Quyết định số 286/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 286/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 286/QĐ-TTg về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 286/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 286/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải: a) Sáp nhập Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 711 vào Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 76; b) Chuyển các công ty nhà nước sau thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2009: - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 224; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 226; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 232; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 240; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 242; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 244; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 474;
  2. - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 483; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 496; - Công ty Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715; - Công ty Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Đắk Lắk; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 76; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 71; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 78; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 714; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 495; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 719; - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 248. Điều 2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm: - Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định này; - Tiếp tục thực hiện chức năng chủ sở hữu tại các công ty nêu tại Điều 1 Quyết định này khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; - Chỉ đạo Cụm phà Hậu Giang xây dựng đề án chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để quản lý, khai thác cầu Cần Thơ khi hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện Quyết định này. Điều 4. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.
  3. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và xã hội; - Cục Đường bộ Việt Nam; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, Nguyễn Sinh Hùng KTN, TKBT; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).
Đồng bộ tài khoản