Quyết định số 2976/2005/QĐ-BNN-NN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 2976/2005/QĐ-BNN-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2976/2005/QĐ-BNN-NN Về việc tạm dừng nhập khẩu gia cầm, chim cảnh do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2976/2005/QĐ-BNN-NN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 2976/2005/Q -BNN-NN Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V VI C T M D NG NH P KH U GIA C M, CHIM C NH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh gi ng v t nuôi; Căn c Pháp l nh thú y; Căn c Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c t p trung s c tri n khai th c hi n ng b có hi u qu k ho ch hành ng kh n c p phòng ch ng khi x y ra d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i; Theo ngh c a C c trư ng C c Nông nghi p; QUY T NNH i u 1: T m d ng nh p khNu t t c các lo i gia c m, chim c nh t nư c ngoài vào Vi t Nam t 01/11/2005 n 31/3/2006. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Nông nghi p, C c trư ng C c Thú y, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản