intTypePromotion=1

Quyết định số 2855/QĐ-UBND-NN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
8
download

Quyết định số 2855/QĐ-UBND-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2855/QĐ-UBND-NN về việc phê duyệt dự án đầu tư, quản lý bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2855/QĐ-UBND-NN

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 2855/Q -UBND-NN Vinh, ngày 07 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ: QU N LÝ B O V R NG KHU B O T N THIÊN NHIÊN PÙ HU NG U BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/ 11/2003; Căn c các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v công tác qu n lý u tư và xây d ng; Xét T trình s 149/TTr-PH ngày 06/6/2007 c a Ban qu n lý Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng v vi c trình duy t D án u tư Qu n lý b o v r ng Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng, t nh Ngh An và ngh c a S Nông nghi p & PTNT t i Công văn s 161/NN.KH T ngày 29/6/2007; S K ho ch và u tư t i báo cáo th m nh s 1721/SKH.T ngày 24/7/2007, QUY T NNH: i u1. Phê duy t d án u tư: Qu n lý b o v r ng Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng, t nh Ngh An do oàn i u tra quy ho ch lâm nghi p l p, v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Tên d án: D án qu n lý b o v r ng Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng. 2. Ch u tư: Ban qu n lý Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng. 3. Hình th c u tư: Xây d ng m i. 4. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án. 5 a i m th c hi n d án: Qu n lý b o v 40.127,7 ha r ng ã ư c c p có thNm quy n giao cho Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng qu n lý, trên a bàn 5 huy n: Qu Phong, Quỳ Châu, Quỳ H p, Con Cuông, Tương Dương. 6. Quy mô d án: - Di n tích b o v 40.127,7 ha, trong ó khoán b o v cho các h gia ình 10.054 ha. - Ph c h i r ng b ng khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng 3.434 ha. - Tr ng r ng m i 1.000 ha.
  2. - Xây d ng 02 vư n ươm v i di n tích 1,5 ha. - Xây d ng 84,76 km ư ng ranh gi i, 41 c t m c và 2 b ng. - Mua s m thi t b ph c v công tác qu n lý b o v r ng. 7. N i dung và các gi i pháp thi t k ch y u: 7.1. B o v r ng: T ng di n tích b o v r ng là 40.127,7 ha, trong ó: Di n tích do Ban qu n lý Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng tr c ti p b o v là 30.073,7 ha, di n tích giao khoán cho h dân b o v là 10.054 ha. Di n tích giao khoán cho h dân (m i h không quá 20 ha) c th là: TTT ơn v b o v Ti u khu b o v Di n tích (ha) Ghi chú 11 B n Na Ngân, b n Na Ca và 563, 568 và 576 1.988,5 b n Bay, xã Nga My, huy n Tương Dương 22 B n X p Kho, b n Canh và 592, 577, 580 và 2.507,8 B n B t, xã Nga My, huy n 581 Tương Dương 33 B n Na Kho, b n Pi ng , b n 587 và 593 944,8 Nóng Mò xã Nga My, huy n Tương Dương 44 B n Cư m, b n Na L u, b n 230, 236 và 240 1.660,5 Na Lu c, b n Na Mô xã Di n Lãm, huy n Quỳ Châu 55 B n N t Trên, b n N t Dư i, 224 và 227 1.029,5 b n Na My xã Châu Hoàn, huy n Quỳ Châu 66 B n Mét, b n Na C , b n 726, 728 và 729 1.922,9 ình, b n Xi ng xã Bình ChuNn, huy n Con Cuông C ng 10.054,0 7.2. Ph c h i b ng khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng: T ch c tu n tra c m chăn th gia súc vào r ng, th c hi n nghiêm ng t quy trình phòng cháy ch a cháy r ng, b o v t t cây m và cây tái sinh, tr ng cây b sung và chăm sóc r ng phát tri n t t. 7.3. Tr ng r ng: - Cây gi ng: Cây b n a trong vùng lõi Khu b o t n sinh trư ng và phát tri n t t, g m: lát hoa, mu ng, ràng ràng, trám, c ng tr ng ...
  3. - Phương th c tr ng: Tr ng h n giao theo ám có quy mô nh m b o úng theo yêu c u k thu t. - Chăm sóc cây tr ng liên t c trong 2-3 năm sau khi tr ng. 7.4. Xây d ng vư n ươm: - Xây d ng 02 vư n ươm cây gi ng ph c v tr ng r ng, 01 vư n ươm t i Tr m qu n lý b o v r ng Nga My di n tích 1,0 ha và 01 vư n ươm t i văn phòng BQL Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng di n tích 0,5 ha. - N i dung xây d ng vư n ươm: C i t o t, xây d ng hàng rào, h th ng i n, h th ng c p và thoát nư c, dàn che. 7.5. Xây d ng ư ng ranh gi i: - ư ng ranh gi i: R ng 2 m, phát d n s ch c và ào h t g c cây trên ư ng. - C t m c: B ng BTCT mác 200 cao 1,0 m; áy m c cao 0,1 m, r ng 0,4 m, r ng 0,3 m. - B ng ch d n: M t b ng b ng thép t m dày 6 mm, kích thư c 1,5x1,0 m; b ng g n trên 2 c t BTCT cao 3 m b ng bu lông. 7.6. Mua s m d ng c , thi t b tu n tra: Máy GPS 03 cái, ng nhòm 05 cái, máy nh k thu t s 01 cái, máy quay camera 01 cái, t s t ng tài li u 20 cái. 8. Phương án tài chính c a d án: 8.1 T ng m c u tư: ( Theo ơn giá XDCB quý II/2007) T ng s : 13.730 Tri u ng (Mư i ba t , b y trăm ba mươi tri u ng) Trong ó:- Xây l p: 612 tri u ng; + Xây d ng vư n ươm: 400 tri u ng; + ư ng ranh gi i: 212 tri u ng; - Ph c h i r ng: 1.711 tri u ng; - Tr ng r ng: 5.000 tri u ng; - Khoán b o v r ng: 5.027 tri u ng; - Thi t b (TT) 180 tri u ng; - Chi phí khác: 600 tri u ng; - D phòng: 600 tri u ng;
  4. 8.2. Ngu n v n: V n Chương trình 661 c a t nh và huy ng t các ngu n v n h p pháp khác. 9. Hi u qu d án: B o v tài nguyên thiên nhiên hi n có, gi m s suy thoái a d ng sinh h c, b o t n gi gìn khu r ng t nhiên c trưng cho h sinh thái mang tính nguyên sinh, b o t n tính a d ng sinh h c cho các loài ng v t và th c v t (trong ó có nhi u lo i ng v t và th c v t quý hi m), b o v r ng phòng h u ngu n, h n ch thiên tai, góp ph n th c hi n thành công chương trình nghiên c u khoa h c. 10. T ch c th c hi n d án: Ban qu n lý Khu b o t n thiên nhiên Pù Hu ng l p thi t k chi ti t giao khoán b o v 10.054 r ng, Ph c h i r ng b ng khoanh nuôi xúc ti n tái sinh 3.434 ha r ng và tr ng r ng m i 1.000 ha trình c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t, sau ó h p ng c th v i t ng h gia ình, cá nhân và ơn v theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 11. Ti n th c hi n d án: Th c hi n t năm 2007 n khi k t thúc Chương trình 661. 12. Phương th c th c hi n u tư: Ph n xây l p và thi t b th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 13. Ch u tư: Ch u trách nhi m qu n lý th c hi n d án theo úng quy nh Qu n lý u tư và xây d ng, Quy nh u th u hi n hành c a Nhà nư c và n i dung quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các ông: Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Nông nghi p &PTNT, Tài chính; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Ch t ch UBND các huy n: Qu Phong, Quỳ Châu, Quỳ H p, Con Cuông và Tương Dương; Ch u tư và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 2; - PCT NN; - Phó VP TH; - Lưu VT, NN, TTCB. Nguy n ình Chi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản