intTypePromotion=3

Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 284/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG Ô THN M I NHƠN TR CH, T NH NG NAI N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i văn b n s 43/TTr-BXD ngày 09 tháng 8 năm 2006 v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng ô th m i Nhơn Tr ch n năm 2020, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng ô th m i Nhơn Tr ch n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Ph m vi quy ho ch: Ph m vi quy ho ch bao g m toàn b ranh gi i hành chính huy n Nhơn Tr ch có di n tích 41.089,1 ha. 2. Tính ch t: - Là m t trong các trung tâm công nghi p, thương m i - d ch v , du l ch, giáo d c - ào t o và khoa h c - công ngh c a t nh ng Nai và vùng tr ng i m phía Nam, hư ng phát tri n t tiêu chí c a ô th lo i II; - u m i quan tr ng v giao thông v n t i c a vùng tr ng i m phía Nam; - Có v trí quan tr ng v an ninh, qu c phòng c a vùng tr ng i m phía Nam. 3. Quy mô dân s : a) D báo dân s n năm 2010: kho ng 265.000 ngư i, trong ó dân s n i th kho ng 150.000 ngư i; b) D báo dân s n năm 2020: kho ng 600.000 ngư i, trong ó dân s n i th kho ng 450.000 ngư i.
  2. 4. Quy mô t xây d ng: a) n năm 2010: t xây d ng ô th kho ng 10.000 ha, trong ó t dân d ng kho ng 4.200 ha, v i ch tiêu 160 m2/ngư i; b) n năm 2020: t xây d ng ô th kho ng 22.700 ha, trong ó t dân d ng kho ng 9.200 ha, v i ch tiêu 155 m2/ngư i. 5. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan ô th : a) Hư ng phát tri n ô th : vùng t ư c bao quanh b i ư ng 25 A và hương l 19, vùng t giáp sông ng Nai, sông Lòng Tàu, theo hư ng k t n i v i qu n 2, qu n 9 thành ph H Chí Minh; theo các hư ng chính sau: - Khu v c trung tâm huy n hi n h u: phát tri n các khu ô th t p trung, trung tâm ô th và trung tâm thương m i - d ch v ; - Phía Tây B c d c sông ng Nai: phát tri n khu ô th - d ch v du l ch và khu trư ng i h c; - Phía Tây Nam: phát tri n các khu ô th , khu dân cư nông thôn, c ng và công nghi p g n v i c ng d c sông Lòng Tàu; - Phía ông: phát tri n khu công nghi p t p trung và các khu dân cư nông thôn; - Phía Nam và ông Nam d c sông ng Tranh, sông Th V i, giáp huy n C n Gi (thành ph H Chí Minh) và ô th m i Phú M (t nh Bà R a - Vũng Tàu) là vùng sinh thái r ng b o t n t nhiên ng p nư c. b) Phân khu ch c năng: - Các khu dân cư ô th (kho ng 5.930 ha), bao g m: + Khu dân cư phía B c giáp ư ng 25C, phía Tây Nam giáp ư ng cao t c vành ai, phía ông Nam giáp ư ng i ra khu công nghi p Ông Kèo (di n tích kho ng 1.500 ha, quy mô dân s kho ng 150.000 ngư i); + Khu dân cư n m d c hai bên ư ng 25B, phía B c ư ng 25C (di n tích kho ng 1.500 ha, quy mô dân s kho ng 150.000 ngư i); + Khu dân cư n m phía Nam khu công nghi p Nhơn Tr ch (di n tích kho ng 1.700 ha, quy mô dân s kho ng 160.000 ngư i); + Khu dân cư phía B c, n m sát sông ng Nai, d c theo ư ng cao t c t qu n 9 thành ph H Chí Minh sang Nhơn Tr ch (di n tích kho ng 950 ha, quy mô dân s kho ng 80.000 ngư i); + Khu dân cư ng Mu Rùa n m t i ngã tư ư ng vành ai ra qu c l 51 và ư ng ra c ng Phư c An (di n tích kho ng 150 ha, quy mô dân s kho ng 15.000 ngư i);
  3. + Khu dân cư Hi p Phư c n m t i c a ngõ phía ông ô th m i (di n tích kho ng 130 ha, quy mô dân s kho ng 15.000 ngư i); + Khu dân cư Phú H u n m phía Tây ô th m i (di n tích kho ng 200 ha, quy mô dân s kho ng 15.000 ngư i). - Các khu, c m công nghi p (kho ng 3.600 ha), bao g m: + Khu công nghi p Nhơn Tr ch (kho ng 2.700 ha); + Khu Công nghi p Ông Kèo (kho ng 800 ha); + C m Công nghi p a phương phía Nam thành Tuy H (kho ng 100 ha). - H th ng các trung tâm ô th , bao g m: + Trung tâm ô th m i Nhơn Tr ch (kho ng 600 ha), bao g m: công viên, qu ng trư ng, các công trình hành chính, nhà hát, thư vi n, b o tàng, trung tâm thương m i, giao d ch tài chính ngân hàng; + Trung tâm khu v c phía B c ô th m i (kho ng 80 ha), bao g m: tr s hành chính, bưu i n, nhà văn hoá, y t , các công trình thương m i - d ch v ; + Trung tâm khu v c phía ông Nam ô th m i (kho ng 90 ha), bao g m: tr s hành chính, bưu i n, nhà văn hoá, y t , các công trình thương m i - d ch v ; + H th ng trung tâm công c ng c p khu bao g m: tr s cơ quan, trư ng h c, nhà tr , tr m y t , nhà văn hoá, ch , công trình thương m i, vư n hoa, sân bãi th d c th thao, vui chơi gi i trí...; ư c b trí trong các khu nhà . - Các trung tâm chuyên ngành: + Trung tâm giáo d c ào t o (kho ng 350 ha) bao g m các trư ng i h c, ư c b trí phía B c ô th m i, giáp sông ng Nai, n m gi a sông ng Môn và ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây; + Trung tâm thương m i c a ô th m i: ư c b trí t i 3 khu v c, g m khu phía B c giáp sông ng Nai, thu c xã Long Tân (kho ng 85 ha); khu phía ông giáp qu c l 51, trên ư ng 25 B (kho ng 35 ha); khu phía ông Nam, trên ư ng ra c ng Phư c An (kho ng 35 ha); + Trung tâm th d c th thao (kho ng 150 ha): ư c b trí t i khu v c g n nút giao thông gi a ư ng vành ai v i ư ng 25C và ư ng t phà Cát Lái sang; + Các khu th d c th thao k t h p v i công viên các khu dân cư ô th , di n tích m i khu kho ng 50 ha; + Trung tâm y t bao g m: b nh vi n huy n hi u h u s ư c nâng c p; b nh vi n khu ô th phía Nam, b trí t i khu dân cư ô th Phư c An (kho ng 5 ha); b nh vi n c a ô th m i ư c b trí khu v c xã Vĩnh Thanh (kho ng 15 ha);
  4. + Ngoài ra, h th ng phòng khám, tr m y t và b nh vi n chuyên khoa t t i các khu dân cư, trong các khu trư ng i h c, khu liên h p th thao ph c v vi c chăm sóc s c kho tr c ti p hàng ngày cho nhân dân. - H th ng cây xanh, m t nư c và công viên (kho ng 6.165 ha), bao g m: + Khu công viên ô th m i, công viên các khu dân cư ô th , các khu nhà (kho ng 645 ha); + Công viên - cây xanh ven sông ng Nai, sông ng Môn, sông Ông Kèo v i b r ng t 100m - 150 m; + Các công viên khác: th gi i tu i thơ, thu công viên, công viên văn hoá; + Công viên r ng cách ly khu công nghi p và khu dân cư ô th có chi u r ng t 150m - 200 m; - Các Khu du l ch sinh thái (kho ng 2.000 ha), bao g m: + Khu ô th du l ch sinh thái Cù Lao Ông C n (kho ng 750 ha); + Khu du l ch Ông Kèo (kho ng 250 ha); + Khu du l ch xã i Phư c giáp sông Cái (kho ng 400 ha); + Khu du l ch g n v i di tích l ch s Gi ng Ông S n xã Phú ông (kho ng 150 ha); + Khu du l ch sinh thái i M Côi xã Phú H i (kho ng 100 ha); + Khu du l ch xã Long Tân n m d c sông Cái và ư ng vành ai t qu n 9 thành ph H Chí Minh sang Nhơn Tr ch (kho ng 400 ha); + Khu du l ch xã Long Tân n m gi a sông ng Nai và khu i h c phía B c (kho ng 200 ha). - Vùng ngo i thành, g m: + Khu dân cư nông thôn xã i Phư c, xã Phú ông, n m phía Tây B c ô th m i (di n tích kho ng 600 ha, quy mô dân s kho ng 30.000 - 40.000 ngư i); + Khu dân cư xã Vĩnh Thanh (di n tích kho ng 800 ha, quy mô dân s kho ng 40.000 - 50.000 ngư i); + Khu dân cư xã Phư c Khánh, n m phía Tây ô th m i (di n tích kho ng 320 ha, quy mô dân s kho ng 20.000 ngư i; + Khu dân cư xã Long Tân và xã Phú H i, n m phía B c ô th m i (di n tích kho ng 600 ha, quy mô dân s kho ng 30.000 - 35.000 ngư i);
  5. + Khu dân cư xã Phư c Thi n, n m phía B c ô th m i (di n tích kho ng 950 ha, quy mô dân s kho ng 40.000 - 45.000 ngư i). c) V ki n trúc và c nh quan ô th : - Khu v c c nh quan: không ư c xây d ng b o t n thiên nhiên và sinh thái, g m các khu sinh thái r ng ng p nư c phía Nam và ông Nam ô th m i, n m giáp sông ng Tranh và sông Th V i; - Khu phát tri n m i: phát tri n ki n trúc hi n i, cao t ng khu v c trung tâm ô th m i; - Khu c nh quan d c sông ng Nai, sông Nhà Bè, sông Cái, sông ng Môn: t ch c các khu cây xanh, m t nư c thoáng, phát tri n d ng ki n trúc th p t ng, k t h p b trí m t s công trình ki n trúc cao t ng t o i m nh n cho ô th . 6. nh hư ng quy ho ch phát tri n k t c u h t ng k thu t: a) Giao thông: - Các ch tiêu chính: + Di n tích t giao thông kho ng 2.430 ha, trong ó t giao thông i ngo i kho ng 1.400 ha; t giao thông n i th kho ng 1.030 ha; +T l t giao thông ô th : 11,2%, trong ó giao thông tĩnh 1,7%; +M t ư ng chính ô th 2,5 - 3 km/km2; + Ch tiêu t giao thông ô th : 22,8 m2/ngư i. - Giao thông i ngo i: + Giao thông ư ng b : ư ng cao t c Biên Hoà - Vũng Tàu n m phía ông ô th m i Nhơn Tr ch; ư ng vành ai 2 thành ph H Chí Minh t qu n 9 qua huy n C n Gi i v phía Tây Nam ô th m i; ư ng cao t c liên vùng n i t ư ng vành ai 2 thành ph H Chí Minh v i ư ng cao t c Biên Hoà - Vũng Tàu; + ư ng thu : xây d ng c ng hàng hoá Phư c An t i sông Th V i, c ng du l ch trên sông ng Tranh, sông ng Nai và các c ng khác tri n khai theo Quy ho ch nhóm c ng bi n s 5 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; + ư ng s t: d tr qu t cho tuy n ư ng s t phía Nam ư ng cao t c liên vùng; + Dành qu t phát tri n các công trình d ch v k t n i v i sân bay qu c t Long Thành. - Giao thông i n i:
  6. + Các tr c chính ô th ư c b trí v i kho ng cách các ư ng t 1.000 m - 1.200 m; m ng lư i ư ng chính theo hình bán khuyên xuyên tâm; + T i các nút giao c t gi a tr c giao thông i ngo i, ư ng cao t c, ư ng s t và các tr c ư ng chính thành ph xây d ng các nút giao thông khác c t m b o t c và an toàn giao thông. T i các nút giao gi a các ư ng ph chính ô th : m r ng các nút giao c t cùng c t, thi t k các o xây xanh trung tâm và o d n hư ng; + Bãi và b n xe: bãi xe ư c b trí t i các công trình công c ng c a ô th ; các khu công nghi p có b trí bãi xe riêng. B n xe ông B c c a ô th b trí t i ngã tư qu c l 51 và ư ng 25B; b n xe phía Tây b trí t i ngã tư ư ng 25C và ư ng vành ai 2 thành ph H Chí Minh; b n xe ông Nam b trí t i ngã tư ư ng t phía khu công nghi p Nhơn Tr ch ra c ng Phư c An và ư ng vành ai phía Nam ô th m i (quy mô m i b n kho ng 3 ha - 5 ha ). b) ChuNn b k thu t t ai: - Gi i pháp san n n: + Cao xây d ng l n hơn ho c b ng 2,3 m. d c n n t i thi u là 0,4%; + i v i khu ô th m i s ti n hành san, p phù h p v i cao kh ng ch , k t h p t n d ng a hình t nhiên; gi l i sông, r ch h tr tiêu thoát nư c và t o c nh quan cho ô th . - Gi i pháp thoát nư c: + H th ng: ch n h th ng thoát nư c mưa tách riêng; + Lưu v c: theo các lưu v c nh bám theo h th ng sông r ch như r ch Mi u, r ch Ông Hương, sông ng Môn, sông ng Nai, r ch Cái Sinh, r ch Cây Giang, kênh Bà Ký, su i Xóm Thu c, su i Bàu Bong, Ông Kèo, r ch Lá, r ch Nhôm, r ch Chay, r ch Lá, r ch Ông Mai, sông C u Trai, sông C u Tàu và các kênh r ch nh khác; + Hành lang ch gi i b o v b sông m b o theo quy nh qu n lý thu gi i. c) C p nư c: - Ch tiêu c p nư c: + Nư c sinh ho t: khu v c n i th 150 lít/ngư i/ngày; khu v c ngo i th 120 lít/ngư i/ngày; + Nư c cho công nghi p t p trung: 50 m3/ha/ngày; - Nhu c u dùng nư c: t ng lư ng nư c c p cho sinh ho t và công nghi p n năm 2020 kho ng 350.000 m3/ngày; - Ngu n nư c:
  7. + S d ng ngu n nư c sông ng Nai c p cho nhà máy nư c Thi n Tân 2 thông qua tr m tăng áp Nhơn Tr ch công su t 260.000 m3/ngày; tương lai s nâng công su t lên kho ng 300.000 - 350.000 m3/ngày; + Nhà máy s d ng ngu n nư c ng m c a khu công nghi p Nhơn Tr ch I (công su t 8.000 m3/ngày); + Nhà máy s d ng ngu n nư c ng m c a Công ty Xây d ng c p nư c ng Nai (công su t 20.000 m3/ngày). d) C p i n: - Ch tiêu c p i n: + i n sinh ho t ( n năm 2020) khu v c n i th : 1.500 kWh/ngư i/năm; khu v c ngo i th : 700 kWh/ngư i/năm; + i n c p cho công trình công c ng trong khu v c n i th : l y b ng 40% ch tiêu i n sinh ho t; + i n c p cho các khu công nghi p: 250 kW/ha. - Ph t i i n n năm 2020: kho ng 1.307.090 kW; - Ngu n i n: lư i i n qu c gia thông qua tuy n cao th 220 kV t Nhà máy i n Phú M n; nhà máy i n Formosa (300 MW); nhà máy i n s d ng khí (3.000 MW) t i Ngã ba sông ng Tranh và sông Lòng Tàu (thu c khu công nghi p Ông Kèo). ) Thoát nư c bNn, v sinh môi trư ng: - Ch tiêu thoát nư c: nư c th i sinh ho t b ng 80% tiêu chuNn c p nư c; nư c th i công nghi p 40 m3/ha; - Nư c th i sinh ho t: + T ng lưu lư ng nư c th i sinh ho t n năm 2020 kho ng 80.000 m3/ngày; + T ng lưu lư ng nư c th i công nghi p n năm 2020 kho ng 144.000 m3/ngày; + Khu v c trung tâm: thu gom nư c th i v tr m x lý s 1 b trí t i xã Phư c An (công su t 65.000 m3/ngày); nư c th i sau khi x lý x ra su i Bàu Bong ra sông Bà Hào; + Khu v c xã Long Th , khu ng Mu Rùa: thu gom v tr m bơm công su t 5.000 m3/ngày b trí g n ư ng vành ai bơm v tr m x lý s 1; + Khu v c xã Long Tân và xã Phú H i: thu gom v tr m x lý s 2 b trí t i chân c u qua sông ng Nai (công su t 5.000 m3/ngày);
  8. + Khu v c xã Hi p Phư c: thu gom v tr m x lý s 3 phía B c khu dân cư ô th (công su t 5.000 m3/ngày); nư c th i sau khi x lý x ra r ch Bà K ; + Khu v c xã i Phư c và m t ph n xã Vĩnh Thanh n m giáp r ch Ông Kèo: thu gom v tr m x lý s 4 t t i g n sông C u Trai (công su t 4.000 m3/ngày); + Các lưu v c khác ngoài r ch ông Kèo thu c xã Phú H u, xã Phư c Khánh, khu v c phía ngoài sông ng Môn thu c xã Phư c Thi n: x lý c c b . - Nư c th i công nghi p: + Nư c th i c a các nhà máy, xí nghi p n m trong khu v c n i th yêu c u x lý c c b t tiêu chuNn v sinh gi i h n B trư c khi th i ra h th ng c ng ô th . Các khu công nghi p t p trung xây d ng khu x lý t p trung. Nư c th i ư c x lý c c b t ng nhà máy và sau ó x lý t i tr m làm s ch t p trung. Sau khi x lý nư c th i ph i t tiêu chuNn v sinh gi i h n A trư c khi x ra môi trư ng; + Nư c th i b nh vi n: ph i x lý c c b và kh trùng trư c khi x ra h th ng thoát nư c ô th . - V sinh môi trư ng: + Ch t th i r n sinh ho t: trư c m t b trí bãi rác sinh ho t quy mô 10 ha t i khu v c ng Mu Rùa - xã Phư c An, phía ngoài vành ai trong. Tương lai s quy ho ch bãi rác chung cho t nh d ki n t i xã Bàu C n, huy n Long Thành quy mô 100 ha. Rác th i công nghi p c h i ưa v bãi rác Giang i n c a T nh; + Nghĩa trang: trư c m t s d ng khu nghĩa trang t i xã Long Th v i di n tích 20 ha. Tương lai ưa ra ngoài, cách ô th 20 - 30 km; 7. Các bi n pháp b o v môi trư ng, c nh quan sông nư c: - Ki m soát ch t ch nư c th i sinh ho t và công nghi p trư c khi x ra sông, r ch; - Tr ng và b o v các d i cây xanh ven các sông, r ch, t o các không gian m cho ô th m i; - Ki m soát vi c khai thác các lo i hình du l ch sinh thái ven sông và cù lao. 8. Quy ho ch xây d ng t u và chương trình, d án ưu tiên u tư: - u tư k t c u h t ng k thu t khu công nghi p Nhơn Tr ch 2.700 ha; - u tư các khu nhà ô th và các công trình công c ng, d ch v ô th ; - u tư các trung tâm chuyên ngành th d c th thao, giáo d c ào t o, y t , thương m i; - u tư các khu du l ch, các khu công viên cây xanh, c bi t t i ven các sông ng Nai, ng Môn, Nhà Bè, Sông Cái.
  9. i u 2. y ban nhân dân t nh ng Nai: 1. Công b i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng ô th m i Nhơn Tr ch n năm 2020 các t ch c, cá nhân bi t, th c hi n; t ch c vi c th c hi n quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Ban hành Quy ch qu n lý xây d ng theo quy ho ch chung xây d ng ô th m i Nhơn Tr ch. 3. T ch c l p, phê duy t quy ho ch chung, các quy ho ch chi ti t và d án u tư trong ô th m i Nhơn Tr ch theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph i h p v i B Giao thông v n t i xác nh v trí, hư ng tuy n, quy mô các công trình giao thông i ngo i trên a bàn ô th m i Nhơn Tr ch. 5. Qu n lý ch t ch qu t xây d ng, có k ho ch s d ng t phù h p v i ngu n v n và năng l c c a các ch u tư, tránh tình tr ng chi m gi t và s d ng sai m c ích, m b o khai thác hi u qu qu t phát tri n ô th m i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai, B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - T nh y, H ND, UBND t nh ng Nai; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL Khu kinh t c a khNu qu c t B Y; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản