Quyết định số 295/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 295/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 295/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao năm 2006” do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 295/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 295/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A Y BAN TH D C TH THAO NĂM 2006” B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Theo ngh c a ông V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban Th d c th thao năm 2006”. i u 2. V kinh phí xây d ng văn b n: - Kinh phí xây d ng văn b n Lu t, Ngh nh, Quy t nh c a Th tư ng Chính ph áp d ng theo quy nh t i Quy t nh 69/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 19/6/2000 và Thông tư 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 c a B Tài chính. - Kinh phí xây d ng Thông tư, Thông tư liên t ch, Ch th , Quy t nh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao ư c b trí h p lý trong kinh phí s nghi p hàng năm c a y ban Th d c th thao. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao có trách nhi m th c hi n t ch c th c hi n vi c so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t ư c phân công theo úng yêu c u, n i dung và th i gian ra. Giao V Pháp ch ph i h p, ôn c th c hi n chương trình; ti n hành thNm nh các văn b n quy ph m pháp lu t do các V , ơn v so n th o trư c khi trình B trư ng, Ch nhi m; theo dõi và báo cáo nh kỳ g i B trư ng, Ch nhi m v tình hình và k t qu th c hi n chương trình./. B TRƯ NG, CH NHI M
  2. Nguy n Danh Thái
  3. CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QPPL C A Y BAN TDTT NĂM 2006” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 295/2006/Q -UBTDTT ngày 16 tháng 02 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban TDTT) Lo i, trích y u i ơn v Th i tư ng ơn v TT gian Ghi chú n i dung văn i u ph i h p ch trì trình b n ch nh I Văn b n c a Qu c h i 1 Lu t th d c th Các ho t Ban Các B , - Năm (có k thao ng th so n ngành, ơn 2006 ho ch chi d c th th o liên v có liên trình ti t riêng) thao, ngành quan Qu c quy n và (V h i nghĩa v Pháp ch c a các t là ch c, cá thư ng nhân tr c) tham gia ho t ng th d c th thao II Văn b n c a Chính ph , th trư ng Chính ph 2 Ngh nh c a Hư ng V Pháp Văn phòng Năm Chính ph quy d n thi ch Chính ph , 2006 - nh chi ti t và hành Ban Xây 2007 hư ng d n thi Lu t d ng Pháp hành Lu t Th TDTT lu t d c th thao 3 Quy t nh c a Các t V V TTTTC Quý Th tư ng Chính ch c, cá TTTTC II, Văn III/2006 ph v vi c phê nhân I phòng, duy t quy ho ch tham gia phát tri n th thao ho t ng V KHTC, thành tích cao n năm 2015 và nh Th thao V Pháp hư ng n năm thành tích ch 2020 cao 4 Quy t nh c a Các t V B K Quý Th tư ng Chính ch c, cá KHTC ho ch và IV/2006 ph v vi c phê nhân u tư, V duy t quy ho ch tham gia TTTTC I, phát tri n m ng liên quan II, Văn lư i cơ s v t phòng, V
  4. ch t k thu t Pháp ch TDTT n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020 5 Quy t nh c a V n ng V B Tài Quý Th tư ng Chính viên, TCCB chính, II/2006 ph v vi c ban hu n hành chính sách luy n V TTTTC ãi ng iv i viên tài I, II, V các v n ng năng, có Pháp ch , viên, hu n luy n nhi u Văn phòng viên th d c th c ng hi n thao có tài năng, có nhi u c ng hi n cho t nư c 6 Quy t nh c a V B Tài Quý Th tư ng Chính KHTC chính, IV/2006 ph phê duy t án cá cư c th V TTTTC thao II, V TCCB, V Pháp ch , Văn phòng, Liên oàn bóng á III Văn b n c a y ban TDTT 7 Quy t nh c a Các ơn Trung Văn phòng, Quý B trư ng v v , cá tâm tin V KHTC, IV/2006 vi c phê duy t nhân h c V Pháp Chương trình thu c ch phát tri n công ngành ngh thông tin TDTT ngành TDTT n năm 2015 8 Quy t nh c a Trung Văn phòng, Quý B trư ng v vi c tâm tin V KHTC, II/2006 ban hành Quy ch h c V Pháp v lưu tr , thu ch th p thông tin ph c v cơ s d li u ngành TDTT 9 Quy t nh c a Trung Các V , Quý B trư ng v vi c tâm tin Văn phòng III/2006 ban hành Quy ch h c ph i h p tri n
  5. khai ng d ng công ngh thông tin ngành TDTT 10 Quy t nh c a Cán b V V TCCB Năm B trư ng v vi c TDTT xã, TDTT 2006 ban hành quy phư ng nh v tiêu Qu n chuNn cán b chúng TDTT xã, phư ng 11 Quy t nh c a Hu n V V TTTTC Năm B trư ng v vi c luy n TTTTC I, V 2006 ban hành Quy viên, II TCCB, V nh v tiêu Tr ng tài Pháp ch chuNn o c th thao ngh nghi p hu n luy n viên, tr ng tài th thao 12 Quy t nh c a V n ng V V TTTTC Năm S a i B trư ng v vi c viên, ơn TTTTC II, V Pháp 2006 ban hành Quy ch v qu n lý I ch qu n lý và s và s d ng v n ng d ng v n viên ng viên 13 Quy t nh c a Hu n V V TTTTC Năm B trư ng v vi c luy n TTTTC I, V Pháp 2006 ban hành Quy ch viên, ơn II ch qu n lý và s v qu n lý d ng hu n luy n và s viên d ng hu n luy n viên 14 Quy t nh c a Cán b , V Pháp V TCCB, Quý B trư ng v vi c HLV, ch I/2006 ban hành Chương V V th V trình hành ng thao TDTTQC, c a ngành TDTT v tăng cư ng V TTTTC công tác giáo d c I, II chính tr tư tư ng và ch ng tiêu c c trong các ho t ng TDTT 15 Quy t nh c a V , ơn V Pháp V , TCCB, Qúy B trư ng v v tr c ch V KHTC, I/2006 vi c ban hành thu c y Văn phòng,
  6. Chương trình ban Thanh tra hành ng c a y TDTT ban TDTT th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng 16 Quy t nh c a V , ơn V Pháp Văn phòng, Qúy B trư ng v vi c v tr c ch V TCCB, I/2006 ban hành Chương thu c y V KHTC, trình hành ng ban TTTTC I, c a y ban TDTT II TDTT v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí 17 Ch th c a B Cán b , V Pháp V TCCB, Qúy trư ng v m t s HLV, ch V TTTTC I/2006 công tác c p bách V V th II ch n ch nh ho t thao ng bóng á Liên oàn bóng á 18 Thông tư hư ng V V, V V Pháp Quý d n th c hi n HLV th TCCB ch , V III/2006 Quy t nh s a thao KHTC i Quy t nh 49 c a TTg v m t s ch iv i V V, HLV IV Văn b n QPPL liên t ch v i các B , ngành 19 Thông tư liên t ch ơn v V V Pháp Quý v i B Tài chính ngoài KHTC ch III/2006 v chính sách công l p khuy n khích các tham gia V TTTTC ơn v ngoài công ào t o I, II l p tham gia ào năng t o năng khi u và khi u và V TDTT tài năng th thao tài năng QC qu c gia th thao 20 Thông tư liên t ch Các ơn V V Pháp Quý v i B Tài chính v , cá KHTC ch III/2006 v chính sách nhân khuy n khích các tham gia ơn v , cá nhân tài tr tham gia tài tr cho các cho các ho t ng ho t ng TDTT TDTT
  7. 21 Thông tư liên t ch Các liên V V TCCB, Quý Thay th v i B Tài chính oàn th KHTC III/2006 Quy t nh v qu n lý tài thao qu c V Pháp 1039/Q - chính i v i các gia ch BTC ngày liên oàn th thao 26/11/1997 qu c gia 22 Thông tư liên t ch Các ơn V V Pháp Quý v i B K ho ch v ngoài KHTC ch IV/2006 và u tư v công l p chính sách tham gia khuy n khích các u tư ơn v ngoài công xây d ng l p tham gia u các công tư xây d ng các trình công trình TDTT TDTT 23 Thông tư liên t ch Các liên V V Pháp Quý v iB N iv oàn th TCCB ch , V II/2006 s a i Thông tư thao qu c TTTTC I, s gia II, V 01/1998/TTLT- TDTT QC TCCP-TDTT hư ng d n v qu n lý nhà nư c c a y ban TDTT i v i các liên oàn th thao qu c gia 24 Thông tư liên t ch Các cơ V V Pháp Quý v i B TN&MT quan, ơn KHTC ch I/2006 hư ng d n quy v s ho ch, qu n lý, s d ng t d ng t ph c v ph c v s nghi p TDTT s nghi p TDTT 25 Thông tư liên t ch Tiêu V V Pháp Quý v i B Xây d ng chuNn KHTC ch , V III/2006 quy nh v h chuyên TTTTC I, th ng tiêu chuNn môn i II, V chuyên môn i v i các TDTT QC v i các công trình công TDTT trình TDTT 26 Thông tư liên t ch H c sinh, B Giáo V TDTT Quý S a i y ban TDTT - sinh viên d c và QC IV/2006 B Giáo d c ào ào t o t o v tiêu chuNn rèn luy n thân th
  8. cho h c sinh - sinh viên 27 Thông tư liên t ch Cán b , B Qu c V TDTT Quý S a i y ban TDTT - chi n s phòng QC III/2006 B Qu c phòng trong hư ng d n th c quân i hi n tiêu chuNn nhân dân rèn luy n thân th c a cán b chi n s quân i nhân dân T ng s văn b n: 27 văn b n (02 văn b n do B , ngành khách ch trì) - Trung tâm tin h c ch trì: 03 văn b n - V TTTTC II ch trì: 02 văn b n - V TDTT Qu n chúng ch trì: 01 văn - V TCCB ch trì: 03 văn b n b n - V Pháp ch ch trì: 06 văn b n - V TTTTC I ch trì: 02 văn b n - V KHTC ch trì: 08 văn b n
Đồng bộ tài khoản