng kinh phí m ct i a 100 I Chi phí cho công vi c chu n b cương quy ho ch 3 1 Chi phí xây d ng cương và trình duy t cương 2 1.1 Xây d ng cương nghiên c u 1 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t cương và 1 trình duy t
 16. 2 1 L p d toán kinh phí theo cương ã th ng nh t và trình duy t II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 85 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban u 5 2 4 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 70 4.1 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên ngoài 2,5 4.2 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên trong 2,5 4.3 Phân tích ánh giá hi n tr ng 4 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan i m phát tri n 3 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 3 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 40 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n phNm ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s d ng t) 15 c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, i n, nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) 8 d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và mb ov n u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án u tư tr ng i m và cơ ch tài chính 1
 17. k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và i u hành 1 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 4.7 10 a) Xây d ng báo cáo d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 0,7 d) Xây d ng văn b n trình thNm nh 0,4 ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,4 4.8 Xây d ng h th ng b n quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và i u hành 12 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 4 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 3 Chi phí thNm nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch 3 theo k t lu n thNm nh c a H i ng thNm nh 3 4 Chi phí công b quy ho ch 2 II. NNH M C CHI PHÍ CHO D ÁN I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1. nh m c chi phí cho d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1.1. Cách tính i v i d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c; vùng, vùng kinh t tr ng i m, vùng liên t nh; t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ã th c hi n t 5 năm tr lên, khi có quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n cho ti n hành i u ch nh quy ho ch thì m c v n c a d án i u ch nh quy ho ch, tuỳ theo n i dung c n i u ch nh, không quá 65%; dư i 5 năm không quá 50% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch ó ư c xác nh như kho n 1, m c I, Ph n II c a văn b n này. 1.2.Áp d ng tính toán c th a) Ví d tính toán xác nh m c chi phí cho d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi phía B c (quy ho ch ã th c hi n ư c 5 năm) Như ví d a t i i m 1.3, kho n 1, m c I, Ph n II ã xác nh m c v n t i a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi phía B c là 4.305 tri u ng; áp d ng theo i m 1.1, kho n 1, m c II, Ph n II, ta ư c: M c v n t i a c a d án i u ch nh quy ho ch vùng Trung du và mi n núi phía B c (quy ho ch ã th c hi n ư c 5 năm) = 65% x 4.305 = 2.798,25 (tri u ng).
 18. b) Ví d tính toán xác nh m c v n cho d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i (quy ho ch ã th c hi n ư c 5 năm) Như ví d b t i i m 1.3, kho n 1, m c I, Ph n II ã xác nh m c v n t i a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i là 2.000 tri u ng; áp d ng theo i m 1.1, kho n 1, m c II, Ph n II, ta ư c: M c v n t i a c a d án i u ch nh quy ho ch TP. Hà N i (quy ho ch ã th c hi n ư c 5 năm) = 65% x 2.000 = 1.300 (tri u ng). c) Ví d tính toán xác nh m c v n cho d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Bình (quy ho ch ã th c hi n ư c 5 năm) Như ví d c t i i m 1.3, kho n 1, m c I, Ph n II ã xác nh m c v n t i a c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Bình là 918 tri u ng; áp d ng theo i m 1.1, kho n 1, m c II, Ph n II, ta ư c: M c v n t i a c a d án i u ch nh quy ho ch t nh Ninh Bình (quy ho ch ã th c hi n ư c 5 năm) = 65% x 918 = 596,7 (tri u ng). d) Ví d tính toán xác nh m c v n cho d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang (quy ho ch ã th c hi n ư c 5 năm) Như ví d t i i m 1.3, kho n 1, m c I, Ph n II ã xác nh m c v n t i a c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang là 1.070 tri u ng; áp d ng theo i m 1.1, kho n 1, m c II, Ph n II, ta ư c: M c v n t i a c a d án i u ch nh quy ho ch t nh Ti n Giang (quy ho ch ã th c hi n ư c 5 năm) = 65% x 1.070 = 695,5 (tri u ng). 1.3. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, th m nh và phê duy t c a d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh và thành ph tr c thu c Trung ương B ng 8. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c TT Kho n m c chi phí M c chi phí t i a (%) T ng kinh phí m ct i a 100 I Chi phí cho công vi c chu n b cương quy ho ch 0,6 1 Chi phí xây d ng cương và trình duy t cương 0,4 1.1 Xây d ng cương nghiên c u 0,2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t cương và 1.2 trình duy t 0,2 2 L p d toán kinh phí theo cương ã th ng nh t và trình duy t 0,2 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án i u ch nh quy ho ch 88,4 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban u 6
 19. 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 72,4 4.1 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ánh giá hi n tr ng 5 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan i m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 43,9 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n phNm ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s d ng t) 17 c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, i n, nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) 9,4 d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và mb ov n u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án u tư tr ng i m và cơ ch tài chính 1,5 k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và i u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 10,5 a) Xây d ng báo cáo d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 1,1 d) Xây d ng văn b n trình thNm nh 0,2 ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,2
 20. 4.8 Xây d ng h th ng b n quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và i u hành 11 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 2 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 2 Chi phí thNm nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch 3 theo k t lu n thNm nh c a H i ng thNm nh 2 4 Chi phí l p báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c 3 5 Chi phí công b quy ho ch 2 B ng 9. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p vùng TT Kho n m c chi phí M c chi phí t i a (%) T ng kinh phí m ct i a 100 I Chi phí cho công vi c chu n b cương quy ho ch 1 1 Chi phí xây d ng cương và trình duy t cương 0,6 1.1 Xây d ng cương nghiên c u 0,4 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t cương và 0,2 trình duy t 2 0,4 L p d toán kinh phí theo cương ã th ng nh t và trình duy t II 87 Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án i u ch nh quy ho ch 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban u 6 2 4 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 71 4.1 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ánh giá hi n tr ng 4 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan i m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 43,5 a) L a ch n cơ c u kinh t 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản