Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc cho phép doanh nghiệp Tuấn Hùng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất tại xã Đông Tiến - Đông Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc cho phép doanh nghiệp Tuấn Hùng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất tại xã Đông Tiến - Đông Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc cho phép doanh nghiệp Tuấn Hùng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất tại xã Đông Tiến - Đông Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc cho phép doanh nghiệp Tuấn Hùng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất tại xã Đông Tiến - Đông Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HOÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 2895/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 26 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP DOANH NGHIỆP TUẤN HÙNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ THUÊ ĐẤT TẠI XÃ ĐÔNG TIẾN - ĐÔNG SƠN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số: 2391/TTr-STNMT ngày 24/9/2007 và Đơn xin thuê đất ngày 28/2/2007 của Doanh nghiệp Tuấn Hùng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Doanh nghiệp Tuấn Hùng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê 11.700 m2 đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, để xây dựng Xưởng sản xuất Đá ốp lát, mỹ nghệ xuất khẩu, kho bãi tập kết hàng và giới thiệu sản phẩm. - Vị trí được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 506/TLBĐ tỷ lệ 1/2000, thửa mới tạo thành số 1620, tờ bản đồ số 04, bản đồ địa chính xã Đông tiến, chỉnh lý năm 2002, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 13 tháng 09 năm 2007. - Thời hạn thuê đất: 50 năm, tính từ ngày ký quyết định này. - Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Doanh nghiệp Tuấn Hùng nộp tiền thuê đất và phí, lệ phí; Ký hợp đồng thuê đất với Doanh nghiệp Tuấn Hùng; kiểm tra việc thực hiện hợp đồng thuê đất của Doanh nghiệp Tuấn Hùng và chỉ đạo các đơn vị có liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế Thanh Hoá, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, Chủ tịch UBND xã Đông Tiến, Giám đốc Doanh nghiệp Tuấn Hùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận:
  2. - Như điều 3 QĐ; - Lưu: VT, NN (2). Mai Văn Ninh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản