Quyết định số 29/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
163
lượt xem
14
download

Quyết định số 29/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2007/QĐ-BYT Về việc bổ sung một số nội dung của nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM *** Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 29/2007/QĐ-BYT Hà N i , Ngày 11 tháng 05 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C B SUNG M T S N I DUNG C A NGUYÊN T C, TIÊU CHU N "TH C HÀNH T T NHÀ THU C" BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 11/2007/QĐ-BYT NGÀY 24/01/2007 C A B TRƯ NG B Y T VÀ NGUYÊN T C "TH C HÀNH T T PHÂN PH I THU C" BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 12/2007/QĐ-BYT NGÀY 24/01/2007 C A B TRƯ NG B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c s 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c; Căn c Quy t đ nh s 108/2002/QĐ-TTg ngày 15/08/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "Chi n lư c phát tri n ngành Dư c giai đo n đ n năm 2010"; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. B sung m t s n i dung c a nguyên t c, tiêu chu n "Th c hành t t nhà thu c" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 c a B trư ng B Y t như sau: 1. B sung đi m e kho n 2 M c II Chương III c a nguyên t c, tiêu chu n "Th c hành t t nhà thu c" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 c a B trư ng B Y t : - S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p Gi y ch ng nh n đ t tiêu chu n "Th c hành t t nhà thu c" theo m u t i Ph l c 3. 2. B sung Ph l c 3 quy đ nh v m u gi y ch ng nh n đ t tiêu chu n "Th c hành t t nhà thu c". Đi u 2. B sung m t s n i dung c a nguyên t c "Th c hành t t phân ph i thu c" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 c a B trư ng B Y t như sau: 1. B sung m c 1 ph n III Hư ng d n th c hi n t i Nguyên t c "Th c hành t t phân ph i thu c" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 c a B trư ng B Y t : a) Trư c ngày 01/01/2008, các nguyên t c quy đ nh t i Quy t đ nh s 12/2007/QĐ-BYT đư c áp d ng đ b sung ph m vi kinh doanh, gia h n gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh thu c ho c thay đ i đ a đi m kinh doanh thu c tr các quy đ nh t i các m c 3, 5, 7, 10, 15 và 16 ph n II nguyên t c "Th c hành t t phân ph i thu c". b) Th i h n c a gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh thu c c p b sung, gia h n ho c thay đ i đ a đi m kinh doanh thu c áp d ng theo quy đ nh t i Đi u 29 Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c và cơ s ph i đáp ng theo l trình tri n khai nguyên t c "Th c hành t t phân ph i thu c". 2. B sung đi m đ m c 6 Ph n III Hư ng d n th c hi n c a nguyên t c "Th c hành t t phân ph i thu c" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 c a B trư ng B Y t : - S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p Gi y ch ng nh n đ t tiêu chu n "Th c hành t t phân ph i thu c" theo m u t i Ph l c 3. 3. B sung Ph l c 3 quy đ nh v m u Gi y ch ng nh n đ t tiêu chu n "Th c hành t t phân ph i thu c". Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra và theo dõi vi c tri n khai áp d ng Quy t đ nh này. Đi u 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Cao Quang Minh PH L C:
Đồng bộ tài khoản