Quyết định số 291/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
16
download

Quyết định số 291/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 291/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 291/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 291/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B LÃI SU T CHO VAY TÍN D NG U TƯ, TÍN D NG XU T KH U C A NHÀ NƯ C VÀ M C CHÊNH L CH LÃI SU T Ư C TÍNH H TR SAU U TƯ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách, ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc y s n xu t, kích c u u tư và tiêu dùng, duy trì tăng trư ng kinh t , m b o an sinh xã h i; Căn c Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Thông tư s 16/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 c a B Tài chính hư ng d n s a i Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH i u 1. Lãi su t cho vay tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 6,9%/năm, b ng ngo i t t do chuy n i là 5,4%/năm. i u 2. M c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư i v i d án vay v n b ng ng Vi t Nam là 2,1%/năm, i v i d án vay v n b ng ngo i t là 0,6%/năm. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 114/2008/Q -BTC ngày 5 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v lãi su t cho vay tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và m c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư.
  2. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, ch u tư các d án vay v n tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph , Website BTC; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, V TCNH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản