Quyết định số 2847/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 2847/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2847/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn (nguồn vốn thu tiền bán nhà và thuê nhà sở hữu Nhà nước) năm 1997 cho các Quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Nhà Bè do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2847/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2847/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 1997 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (NGU N V N THU TI N BÁN NHÀ VÀ THUÊ NHÀ S H U NHÀ NƯ C) NĂM 1997 CHO CÁC QU N 2, 7, 9, 12, TH C VÀ CÁC HUY N HÓC MÔN, NHÀ BÈ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Quy t nh s 494/Q -UB-KT ngày 28/01/1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch năm 1997; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 894/TT- KH T-TH ngày 09/5/1997 ; QUY T NNH i u 1. Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n (ngu n v n thu ti n bán nhà và thuê nhà s h u Nhà nư c) năm 1997 cho các Qu n 2, 7, 9, 12, Th c và các huy n Hóc Môn, Nhà Bè (theo bi u chi ti t danh m c công trình ính kèm). i u 2. Các ch tiêu ban hành kèm theo Quy t nh này thay th cho các ch tiêu ã ban hành kèm theo Quy t nh s 494/Q -UB-KT ngày 28-01-1997 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, S Tài chánh, S Nhà t, S Xây d ng, Ki n trúc sư trư ng thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n 2, 7, 9, 12, Th c và các huy n Hóc Môn, Nhà Bè có trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản