Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/1999/Q -BXD Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 29/1999/Q -BXD NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CH B O V MÔI TRƯ NG NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27/12/1993; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ch th 36-CT/TW ngày 26/6/1998 c a B Chính tr v công tác b o v môi trư ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Xét ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và ông V trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch b o v môi trư ng ngành Xây d ng". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các Ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , các ơn v thu c ngành Xây d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) QUY CH B O V MÔI TRƯ NG NGÀNH XÂY D NG (Kèm theo Quy t nh s 29/1999/Q -BXD ngày 22/ 10/ 1999 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng và ph m vi áp d ng: 1. Quy ch này ư c áp d ng i v i công tác qu n lý, b o v môi trư ng ngay t khâu: l p và xét duy t d án quy ho ch xây d ng ô th , i m dân cư và khu công nghi p; ChuNn b d án u tư xây d ng; T ch c thi công, nghi m thu và ưa d án vào khai thác s d ng; Qu n lý ô th và qu n lý các cơ s s n xu t, kinh doanh v t li u và thi t b xây d ng; Các ho t ng v ánh giá tác ng Môi trư ng bao g m c t ch c ki m tra ki m soát, thanh tra giám sát môi trư ng trong các khâu có liên quan. 2. Các cơ quan Nhà nư c, m i t ch c và cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài có liên quan n công tác tư v n và u tư xây d ng, s n xu t kinh doanh cơ khí, v t li u xây d ng trên lãnh th Vi t Nam u ph i th c hi n quy ch này. Các cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c theo vùng, lãnh th v môi trư ng; các H i chuyên ngành, t ch c qu n chúng và nhân dân có quy n giám sát và h tr m i m t b o v môi trư ng ngành xây d ng. i u 2: Trong quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Môi trư ng ngành xây d ng quy nh trong Quy ch này ư c hi u là t ng th c a môi trư ng t nhiên, môi trư ng nhân t o có th b tác ng b i các ho t ng c a các d án xây d ng ô th , i m dân cư và khu công nghi p, các cơ s s n xu t, kinh doanh v t li u, thi t b xây d ng. 2. Môi trư ng ô th i m dân cư và khu công nghi p: bao g m các y u t t nhiên và nhân t o, y u t v t ch t và phi v t ch t có quan h m t thi t v i nhau, nh hư ng t i i s ng, s n xu t, s t n t i, phát tri n c a thiên nhiên và con ngư i trong ô th , i m dân cư và trong các khu công nghi p. 3. B o v môi trư ng ngành xây d ng là thông qua công tác ng b trên các m t lu t pháp, hành chính, kinh t xã h i, khoa h c k thu t nh m t o i u ki n t ch c t t môi trư ng và môi trư ng lao ng; gi m thi u các tác ng x u nh hư ng n các y u t t nhiên và xã h i. 4. Cơ s h t ng ô th , khu công nghi p: a. Cơ s h t ng k thu t: T p h p các công trình, thi t b k thu t ph c v các ho t ng s n xu t và i s ng ô th như h th ng giao thông, thông tin liên l c, h th ng cung c p năng lư ng ( i n, gaz), chi u sáng công c ng, h th ng cung c p nư c và thoát nư c, qu n lý ch t th i r n b o m môi trư ng s ng ô th . Ph n l n công trình, thi t b c a cơ s h t ng ư c t ng m dư i n n t ô th và th c hi n giai o n u c a k ho ch xây d ng ô th , khu công nghi p. b. Cơ s h t ng xã h i: T p h p các công trình ph c v xã h i t i ô th và các i m dân cư cho các nhu c u ph c v giáo d c (nhà tr , trư ng h c) ph c v y t (b nh vi n, tr m xá, nhà an dư ng), ph c v văn hoá (nhà văn hoá, r p hát, r p chi u phim, thư vi n), ph c v thương nghi p (c a hàng, ch , siêu th ), ph c ph ngh ngơi, gi i trí (công viên, vư n thú), tôn giáo, tín ngư ng (nhà th , n, chùa) và các di s n văn hoá khác.
 3. 5. Khu công nghi p: c m t vi t t t c a khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. 6. TM: vi t t t c a c m ánh giá tác ng môi trư ng. 7. Khu nhà không chính th c: là các khu t m như nhà chu t, xóm li u.... i u 3: Qu n lý môi trư ng trong ngành xây d ng. Các d án quy ho ch, d án u tư xây d ng (theo phân c p và quy nh trong Thông tư s 490/1998/TT c a B KHCN&MT hư ng d n l p và thNm nh báo cáo TM) ph i th c hi n TM nghĩa là ph i xem xét các khía c nh môi trư ng, tuân th các quy chuNn, tiêu chuNn, quy ph m hi n hành. Trong qua trình thi công và v n hành khai thác s d ng công trình ph i tránh ho c gi m thi u các tác ng có h i n s c kho c ng ng và v sinh môi trư ng; Ph i tuân th các quy nh trong gi y c p phép v môi trư ng; Ch u s ki m tra và thanh tra v môi trư ng c a cơ quan qu n lý môi trư ng theo nh kỳ ho c t xu t khi c n thi t. Chương 2 B O V MÔI TRƯ NG TRONG QUY HO CH VÀ QU N LÝ XÂY D NG Ô THN, I M DÂN CƯ VÀ KHU CÔNG NGHI P i u 4: ánh giá tác ng môi trư ng trong các d án quy ho ch xây d ng 1. i v i d án quy ho ch xây d ng do B Xây d ng phê duy t ho c tho thu n các a phương phê duy t ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t u ph i l p báo cáo TM riêng (theo m u hi n hành) kèm theo văn b n c a cơ quan l p quy ho ch, ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ho c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i B Xây d ng thNm nh theo s phân c p. 2. Khi l p, thNm nh và xét duy t d án quy ho ch xây d ng c n tuân th các quy nh v b o v môi trư ng t i i u 5 c a quy ch này: i u 5: B o v môi trư ng trong qu n lý xây d ng ô th , i m dân cư, khu công nghi p: 1. Qu n lý môi trư ng t, h sinh thái, i u ki n t nhiên: a. Ph i th c hi n úng các quy nh theo lo i ô th v tiêu chí s d ng t bao g m: m t dân s , t l t cho nhà , t công nghi p, ư ng, vư n hoa cây xanh, m t nư c h i u hoà: ph i tuân th úng quy chuNn, tiêu chuNn và các văn b n có liên quan t khâu kh o sát, thi t k , thi công, qu n lý ô th , i m dân cư và khu công nghi p. b. Tài nguyên sinh v t trong các h sinh thái trên c n (môi trư ng t) và dư i nư c) trong quá trình quy ho ch và xây d ng c n ư c b o v t i a như núi, cánh r ng, sông ngòi, h ao, các loài ng v t quý hi m.
 4. c. Không ư c trưng d ng các h ao, các ngu n nư c t nhiên trong các ô th làm nơi ch a và x lý nư c th i, nơi rác th i làm nhi m bNn và ô nhi m môi trư ng (tr trư ng h p b t kh kháng, ph i ư c x lý m c t i a và ph i do cơ quan có thNm quy n c a ô th ó quy t nh). d. B o v ch t lư ng t không b quá trình ô nhi m làm bi n i môi trư ng s ng, gây ra các lo i d ch b nh cho con ngư i và ng, th c v t s ng trên ó. Ch t lư ng t trong ô th , i m dân cư, khu công nghi p c n ph i tuân th các tiêu chuNn Nhà nư c v môi trư ng. 2. Qu n lý môi trư ng nư c: Trong quá trình th c hi n d án t khâu chuNn b u tư n khâu nghi m thu ưa công trình vào s d ng ph i m b o các cam k t c a Ch d án và B n c p phép v môi trư ng (n u có) ư c quy nh trong báo cáo TM v i các n i dung cơ b n sau: a. San n n và thoát nư c mưa: H n ch t i a tình tr ng ng p úng theo t ng a hình, tuỳ thu c kh năng u tư cho phép c a t ng th i kỳ. Các h thu ph i có lư i ch n rác và trong h thu ph i có áy thu c n l ng. T ch c và biên ch ngư i cào nh t rác, n o vét ga thăm và vào nơi quy nh. b. X lý nư c th i: Nư c th i sinh ho t, nư c th i b nh vi n, nư c th i s n xu t ph i x lý t tiêu chuNn trư c khi x ra ngu n ti p nh n. Bùn sau công o n x lý nư c th i và trong các b xí t ho i c n ư c hút theo quy trình thi t k và chuyên ch ra nơi quy nh. c. Các nhà máy nư c: ph i có gi y phép khai thác nư c theo "Lu t tài nguyên nư c" v nư c m t và "Thông tư liên t ch s 11/1997/TTLT-NN-CN ngày 08/11/97 c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn và B Công nghi p" v qu n lý khai thác nư c ng m. Nư c ph i ư c x lý t ch t lư ng nư c tiêu dùng trư c khi ra kh i nhà máy. i v i nư c th i t nhà máy nư c x ra (x nư c th i c a b l ng, b l c, b ch a) ph i x lý t tiêu chuNn trư c khi x ra ngu n ti p nh n. d. Tuân th nh ng v n có liên quan n c p, thoát nư c và môi trư ng nư c trong xây d ng ô th , i m dân cư, khu công nghi p ư c nêu i u 4.15, i u 5.15, i u 5.17, i u 5.20, i u 6.12, i u 6.13 trong Quy chuNn xây d ng - ch t lư ng nư c trong ô th , i m dân cư, khu công nghi p và các tiêu chuNn Nhà nư c Vi t Nam (TCVN) v môi trư ng có liên quan. 3. Qu n lý môi trư ng không khí: Tuân th nh ng i u có liên quan n môi trư ng khí trong xây d ng ô th , i m dân cư, khu công nghi p ư c nêu i u 4.18 trong Quy chuNn xây d ng và kho n 2 i u 71 trong Ngh nh s 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph ư c c th hoá trong Thông tư s 02/TT-MTg ngày 2-1-1996 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Ch t lư ng không khí trong ô th , i m dân cư khu công nghi p c n tuân th các tiêu chuNn TCVN v môi trư ng. 4. Ch ng ô nhi m ti ng n giao thông, công trư ng trong ô th :
 5. a. Xây d ng các gi i cây xanh, tư ng ch n nh ng nơi gây n thư ng xuyên, thi t k v t li u cách âm ch ng n theo tiêu chuNn; tuy n truy n giáo d c nhân dân trong vi c tuân th các quy nh v gây n. b. Tuân th nh ng quy nh có liên quan v ti ng n tính trong ô th , i m dân cư, khu công nghi p ư c nêu i u 4.16 trong Quy chuNn xây d ng và các TCVN v môi trư ng. 5. Cây xanh và m t nư c ô th : Cây xanh và m t nư c b o v môi trư ng trong ô th , i m dân cư, c n tuân th các i u 5.16, 6.14, 7.16 trong Quy chuNn xây d ng - 1996. 6. Môi trư ng giao thông: Tuân th nh ng quy nh có liên quan n h th ng giao thông trong ô th , i m dân cư, khu công nghi p ư c nêu i u 4.7, 5.13, 6.10, 7.11 trong Quy chuNn xây d ng và các TCVN v môi trư ng. a. Nh ng v n có liên quan n khí th i v môi trư ng không khí ư c nêu trong các tiêu chuNn Nhà nư c Vi t Nam i u 4.18 v x khí th i trong quy chuNn xây d ng - 1996.b. b. Nh ng v n có liên quan n n v môi trư ng không khí ư c nêu trong các tiêu chuNn Nhà nư c Vi t Nam i u 4.16 v m c n t i a trong Quy chuNn xây d ng - 1996. c. Tuân th kho n 2 i u 71 trong Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph ư c c th hoá trong Thông tư s 02/TT-MTg ngày 2-1-1996 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 7. B o v môi trư ng trong các công trình văn hoá - l ch s : V n môi trư ng các di tích văn hoá, l ch s trong khu dân cư, khu ô th và khu công nghi p ngoài nh ng i u liên quan n Qui chuNn xây d ng - 1996 còn c n tuân theo Pháp l nh v b o v và s d ng di tích văn hoá, l ch s và danh lam th ng c nh, Ngh nh s 288/H BT c a H i ng B trư ng ngày 31/12/1985 và Thông tư s 206/VHTT c a B Văn hoá thông tin ngày 22/7/1996. 8. Môi trư ng t i nh ng nơi không chính th c trong ô th : "Nhà t m" các ô th , thu c d ng nh ng khu nhà l n chi m t công c a ngư i có thu nh p th p (ven sông, h , kênh, mương), s ng lênh ênh trên m t nư c (dân v n ò, v n chài) ho c c nh các bãi rác trong ô th . Nh ng khu nhà không chính th c thư ng là nhà t m thi u các h th ng h t ng k thu t t i thi u ( ư ng, i n, c p nư c, thoát nư c). ây là nơi có m c ô nhi m môi trư ng cao nh t, ng th i cũng là nơi t p trung và lan truy n các m m m ng d ch b nh nhi u nh t trong các ô th , vì v y c n tuân th nh ng quy nh có liên quan n khu nhà t i các ô th , i m dân cư, khu công nghi p ư c nêu i u 5.7, 5.9, 6.6, 6.9 trong qui chuNn xây d ng.
 6. 9. Ch t th i r n và ch t th i nguy h i: Trong ô th c n quy ho ch và quy nh bãi chôn l p ph th i h p v sinh ho c các tr m x lý ch t th i r n theo quy nh nh m th c hi n Ch th s 199/TTg ngày 3/4/1997 c a Th tư ng Chính ph v các bi n pháp c p bách trong qu n lý ch t th i r n các ô th và khu công nghi p và các văn b n sau ây: a) Thông tư liên B s 1590/1997/TTLB-KHCNMT-XD c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Xây d ng v qu n lý ch t th i r n ô th . b) Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i ư c ban hành kèm theo Quy t nh s : 155/1999/Q -TTg ngày 16/7/1999 c a Th tư ng Chính ph . c) Quy ch Qu n lý ch t th i Y t ban hành kèm theo Quy t nh s 2575/1999/Q - YT ngày 27/8/1999 c a B t . i u 6: B o v môi trư ng các khu công nghi p. 1. Các khu công nghi p ph i có Quy ch th ng nh t qu n lý môi trư ng khu công nghi p, bao g m các cơ s h t ng v s d ng t, ư ng, i n, nư c c p, nư c th i, cây xanh, m t nư c: Qu n lý các tác ng n các y u t t nhiên, xã h i như các tác ng c a khói, b i, ti ng n, khí th i, nư c th i, ch t th i r n, t t c các tác ng này ph i ư c gi m thi u dư i gi i h n tiêu chuNn cho phép. 2. Qu n lý và b o v môi trư ng các khu công nghi p ph i th c hi n theo Quy ch qu n lý môi trư ng khu công nghi p. Chương 3 B O V MÔI TRƯ NG TRONG CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG i u 7: B o v môi trư ng trong các d án u tư xây d ng: i v i t ng d án xây d ng ph i ư c xác nh ngay t khâu chuNn b u tư cho n giai o n xây d ng và nghi m thu, ưa d án vào s d ng. Trong khâu thNm nh các d án u tư xây d ng c n th c hi n các quy nh v TM (Thông tư s 490/1998/TT c a B KHCN&MT hư ng d n l p và thNm nh báo cáo TM, Thông tư s 1420/MTg ngày 26/11/1994 hư ng d n TM i v i các cơ s ang ho t ng) và c n ưa vào d án ngu n kinh phí xây d ng các công trình k thu t x lý nh ng v n có liên quan n môi trư ng. i u 8: B o v môi trư ng trong các d án xây d ng m i, c i t o, nâng c p, s a ch a... Các d án ph i m b o phù h p v i môi trư ng c nh quan khu v c và ti p n i thích h p v i h t ng hi n có, ph i c bi t quan tâm n m i quan h v i các công trình lân c n như h th ng giao thông, x lý nư c th i, khí th i, thu gom x lý rác th i khu v c. Các ngu n ch t th i (khí th i, nư c th i, rác th i) phát sinh trong quá trình v n hành công trình xây d ng ph i ư c x lý c c b ho c ư c truy n t i kín t i h th ng cơ s h t ng k thu t x lý ch t th i c a ô th và khu công nghi p.
 7. i u 9: V ti n nghi, an toàn s c kho cho ngư i s d ng: Ph i tuân th Qui chuNn xây d ng và các tiêu chuNn có liên quan v chi u sáng t nhiên, thông hơi thoáng gió, l i i l i thoát, phòng ch ng cháy n , ch ng ng t và nhi t trong phòng i v i các công trình có s d ng i u hoà nhi t . V t li u s d ng b o m không gây ô nhi m môi trư ng và nh hư ng n s c kho nh ng ngư i s ng và làm vi c trong công trình ó. i u 10: Ti t ki m năng lư ng: C n nâng cao hi u su t trong vi c s d ng năng lư ng, nhiên li u và b o m v sinh môi trư ng xây d ng theo Qui chuNn xây d ng c th là: 1. T n d ng i u ki n chi u sáng t nhiên. 2. S d ng các trang thi t b trong công trình có hi u su t năng lư ng cao. 3. V bao che cách nhi t t t gi m t i a hi n tư ng truy n nhi t. 4. Các công trình công c ng, tthương m i, chung cư nên s d ng h th ng làm mát trung tâm và khi s d ng thi t b có dung môi làm l nh ph i tuân th Công ư c v b o v t ng ozon mà Chính ph Vi t Nam ã tham gia ký và phê chuNn ngày 26 tháng 4 năm 1994. Chương 4 B O V MÔI TRƯ NG TRÊN CÔNG TRƯ NG XÂY D NG i u 11: Công trư ng xây d ng Các công trình xây d ng ph i m b o các Qui nh v an toàn lao ng và v sinh môi trư ng trong quá trình chuyên ch v t li u xây d ng, quá trình thi công và hoàn thi n công trình. Các công trư ng xây d ng ph i có t ng h p tình hình môi trư ng nh kỳ ho c t xu t khi có yêu c u, theo b n phê duy t báo cáo TM trong qua trình thi công công trình cho n khi hoàn thành, bàn giao ưa công trình vào s d ng. i u 12: Công ngh và trang thi t b trên công trư ng. Khi thi công móng c c cho các công trình trong ô th ph i xem xét l a ch n thi t b thi công thích h p tránh rung ng, khói, b i, ti ng n và nh hư ng t i các công trình khác. i u 13: X lý nư c b m t và nư c th i trong quá trình thi công. 1. Ph i có h th ng thoát nư c công trư ng b o m không gây ô nhi m ngu n ti p nh n, không gây s t l t các khu v c xung quanh, không gây l y l i làm nh hư ng n phía ngoài công trình và giao thông ô th b ng cách x lý riêng trong công trư ng ho c có h thu gom và chuyên ch ra nơi quy nh.
 8. 2. Các dung d ch khoan ho c bùn t ph i thu gom và l ng ng n o vét ho c thu h i. i u 14: Thu gom ph th i các công trình thi công. 1. Có bi n pháp qu n lý, thu gom ph th i xây d ng, ch v sinh t m th i cho công nhân xây d ng. 2. C m ph th i xây d ng t do t trên cao xu ng m t t ho c sàn dư i. 3. Ph i có k ho ch thu gom, v n chuy n ch t th i xây d ng n nơi quy nh. 4. nh ng nơi quá ch t h p ph i xin phép nơi ph th i t m th i. i u 15: An toàn v sinh trong thi công và b o v công trình xây d ng. 1. Các công trư ng xây d ng ph i th c hi n nh ng quy nh v v sinh và an toàn lao ng theo TCVN 5308-91, an toàn i n TCVN 4086-95, và Qui chuNn xây d ng - 1996. 2. Công trư ng ph i ư c che ch n ch ng b i và v t rơi t trên cao, ch ng n và rung ng quá m c TCVN TCVN 3985-85, phòng ch ng cháy TCVN 3254 - 89, an toàn n TCVN 3255 - 86 trong qua trình thi công. 3. Xe v n chuy n v t tư, v t li u xây d ng r i, ph th i xây d ng d gây b i và làm bNn môi trư ng ph i ư c b c kín, tránh rơi vãi; tránh mang bùn, bNn trong công trư ng ra ư ng ph và h th ng ư ng giao thông công c ng. 4. Công trình k thu t h t ng t i công trư ng: B o v cây xanh trong và xung quanh công trư ng, vi c ch t h cây xanh ph i ư c phép cơ quan qu n lý cây xanh; Vi c chi u sáng bên ngoài ph i tuân th theo tiêu chuNn, i v i các nhà cao t ng ph i có èn báo hi u an toàn ban êm; Các công trình v sinh t m th i ph i ư c x lý tri t và không gây nh hư ng n môi trư ng lâu dài sau khi hoàn thành công trình. 5. Ph i có bi n pháp c th b o v c nh quan, giá tr thNm m , không gian ki n trúc và các yêu c u khác c a khu v c xung quanh trong quá trình thi công xây d ng công trình. Chương 5 B O V MÔI TRƯ NG TRONG CƠ S S N XU T, KINH DOANH V T LI U XÂY D NG i u 16: Các cơ s s n xu t xi măng 1. Ph i x lý t khâu nh p nguyên, nhiên v t li u ( t sét, á vôi, than, d u...) n khâu thành phNm (b i xi măng) trong các nhà xư ng theo tiêu chuNn môi trư ng lao ng.
 9. 2. i v i b i và khí th i có ngu n g c t t nhiên li u khi nung luy n clinker và trong khâu nghi n ph i qua x lý l c b i, c n ph i tính toán y chi u cao c a ng khói v i a hình cho phép theo tiêu chuNn môi trư ng. 3. i v i công ngh xi măng lò quay s n xu t theo phương pháp ư t là lo i công ngh l c h u, t n hao năng lư ng l n, ô nhi m môi trư ng tr m tr ng c n ưu tiên u tư chuy n sang công ngh khô (ho c ph i c i t o môi trư ng theo hư ng u tư hi n i nh t). C n ph i tuân th các quy nh v an toàn lao ng và v sinh môi trư ng theo các TCVN có liên quan i v i công ngh xi năng lò ng và lò quay. 4. i v i công ngh xi măng lò ng, ph i ti n hành c i ti n k thu t u tư chi u sâu hoàn thi n dây chuy n, b o m an toàn lao ng và b o v môi trư ng: c n s m lo i b nh ng cơ s xi măng lò ng không áp ng yêu c u ch t lư ng s n phNm và gây ô nhi m môi trư ng. i u 17: Các cơ s s n xu t thu tinh và g m xây d ng: 1. Các cơ s s n xu t g ch xây: a. Lò nung s y tuynen ô nhi m khí th i v n còn l n, c n trang b h th ng h p ph SO2 ho c ng khói chi u cao nh m lan to khí th i theo hư ng pha loãng. b. i v i lo i lò g ch s n xu t theo ki u th công lãng phí nguyên li u, nhiên li u và gay ô nhi m môi trư ng, c n h n ch ô nhi m môi trư ng ti n n thay th d n lo i s n xu t g ch th công b ng lo i lò nung s y tuynen. 2. Các cơ s s n xu t t m l p, má phanh ô tô: a. Các cơ s s n xu t này gây ô nhi m môi trư ng do khí th i, nư c th i và b i amiăng, xi măng. Ph i có bi n pháp k thu t x lý nh m b o m v sinh môi trư ng và an toàn lao ng, h n ch và lo i tr các ch t ô nhi m trư c khi x ra ngu n ti p nh n và ph i ư c ưa n v trí theo quy ho ch ư c duy t. b. Vi c s d ng nguyên li u và s n xu t s n phNm có ch a amiăng c n th c hi n úng các quy nh hi n hành. 3. Cơ s s n xu t thu tinh, kính t m xây d ng: Ô nhi m b i, d u m , khí SO2, HF và các khí c h i khác cũng ph i ư c lo i tr trư c khi x ra ngu n ti p nh n. 4. Các cơ s s n xu t thi t b s v sinh và g ch lát: Các cơ s s n xu t này gây ô nhi m môi trư ng ch y u là b i, khí th i và nư c th i; phân xư ng s n xu t và tráng men có hàm lư ng c n lơ l ng r t cao; Ph i có các bi n pháp k thu t x lý b i và l ng c n nư c th i t tiêu chuNn trư c khi x ra ngu n ti p nh n.
 10. i u 18: Các cơ s s n xu t s n phNm cơ khí xây d ng: Ô nhi m ch y u là x than, bã t èn, phoi s t thép, SiO2, NaCO3, c t làm khuôn, khí th i, d u m và các kim lo i n ng trong nư c th i ( c bi t là phân xư ng m ). Ph i có bi n pháp thu khí, b i, thu d u m ; trung hoà và x lý nư c th i t ch t lư ng trư c khi th i ra ngu n ti p nh n. i u 19: Các cơ s khai thác cát, á, s i làm c t li u bê tông, khai thác gia công á p lát: 1. Ph i b o v c nh quan, gi m thi u s thay ib m t t ai, thay i dòng ch y các sông su i. 2. B i á và nư c th i ph i ư c x lý t tiêu chuNn trư c khi x ra ngu n ti p nh n. 3. Ph i có bi n pháp ki m soát và x lý b i á t ngu n phát sinh b o m môi trư ng lao ng và môi trư ng chung: trong nhà ph i thu hút và l c b i, ngoài công trư ng ph i phun Nm nh m gi m lư ng b i phát tán. i u 20: Khuy n khích các cơ s s n xu t các s n phNm v t li u xây d ng t ch t lư ng môi trư ng. Các cơ s s n xu t ph i xác nh các y u t ch y u c a h th ng qu n lý môi trư ng c a mình xây d ng n i quy qu n lý cơ s , c th g m: 1. Ph bi n nh m quán tri t nh ng quy nh v qu n lý môi trư ng t th trư ng ơn v n t t c m i thành viên trong ơn v . 2. Xác nh các s n phNm c a cơ s s n xu t c n t tiêu chuNn môi trư ng. 3. Nghiên c u các gi i pháp k thu t c th b o v môi trư ng. 4. C n quy nh c th v công ngh , kinh phí và l c lư ng th c hi n ho t ng qu n lý môi trư ng, có quy ch c th l c lư ng này ho t ng. 5. ào t o và có các phương pháp nâng cao nh n th c v qu n lý ch t lư ng s n phNm theo yêu c u b o v môi trư ng cho cán b , công nhân viên. 6. T ch c thông tin, tuyên truy n trong n i b và bên ngoài v v n b o v môi trư ng. Các thông tin ph i ư c lưu gi có th ki m tra x lý k p th i. 7. nh kỳ ki m tra m ng lư i t ch c b o v môi trư ng c a cơ s . 8. C p qu n lý ph i ki m tra h th ng k thu t b o v môi trư ng nh m b o mh th ng ho t ng liên t c, thư ng xuyên có hi u qu . 9. Ph n u b o m cơ s s n xu t ư c c p ch ng ch theo các tiêu chuNn qu n lý ch t lư ng ISO 9.000 và các tiêu chuNn qu n lý môi trư ng ISO 14.000. i u 21: An toàn và v sinh lao ng trong s n xu t v t li u xây d ng
 11. 1. Các cơ s s n xu t v t li u xây d ng ph i t ch c nh kỳ ki m tra, o c các y u t môi trư ng lao ng theo quy nh ho c theo gi y phép v môi trư ng. Y u t môi trư ng lao ng g m: a. Các y u t vi khí h u (nhi t , Nm, t c gió, b c x nhi t); b. Các y u t v t lý (ánh sáng, ti ng n, rung, các b c x có h i: b c x ion hoá và không ion hoá); c. Các y u t hoá h c (hơi, khí, b i c, ch t hoá h c); d. Các vi sinh v t gây b nh như vi khuNn, siêu vi khuNn, n m m c, các lo i ký sinh trùng, côn trùng; e. Khi các y u t c h i vư t quá tiêu chuNn v sinh cho phép thì ph i có bi n pháp kh c ph c ngay; ho c n u th y có kh năng x y ra s c b t thư ng gây nguy cơ n s c kho và tính m ng c a ngươì lao ng thì ph i ng ng ngày ho t ng và báo ngay cho cơ quan có trách nhi m ki m tra, x lý k p th i. 2. Cơ s s n xu t ph i m b o nh ng quy nh v an toàn lao ng và v sinh môi trư ng cho t ng cá nhân. Xe v n chuy n nguyên li u, v t li u, v t tư xây d ng ra kh i công xư ng, xí nghi p s n xu t vào ư ng ph ph i che kín, tránh rơi vãi. Chương 6 T CH C QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V MÔI TRƯ NG NGÀNH XÂY D NG i u 22: T ch c th c hi n và ph i h p v i các B ngành: B Xây d ng ch o công tác qu n lý môi trư ng Ngành Xây d ng và ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các b ngành, t nh thành ph ch o th c hi n Lu t b o v môi trư ng và quy ch b o v môi trư ng trong ngành Xây d ng, ng th i: 1. Ph i h p v i B Nông nghi p và phát tri n nông thôn v vi c th c hi n Lu t Tài nguyên nư c: b o v , khai thác ngu n nư c c p cho ăn u ng sinh ho t, s n xu t các khu dân cư ô th , nông thôn và khu công nghi p. 2. Ph i h p v i B Y t trong vi c tư v n, xây d ng tiêu chuNn v sinh ch t lư ng nư c ăn u ng sinh ho t, x lý nư c th i, rác th i b nh vi n và các cơ s y t . 3. Ph i h p v i B Công nghi p và Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t trong vi c x lý nư c th i và thu gom, v n chuy n x lý rác th i công nghi p, ch t th i nguy h i ra nơi quy nh theo quy ho ch ư c duy t. 4. Ph i h p v i B Giao thông v n t i v quy ho ch ư ng vành ai ô th , ư ng và các nút giao thông trong ô th , ch ng ùn t c, gây ô nhi m môi trư ng. 5. Ch o các ơn v thu c ngành Xây d ng có trách nhi m th c hi n nhi m v sau:
 12. a. V Khoa h c Công ngh c a B Xây d ng (V KHCN): - Là u m i giúp B trư ng B Xây d ng trong công tác qu n lý môi trư ng ngành Xây d ng, trong vi c xu t chi n lư c, chương trình hành ng, nghiên c u khoa h c, xây d ng chính sách, tiêu chuNn, ào t o, h p tác qu c t , i u tra cơ b n, hi n tr ng môi trư ng hàng năm c a Ngành. - Thư ng tr c trong vi c thành l p H i ng thNm nh báo cáo TM c p B ho c ư c phân c p, u quy n; i di n cho B Xây d ng tham gia các H i ng thNm nh c p Nhà nư c ho c các H i ng thNm nh a phương v TM; Giúp các cơ s c a B trong quá trình l p báo cáo TM và ti p nh n vi c ăng ký các Báo cáo TM theo quy nh hi n hành trư c khi các cơ s c a B trình duy t các cơ quan qu n lý nhà nư c. - T ng h p tình hình báo cáo hi n tr ng môi trư ng Ngành Xây d ng hàng năm, nh kỳ 5 năm theo k ho ch ho c t xu t khi có yêu c u. b. Các C c V ch c năng khác c a B trong ph m vi nhi m v c a mình ph i h p v i V KHCN trong vi c qu n lý môi trư ng Ngành Xây d ng. c. Các ơn v khác thu c ngành Xây d ng có trách nhi m tư v n, ph i h p v i V KHCN trong các ho t ng c a m ng lư i qu n lý môi trư ng ngành Xây d ng. i u 23: M ng lư i qu n lý môi trư ng xây d ng. M ng lư i qu n lý môi trư ng xây d ng bao g m các u m i có liên quan n môi trư ng v qu n lý, thanh tra, nghiên c u, tư v n, xây d ng, v n hành các d án, công trình t c p B , các T ng công ty, Công ty tr c thu c n các a phương (bao g m V Khoa h c Công ngh là ơn v thư ng tr c; Các vi n nghiên c u, Trung tâm nghiên c u Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Các H i trư ng chuyên ngành; Trung tâm Y t . Các phòng ban an toàn lao ng và v sinh môi trư ng các t ng Công ty thi công và s n xu t v t li u xây d ng; Các phòng ban an toàn lao ng và v sinh môi trư ng các S Xây d ng, S Giao thông Công chính). i u 24: Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m ng lư i qu n lý Môi trư ng Xây d ng: Là t ch c tư v n c a B trư ng B Xây d ng v các v n qu n lý môi trư ng xây d ng như môi trư ng trong thi t k quy ho ch xây d ng, môi trư ng trong qu n lý ô th và khu công nghi p; môi trư ng s n xu t v t li u xây d ng; môi trư ng công trư ng xây d ng; môi trư ng trong nhà và công trình công c ng, công trình s n xu t công nghi p v i m t s công vi c c th sau: 1. Hư ng d n các ơn v trong Ngành th c hi n Lu t b o v Môi trư ng, các chính sách, thông tư, quy t nh, ch th c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng thu c trung ương và a phương trong lĩnh v c Xây d ng. Ph i h p các B , Ngành so n th o các văn b n liên t ch v các v n môi trư ng có liên quan. 2. Xây d ng chi n lư c, chính sách và chương trình hành ng qu n lý môi trư ng ngành Xây d ng ng b v i các B , Ngành phù h p v i ch th 36 c a B Chính tr
 13. v b o v môi trư ng và Lu t b o v môi trư ng. xu t các d án, tài nghiên c u khoa h c, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, ào t o, các v n có liên quan tr c ti p n môi trư ng Ngành Xây d ng. Nghiên c u Hư ng d n, ch d n l p và thNm nh báo cáo TM. 3. L p báo cáo hi n tr ng môi trư ng hàng năm, năm năm theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng. Nghiên c u bi u i u tra th ng kê, ki m soát, báo cáo các v n môi trư ng ngành Xây d ng. Ph i h p các cơ quan qu n lý nhà nư c thanh tra, giám sát các v n môi trư ng Xây d ng. Vi t bài, nh, thông tin trong các t p chí chuyên ngành và các phương ti n thông tin i chúng khác. 4. Tư v n các v n v báo cáo TM các công trình l n, ph c t p, có ý nghĩa quan tr ng và mang tính ch t a ngành. 5. Nghiên c u, nh p và chuy n giao công ngh m i v k thu t môi trư ng. 6. Th o lu n và óng góp ý ki n (b ng văn b n) các v n mà B trư ng yêu c u tư v n. 7. Nghiên c u, ph bi n và khuy n khích t t c các cơ s thu c Ngành ăng ký và b o m các tiêu chuNn qu n lý Môi trư ng (ISO 14000). 8. Thanh tra môi trư ng: Th c hi n theo k ho ch hàng năm (kho n 2 i u 21 Quy ch này) ho c ph i h p v i C c Môi trư ng ho c S KHCN&MT thanh tra t xu t khi có yêu c u. 9. ngh khen thư ng công trình, ơn v , cá nhân có thành tích trong b o v , qu n lý môi trư ng ngành Xây d ng. i u 25: Ban thư ng tr c m ng lư i qu n lý môi trư ng Ngành Xây d ng: 1. Trư ng ban là Th trư ng ph trách Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ch o các ho t ng c a m ng lư i theo tinh th n c a Quy ch này. 2. Phó trư ng ban thư ng tr c là V trư ng V Khoa h c Công ngh có nhi m v xu t các ho t ng, hư ng d n th c hi n các nhi m v ghi trong i u 22 Quy ch này. 3. Các i di n làm u m i cho các ơn v ghi trong i u 23 Quy ch này có nhi m v th c hi n các ho t ng do Ban thư ng tr c yêu c u. 4. U viên thư ký Thư ng tr c là chuyên viên V Khoa h c Công ngh . 5. Phương th c ho t ng: a. Hàng năm, m ng lư i qu n lý môi trư ng Xây d ng h p 2 l n: Tháng 9: Xây d ng k ho ch hành ng cho năm sau theo nh kỳ xây d ng k ho ch khoa h c công ngh hàng năm c a B .
 14. Tháng 3: T ng h p báo cáo hi n tr ng môi trư ng hàng năm và nh ng v n nNy sinh. b. Khi có yêu c u và theo s ch o c a B s có nh ng sinh ho t b t thư ng cùng xem xét, gi i quy t. Ban thư ng tr c có nhi m v chuNn b y n i dung các bu i sinh ho t này t k t qu cao nh t. Chương 7 KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 26: T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c b o v môi trư ng Xây d ng ư c quy nh trong quy ch này s ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. i u 27: Ngư i có hành vi phá ho i gây t n h i n tài nguyên và môi trư ng xây d ng; không ch p hành các quy nh trong Quy ch này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính, b i thư ng v t ch t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 8 I U KHO N THI HÀNH i u 28: Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký quy t nh ban hành. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương, các oàn th , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ quan ơn v trong ngành, a phương th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản