intTypePromotion=1

Quyết định số 29/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Quyết định số 29/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2002/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội thành Công ty cổ phần Thép Thăng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2002/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP GIA CÔNG CHẾ BIẾN KIM KHÍ ĐỨC GIANG THUỘC CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THĂNG LONG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (Tờ trình số 1124/T-TC ngày 11 tháng 6 năm 2002), Phương án chuyển Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội thành Công ty cổ phần và Biên bản thẩm định Phương án ngày 21 tháng 6 năm 2002 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp; Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội (thành viên hạch toán độc lập Tổng công ty Thép Việt Nam) gồm những điểm chính như sau: 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 8.000.000.000 đồng (tám tỷ đồng chẵn). Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 36,4 %; - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 17,5 %; - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp : 46,1 %. Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.
  2. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội (Quyết định số 2742/2001/QĐ-TC ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Tổng công ty Thép Việt Nam về xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá) tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2001 để cổ phần hoá là: 3.367.500.000 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp: 3.367.500.000 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 36 lao động trong Xí nghiệp là 6.550 với giá trị được ưu đãi là 196.500.000 đồng. Trong đó, số cổ phần ưu đãi bán trả chậm cho 8 lao động nghèo là 1.330 trị giá 93.100.000 đồng. 4. Về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động, Công ty Kim khí Hà Nội làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thép Việt Nam quyết định theo các quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội thành Công ty cổ phần Thép Thăng Long: - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: THANGLONG STEEL JOINT STOCK COMPANY; - Tên viết tắt: THEP THANGLONG; - Trụ sở đặt tại: thị trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điều 3. Công ty cổ phần Thép Thăng Long kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần): - Gia công, cán, kéo, kết cấu các sản phẩm thép; - Kinh doanh các mặt hàng sắt thép, xây dựng và hàng tiêu dùng; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng kim khí, điện, máy và hàng tiêu dùng; - Dịch vụ văn phòng, kho bãi, nhà xưởng, bốc xếp. Điều 4. Công ty cổ phần Thép Thăng Long là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp. Điều 5. Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.
  3. Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Kim khí Hà Nội có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thăng Long. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Kim khí Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 6, - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, - Ngân hàng Nhà nước VN, - Kho bạc Nhà nước VN, - Cục Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Xuân Thuý - UBND TP Hà Nội, - Công báo, - Ctcp Thép Thăng Long (3b); - Các thành viên Ban ĐM và PTDN Bộ, - Lưu VP, TCCB, ĐMDN (3b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2